23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 096-297639
Offentliggjort
19.05.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Lokaltog A/S

Vindere

Rammeaftale vedrørende produktion og levering af træsveller

(04.09.2023)
Fürstenberg-THP GmbH
Hochstrasse 2
79183 Hüfingen

Rammeaftale om levering af træsveller


Lokaltog A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Lokaltog A/S
CVR-nummer: 26 15 90 40
Postadresse: Jættevej 50
By: Ringsted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4100
Land: Danmark
Kontaktperson: Eva Stub Munch
E-mail: eva.stub.munch@cloverleaf.dk
Telefon: +45 40613800
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.lokaltog.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Infrastrukturselskabet LJ A/S
CVR-nummer: 31761670
Postadresse: Jættevej 50
By: Ringsted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4100
Land: Danmark
Kontaktperson: Eva Stub Munch
E-mail: eva.stub.munch@cloverleaf.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.lokaltog.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Hovedstadens Lokalbaner A/S
CVR-nummer: 26125146
Postadresse: Nordre Jernbanevej 31
By: Hillerød
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Eva Stub Munch
E-mail: eva.stub.munch@cloverleaf.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.lokaltog.dk/
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/2079964e-6cd9-48f0-961a-092aa448415f/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/2079964e-6cd9-48f0-961a-092aa448415f/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/2079964e-6cd9-48f0-961a-092aa448415f/homepage
I.6) Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale om levering af træsveller

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører indkøb af træsveller af egetræ, herunder strækningssveller samt sporskiftesveller, til Lokaltog.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34940000 Jernbanemateriel
34947000 Sveller og dele af sveller
34947100 Sveller
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Sjælland og Lolland

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indkøb af træsveller af egetræ, herunder strækningssveller samt sporskiftesveller, til Lokaltog. Svellerne må ikke være kreosotbehandlede, men skal derimod være behandlet med et miljøvenligt alternativt (såsom Sleeper Protect). Ordregiver skal have mulighed for at købe egetræssveller med og uden behandling.

Aftalen omfatter transport af sveller til lokation udpeget af Ordregiver. Aftalen omfatter ikke aflæsning.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50
Pris - Vægtning: 50
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 38 900 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 x 12 måneder

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Rammeaftalens anslåede maksimale værdi udgør 38.900.000

Tilbudsgiver er forpligtet til at overholde ordregivers sociale klausuler i forbindelse med opfyldelse af kontrakten

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Årsomsætning, ESPD, del IV, rubrikken ”Samlet årsomsætning”

Soliditetsgrad, ESPD, del IV, rubrikken ”Finansielle nøgletal”

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver har haft en årlig omsætning på minimum DKK 10 millioner ekskl. moms i hvert af de seneste 3 regnskabsår.

Tilbudsgiver har en soliditetsgrad på minimum 10% i det seneste afsluttede regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal udfylde oplysninger for teknisk og faglig formåen under fanebladet ”Udvælgelse”:

·     Liste over de betydeligste kontrakter inden for levering af træsveller med miljøbeskyttelse som sleeper protect eller tilsvarende, som tilbudsgiver har udført inden for de seneste 3 år, med angivelse af:

·      en karakteristik af kontrakten indeholdende beskrivelse af leverancen (feltet ”Beskrivelse”),

·den årlige omsætning på kontrakten i kr. ekskl. moms (feltet ”Beløb”),

· kontraktforholdets start- og sluttidspunkt (felterne ”Startdato” og ”Slutdato”)

·navnet på den offentlige eller private kunde (feltet ”Modtagere”),

i ESPD, del IV.C, rubrikken ”For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type”

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgivers referencer omfatter minimum 3 referencer på levering af træsveller med miljøbeskyttelse som sleeper protect eller tilsvarende, som tilbudsgiver har udført inden for de seneste 3 år.

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Betalingsbetingelser og vikår fremgår af udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/06/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 22/06/2023
Tidspunkt: 12:00
Sted:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbning af tilbud

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbning af tilbud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, som er angivet i §§ 134a-136 i udbudsloven, jf. § 11, stk. 1 nr. 1 i bekendtgørelse 1078 af 29. juni 2022 samt de frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137, nr. 2, jf. § 11, stk. 1 nr. 1 i bekendtgørelse 1078 af 29. juni 2022.  

I forbindelse med dette udbud gælder i øvrigt EU-forordning 576/2022, art. 1, nr. 23), der bl.a. ændrer EU-forordning 833/2014 med indsættelse af stk. 5 k om forbuddet mod at tildele offentlige kontrakter, der er omfattet af udbudsdirektiverne, til bl.a. russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland m.v.

Dokumentation for udelukkelse og egnethed:

• Som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, skal tilbudsgiver fremlægge en serviceattest udstedt af Erhvervsstyrelsen.

Tilbudsgiver kan alternativt indhente særskilt dokumentation udstedt af de relevante myndigheder (ATP, SKAT, Politiet og Skifteretten).

For udenlandske tilbudsgivere skal der fremlægges erklæring under ed eller på tro- og love i overensstemmelse med udbudslovens § 153, stk. 2, såfremt det pågældende land ikke udsteder tilsvarende dokumentation, som afkræves danske tilbudsgivere.

En serviceattest eller anden tilsvarende dokumentation må ikke være ældre end 6 måneder.

• Som dokumentation for tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen: Tilbudsgivers årsregnskaber eller tilsvarende dokumentation, der viser tilbudsgivers omsætning og soliditetsgrad for de seneste tre regnskabsår.

Såfremt Tilbudsgiver er et konsortie eller sammenslutning, skal der udfyldes et ESPD fo hvert af de deltagende økonomiske aktører. Vurderingen i forhold til udelukkelse, vil ske for hver enkelt økonomisk aktør for sig, men med virkning for det samlede konsortium. Vurderingen i forhold til egnethed, vil ske samlet for konsortiet/sammenslutningen. Der skal hver konsortiedeltager udfylde en konsortieerklæring hvor det skal angives hvilken virksomhed, Ordregiver med bindende virkning for den/de øvrige virksomheder kan føre afklarende drøftelser med, samt dokumenteres, at samtlige deltagere accepterer at hæfte solidarisk over for Ordregiver for kontraktens gennemførsel. Udbudsmaterialets skabelon kan anvendes hertil.

Informationsmøde afholdes den 30. maj 2023, kl. 10.00-11.00 via Teams. Alle tilbudsgivere modtager en invitation til Teams-mødet på den mail-adresse, der er registreret i Ethics.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager over indgåelse af rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/05/2023

Send til en kollega

0.078