23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 127-404609
Offentliggjort
05.07.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Midtjylland

RHG - Drift af grønne områder, belægninger, udstyr og vintertjeneste


Region Midtjylland

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland
CVR-nummer: 29190925
Postadresse: Skottenborg 26
By: Viborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Kontaktperson: Louise Seerup Pedersen
E-mail: LSPE@NIRAS.dk
Telefon: +45 23965056
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.rm.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.byggeweb.dk/controller?cmd=company7.login.form&extern=1&language=Dansk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

RHG - Drift af grønne områder, belægninger, udstyr og vintertjeneste

II.1.2) Hoved-CPV-kode
77300000 Tjenesteydelser inden for havebrug
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Region Midtjylland udbyder opgaven med at pleje de grønne arealer samt vintertjeneste på og omkring Regionshospital Gødstrup i Herning.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
63726200 Isbrydning
77310000 Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder
77340000 Træbeskæring og hækkeklipning
90620000 Snerydning
90630000 Isrydning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Regionshospital Gødstrup

Hospitalsparken 15

7400 Herning

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte kontrakt omhandler pleje af grønne arealer og vintertjeneste på Regionshospital Gødstrup. Udbudsmaterialet indeholder en nærmere beskrivelse af opgaven og udbudsforløbet, og det øvrige materiale indeholder en beskrivelse af opgavens omfang.

Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet.

Kontrakten indgåes for 3 år med mulighed for forlængelse 3 gange 1 år. Kontraktens maksimale løbetid er således 6 år.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan folænges 3 gange med 1 år ad gangen. Det vil sige kontrakten kan maksimalt folænges med 3 år, hvorfor kontraktens samlede maksimale løbetid inklus optioner er 6 år.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ansøger skal udfylde det elektroniske ESPD på Byggeweb. Se nærmere om dette i punkt III.1.1 og VI.3.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske formåen, skal der ligeledes afleveres en

støtteerklæring.

Paradigme for støtteerklæring findes i udbudsmaterialet. Støtteerklæringen vil blive vedlagt kontrakten som et

bilag.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i denne udbudsprocedure, såfremt ansøger er omfattet af en eller

flere af de i udbudslovens §134a, §135 og §136 obligatoriske udelukkelsesgrunde og den i udbudslovens § 137

stk. 1, nr. 2 nævnte frivillige udelukkelsesgrund.

Ansøger skal aflevere ESPD'et som en del af ansøgers ansøgning. ESPD'et indeholder ansøgers erklæring i

henhold til de af Region Midtjylland opstillede betingelser for deltagelse i udbuddet,

Afgives ansøgning af et konsortium, skal hver deltager udfylde et ESPD.

Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være konsortiets samlede egnethed, der vurderes.

Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er ansøgningen ikke nødvendigvis

ukonditionsmæssig, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen.

Ansøgning afgivet af et konsortium skal vedlægges en udfyldt og underskrevet konsortieerklæring

(Konsortieerklæring), hvori konsortiedeltagerne erklærer, at de hæfter solidarisk og direkte i forhold til

ordregiver.

Det skal fremgå af erklæringen, hvilken konsortiedeltager, der med bindende virkning kan føre afklarende

drøftelser og indgå aftaler med ordregiver.

Såfremt en ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen og/eller teknisk og faglig

formåen i henhold til punkt III.1.2) og punkt III.1.3) (f.eks. en underentreprenør), skal hver enkelt af disse også

vedlægge et individuelt ESPD.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske eller finansielle formåen og/eller tekniske og

faglige formåen skal ansøgeren derudover godtgøre, at ansøgeren råder over de pågældende ressourcer under

et eventuelt kontraktforløb, jf. udbudslovens § 144 stk. 2. Derfor skal ansøgeren sammen med ESPD'et aflevere

en støtteerklæring (se punkt II.2.14). Det vil ikke være muligt at udskifte de pågældende enheder uden den

ordregivende myndigheds forudgående skriftlige tilladelse. Se desuden punkt VI.3) vedrørende indhentelse af

dokumentation.

