23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 173-541733
Offentliggjort
08.09.2023
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Grenaa Andelsboligforening, afd. 2.1&2

Flytteudbud i fbm genhusning_Fuglevænget 16-62


Grenaa Andelsboligforening, afd. 2.1&2

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Grenaa Andelsboligforening, afd. 2.1&2
CVR-nummer: 13464510
Postadresse: Århusvej 22c, st
By: Grenaa
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8500
Land: Danmark
Kontaktperson: Heine Krarup Møller
E-mail: hekm@bdk.dk
Telefon: +45 21413108
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.gabolig.dk
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Almennyttigt boligselskab

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Flytteudbud i fbm genhusning_Fuglevænget 16-62

II.1.2) Hoved-CPV-kode
63100000 Godsbehandling, -oplagring og hermed beslægtet virksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører levering af flytteydelser ved midlertidig genhusning til Grenaa Andelsboligforening, Afd. 2.1&2, Fuglevænget 16-62, 8500 Grenaa

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
63122000 Opmagasinering
63121000 Lagring og genfinding
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Fuglevænget 16-62, DK-8500 Grenaa

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører ordregivers udbud af flytning og opbevaring samt tilbageflytning efter endt genhusning.

Udbuddet vedrører levering af flytteydelser i forbindelse med midlertidig genhusning i løbet af renoveringsperioden.

FULD FLYTNING:

For ca 48 boliger (stueplans lejligheder) skal beboere genhuses midlertidigt i ca 6 måneder og her gælder, at alt bohave tilhørende den enkelte husstand skal flyttes til genhusningsboligen. Det skal dog skal påregnes, at ’overskydende’ inventar skal opmagasineres på eksternt lager i genhusningsperioden. Arbejdet indeholder således udflytning af alt inventar, evt opmagasinering - og retur igen efter endt renovering af bolig.

Beboerne forventes flyttet successivt én boligstang ad (12 boliger).

Genhusningen vil som udgangspunkt foregå i opstillet Pavillon-by, beliggende sydvest for blok A på Afd. 2.1&2’s matrikel.

INTERN FLYTNING:

For de øvrige 96 boliger på 1.og 2.sal vil der være tale om kortvarig genhusning i ca 4 uger, hvor alene tøj, værdier mv skal medbringes af beboerne selv til de på forhånd møblerede lejligheder i området.

Flytteydelse vil i dette tilfælde være tale om en ’omdisponering’ af inventar internt i den enkelte lejlighed for at frigøre arbejdsareal for renoveringsarbejderne (primært opholdsstue og gangareal, bilag E). Der kan i dette tilfælde være nødvendigt, at opmagasinere enkelte emner/inventar på eksternt lager i genhusningsperioden.

Arbejdet indeholder således ’omdisponering’ internt i lejligheden og evt opmagasinering af bohave – og retur igen efter endt renovering af boligen.

Beboerne flytter successivt én opgang ad gangen (4 boliger).

Den kortvarige genhusning forventes at foregå i boligforeningens egne tomgangslejligheder i området (afd. 2.1&2/ afd.2.3/ afd.1).

Sagens eksakte omfang fremgår af det samlede udbudsmateriale oplistet i udbudsbetingelserne og kan downloades på Byggeprojekt.dk

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 26
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt flere end 5 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed foretages en begrænsning i antallet af ansøgere til 5 ansøgere.

Udvælgelse vil blive foretaget på baggrund af en helhedsvurdering af ansøgers referencer.

I vurderingen af referencer indgår ikke nødvendigvis antallet af referencer, men i højere grad den enkelte references kvalitet herunder referencens sammenlignelighed, evt tekniske løsning og beskrivelse af opgaven.

I ordregivers helhedsvurdering lægges bl.a. men ikke udelukkende vægt på erfaring med

• lignende flytteopgaver – omfang, rytme mv

• flytteopgaver med hel og delvis udflytning, opmagasinering og tilbageflytning

• korte og længerevarende flytteydelser i samme opgave/projekt

• samarbejde med bolig/beboerkoordinator

• fleksibilitet i håndtering og servicering af beboere

• håndtering og dokumentation af åbenlyse skader, evt tvister med beboere

For evt oplysninger om ovenstående forbeholder ordregiver sig derfor ret til at kontakte de oplyste referencer/kontaktpersoner.

