23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 127-403762
Offentliggjort
05.07.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Plus Bolig

Flytninger i forbindelse med genhusning under udførelse af facaderenovering


Plus Bolig

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Plus Bolig
CVR-nummer: 27422039
Postadresse: Alexander Foss Gade 7
By: Aalborg C
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontaktperson: Pia Pytlich
E-mail: pipt@cowi.com
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.plusbolig.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://build.dalux.com/client/da-dk/public/tender/TID-24168
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Flytninger i forbindelse med genhusning under udførelse af facaderenovering

II.1.2) Hoved-CPV-kode
63100000 Godsbehandling, -oplagring og hermed beslægtet virksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Formålet med udbuddet er en aftale med et flyttefirma. I forbindelse med en facaderenovering af Plus Bolig afd. 30, Tove Ditlevsens Vej, Aalborg, skal lejerne i en periode på ca. 6 måneder genhuses.

Afdelingen består af 198 boliger. Nuværende beboere skal genhuses. Genhusningen vil for de fleste af beboerne ske internt i afdelingen med en kort flytteafstand. Flytninger kan foretages ud af afdelingen.

Byggeperioden strækker sig over ca. 2,5 år. Projektet er opdelt i 6 etaper med ca. 33 boliger i hver etape. Udflytningen af 1. og 2. etape er igangsat,. Der skal regnes med samlet ca. 300 flytninger. De enkelte lejere skal som udgangspunkt selv forestå nedpakning af indbo i lejlighederne. Der vil være fysisk/psykisk svage beboere, som skal have assistance til nedpakning og udpakning af indbo.

Det inventar, som ikke skal flyttes med ind i genhusningsboligen, skal opmagasineres af flyttefirmaet i den periode, som genhusningen strækker sig over.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Aalborg.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Formålet med udbuddet er en aftale med et flyttefirma. I forbindelse med en facaderenovering af Plus Bolig afd. 30, Tove Ditlevsens Vej, Aalborg, skal lejerne i en periode på ca. 6 måneder genhuses.

Afdelingen består af 198 boliger. Nuværende beboere skal genhuses. Genhusningen vil for de fleste af beboerne ske internt i afdelingen med en kort flytteafstand. Flytninger kan foretages ud af afdelingen.

Byggeperioden strækker sig over ca. 2,5 år. Projektet er opdelt i 6 etaper med ca. 33 boliger i hver etape. Udflytningen af 1. og 2. etape er igangsat,. Der skal regnes med samlet ca. 300 flytninger. De enkelte lejere skal som udgangspunkt selv forestå nedpakning af indbo i lejlighederne. Der vil være fysisk/psykisk svage beboere, som skal have assistance til nedpakning og udpakning af indbo.

Det inventar, som ikke skal flyttes med ind i genhusningsboligen, skal opmagasineres af flyttefirmaet i den periode, som genhusningen strækker sig over.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 30
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal afgive følgende oplysninger, som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel formåen:

› Tilbudsgivers egenkapital for hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår

› Tilbudsgivers samlede omsætning for hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, beregnes egenkapitalen/omsætningen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital/omsætning i det/de seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen/omsætningen som virksomhedernes samlede egenkapital/omsætning i det/de seneste disponible regnskabsår.

Hvis en enhed stiller økonomisk og finansiel formåen til rådighed for tilbudsgivers opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til den indgåede kontrakt, hæfter den indestående virksomhed solidarisk for tilbudsgivers gennemførelse af kontrakten.

Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B, og bør angives på følgende vis:

› Egenkapital under "Finansielle nøgletal"

› Samlede omsætning under "Samlet årsomsætning"

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

› Tilbudsgiver i minimum 2 af de 3 seneste disponible regnskabsår have haft en positiv egenkapital

› Tilbudsgiver i minimum 2 af de 3 seneste disponible regnskabsår have haft en samlet omsætning på mindst 500.000 DKK.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal afgive følgende oplysninger, som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i relation til teknisk og faglig formåen:

› Tilbudsgiver skal aflevere referencer for de mest betydelige og sammenlignelige leverancer, jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.4 og II.2.4, der er udført inden for de seneste 3 år inden tilbudsfristen.

Der kan maksimalt afleveres 3 referencer pr. tilbudsgiver, uanset om tilbudsgiver er en enkelt virksomhed, om tilbudsgiver baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder. Såfremt der angives mere end 3 referencer, vil der alene blive vurderet på baggrund af de første 3 referencer angivet i tilbuddet.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance, herunder:

› Hvilke af de under punkt II.1.4) og II.2.4) i udbudsbekendtgørelsen anførte ydelser leverancen vedrørte

› Omfanget af ydelserne

› Tilbudsgivers rolle(r) i udførelsen af de enkelte ydelser under leverancen.

Endvidere bedes for hver reference angivet den økonomiske værdi af leverancen (beløb), dato for leverancen, samt navn på kunden (modtager). Ved angivelse af dato for leverancen bedes tilbudsgiver angive datoen for påbegyndelse og afslutning. Hvis dette ikke er muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende, bedes tilbudsgiver i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet.

Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført på tilbudstidspunktet, vil indgå i vurderingen af, om tilbudsgivers tekniske og faglige formåen er opfyldt. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelserne, der allerede er udført på tilbudstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.C.

Det er dog tilladt at vedlægge korte beskrivelser af referencer som et supplement til ESPD-dokumentet (hvert supplerende referenceark bør maximalt fylde 2 A4-sider inklusive visualiseringer, illustrationer m.v.)