Den tilbudsgiver, som Region Midtjylland efter evaluering af de indkomne tilbud har til hensigt at tildele

kontrakten til, skal fremlægge dokumentation i henhold til udbudslovens § 152 for de oplysninger, der er afgivet i

ESPD'et i henhold til udbudslovens § 148, jf. dog udbudslovens § 151, stk. 3 og 5.

Som dokumentation for opfyldelse af de valgte udelukkelsesgrunde i ESPD'et, vil følgende blive krævet af den

vidende tilbudsgiver inden kontraktindgåelse:

- Serviceattest eller tilsvarende dokumentation. Ansøger opfordres til at indhente disse i god tid. Serviceattesten

må ikke være ældre end 6 måneder.

Som dokumentation for opfyldelse af udelukkelsesgrunden i §134a skal den vindende tilbudsgiver inden

kontraktuindgåelse fremsende udfyldt Tro-og Loveerklæring om ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner og

tiltrædelse af handelsaftaler.

Som dokumentation for at tilbudsgiveren ikke er omfattet af forordning (EU) nr. 833/2014, artikel 5k, som

indsat ved forordning (EU) nr. 2022/576, artikel 1, nr. 23 (om ændring af forordning nr. 833/2014 om restriktive

foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine) Skal den

vidende tilbudsgiver fremsende udfyldt tro-og love-erklæring inden konstraktindgåelse.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøgeren skal i relation til økonomisk og finansiel formåen udfylde følgende i afsnit B i del IV i ESPD'et:

a) Finansielle nøgletal.

Under dette punkt i ESPD'et skal ansøger oplyse egenkapitalen for de seneste 3 afsluttede

regnskabsår. Egenkapitalen skal fremgå af boksen "Nøgletal".

Såfremt ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år, skal ansøgeren støtte sig økonomisk på en

virksomghed,som har bestået i minimum 3 år.

b) Samlet årsomsætning

Ansøgeren skal angive sin samlede årsomsætning for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Såfremt

ansøgeren har eksisteret mindre end 3 år, skal ansøgeren støtte sig økonomisk på en virksomghed,som har

bestået i mindst 3 år.

Den tilbudsgiver, som Region Midtjylland efter evaluering af tilbuddene har til hensigt at tildele kontrakten

til, skal fremlægge dokumentation i henhold til udbudslovens § 151 for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et i

henhold til udbudslovens § 148, jf. dog udbudslovens § 151, stk. 3 og 5.

Dokumenation for opfyldelse af økonomisk formåen:

ad a) Finansielle nøgletal:

Som dokumentation for de i ESPD'et oplyste tal for egenkapital accepteres årsregnskab eller uddrag heraf,

der er revisorpåtegnet, underskrevet af tegningsberettigede, underskrevet af dirrigenten for generalforsamlingen

eller har tilsvarende påtegning, eller tilsvarende dokument, som indeholder de krævede oplysninger.

ad b) Samlet årsomsætning

Som dokumentation for de i ESPD'et oplyste tal om årsomsætning accepteres årsregnskaber eller uddrag heraf,

der er revisorpåtegnet, underskrevet af tegningsberettigede, underskrevet af dirigenten eller har tilsvarende

underskrift, eller tilsvarende dokument, som indeholder de krævede oplysninger.

Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, hæfter ansøgeren og

de pågældende enheder solidarisk for kontraktens gennemførelse jf. udbudslovens § 144, stk. 6. De støttende

enheder skal i deres støtteerklæring, jf. punkt II.2.14), bekræfte denne hæftelsesforpligtelse

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgivers årlige omsætning skal i de tre seneste afsluttede regnskabsår være mindst 2 mio. kr.

Tilbudsgivers egenkapital skal have være positiv i de tre seneste afsluttede regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver bedes angive op til 6 af sine betydeligste referencer udført inden for de seneste tre år.

