23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 164-517873
Offentliggjort
28.08.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Syddanmark

Indkøb af transport af lægemidler for Sygehusapotek Fyn


Region Syddanmark

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Damhaven 12
By: Vejle
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Karin Juliussen
E-mail: Karin.elholm.juliussen@rsyd.dk
Telefon: +45 51719215
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionsyddanmark.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/181055
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=377506&B=REGIONSYDDK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=377506&B=REGIONSYDDK
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indkøb af transport af lægemidler for Sygehusapotek Fyn

Sagsnr.: 23/27003
II.1.2) Hoved-CPV-kode
60100000 Vejtransport
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører Sygehusapotek Fyns (Solfaldsvej 38, 5000 Odense C) indkøb af transport af lægemidler til sygehusapoteker, virksomheder, institutioner og privatpersoner i Danmark samt returtransport til Sygehusapotek Fyn.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60100000 Vejtransport
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører Sygehusapotek Fyns (Solfaldsvej 38, 5000 Odense C) indkøb af transport af lægemidler til sygehusapoteker, virksomheder, institutioner og privatpersoner i Danmark samt returtransport til Sygehusapotek Fyn.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges 2 gange, hver gang med op til 24 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Egenkapital: Det er et minimumskrav, at egenkapitalen (ultimo året) for det senest disponible regnskabsår er minimum 1.000.000 danske kroner.

For danske virksomheder, som er forpligtede til at indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen, er det senest, disponible regnskabsår det regnskabsår, som det på cvr.dk senest offentliggjorte regnskab relaterer sig til. For andre virksomheder (herunder de danske virksomheder, der ikke er forpligtede til at indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen og udenlandske virksomheder) gælder, at det senest disponible regnskabsår er det, som det senest endeligt afsluttede regnskab vedrører. Regnskabet – for disse andre virksomheder – skal dermed, for at være betragtet som ”endeligt afsluttet”, være afsluttet i henhold til den for virksomheden gældende lovgivning.

Såfremt Tilbudsgiver er et konsortium, jf. pkt. 6.4, vil Ordregiver tage de i konsortiet deltagende virksomheders samlede egenkapital i betragtning. Såfremt Tilbudsgiver baserer sig på andres økonomiske og finansielle formåen for at overholde minimumskravet, jf. pkt. 6.5, vil Ordregiver tilsvarende summere Tilbudsgivers egenkapital med disse andre virksomheders egenkapital.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Egenkapital: Det er et minimumskrav, at egenkapitalen (ultimo året) for det senest disponible regnskabsår er minimum 1.000.000 danske kroner.

For danske virksomheder, som er forpligtede til at indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen, er det senest, disponible regnskabsår det regnskabsår, som det på cvr.dk senest offentliggjorte regnskab relaterer sig til. For andre virksomheder (herunder de danske virksomheder, der ikke er forpligtede til at indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen og udenlandske virksomheder) gælder, at det senest disponible regnskabsår er det, som det senest endeligt afsluttede regnskab vedrører. Regnskabet – for disse andre virksomheder – skal dermed, for at være betragtet som ”endeligt afsluttet”, være afsluttet i henhold til den for virksomheden gældende lovgivning.

Såfremt Tilbudsgiver er et konsortium, jf. pkt. 6.4, vil Ordregiver tage de i konsortiet deltagende virksomheders samlede egenkapital i betragtning. Såfremt Tilbudsgiver baserer sig på andres økonomiske og finansielle formåen for at overholde minimumskravet, jf. pkt. 6.5, vil Ordregiver tilsvarende summere Tilbudsgivers egenkapital med disse andre virksomheders egenkapital.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referenceliste: Det er et minimumskrav, at Tilbudsgiver har relevant erfaring i form af mindst 2 sammenlignelige referencer inden for de seneste 3 år udregnet fra datoen for tilbudsfristen.

De 2 referencer skal hver især leve op til følgende:

• Der skal være tale om en kontrakt, hvorunder der i kontraktperioden i gennemsnit er gennemført minimum 70 ugentlige leverancer af lægemidler for referencevirksomheden. Ved lægemidler forstås i denne forbindelse human medincinske lægemidler til behandling af patienter, herunder eksempelvis også væsker til opblanding af lægemidler, skyllevæsker og lignende.

• Som en del af kontrakten skal der være foretaget kørsel af lægemidler til privatpersoner, det vil sige frem til disses private hjem.

• Dele af de ugentlige leverancer skal være transporteret i intervallet 2 – 8 grader celsius og 15 – 25 grader celsius.

• Det er i samme forbindelse et krav, at transporterne er foregået under overholdelse af de på transporttidspunktet gældende regler vedrørende ”God distributionspraksis” (GDP). De nugældende regler kan findes på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside: God distributionspraksis.

• Mindst én af de to referencer skal vedrøre en kontrakt, hvor mindst 40 ugentlige leverancer leveres ved kurérkørsel til privatpersoner

Det er yderligere et krav, at de minimum 2 referencer til sammen har bidraget med en nettoomsætning på minimum 1.500.000 danske kroner over de seneste 3 år.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Referenceliste: Det er et minimumskrav, at Tilbudsgiver har relevant erfaring i form af mindst 2 sammenlignelige referencer inden for de seneste 3 år udregnet fra datoen for tilbudsfristen.