Tilbudsgiver bedes henvise fra det supplerende referenceark til de i ESPD'et identificerede referencer. Referenceark uploades i så fald i én samlet fil og vedlægges som bilag til tilbuddet.

Såfremt tilbudsgiver har angivet referencer i både ESPD og på særskilt referenceark – og der ikke er overensstemmelse mellem disse – så vil de "første" 3 referencer blive identificeret på baggrund af referencer angivet i ESPD'et.

Hvis der i ansøgningen samlet er angivet mere end 3 referencer, så vil identifikation af de første 3 referencer ske på baggrund af først de i tilbudsgivers eget ESPD angivne referencer og dernæst eventuelle underrådgiveres/underentreprenørers ESPD'er i alfabetisk rækkefølge efter de pågældende underrådgiveres/underentreprenørers virksomhedsnavn. Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning, vil identifikation af de 3 første referencer ske på baggrund af først de i den udpegede fælles befuldmægtiges ESPD og dernæst øvrige deltagere i sammenslutningens ESPD'er i alfabetisk rækkefølge efter de pågældende deltageres virksomhedsnavn.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal have udført minimum én (1) relevant reference, dvs. en reference som er sammenlignelige med den udbudte aftale i art (dvs. flytning af lejere i forbindelse med genhusning), og hvor kontraktværdien er på minimum 500.000 DKK ekskl. moms

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Udbudsmaterialet omfatter udkast til kontrakt.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/08/2023
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 28/08/2023
Tidspunkt: 13:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgiver har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ansøgning om prækvalifikation sker ved udfyldelse og rettidig aflevering af ESPD på rette sted. ESPD-skabelon er tilgængelige på den digitale udbudsportal angivet i pkt. I.3

Ansøger kan basere sig på støtte fra anden enhed eller indgå i en sammenslutning af enheder, f.eks. et konsortium. Ansøger bedes klart og entydigt angive hvilken juridisk person, der er ansøger og dermed er ansvarlig over for Ordregiver. Hvis ansøgning indsendes af en sammenslutning af enheder (eksempelvis et konsortium), bedes de i sammenslutningen deltagende juridiske personer hver især angivet klart og entydigt, og derudover skal der angives en fælles befuldmægtiget, som Ordregiver med bindende virkning for sammenslutningen kan indgå aftaler med. Der skal udfyldes særskilt ESPD for hver juridisk person. Såfremt ansøger er en sammenslutning af virksomheder, skal hver deltagers ESPD underskrives af den pågældende deltager. Den ledende ansøger, der indgiver ansøgningen, behøver ikke at underskrive sin ESPD. Hvis sammenslutningen bliver bedt om at indsende endelig dokumentation for ESPD, skal der medsendes en erklæring om en fælles befuldmægtiget ved anvendelse af konsortieerklæring (obligatorisk formular anvendes). Enheder i sammenslutningen hæfter solidarisk for tilbuddet og opfyldelse af en eventuel aftale.

Såfremt ansøger ønsker at basere sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen, skal der udfyldes særskilt ESPD for den eller de juridiske person(er), ansøgningen baseres på. Støttende enheder bedes underskrive det særskilte elektroniske ESPD, og ved eventuel anmodning om endelig dokumentation skal udfyldt støtteerklæring, der godtgør, at ansøger/tilbudsgiver faktisk råder over den nødvendige enheds økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen, afleveres. Støtteerklæringen godtgør også, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøger/tilbudsgiver.

Om udfyldelse af ESPD-dokumentet kan der søges vejledning i de af Konkurrence og Forbrugerstyrelsen udarbejdede vejledninger hertil, eller alternativt ved at stille spørgsmål til ordregiver herom. Vejledningerne findes på https://www.kfst.dk/udbud/udbudsregler/espd/

De obligatoriske og frivillige udelukkelsesgrunde, jr. Udbudslovens §§134a, 135-137 gælder for nærværende udbud.

Efter prækvalifikation, og senest inden meddelelse om tildeling, anmodes de prækvalificerede tilbudsgivere i relevant omfang i henhold til udbudslovens § 151, stk. 2 om at fremsende en serviceattest eller tilsvarende som dokumentation for, at der ikke er grundlag for udelukkelse. Serviceattesten må højst være 6 måneder gammel regnet fra ansøgningstidspunktet. Herudover skal tilbudsgiver samtidig fremlægge endelig dokumentation for, at minimumskravene til egnethed er opfyldt, medmindre ordregiver kan skaffe certifikaterne eller de relevante oplysninger direkte gennem adgang til en national database, eller Ordregiver allerede er i besiddelse af den fornødne dokumentation fra tidligere gennemførte udbudsprocedurer. Dokumentation for egnethed kan eksempelvis udgøre årsregnskaber, medmindre dokumentation for opfyldelse af det økonomiske mindstekrav er offentlig tilgængelig, og ordregiver derved selv kan tilgå dokumentationen.

Referenceoplysninger i ESPD og eventuelt vedlagte supplerende bilag vedrørende tilbudsgivers tekniske og faglige formåen udgør den endelige dokumentation herfor.

Endeligt skal tilbudsgiver fremlægge dokumentation for overholdelse af RÅDETS FORORDNING (EU) 2022/576 af 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine, artikel 5k. Tilbudsgiver bedes derfor udfylde og underskrive tro- og loveerklæring (Obligatorisk skabelon anvendes).

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 1, skal klage over udbuddet eller beslutninger være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstillperioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagevejledningen fra Klagenævnet for Udbud kan findes på Klagenævnets hjemmeside, jf. ovenfor.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/06/2023

Send til en kollega

0.031