23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 089-270285
Offentliggjort
08.05.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Middelfart Kommune

Kørsel - Genudbud af delaftale 3 og 4


Middelfart Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Middelfart Kommune
CVR-nummer: 29189684
Postadresse: Nytorv 9
By: Middelfart
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5500
Land: Danmark
Kontaktperson: Michael Barny
E-mail: michael.barny@middelfart.dk
Telefon: +45 88885032
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7ed60b26-f26e-4666-8b89-2918e597a98e/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7ed60b26-f26e-4666-8b89-2918e597a98e/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7ed60b26-f26e-4666-8b89-2918e597a98e/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7ed60b26-f26e-4666-8b89-2918e597a98e/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kørsel - Genudbud af delaftale 3 og 4

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet er opdelt i 2 delaftaler. Delaftale 3 omfatter kørsel fra borgerens adresse til og fra Fælleshåb og Skovbakken, begge institutioner under Center for Handicap i Middelfart Kommune. Delaftale 4 vedrører svømmekørsel. Begge delaftaler løber i op til 8 år.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 16 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 3

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Middelfart Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 3 omfatter kørsel fra borgerens adresse til og fra Fælleshåb og Skovbakken, begge institutioner under Center for Handicap i Middelfart Kommune.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet i opgaveløsningen / Vægtning: 20%
Kvalitetskriterium - Navn: Tilbudte drivmiddel / Vægtning: 10%
Pris - Vægtning: 70
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 96
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 4

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Middelfart Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Svømmekørsel

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Tilbudte drivmiddel / Vægtning: 10%
Pris - Vægtning: 90%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 96
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal angive sin egenkapital for de senest to disponible årsregnskaber. Hermed forstås de seneste to disponible årsregnskaber i forhold til datoen for udbuddets offentliggørelse.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal bekræfte at have en positiv egenkapital i de senest to disponible årsregnskaber.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

For delaftale 3, skal tilbudsgiver angive 1 sammenlignelig reference. Med sammenlignelig reference forstås: Kontrakt på visiteret personbefordring. Referencen skal være igangværende eller afsluttet inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristen. Tilbudsgiver bør beskrive referencen med angivelse af: Type af kørsel samt Ordregiver/kundenavn

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For delaftale 3 skal tilbudsgiver angive minimum 1 sammenlignelig reference.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Kontraktudførelsesvilkår fremgår af udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/06/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 06/06/2023
Tidspunkt: 12:01

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver vil være udelukket fra at deltage i udbuddet såfremt tilbudsgiver er omfattet af:

- De obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §135 og §136.

- De frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137.

Før beslutning om tildeling af kontrakten skal den tilbudsgiver, som tiltænkes tildeling af kontrakten, fremsende dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD’et inden for en passende tidsfrist.

Følgende dokumentation være tilstrækkelig som dokumentation:

(I) Serviceattest, som på tidspunktet for indlevering ikke er ældre end 6 måneder- Såfremt den vindende tilbudsgiver er en udenlandsk virksomhed, skal denne fremlægge tilsvarende dokumentation i den version og/eller fra de myndigheder, som er relevante i den vindende tilbudsgivers hjemland. En filial af en udenlandsk virksomhed betragtes som en udenlandsk virksomhed.

(II) Regnskaber for de seneste 2 afsluttede regnskabsår.

(III) Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre virksomheders kapacitet jf. pkt. 6.3: Støtteerklæring underskrevet af støttende enheder.

Referencelisten fra ESPD’et betragtes som endelig dokumentation, jf. udbudslovens § 155, nr. 2.

Ordregiver vil give en passende frist for fremsendelsen. I det tilfælde, hvor tilbudsgiver allerede har denne dokumentation, må det gerne sendes med allerede ved tilbudsafgivelse, men dette er ikke et krav.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/05/2023

Send til en kollega

0.047