Referencerne må kun beskrive arbejder, hvor ydelsen er udført inden for de seneste tre år regnet fra tilbudsfri-stens udløb. Igangværende opgaver kan benyttes som reference, hvis tilbudsgiver udelukkende medtager be-skrivelse af de leveringer, som er foretaget; herunder også kun medregner værdien af allerede udførte ydelser.

For hver reference ønskes oplysninger om opdragsgiver, samlet kontraktsum, kontrakt-tidspunkt samt en kort og konkret beskrivelse af opgavens karakter samt tilbudsgiverrolle og funktion i forbindelse med det udførte arbejde.

Referencer kan vedlægges i et selvstændigt bilag, såfremt der i ESPD henvises til bilaget.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal angive mindst 3 referencer som viser erfaring med pleje af mindst 10 ha grønne arealer med blandet bevoksning (grøn pleje)

Tilbudsgiver skal ligeledes angive mindst 3 referencer som viser erfaring med udførelse af vintertjeneste på minimum 50 km. vej og sti samt parkeringsplads

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten omfatter sociale klausuler om uddannelses- eller praktikaftaler.

Kontrakten indeholder en arbejdsklausul.

Kontrakten stiller krav om overholdelse af persondatalovgivningen.

Kontrakten indeholder bilag om solidarisk hæftelse for økonomiske støttevirksomheder.

Se nærmere vilkår i udkast til kontrakt i udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/09/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 01/09/2023
Tidspunkt: 12:00
Sted:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbuddet gennemføres på Byggeweb TN :999019

Udbuddet har titlen: RHG - Drift af grønne områder, belægninger, udstyr og vintertjeneste

Ansøgeren skal udfylde ESPD'et på Byggeweb.

Udover den dokumentation, der er omtalt i punkt III.1.1), III.1.2 og III.1.3) skal den tilbudsgiver, som

Region Midtjylland efter evaluering af tilbuddene har til hensigt at tildele kontrakten til fremlægge følgende øvrig dokumentation:

- Dokumentation for konsortiedannelse - såfremt det er relevant

- Underskrevet tro- og loveerklæring vedr. russisk ejerdeltagelse

- Underskrevet tro og loveerklæring vedrørende Udbudslovens §134a.

Som bevis for, at tilbudsgiver eller visse personer, der er tilknyttet tilbudsgiver, jf. udbudslovens § 135, stk. 2,

ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1 eller 3 samt § 137, stk. 1, nr. 2:

1) Et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller

administrativ myndighed, der viser, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en eller flere af de obligatoriske

udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1.

2) Et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for, at tilbudsgiver ikke

er omfattet af udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 135, stk. 3.

For så vidt angår danske tilbudsgivere, kan beviset bestå i en serviceattest. Serviceattester udstedes af

Erhvervsstyrelsen.

Udsteder det land, hvori tilbudsgiver er hjemmehørende, ikke de nævnte certifikater eller dokumenter, eller

dækker disse ikke alle de i udbudslovens § 135, stk. 1 og 3 nævnte tilfælde, kan de erstattes af en erklæring

under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro

og love i overensstemmelse med udbudslovens § 153, stk. 2.

Som dokumentation for overholdelse af de økonomiske og finansielle mindstekrav skal tilbudsgiver fremlægge

revisorattesteret dokumentation (enten årsrapport eller erklæring), som dokumenterer den krævede omsætning

og egenkapital.

En tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som udbyder

vurderer passende, hvis tilbudsgiveren af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som

udbyder forlanger.

Region Midtjylland udelukker en tilbudsgiver, såfremt denne ikke er i stand til at fremsende dokumentation.

Der ydes ikke godtgørelse for aflvering af tilbud.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning

til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr.

1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i EUTidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystemer indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171,stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185,stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/06/2023

Send til en kollega

0.047