23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 163-515157
Offentliggjort
25.08.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Fællesindkøb Midt

Udbud på indkøb og levering af tanksprøjte


Fællesindkøb Midt

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fællesindkøb Midt
Postadresse: Chr M Østergaards Vej 4
By: Horsens
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 8700
Land: Danmark
Kontaktperson: Peder van Roest Dahl
E-mail: pvrd@fikm.dk
Telefon: +45 23431656
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://fikm.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/773be06a-89fd-44e9-aadb-c1f0a2739807/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/773be06a-89fd-44e9-aadb-c1f0a2739807/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/773be06a-89fd-44e9-aadb-c1f0a2739807/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud på indkøb og levering af tanksprøjte

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Der er tale om et enkeltstående, konkret indkøb af én tanksprøjte i henhold til kravspecifikationen

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der er tale om et enkeltstående, konkret indkøb af én tanksprøjte i henhold til kravspecifikationen

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der stilles ingen krav til økonomisk og finansiel kapacitet

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Relevant erfaring i form af mindst tre sammenlignelige referencer inden for de seneste 3 år regnet fra tidspunktet for tilbudsfristen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindst tre sammenlignelige referencer inden for de seneste 3 år regnet fra tidspunktet for tilbudsfristen. Ved sammenlignelige referencer forstås opgaver inden for samme fagområde, dvs.

o Levering af tanksprøjte og

o De anførte referencer skal hver have en værdi af minimum 3 mio. kr.

Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPDs afsnit: ”Udvælgelse”.

Tilbudsgiver skal i ESPD’et, Del IV angive følgende oplysninger for hver reference:

• Beskrivelse: I feltet beskrives aftalen.

• Beløb: I feltet angives den historiske omsætning (i DKK ekskl. moms) fra startdato. Ligeledes vælges valutaen DKK (Danish Krone)

• Startdato: I feltet angives hvilken dato, aftalen trådte i kraft.

• Slutdato: I feltet angives hvilken dato, aftalen udløb. Hvis aftalen ikke er afsluttet ved fristen for afgivelse af tilbud, så skal der ikke angives noget i feltet.

• Modtagere: I feltet angives modtagerens navn inkl. kontaktperson og –oplysninger.

Tilbudsgiver kan i ESPD’et tilføje flere referencer ved at trykke på (+) neden for en reference.

Ordregiver forbeholder sig ret til at kontrollere tilbudsgivers angivne referencer.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/09/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 19/09/2023
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der er ikke adgang til at overvære åbning af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Før beslutning om tildeling af aftalen skal den tilbudsgiver, som tiltænkes tildeling af aftalen, fremsende dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD’et. Ordregiver vil give en passende frist for fremsendelsen.

I nærværende udbud vil følgende dokumentation være tilstrækkelig som dokumentation:

- Tilbudsgivers personlige forhold: Serviceattest eller tilsvarende dokumentation for udenlandske tilbudsgivere. Denne må maksimalt være udstedt 6 måneder før tilbudsfristen. Såfremt den vindende tilbudsgiver er en udenlandsk virksomhed, skal denne fremlægge tilsvarende dokumentation i den version og/eller fra de myndigheder, som er relevante i den vindende tilbudsgivers hjemland. En filial af en udenlandsk virksomhed betragtes som en udenlandsk virksomhed

- Referencelisten fra ESPD’et betragtes som endelig dokumentation for teknisk og faglig formåen.

I det tilfælde, hvor tilbudsgiver allerede har denne dokumentation, må det gerne sendes med allerede ved tilbudsafgivelse, men dette er ikke et krav.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/08/2023

Send til en kollega

0.047