Sammenlignelige opgaver forstås som lignende flytteopgaver ved genhusning i forbindelse med renoveringer for boligorganisationer/-afdelinger.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Projektet er støttet af Landsbyggefonden

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøger skal ved sin prækvalifikationsanmodning udfylde det fælles europæiske udbudsdokument, ESPD.

ESPD vedlægges ansøgningen for afgivelse af oplysninger om den økonomiske aktør. Det elektroniske ESPD bliver uploadet som XML-fil af ordregiver sammen med det øvrige udbudsmateriale, og ansøger skal som udgangspunkt udfylde samtlige felter. Ansøgere skal selv uploade XML-fil (espd-request.xml) og udfylde via: https://espd.eop.bg/espd-web/ Ansøgere, der er i tvivl om krav til udfyldelsen af det elektroniske ESPD-dokument, opfordres til at søge vejledning i de af Konkurrencestyrelsens udarbejdede vejledninger hertil, alternativt stille spørgsmål til ordregiver herom.

Den økonomiske aktør er optaget i det relevante faglige register handelsregister i den medlemsstat, hvor denne er etableret.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal under ESPD’ens del IV afsnit B oplyse de nøgletal, der dokumenterer, at ansøgeren opfylder mindstekravene til ansøgers økonomiske og finansielle formåen.

Regnskabs oplysninger for de seneste 3 disponible regnskabsår omfattende:

• Årsomsætning

• Egenkapital

• Soliditetsgrad

Det bemærkes, at ansøger kan basere sig på andreenheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør), uanset den juridiske karakter af relationen mellem ansøger og de(n) enhed/ enheder, som ansøger baserer sig på. I så fald skal ansøger sikre sig, at et ESPD fra de(n) enhed(er), som ansøger baserer sig på, fremsendes sammen med ansøgeres eget ESPD. Denne/disse enhed(er)s ESPD skal indeholde tilsvarende oplysninger, som anført ovenfor.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at sikre, at tilbudsgiveren har de nødvendige økonomiske og finansielle forudsætninger for aftalen, er det et krav, at tilbudsgiveren som minimum lever op til nedenstående 3 krav:

a) Årsomsætning: mindstekrav er 2 mio. kr. for hver af de seneste 3 år

b) Egenkapital: positiv for alle de seneste 3 år

c) Soliditetsgrad (egenkapital /balancesum x 100): mindstekrav 15 % i gennemsnit for de seneste 3 år

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal under ESPD’ens del V oplyse referencer, der vedrører udførelse af arbejder relevante for den udbudte opgave, jf. beskrivelsen under pkt. II.1.4). og som er sammenlignelige med den udbudte opgave i:

- art (f.eks. entreprenørens rolle, opgavens kompleksitet osv.)

- omfang (f.eks. størrelse, antal boliger)

- indhold (f.eks. udførsel af arbejder i tilsvarende omfang)

Ansøger kan oplyse højst 5 referencer.

Hvis ansøgeren oplyser mere end 5 referencer, vil ordregiver kun tage de første 5 referencer på listen i betragtning.

Referencer derudover vil ikke indgå i vurderingen.

Referencerne skal enten være under udførelse, eller være afleveret inden for de seneste 5 år.

Følgende oplysninger bør angives for hver reference:

1. Kundens navn/firmanavn

2. Kontaktperson hos kunden – herunder telefonnummer og e-mail

3. Tilbudsgivers rolle

4. Beskrivelse af opgaven/udførte ydelser

5. Kontraktsum (ex moms)

6. Kontraktforholdets længde/udførelsesperiode

Såfremt en reference mangler en/flere af den ovenfor nævnte oplysningstyper, vil dette ikke nødvendigvis føre til at referencen ikke optages til vurdering, men vil kunne komme ansøgeren til skade ved udvælgelsen.

Ordregiver forbeholder sig ret til at indhente udtalelser om de enkelte referencer hos bygherren for referencen. Sådanne udtalelser kan således også blive tillagt vægt ved udvælgelsen.

