23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 085-260545
Offentliggjort
02.05.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Vridsløselille Andelsboligforening

Vindere

Levering af flytteydelser ved midlertidig genhusning

(26.06.2023)
DL ApS
Hammerensgade 1, 2.
1267 København K

Levering af flytteydelser ved midlertidig genhusning


Vridsløselille Andelsboligforening

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vridsløselille Andelsboligforening
CVR-nummer: 65167328
Postadresse: Stationsparken 37
By: Glostrup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontaktperson: Debbie Sørensen
E-mail: daso@bo-vest.dk
Telefon: +45 88180880
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.bo-vest.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.comdia.com/bo-vest/tenderinformationshow.aspx?Id=138748
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Levering af flytteydelser ved midlertidig genhusning

Sagsnr.: 138748
II.1.2) Hoved-CPV-kode
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Vridsløselille Andelsboligforening, Afdeling 57 Blokland er i gang med en større ombygning og renovering af boligerne, hvor der er behov for midlertidig genhusning af beboere i de berørte lejligheder. Det anslås at der er ca. 150 lejemål som er omfattet af midlertidig genhusning. 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
63122000 Opmagasinering
60100000 Vejtransport
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

2620 Albertslund

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Vridsløselille Andelsboligforening, Afdeling 57 Blokland er i gang med en større ombygning og renovering af boligerne, hvor der er behov for midlertidig genhusning af beboere i de berørte lejligheder. Det anslås at der er ca. 150 lejemål som er omfattet af midlertidig genhusning. 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet og service / Vægtning: 70 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

24 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

• Den økonomiske aktør er optaget i det relevante faglige register handelsregister i den medlemsstat, hvor denne er etableret.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

• Oplysning om tilbudsgivers samlede omsætning, herunder omsætning inden for det specifikke aktivitetsområde, der er omfattet af udbuddet, i de seneste tre afsluttede regnskabsår.

• En positiv egenkapital i de seneste tre afsluttede og revisorpåtegnede årsregnskab. Årsregnskabet må ikke have en negativ revisorpåtegning.

• En soliditetsgrad på mindst 15% i de seneste tre regnskabsår.

<br>

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Referenceliste over de betydeligste sammenlignelige opgaver, der er udført i løbet af de sidste tre år, med beskrivelse af opgaverne og angivelse af kontaktpersoner. Referencelisten skal mindst indeholde tre referencer og maksimalt fem referencer.

Sammenlignelige opgaver forstås som lignende flytteopgaver ved genhusning i forbindelse med renoveringer for boligorganisationer/-afdelinger.

Følgende skal angives for hver reference:

<ul><li>Kundens navn/firmanavn.</li><li>Kontaktperson hos kunden – herunder telefonnummer og e-mail.</li><li>Beskrivelse af opgaven</li><li>Årlig omsætning (inden for området) de seneste tre regnskabsår.</li><li>Kontraktforholdets længde/udførelsesperiode.</li></ul>

<br>

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/06/2023
Tidspunkt: 15:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 01/06/2023
Tidspunkt: 15:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvemder er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/04/2023

Send til en kollega

0.094