23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 086-266002
Offentliggjort
03.05.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

DanPilot - Lodseriet Danmark

Vindere

Tjenestebiler

(14.08.2023)
NF Fleet
Helgeshøj alle 34
2630 Taastrup

Offentligt udbud vedr. anskaffelse af biler til DanPilot (Genudbud)


DanPilot - Lodseriet Danmark

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: DanPilot - Lodseriet Danmark
CVR-nummer: 30071735
Postadresse: Havnepladsen 3A, 3.
By: Svendborg
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5700
Land: Danmark
Kontaktperson: Thomas K. Schmidt
E-mail: ts@tohv.dk
Telefon: +45 93508957
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6474dae3-e54a-42cb-9788-4c1991683560/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6474dae3-e54a-42cb-9788-4c1991683560/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6474dae3-e54a-42cb-9788-4c1991683560/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6474dae3-e54a-42cb-9788-4c1991683560/homepage
I.6) Hovedaktivitet
Havnerelaterede aktiviteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Offentligt udbud vedr. anskaffelse af biler til DanPilot (Genudbud)

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34110000 Personbiler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet er opdelt i to (2) delaftaler for henholdsvis operationel leasing af 23 stk. Tjenestebiler med en forbrændingsmotor og dertilhørende brændstof som drivmiddel samt operationel leasing af 13 stk. eldrevne nulemissions Stationsbiler. Anvendelsesformålet med bilerne i delaftalerne er ganske forskellig, hvilket er nærmere beskrevet i Udbudsbetingelsernes pkt. 1.5.1.

Aftalen inkluderer den månedlige leasingydelse, service- og dækaftale, som løber over en periode på 48 måneder pr. bil gældende fra leveringstidspunktet.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Tjenestebiler

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
34100000 Motorkøretøjer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Svendborg

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

DanPilot er den statslige lodsvirksomhed i Danmark og varetager lodsninger i de danske farvande. DanPilot har af den grund aktiviteter og stationer på flere lokationer i Danmark og foretager selvsagt lodsninger i hele Danmark lige fra Skagen til Gedser og alt derimellem.

Delaftalen vedr. operationel leasing af 23 stk. ens fabriksnye tjenestebiler med en forbrændingsmotor.

Levering af tre (3) omgange med henholdsvis 6, 11 og 6 biler pr. levering samt en samlet kørselskilometerpulje gældende på tværs af bilerne pr. år.

Aftalen inkluderer den månedlige leasingydelse, service- og dækaftale, som løber over en periode på 48 måneder pr. bil gældende fra leveringstidspunktet. Ordregiver må ikke have afledte omkostninger i forbindelse med leasingaftalen. Leasingydelsen skal angives med fast ydelse i hele leasingperioden og må ikke være genstand for ændring udover som nævnt i Udkast til Kontrakt, punkt 2.4 og 4.4.

Køretøjerne omfattet af delaftale 1 er formålsbestemt til fortrinsvist at skulle anvendes til lange ture på større veje som motorveje og landeveje i Danmark, i forbindelse med lodsernes transport fra eks. hjemmeadressen og frem til den havn hvorfra DanPilot sejler lodsen ud for at påmønstre det skib, som har bestilt lodsning. Efter færdigudført lodsning afmønstrer lodsen skibet og DanPilot sejler lodsen tilbage på land, hvilket kan være i den anden ende af landet, hvorfra lodsen kan tage en anden tjenestebil og køre hjem.

Det er Ordregivers forestilling at køretøj i mellemklassen (bilsegment C og D) vil være velegnede i forhold til den formålsbestemte anvendelse. Et alternativ kan være SUV eller Crossover, såfremt køretøjerne er velegnede til den formålsbestemte brug samt brændstoføkonomi.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Aftalen indgås med én (1) Leverandør pr. delaftale for en periode på 48 måneder pr. leaset bil gældende fra leveringstidspunktet. Dermed vil Aftalen først endeligt udløbe når den sidst leverede bil har været leaset i 48 måneder.

Den enkelte bil leveres således retur til Leverandøren, når bilen har været leaset i 48 måneder, hvormed ingen enkelt bil er leaset i mere end maksimalt 48 måneder.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Stationsbiler

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
34100000 Motorkøretøjer
34110000 Personbiler
34115300 Brugte køretøjer til transport
34115000 Andre personbiler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

DanPilots stationer/adresser rundt i Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

DanPilot er den statslige lodsvirksomhed i Danmark og varetager lodsninger i de danske farvande. DanPilot har af den grund aktiviteter og stationer på flere lokationer i Danmark og foretager selvsagt lodsninger i hele Danmark lige fra Skagen til Gedser og alt derimellem.

Delaftalen vedr. operationel leasing af 13 stk. ens elbiler der senest er produceret i år 2021 og maksimalt har kørt 15.000 km.

Levering hurtigst mulig, delvis levering accepteres.

Aftalen inkluderer den månedlige leasingydelse, service- og dækaftale, som løber over en periode på 48 måneder pr. bil gældende fra leveringstidspunktet. Ordregiver må ikke have afledte omkostninger i forbindelse med leasingaftalen. Leasingydelsen skal angives med fast ydelse i hele leasingperioden og må ikke være genstand for ændring udover som nævnt i Udkast til Kontrakt, punkt 2.4 og 4.4.

