23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 166-522165
Offentliggjort
30.08.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Esbjerg Kommune

Udbud af skolekørsel og anden rutekørsel til Børn og Kultur


Esbjerg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Esbjerg Kommune
CVR-nummer: 29189803
Postadresse: Torvegade 74
By: Esbjerg
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6700
Land: Danmark
Kontaktperson: Jette Vestergaard Pedersen
E-mail: jvp@esbjerg.dk
Telefon: +45 76161441
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.esbjerg.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.comdia.com/esbjergkommune/tenderinformationshow.aspx?Id=151198
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af skolekørsel og anden rutekørsel til Børn og Kultur

Sagsnr.: 151198
II.1.2) Hoved-CPV-kode
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører skolekørsel samt anden rutekørsel for alle afdelinger og institutioner under Børn & Kultur ved Esbjerg Kommune. Der er tale om både planlægning og udførsel af kørslen.Udbuddet er opdelt i følgende delområder:• Delområde 1: Særligt skolekørsel. Ordregiver er ifølge Folkeskolelovens § 26 forpligtet til at befordre elever til og fra tilbud. Der er tale om befordring af elever i alderen fra 5 år og opefter, som ikke har mulighed for at anvende offentlige befordringsmidler.Delområdet omfatter kørsel af: Elever med kørselsbehov, elever til særlige foranstaltninger, elever til ordblinde-pits og elever til modtageklasser – skolekørsel• Delområde 2: Særligt anden rutekørsel for Børn & KulturDelområdet omfatter kørsel af elever til idrætskørsel, svømmekørsel (skoleelever) samt kørsel af børn til udflytterbaser under Dagtilbud (daginstitutionsbørn).På baggrund af udbudsmaterialet, vil der blive indgået en kontrakt, hvor tilbudsgiver skal planlægge og udføre al kørsel, som ordregiver har behov for, inden for det beskrevne område.Tilbudsgiver skal afgive tilbud på begge delområder, og der skal afgives tilbud på alle kørsler under hvert delområde, dvs. der kan fx ikke afgives tilbud på kun svømmekørsel under delområde 2.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 96 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
60100000 Vejtransport
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Syddanmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører skolekørsel samt anden rutekørsel for alle afdelinger og institutioner under Børn & Kultur ved Esbjerg Kommune. Der er tale om både planlægning og udførsel af kørslen.Udbuddet er opdelt i følgende delområder:• Delområde 1: Særligt skolekørsel. Ordregiver er ifølge Folkeskolelovens § 26 forpligtet til at befordre elever til og fra tilbud. Der er tale om befordring af elever i alderen fra 5 år og opefter, som ikke har mulighed for at anvende offentlige befordringsmidler.Delområdet omfatter kørsel af: Elever med kørselsbehov, elever til særlige foranstaltninger, elever til ordblinde-pits og elever til modtageklasser – skolekørsel• Delområde 2: Særligt anden rutekørsel for Børn & KulturDelområdet omfatter kørsel af elever til idrætskørsel, svømmekørsel (skoleelever) samt kørsel af børn til udflytterbaser under Dagtilbud (daginstitutionsbørn).På baggrund af udbudsmaterialet, vil der blive indgået en kontrakt, hvor tilbudsgiver skal planlægge og udføre al kørsel, som ordregiver har behov for, inden for det beskrevne område.Tilbudsgiver skal afgive tilbud på begge delområder, og der skal afgives tilbud på alle kørsler under hvert delområde, dvs. der kan fx ikke afgives tilbud på kun svømmekørsel under delområde 2.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 96 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Udbuddet er ikke opdelt i delaftaler, da der er hensigtsmæssig sammenhæng i, at samme leverandør varetager den samlede opgave, da områderne tilsammen kan udfylde en hel dag.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Autorisation for udøvelse af erhvervet i form af færdselsstyrelsens tilladelse til udførelse af erhvervsmæssig personbefordring for den pågældende tilbudsgiver.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Egenkapital på min. 3 mio. kr. for de seneste to afsluttede regnskabsår- Soliditetsgrad på min. 15 % for de seneste to afsluttede regnskabsår(soliditetsgraden beregnes på følgende måde: (egenkapital * 100) / Aktiver)

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Revisionspåtegnet årsregnskab eller lign.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/09/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 27/09/2023
Tidspunkt: 12:01

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, eller af de frivillige udelukkelsesgrunde i § 137, stk. 1, nr. 1 og 4.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2.Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1.Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/08/2023

Send til en kollega

0.047