23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 084-253098
Offentliggjort
28.04.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Ikast-Brande Kommune

Vindere

(23.08.2023)
HB-Care A/S
Krogshøjvej 49
2880 Bagsværd

Udbud på personbefordring til Ikast-Brande Kommune


Ikast-Brande Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Ikast-Brande Kommune
CVR-nummer: 29189617
Postadresse: Rådhusstrædet 6
By: Ikast
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 7430
Land: Danmark
Kontaktperson: Bente Schlie
E-mail: besch@ikast-brande.dk
Telefon: +45 99604076
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.ikast-brande.dk/erhverv/udbud-og-indkoeb
I.3) Kommunikation
Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/2e6671e7-ef51-4d21-ae88-e3a46711751c/homepage
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/2e6671e7-ef51-4d21-ae88-e3a46711751c/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/2e6671e7-ef51-4d21-ae88-e3a46711751c/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud på personbefordring til Ikast-Brande Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter levering af visiteret personbefordring til Ikast-Brande Kommunes enheder og institutioner.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 55 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60100000 Vejtransport
60112000 Offentlig vejtransport
60120000 Taxikørsel
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører levering af både ad hoc såvel som fast visiteret personbefordring til ordregivers enheder og institutioner, herunder specialiseret personbefordring som udgør en større andel af ydelsen. Tilbudsgiver skal varetage ruteplanlægningen og udføre kørslen på den for ordregiver mest optimale måde, dvs. der skal ske samkørsel, hvor dette kan optimere kørslen indenfor de beskrevne rammer.

Opgaven omfatter kørsel med borgere, både voksne og børn, som ikke er i stand til at anvende offentlige befordringsmidler. Der er tale om borgere, som har fysisk funktionsnedsættelse eller psykisk funktionsnedsættelse. Der er borgere, der er er kørestolsbrugere, som har behov for at blive transporteret i en vogn med lift og som har behov for meget hjælp. Nogle borgere medbringer ganghjælpemidler, såsom rollatorer. Der er borgere, som bliver usikre ved ind- og udstigning og derfor har brug for hjælp hertil. Nogle borgere har behov for at blive fulgt til/fra hjemmets yderdør o.lign. Nogle borgere har en betydelig varig nedsat funktionsevne og kan have følgehandicap som f.eks. lammelser, epilepsi, autisme, blindhed og døvhed. Desuden har nogle borgere en impulsstyret og udadreagerende adfærd. Nogle borgere har ikke noget verbalt sprog. Der stilles derfor store krav til udførelsen af ydelsen.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 55 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til udøvelse af det pågældende erhverv, jf. udbudslovens § 141:

- Være indehaver af autorisation for udøvelse af erhvervet i form af færdselsstyrelsens tilladelse til udførelse af erhvervsmæssig personbefordring.

Dokumentation:

Den tilbudsgiver, der står til at få tildelt rammeaftale skal på anmodning fremsende kopi af autorisation.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

For det seneste afsluttede regnskabsår skal tilbudsgiver have positiv egenkapital.

Den tilbudsgiver, der står til at få tildelt rammeaftalen skal på anmodning fremsende kopi af seneste afsluttede og revisorpåtegnede årsregnskab som dokumentation.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav:

- Positiv egenkapital i seneste afsluttede og revisorpåtegnede årsregnskab.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal dokumentere sin erfaring med udførelsen af tilsvarende opgaver for offentlige myndigheder ved at angive følgende i ESPD'et:

Beskrivelse af den udførte opgave, herunder beskrivelse af kørselsområde, omsætning i kr. periode for udførelsen og løbetid samt navn på ordregivende myndighed med angivelse af kontaktperson inkl. kontaktoplysninger.

Dokumentation:

Oplysningerne angivet i ESPD'et betragtes som den endelige dokumentation.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver kan angive minimum én relevant reference, som er udført indenfor de seneste 3 år.

Med relevant reference menes udførelse af personbefordring til en kommune, regional, fælleskommunal eller anden offentlig myndighed, hvor tilbudsgiver har udført personbefordring indenfor én eller flere af følgende kørselsområder: kørsel med børn til specialundervisning og/eller specialinstitutioner eller kørsel med borgere til aktivitetscentre og/eller STU.

Referencen skal set over en 12 måneders periode have et omfang, hvor der er leveret for minimum 1 mio. kr. i omsætning for ydelser tilsvarende en eller flere af de nævnte kørselsområders målgrupper.

Referencen skal være igangværende eller afsluttet indenfor de seneste 3 år fra tidspunktet for tilbudsfristen.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Den udbudte kørsel skal udføres i henhold til lovgivningen, og leverandøren skal sikre at råde over de nødvendige og relevante tilladelser og/eller bevillinger til erhvervsmæssig personbefordring og til udførelsen af den pågældende kørsel.

Leverandøren skal inden underskrift af rammeaftalen stille sikkerhed for opfyldelse af denne. Sikkerhedsstillelsen skal udgøre 400.000 kr. i hele rammeaftalens løbetid og skal være en anfordringsgaranti, jf. rammeaftalens pkt. 17.

Leverandøren skal i hele rammeaftalens løbetid opretholde en erhvervsansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 mio. kr. pr. år for både person- og tingskader, jf. rammeaftalens pkt. 18.

Leverandøren er forpligtet til at overholde ordregivers arbejdsklausul i forbindelse med opfyldelse af rammeaftalen, jf. rammeaftalens pkt. 21.

For øvrige vilkår henvises til udkast til rammeaftalen.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2023/S 049-143113
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/06/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 01/06/2023
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang til åbning af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiverens skal i forbindelse med tilbudsafgivelsen udfylde et fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) vedrørende egnethedskrav og udelukkelsesgrunde for virksomheden og for eventuelt andre støttende virksomheder eller virksomheder i eventuelt konsortie.

Tilbudsgiver skal udfylde ESPD'et i udbudssystemet Ethics i henhold til de efterspurgte oplysninger. Der stilles ikke krav om underskrift på ESPD-dokument.

Før beslutning om tildeling af rammeaftale vil ordregiver indhente dokumentation for oplysningerne i ESPD, i henhold til udbudslovens § 153, fra den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftale. Ordregiver vil give en passende frist for fremsendelsen. I det tilfælde, hvor tilbudsgiver allerede har denne dokumentation, må det gerne sendes med allerede ved tilbudsafgivelse.

Krav vedrørende dokumentation af ESPD gælder ligeledes for konsortiedeltagere og støttende virksomheder.

Ønsker tilbudsgiver at afgive tilbud, kan udbudsbilag 1.1 - 1.6 og 2.2b kørselsbilag rekvireres ved at anmode herom pr. mail til udbuddets kontaktperson, og ordregiver vil efterfølgende fremsende bilagsmaterialet til virksomhedens e-boks/digitalpostkasse eller sikkermail.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrist i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blev prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelsen for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af en kontrakt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstillperioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres om opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20.000 kr. til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/04/2023

Send til en kollega

0.047