23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 181-565875
Offentliggjort
20.09.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Gribskov Kommune

Offentligt udbud af befordring til Dagtilbud og Skoler og Sundhed og Omsorg i Gribskov Kommune


Gribskov Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Gribskov Kommune
Postadresse: Rådhusvej 3
By: Helsinge
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3200
Land: Danmark
Kontaktperson: Christian Bogø Lindemer
E-mail: kontakt@tohv.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/32fe5647-ea4c-4921-b0a6-8a9e4a0780a9/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/32fe5647-ea4c-4921-b0a6-8a9e4a0780a9/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/32fe5647-ea4c-4921-b0a6-8a9e4a0780a9/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/32fe5647-ea4c-4921-b0a6-8a9e4a0780a9/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Offentligt udbud af befordring til Dagtilbud og Skoler og Sundhed og Omsorg i Gribskov Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Nærværende udbud vedrører befordring til Dagtilbud og Skoler og Sundhed og Omsorg og omhandler befordringsopgaverne skolebuskørsel og aktivitetskørsel mv. til Gribskov Kommune.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud.

Alle tilbudsgivere der opfylder egnethedskrav og mindstekrav vil have mulighed for at afgive tilbud.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60100000 Vejtransport
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

Gribskov Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte Kontrakt omfatter befordringsopgaver inden for Dagtilbud og Skoler herunder almindelig skolebuskørsel, kørsel med specialklasseelever, kørsel med elever til svømmeundervisning, overførselskørsel (elever der skal køres til anden skole på grund af manglende faciliteter på egen skole, fx gymnastiksal), kørsel med elever til ungdomsskole, kørsel med børn til sprogbørnehave samt kørsel inden for Sundhed og Omsorg herunder kørsel af borgere til og fra aktivitetscentre, samt særkørsel af borgere, hvis behovet opstår. Kørslerne afregnes på baggrund af Tilbudsgivers tilbudte timepriser. Se nærmere i pkt. 3.3 og Udkast til Kontrakt pkt. 3.3 Priser. Af Bilag A - Kravspecifikation fremgår nærmere beskrivelse af befordringsopgaverne, samt generelle krav og specifikke krav til befordringsopgaverne. Den

vindende Tilbudsgiver skal under hele Kontraktens varighed opretholde en tilladelse til buskørsel, jf. bekendtgørelse nr. 241 af 16/02/2022 af bekendtgørelse om buskørsel (buskørselsbekendtgørelsen) med senere ændringer. Den vindende Tilbudsgiver skal inden kontraktindgåelse fremsende dokumentation for overholdelse af dette krav, såfremt den vindende Tilbudsgiver vil varetage kørselsopgaven ved anvendelse af materiel, der ikke er omfattet af buskørselsbekendtgørelsen. Ordregiver har valgt ikke at opdele Kontrakten i delaftaler. Ordregiver har med baggrund i økonomiske forhold skønnet, at der med

en samlet Kontrakt kan opnås mere fordelagtige priser. Af hensyn til kvaliteten og sammenhængen i varetagelsen af kørselsopgaven, vurderes det mest hensigtsmæssigt med én (1) samlet Kontrakt, ligesom yderligere opdeling ikke skønnes at give flere virksomheder - herunder SMV'er - mulighed for at afgive tilbud.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 70
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver kan forlænge Kontrakten med op til 2 x 12 måneder, med 12 måneder ad gangen. Varsel om forlængelse skal være modtaget af Leverandøren senest seks (6) måneder inden kontraktudløb.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal sammen med tilbuddet fremsende en udfyldt udgave af det fælleseuropæiske udbudsdokument (ESPD). Såfremt Tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet eller udgør en sammenslutning af virksomheder (konsortier) skal der afleveres flere ESPD'er. ESPD er en egen-erklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at Tilbudsgiver, andre enheder eller sammenslutningen opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse og egnethed. Disse oplysninger skal senere verificeres jf. Del VI: Supplerende oplysninger, VI.3) Yderligere oplysninger.