Referencerne vedlægges i et selvstændigt pdf dokument, hvor hver reference ikke fylde mere end to A4-sider. Hvis de fylder mere end to A4-side pr. reference, vil alene de første to side blive lagt til grund for vurderingen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Minimumskrav til referencer:

Tilbudsgiver skal have udført minimum én (1) relevant reference, dvs. reference som er sammenlignelig med den udbudte aftale i art, har en kontraktværdi på minimum 0,75 mio. DKK ekskl. moms, og som er udført for en almen boligforening.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Såfremt flere virksomheder i foreningen afgiver tilbud som et konsortium, hæfter de pågældende virksomheder solidarisk for kontraktens opfyldelse. Der skal udpeges en person, som kan træffe bindende aftaler på konsortiets vegne.

ABService 2003 danner udgangspunkt og regulerer aftaleforholdet med de fravigelser og tilføjelser som fremgår af udbudsmaterialet.

Tilbudsgiver gøres opmærksom på, at kontrakten indeholder vilkår om arbejdsforhold, krav vedr. løn- og ansættelsesvilkår samt social klausul.

Tilbudsgiver gøres opmærksom på, at kontrakten indeholder bestemmelser om, at de medarbejdere, der skal udføre den udbudte ydelse, skal have ren straffeattest.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/10/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 26/10/2023
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 23/02/2024

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ansøgeren skal i forbindelse med prækvalifikation indgive et ESPD, jf. udbudslovens § 148. Ordregiver kræver, at ansøger anvender ESPD som foreløbig dokumentation for, at ansøger ikke er omfattet af de i ESPD anførte udelukkelsesgrunde, og at ansøger opfylder de minimumskrav til egnethed, der er anført i pkt. III.1.2).

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudsloven udelukkes ansøger ligeledes, hvis denne er omfattet af en af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 og 4.

Ordregiver har forberedt og uploadet et elektronisk ESPD på den anvendte udbudsplatform Byggeprojekt.dk, jf. pkt I.3), som ansøgeren skal udfylde og uploade som foreløbigt bevis for, at ansøgeren opfylder betingelserne for at deltage i udbudsprocessen. Såfremt der er tekniske spørgsmål til afvikling af udbuddet i Byggeprojekt.dk, kan support kontaktes via hjælpefunktion på Byggeprojekt.dk hjemmeside.

Efter udbudslovens § 151 stk. 1 skal ordregiver inden beslutning om tildeling af opgaven kræve, at den tilbudsgiver, ordregiveren har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for oplysninger givet i ESPD.

Den tilbudsgiver, som ordregiver agter at indgå kontrakt med, vil blive afkrævet dokumentation for overholdelse af oplysningerne i ESPD.

Følgende ønskes fremlagt:

— En serviceattest (det skal være den nye udvidede serviceattest, der ligeledes dækker ledende med-arbejdere og bestyrelsesmedlemmer). Forældelsesfristen for serviceattesten er 6 måneder.

https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Anmod_om_serviceattest

Såfremt en ansøger baserer sig på andre enheders formåen, jf. pkt. III.1.2) og III.1.3), skal ansøger vedlægge en støtteerklæring eller anden dokumentation, der godtgør, at ansøger kan disponere over den nødvendige økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige kapacitet, og at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøger. I mangel af en sådan dokumentation, kan ordregiver ikke tage sådan(ne) enheds/enheders økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige kapacitet i betragtning.

Det bemærkes desuden, begrundet i sagsbehandlings tider for skema B, at vedståelsesfristen for ordregivers tilbud er 60 arbejdsdage regnet fra den første dag, hvor der kan indgås aftale med den vindende tilbudsgiver.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud/Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: DK-8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 3 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (tilgængelig på www.retsinformation.dk), gælder der følgende frister for indgivelse af klager:

En ansøgers klage over ikke at være blevet udvalgt til prækvalifikation skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. § 7, stk. 1, i Lov om Klagenævnet for Udbud, når underretningen er ledsaget af en kort begrundelse for beslutningen.

Øvrige klager skal ifølge § 7, stk. 2, i Lov om Klagenævnet for Udbud indgives til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt (med virkning fra dagen efter dagen for offentliggørelsen).

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klages indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i stand-still perioden, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4.

Hvis klagen ikke er indgivet i stand-still perioden, skal klager endvidere anføre, om der er begæret opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1, i Lov om Klagenævnet for Udbud.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning er tilgængelig på den i pkt. VI.4.1) anførte internet-adresse

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: DK-2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/09/2023

Send til en kollega

0.062