23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 158-501467
Offentliggjort
18.08.2023
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Fjernvarme Fyn

Transport og kranhåndtering samt Leje/tømning af containere


Fjernvarme Fyn

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fjernvarme Fyn
CVR-nummer: 39055775
Postadresse: Havnegade 120
By: Odense C
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Jette Køhler
E-mail: jette.koehler@outlook.dk
Telefon: +45 27523069
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.fjernvarmefyn.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/391865
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=377085&B=FJERNVARMEFYN
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=377085&B=FJERNVARMEFYN
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Transport og kranhåndtering samt Leje/tømning af containere

Sagsnr.: Transport og Containere
II.1.2) Hoved-CPV-kode
63521000 Formidling af godstransport
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Fjernvarme Fyn udbyder en rammeaftale på to opgaver, henholdsvis: Transport og kranhåndtering af (fjernvarme)rør samt Leje og tømning af containere. Begge opgaver er nærmere beskrevet i kravspecifikationerne.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45510000 Udlejning af kraner med betjeningspersonale
60100000 Vejtransport
90500000 Tjenesteydelser i forbindelse med affald
90512000 Transport af affald
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Havnegade 120, 5000 Odense.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Fjernvarme Fyn udbyder en rammeaftale på to opgaver, henholdsvis: Transport og kranhåndtering af (fjernvarme)rør samt Leje og tømning af containere. Begge opgaver er nærmere beskrevet i kravspecifikationerne.

Transport og kranhåndtering af fjernvarmerør udgør langt den største del af kontrakten.

Udbuddet omhandler en 2 årig rammeaftale med mulighed for forlængelse 2 gange i op til 12 md.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet og service / Vægtning: 40%
Kvalitetskriterium - Navn: HSE / Vægtning: 20%
Pris - Vægtning: 40%
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 gange i op til 12 md.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Forventet antal ansøgere: 3

Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Udbyder påregner at prækvalificere tre ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive indledende tilbud.

Er der flere konditionsmæssige, egnede ansøgere, vil udbyder foretage en udvælgelse af de bedst egnede. Udvælgelse vil blive foretaget på baggrund af de indkomne referencer. Referencernes sammenlignelighed med det eksisterende udbud vil vægte højere end antallet af referencer

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er optioner om 2 x op til 12 md. forlængelse af rammeaftalen.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger bedes angive følgende regnskabsoplysninger for de seneste 3 disponible regnskabsår, under hensyntagen til, hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed:

• Årlig omsætning:

o Mindstekrav: Ansøgers årlige omsætning skal i de 3 senest offentliggjorte regnskabsår være mindst 8 mio. dkk. pr. år.

• Soliditetsgrad:

o Mindstekrav: Ansøgers soliditetsgrad udtrykt i procent skal for de 3 senest offentliggjorte regnskabsår i gennemsnit være mindst 18 %

Den beregnes efter følgende formel: (Egenkapital / totale aktiver) x 100

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal opfylde følgende krav til teknisk og faglig formåen:

Ansøger bedes angive op til tre af sine mest betydelige sammenlignelige referencer inden for de seneste tre år på hver enkelt af de to opgaver, som ansøger skal kunne levere.

Referencerne må kun beskrive arbejder/opgaver, hvor ydelsen er udført inden for de seneste tre år regnet fra ansøg-ningsfristens udløb. Igangværende opgaver kan benyttes som reference, hvis ansøger udelukkende medtager beskri-velse af de leveringer, som er foretaget; herunder også kun medregner værdien af allerede udførte ydelser.

Med sammenlignelige referencer forstås:

- Kørsel af (fjernvarme)rør og håndtering af disse ved af- og pålæsning med kran og hejs.

- Udlejning af containere og tømning af affaldscontainere fra større industrier.

Referencerne bedes indeholde en beskrivelse af det leverede samt oplysning om modtager, værdi og leveringsdato.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

• Mindstekrav: Ansøger skal angive mindst tre sammenlignelige referencer på hver opgave.

Oplysning om, hvor stor en del af kontrakten ansøgeren eller tilbudsgiveren eventuelt agter at give til en underleverandør.

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Ansøger må ikke være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § 135, stk. 1 - 3 og § 136 og § 11 i BEK nr. 1078 af 29/06/2022. I modsat fald er udbyder forpligtet til at udelukke ansøger, jf. dog Udbudslovens § 135, stk. 4 og 5 og § 11 i BEK nr. 1078 af 29/06/2022.

I forhold til de frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § 137, stk.1, 2, 3 og 5 og § 11 i BEK nr. 1078 af 29/06/2022, må ansøger ikke være omfattet af disse.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Er angivet i udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/09/2023
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 15/09/2023
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 13/01/2024

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Der henvises til udbudsmaterialet.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: N/A
By: N/A
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/08/2023

Send til en kollega

0.047