Vejledning til udfyldelse af ESPD i ETHICS: Tilbudsgiver udfylder ESPD i ETHICS ved at klikke på ”Opret nyt svar: ESPD” under ”Tilbudsafgivelse” i henhold til de efterspurgte oplysninger. Dokumentet kan gemmes undervejs ved at klikke på ”Gem ESPD”. Evt. andre enheder eller deltagere i sammenslutninger skal ligeledes aflevere ESPD. Disse tilføjes til udbuddet via pilen på ”Opret nyt svar: ESPD”. Ved at klikke på ”Inviter andre til at svare” fremkommer en tekstboks, hvor mailadresse på underleverandører udfyldes, hvorefter der trykkes ”Del med Begrænset adgang”. Der skal udfyldes følgende i ESPD Del II Punkt A: Oplysninger om den økonomiske aktør. Punkt B: Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter. Punkt C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet. Punkt D: Oplysninger om underleverandører, hvis kapacitet den økonomiske aktør ikke baserer sig på. Del III: Punkt A: Grunde vedr. straffedomme. Punkt B: Grunde vedr. betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger: Hvis der er udestående betalinger, oplyses Ja og det udestående beløb oplyses. Punkt C: Grunde, der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet: Tilbudsgiver skal bekræfte, at denne ikke er omfattet

af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 - 3 og § 136. I modsat fald er Ordregiver forpligtet til at udelukke Tilbudsgiveren, jf. dog udbudslovens § 135, stk. 4 og 5. Tilbudsgiver skal yderligere bekræfte, at denne ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137, stk. 1: Tilsidesættelse af visse forpligtelser, jf. nr. 1. Forhold vedr. insolvens/konkurs el.lign., jf. nr. 2. Alvorlige pligtforsømmelser, jf. nr. 3. Aftale med henblik på konkurrencefordrejning, jf. nr. 4.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal oplyse Samlet årsomsætning for hvert af de seneste tre (3) afsluttede regnskaber ved tidspunktet for tilbudsfrist. Tilbudsgiver trykker på + for at få mulighed for at udfylde flere omsætningstal.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at årsomsætningen er på mindst 2,5 mio. DKK for hvert af de tre (3) anførte afsluttede regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal anføre de op til fem (5) referencer, som Tilbudsgiver finder mest sammenlignelige med nærværende udbud, jf. Del II 1.4 og 2.4 og opfylder mindstekravet. Se nedenstående punkt i forhold til, hvad Ordregiver forstår som en Sammenlignelig reference. Hvis der oplyses flere referencer, vurderer Ordregiver alene på de fem (5) nyeste referencer. Ved nyeste forstås uafsluttede referencer eller referencer med ophør nærmest tilbudsfristen. Hvis flere referencer er uafsluttede, vurderer Ordregiver på referencerne med nyeste startdato. Tilbudsgiver trykker på + for at få mulighed for at udfylde flere referencer. Referencerne skal

være udført inden for de seneste tre (3) år regnet fra datoen for tilbudsfristens udløb. Ordregiver vil se bort fra referencer, der er afsluttet mere end tre (3) år før tilbudsfristen. For referencer med startdato der er ældre, men hvor der er afsluttet ydelser (delopgaver) indenfor de seneste tre (3) år, vil Ordregiver alene vurdere på de ydelser (delopgaver), som Tilbudsgiver har løst inden for de seneste tre (3) år regnet fra tilbudsfristens udløb. Det er Tilbudsgivers ansvar at udspecificere indholdet af referencen, så det tydeligt fremgår, hvilke ydelser (delopgaver) det drejer sig om. Referencerne skal indeholde følgende: 1. Beskrivelse: Beskrivelse af opgaven/opgaverne med fokus på de elementer, som gør referencen sammenlignelig og konditionsmæssig i forhold til mindstekravene nedenfor. Der kan desuden i beskrivelsen oplyses den/de periode(r), hvor opgaven har været udført (start- og slutdatoer). 2. Beløb: Opgavens/opgavernes værdi i DKK, dvs. det beløb som kunden har betalt for at få udført opgaven/opgaverne. 3. Dato: Dato for opstart (startdato) samt dato for færdiggørelsen (slutdato) af den seneste opgave, der er anført under Beskrivelse. For referencer som endnu ikke er afsluttet efterlades feltet Slutdato blankt/tomt. 4. Modtagere: Kundenavn inkl. kontaktperson og telefonnummer på denne.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver kan beskrive erfaring med følgende kørselstyper udført for en sammenlignelig kunde, hvormed der menes kørsel for en offentlig kunde som eksempelvis en kommune, region eller et trafikselskab. Skolekørsel Aktivitetscenterkørsel Mindstekravet kan opfyldes ved en reference indeholdende ovennævnte opgaver eller ved en kombination af referencer fra flere kunder, så længe referencerne samlet godtgør, at hver af de nævnte opgaver er udført for mindst én (1) kunde.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten indeholder sociale klausuler.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/10/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 17/10/2023
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgivere har ikke adgang til at overvære tilbudsåbningen.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbuddet. Alle spørgsmål skal stilles i udbudssystemet ETHICS under fanen