Køretøjerne omfattet af delaftale 2 er formålsbestemt til enkeltvis at blive tilknyttet én af DanPilots stationer/adresser rundt i Danmark og derfra fortrinsvist at skulle anvendes til korte køreture. Ordregiver har en forestilling om at en mindre eldreven bil, vil være velegnet i forhold til den formålsbestemte anvendelse.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Aftalen indgås med én (1) Leverandør pr. delaftale for en periode på 48 måneder pr. leaset bil gældende fra leveringstidspunktet. Dermed vil Aftalen først endeligt udløbe når den sidst leverede bil har været leaset i 48 måneder.

Den enkelte bil leveres således retur til Leverandøren, når bilen har været leaset i 48 måneder, hvormed ingen enkelt bil er leaset i mere end maksimalt 48 måneder.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbuddet skal bestå af Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), hvor de efterspurgte informationer jf. punkt III.1. skal oplyses. ESPD'et er en egen-erklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at Tilbudsgiver, Andre Enheder eller Sammenslutningen opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse. Disse oplysninger skal senere verificeres.

Der skal udfyldes følgende i ESPD’et:

Del II: Oplysninger om den økonomiske aktør

Punkt A: Oplysninger om den økonomiske aktør.

Punkt B: Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter.

Punkt C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet.

Punkt D: Oplysninger om underleverandører, hvis kapacitet den økonomiske aktør ikke baserer sig på.

Del III: Udelukkelsesgrunde

Punkt A: Grunde vedr. straffedomme

Punkt B: Grunde vedr. betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger: Hvis der er udestående betalinger, oplyses ”Ja” og det udestående beløb oplyses.

Punkt C: Grunde, der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet:

Tilbudsgiver skal bekræfte, at denne ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 134a, § 135, stk. 1 - 3 og § 136. I modsat fald er Ordregiver forpligtet til at udelukke Tilbudsgiveren, jf. dog udbudslovens § 135,stk. 4 og 5.

Tilbudsgiver skal yderligere bekræfte, at denne ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137, stk. 1:

- Forhold vedr. insolvens/konkurs el.lign., jf. nr. 2.

- Aftale med henblik på konkurrencefordrejning, jf. nr. 3.

Tilbudsgivers ESPD skal udfyldes i udbudssystemet Ethics.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal oplyse sin Soliditetsgrad som ”Finansielt nøgletal" for hvert af de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår, hvilket oplyses under ”Beskrivelse”.

- Soliditetsgraden skal beregnes og oplyses efter følgende metode:

- Soliditetsgrad = Egenkapital ultimo x 100 / Samlede aktiver ultimo

- Egenkapitalen skal beregnes i henhold til Årsregnsskabslovens §25 (LBK nr. 838 af 08/08/2019)

- Tilbudsgiver trykker på ”+” for at få mulighed for at udfylde flere nøgletal.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at Soliditetsgraden er på minimum 15 pct. (%) for hvert af de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal anføre de op til tre (3) referencer, som alene eller sammen opfylder mindstekravene jf. udbudsbetingelserne pkt. 2.1.1, Del IV punkt C.

- Hvis der oplyses flere referencer, vurderer Ordregiver alene på de tre (3) nyeste referencer. Ved nyeste forstås uafsluttede referencer eller referencer med ophør nærmest tilbudsfristen. Hvis flere referencer er uafsluttede, vurderer Ordregiver på referencerne med nyeste startdato.

- Tilbudsgiver trykker på ”+” for at få mulighed for at udfylde flere referencer.

- Referencerne skal være udført inden for de seneste tre (3) år regnet fra datoen for tilbudsfristens udløb.

- Ordregiver vil se bort fra referencer, der er afsluttet mere end tre (3) år før tilbudsfristen.

- For referencer med startdato der er ældre, men hvor der er afsluttet ydelser (delopgaver) indenfor de seneste tre (3) år, vil Ordregiver alene vurdere på de ydelser (delopgaver), som Tilbudsgiver har løst inden for de seneste tre (3) år regnet fra tilbudsfristens udløb. Det er Tilbudsgivers ansvar at udspecificere indholdet af referencen, så det tydeligt fremgår, hvilke ydelser (delopgaver) det drejer sig om.

Referencerne bør indeholde følgende:

1. Beskrivelse: Beskrivelse af leverancen med fokus på de elementer, som gør referencen konditionsmæssig i forhold til mindstekravene nedenfor. Der kan desuden i beskrivelsen oplyses den/de periode(r), hvor opgaven har været udført (start- og slutdatoer).

2. Dato: Dato for opstart (startdato) samt dato for færdiggørelsen (slutdato) af den seneste opgave, der er anført under ”Beskrivelse”. For referencer som endnu ikke er afsluttet efterlades feltet ”Slutdato” blankt/tomt.

