23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 097-305516
Offentliggjort
22.05.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Asta Fonden S/I

Vindere

Kørselsrelaterede opgaver for Asta Fonden

(04.08.2023)
HB-CARE A/S
Krogshøjvej 49
2880 Bagsværd

Kørselsrelaterede opgaver for Asta Fonden


Asta Fonden S/I

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Asta Fonden S/I
CVR-nummer: 18695448
Postadresse: Lærkevej 3
By: København NV
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Morten Ildved
E-mail: moil@carl-ras.dk
Telefon: +45 20332731
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.asta.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.comdia.com/k-thomsen-udbudsraadgivning/tenderinformationshow.aspx?Id=136979
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Selvejende samværs- og aktivitetstilbud (SEL § 104)
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kørselsrelaterede opgaver for Asta Fonden

Sagsnr.: 136979
II.1.2) Hoved-CPV-kode
60100000 Vejtransport
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Asta Fonden har driftsoverenskomst med Københavns Kommune i forhold til drift af SEL §104 Samværs- og aktivitetstilbud i Københavns Kommune fordelt på tre matrikler/lokationer/enheder.

Det antal af borgere der dagligt skal transporteres, kan variere, ligesom antallet af borgere der er visiteret til kørsel kan ændres i aftaleperioden. Primær kørsel på aftalerne er fast kørsel mellem hjemmet og enheden. Enkelte enheder har ugentlige kørsler mellem enhed og forskellige aktiviteter.

Borgernes dag på aktivitetstilbud begynder allerede, når de tager afsted fra deres hjem. Vi ser altså kvaliteten af kørslen, som en vigtig og integreret del af Asta Fondens tilbud, hvorfor kvaliteten prioriteres højt.

Ud fra en generel økonomisk vurdering er Asta Fonden forpligtet til at sikre, at der ikke benyttes flere penge end nødvendigt til at løse opgaven. Asta Fonden har finansieret med udgift på 5.4 mio. årligt i kontraktperioden til at løse samtlige kørselsrelaterede opgaver for 191 borgere fordelt på 131 pladser. Derfor skal der løbende sikres en optimering af brugen af kørselsaftalen. Der kan i kontraktperioden rykkes rundt på afgangstider etc., hvis dette resulterer i en mere effektiv økonomisk forvaltning. Dette skal altid ske efter aftale med den enkelte enhed i Asta Fonden

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 21 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Asta Fonden har driftsoverenskomst med Københavns Kommune i forhold til drift af SEL §104 Samværs- og aktivitetstilbud i Københavns Kommune fordelt på tre matrikler/lokationer/enheder.

Det antal af borgere der dagligt skal transporteres, kan variere, ligesom antallet af borgere der er visiteret til kørsel kan ændres i aftaleperioden. Primær kørsel på aftalerne er fast kørsel mellem hjemmet og enheden. Enkelte enheder har ugentlige kørsler mellem enhed og forskellige aktiviteter.

Borgernes dag på aktivitetstilbud begynder allerede, når de tager afsted fra deres hjem. Vi ser altså kvaliteten af kørslen, som en vigtig og integreret del af Asta Fondens tilbud, hvorfor kvaliteten prioriteres højt.

Ud fra en generel økonomisk vurdering er Asta Fonden forpligtet til at sikre, at der ikke benyttes flere penge end nødvendigt til at løse opgaven. Asta Fonden har finansieret med udgift på 5.4 mio. årligt i kontraktperioden til at løse samtlige kørselsrelaterede opgaver for 191 borgere fordelt på 131 pladser. Derfor skal der løbende sikres en optimering af brugen af kørselsaftalen. Der kan i kontraktperioden rykkes rundt på afgangstider etc., hvis dette resulterer i en mere effektiv økonomisk forvaltning. Dette skal altid ske efter aftale med den enkelte enhed i Asta Fonden

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 21 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

24 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Egnethed i forhold til økonomisk og finansiel formåen

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav for at være økonomisk egnet til at opfylde kontrakten:

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Det er et mindstekrav, at egenkapitalen er positiv for hvert af de anførte regnskabsår.

- Det er et mindstekrav, at soliditetsgraden er minimum 20 eller derover for seneste godkendte regnskab

- Erhvervsansvarsforsikring på minimum DKK 10.000.000,00 årligt

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Egnethed i forhold til teknisk og faglig formåen

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav for at være teknisk og fagligt egnet til at opfylde kontrakten:

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Tilbudsgiver skal have præsteret minimum 3 leveringer af varer eller tjenesteydelser, der er udført inden for de seneste 3 år, og som har lighed med kontraktens genstand.

Såfremt der angives flere referencer end angivet ovenfor, lægges der udelukkende vægt på 3 første.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/06/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 20/06/2023
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2.Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1.Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/05/2023

Send til en kollega

0.047