Kommunikation. Herefter udfyldes dialogboksen med henvisning og spørgsmålet. Ved at klikke på Send fremsendes spørgsmålet til Ordregiver. Ordregiver besvarer spørgsmål ved at uploade

spørgsmål/svar-dokumentet. Det er Tilbudsgivers eget ansvar at holde sig ajour med materialet i udbudssystemet ETHICS . I henhold til tidsplanen vil spørgsmål modtaget inden spørgefristen blive besvaret af Ordregiver, hvorimod spørgsmål modtaget efter spørgefristens udløb, alene vil blive besvaret, hvis spørgsmålets karakter ikke gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt for Ordregiver at besvare spørgsmålet inden svarfristen. Spørgsmål modtaget senere end seks (6) hele dage, inden tilbudsfristen, vil som udgangspunkt ikke blive besvaret. Tekniske spørgsmål omkring brugen af udbudssystemet ETHICS skal stilles til supporten: (+45) 63 13 37 05 eller ved at klikke på ikonet Kundeservice. Tilbudsgiver, andre enheder og sammenslutninger skal, på ordregivers opfordring, fremlægge dokumentation for de oplysninger, som er afgivet i ESPDet i forbindelse med tilbuddet. Nedenfor beskrives det, hvordan denne dokumentation skal fremlægges. Ordregiver er berettiget, men ikke forpligtet, til at anmode tilbudsgiver, sammenslutningens deltagere eller andre enheder om at supplere eller præcisere den modtagne dokumentation. Hvis Tilbudsgiver, sammenslutningens deltagere eller andre enheder er fra Danmark, fremlægges dokumentationen i form af en serviceattest fra

Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten skal indeholde oplysninger fra: Skifteretten v. Domstolsstyrelsen Skatteforvaltningen ATP Politiet (Kriminalregistret) Bemærk, at der skal udfyldes og underskrives en samtykkeerklæring, som skal uploades i forbindelse med bestillingen af serviceattesten. Serviceattesten bestilles hos Virk. Serviceattesten må maksimalt være tolv (12) måneder gammel regnet fra den dato som Ordregiver har fastsat som frist. Til orientering er behandlingstiden hos Erhvervsstyrelsen ca. to (2) uger fra bestilling er modtaget. Hvis Tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre

enheder ikke er fra Danmark, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e Certis. E Certis er et online informationssystem, som skal benyttes til at finde frem til den rette dokumentation, der skal anvendes af EUmedlemslandene, i forbindelse med udbud. Såfremt disse lande ikke udsteder de relevante certifikater eller dokumenter, eller de udstedte certifikater eller dokumenter ikke dækker alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love. Verifikation af afgivne oplysninger i ESPD Del IV Udvælgelseskriterier sker på følgende måde: Oplysninger om økonomiske nøgletal kan ske gennem årsregnskaber eller fremlæggelse af en erklæring om Tilbudsgivers samlede formåen, medmindre Ordregiver kan skaffe de relevante oplysninger direkte gennem adgang til en national database, eller Ordregiver allerede er i besiddelse af den fornødne dokumentation fra tidligere gennemførte udbudsprocedurer. Der skal ikke aflevere dokumentation for referencer, men ordregiver forbeholder sig retten til at få bekræftet referencernes rigtighed hos kunderne. Hvis Tilbudsgiver har baseret sin formåen på andre

enheders ressourcer eller udgør en sammenslutning skal der indsendes følgende dokumentation: en støtteerklæring hvormed andre enheder erklærer at have stillet alle nødvendige ressourcer til rådighed for Tilbudsgiver i forbindelse med nærværende udbud. en erklæring hvormed deltagerne i sammenslutningen erklærer at udgøre et konsortium eller anden form for sammenslutning, som hæfter solidarisk, ubetinget og direkte for opfyldelse af den udbudte opgave.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalender dage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/09/2023

Send til en kollega

0.063