3. Modtagere: Kundenavn inkl. kontaktperson og telefonnummer på denne.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at:

- Minimum én (1) reference omfatter leasing af minimum 10 fabriksnye biler inkl. Serviceaftale, som er leveret samlet eller delvist over en periode på maksimum seks (6) måneder (dvs. maksimum seks (6) måneder mellem levering af første og sidste bil).

III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Leverandøren skal yde garanti i Leasingperioden, gældende fra første levering af køretøjer og frem til og med Kunden tilbagelevere det sidste køretøj omfattet af Kontrakten til Leverandøren, i henhold til serviceaftalen i Kontraktbilag A - Kravspecifikation.

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Betalingsbetingelser på 30 dage regnet fra det tidspunkt, hvor der er afsendt eller fremsat korrekt anmodning om elektronisk betaling.

De i Leverandørens tilbud angivne priser, jf. Kontraktbilag C1/C2 – Tilbudsliste, er gældende. Ingen gebyrer, bod, tillæg, fradrag eller lign., der ikke er aftalt i Aftalen, kan gøres gældende mellem Parterne.

Prisregulering er reguleret i kontraktens pkt. 4.4.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten regulerer parternes misligholdelsesbeføjelser i relation til kontraktens gennemførelse.

Kontrakten indeholder bestemmelser der regulere CSR, herunder miljø, etik og socialt ansvar.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 31/05/2023
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 31/05/2023
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Der vil ikke være mulighed for at deltage i åbningen af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem, jf. adressen i punkt I.3. For at få adgang til udbudsmaterialet, skal Tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger.

Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende. Al kommunikation i forbindelse med udbuddet foregår i udbudssystemet Ethics.

Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbuddet.

Alle spørgsmål skal stilles i udbudssystemet Ethics.

Ordregiver besvarer samtlige spørgsmål i anonymiseret form.

Det er tilbudsgivers eget ansvar at holde sig ajour med materialet i udbudssystemet Ethics.

I henhold til den vejledende tidsplan i udbudsbetingelsernes punkt 1.6 vil spørgsmål modtaget inden spørgefristen blive besvaret af Ordregiver, hvorimod spørgsmål modtaget efter spørgefristens udløb, alene vil blive besvaret, såfremt spørgsmålets karakter ikke gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt for Ordregiver at besvare spørgsmålet inden svarfristen.

Spørgsmål modtaget senere end seks (6) dage inden tilbudsfristen vil som udgangspunkt ikke blive besvaret.

Tekniske spørgsmål omkring brugen af udbudssystemet Ethics skal stilles til supporten: 70 22 70 07 eller ved at klikke på ikonet ”Kundeservice”.

Tilbudsgiver, Andre Enheder og Sammenslutninger skal på ordregivers opfordring fremlægge dokumentation i henhold til udbudslovens §§ 144 og 152 for de oplysninger, som er afgivet i ESPD’et i forbindelse med prækvalifikationen.

Hvis Tilbudsgiver, Sammenslutningens deltagere eller Andre Enheder er fra Danmark, fremlægges dokumentationen i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten skal indeholde oplysninger fra:

- Skifteretten v. Domstolsstyrelsen

- Skatteforvaltningen

- ATP

- Politiet (Kriminalregistret)

Bemærk, at der skal udfyldes og underskrives en ”samtykkeerklæring”, der skal uploades i forbindelse medbestillingen af serviceattesten.

Serviceattesten bestilles hos Virk.

Serviceattesten må maksimalt være seks (6) måneder gammel regnet fra fristen for fremsendelse af Serviceattesten, som fastsat af ordregiver i opfordringsskrivelsen.

Til orientering er behandlingstiden hos Erhvervsstyrelsen ca. to (2) uger fra bestilling af serviceattesten til denne er modtaget. online informationssystem, som skal benyttes til at finde frem til den rette dokumentation, der skal anvendes af EU-medlemslandene i forbindelse med udbud.

Hvis Tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i Sammenslutningen eller Andre Enheder ikke er fra Danmark, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. e-Certis er et online informationssystem, som skal benyttes til at finde frem til den rette dokumentation, der skal anvendes af EU-medlemslandene i forbindelse med udbud.

Såfremt disse lande ikke udsteder de relevante certifikater eller dokumenter, eller de udstedte certifikater eller dokumenter ikke dækker alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed.

Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love.

Verifikation af afgivne oplysninger i ESPD’ets Del IV – Udvælgelseskriterier sker på følgende måde:

Oplysninger om økonomiske nøgletal kan ske gennem årsregnskaber eller fremlæggelse af en erklæring om Tilbudsgivers samlede omsætning, medmindre Ordregiver kan skaffe de relevante oplysninger direkte gennem adgang til en national database eller Ordregiver allerede er i besiddelse af den fornødne dokumentation fra tidligere gennemførte udbudsprocedurer.

Der er ikke krav om, at oplysninger om referencer skal verificeres.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt ”Lov om Klagenævnet for Udbud”), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte tilbudsgivere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185,stk. 2, 2. pkt.

En klage over at ordregiveren i strid med udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgivestil Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens §12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.naevneneshus.dk.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/04/2023

Send til en kollega

0.048