De 2 referencer skal hver især leve op til følgende:

• Der skal være tale om en kontrakt, hvorunder der i kontraktperioden i gennemsnit er gennemført minimum 70 ugentlige leverancer af lægemidler for referencevirksomheden. Ved lægemidler forstås i denne forbindelse human medincinske lægemidler til behandling af patienter, herunder eksempelvis også væsker til opblanding af lægemidler, skyllevæsker og lignende.

• Som en del af kontrakten skal der være foretaget kørsel af lægemidler til privatpersoner, det vil sige frem til disses private hjem.

• Dele af de ugentlige leverancer skal være transporteret i intervallet 2 – 8 grader celsius og 15 – 25 grader celsius.

• Det er i samme forbindelse et krav, at transporterne er foregået under overholdelse af de på transporttidspunktet gældende regler vedrørende ”God distributionspraksis” (GDP). De nugældende regler kan findes på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside: God distributionspraksis.

• Mindst én af de to referencer skal vedrøre en kontrakt, hvor mindst 40 ugentlige leverancer leveres ved kurérkørsel til privatpersoner

Det er yderligere et krav, at de minimum 2 referencer til sammen har bidraget med en nettoomsætning på minimum 1.500.000 danske kroner over de seneste 3 år.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten indeholder bl.a. følgende vilkår:

Leverandørens forpligtelser vedrørende embargo (Udbudsbilag 2)

Socialt ansvar (Kontraktens pkt. 7.2)

Arbejdsklausul (Kontraktens pkt. 9.3)

Straffeattester (Kontraktens pkt. 9.5)

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Non empty span 2-->IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/09/2023
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 22/03/2024
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 22/09/2023
Tidspunkt: 10:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbuddet gennemføres elektronisk via det internetbaserede udbudssystem ”CTM” fra Mercell - link: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?b=REGIONSYDDK. Dette gælder således for al skriftlig korrespondance, herunder Ordregivers besvarelse af spørgsmål og Tilbudsgivers fremsendelse af tilbud mv.

Bemærk venligst at både Ordregivers og Tilbudsgivers handlinger i CTM logges i systemet.

Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst Mercells support på telefon 70 20 80 14.

Tilbudsgiver skal som en del af tilbuddet fremsende Udbudsbilag 1, ”Standardformular for det fælles europæiske udbudsdokument” (herefter ”ESPD”) i udfyldt stand. Dette dokument er et foreløbigt bevis for, at Tilbudsgiver ikke er omfattet af en af de udelukkelsesgrunde, som gælder for dette udbud, og at Tilbudsgiver opfylder eventuelle minimumskrav til egnethed og formåen. Ordregiver forbeholder sig dog ret til at indhente supplerende oplysninger m.v.

Tilbudsgiver skal udfylde og fremsende ESPD i CTM som en del af tilbuddet. Bemærk at ESPD skal udfyldes direkte i CTM.

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudslovens §§ 134 a, 135 og 136 finder følgende af Udbudslovens frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse i nærværende udbud (der henvises til Udbudslovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser):

• Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet, sociallovgivningsområdet og det arbejdsretlige område, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.

• Konkurs, insolvens, tvangsakkord uden for konkurs, en situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, aktiver administreres af en kurator, eller erhvervsvirksomheden er indstillet, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1,nr. 2.

• Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning, jf. Udbudslovens § 137, stk.1, nr. 3.

• Tilbudsgiver har uretmæssigt forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces etc., jf. Udbudslovens §137, stk. 1, nr. 5.

Det bemærkes, at en Tilbudsgiver, der har ubetalt forfalden gæld til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger, således alene vil blive udelukket på denne baggrund, hvis denne gæld er på 100.000 kr. eller derover. Bemærk yderligere at Ordregiver dog ikke vil udelukke Tilbudsgiver, der har sådan ubetalt forfalden gæld, hvis Tilbudsgiver har indgået aftale med inddrivelsesmyndigheden om en afviklingsordning og denne ordning er overholdt (jf. Udbudslovens § 135, stk. 4).

Som dokumentation for danske virksomheder vil der blive anmodet om en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen som dokumentation for, at den vindende Tilbudsgiver ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund.

Det skal bemærkes, at lægemidlerne skal transporteres og spores under styrede forhold mht. temperatur og lokation under overholdelse af Lovgivning om God Distributionspraksis (GDP) jf. Lovgivning om GDP (laegemiddelstyrelsen.dk).

Leverandøren skal have en kvalitetsansvarlig person, som har relevant faglig uddannelse og erfaring med GDP-reglerne. Det er den kvalitetsansvarliges ansvar, at kvalitetsstyringssystemet efterleves og vedligeholdes, samt at virksomheden råder over tilstrækkelige kvalificerede ressourcer til udførsel af opgaven.

Nærmere detaljer og betingelser for afgivelse af tilbud fremgår af udbudsbetingelserne, som er vedlagt udbudsmaterialet.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til klagenævnet skal klageren sende (evt. pr. e-mail) en kopi af klagen med bilag til ordregiveren. Klagenævnet har brug for at vide, om klageren har underrettet ordregiveren, og klageren skal derfor sende kopi af underretningen af ordregiveren til klagenævnet.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/08/2023

Send til en kollega

0.063