23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 184-576564
Offentliggjort
25.09.2023
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Nordjyllands Trafikselskab

30. udbud af almindelig rutekørsel (Bus) i Region Nordjylland


Nordjyllands Trafikselskab

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Nordjyllands Trafikselskab
CVR-nummer: 30015940
Postadresse: John F. Kennedys Plads 1T, 3. sal
By: Aalborg
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontaktperson: Birgitte Peters
E-mail: Kontrakt@NTmail.dk
Telefon: +45 99341186
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1f510508-b6c5-4c57-b53a-3753b7cad9f2/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1f510508-b6c5-4c57-b53a-3753b7cad9f2/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1f510508-b6c5-4c57-b53a-3753b7cad9f2/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1f510508-b6c5-4c57-b53a-3753b7cad9f2/homepage
I.6) Hovedaktivitet
Transport med bybane, sporvogn, trolleybus eller bus

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

30. udbud af almindelig rutekørsel (Bus) i Region Nordjylland

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60112000 Offentlig vejtransport
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

NT’s 30. udbud af buskørsel vedrører kørsel af regionale ruter. Kørslen udføres som almindelig A-kontrakt rutekørsel. Kørselsomfang, køre- og vognløbsplaner og kørselsstart fremgår af udbudsmaterialet. Den samlede udbudte kørsel udgør årligt ca. 17.800 køreplantimer fordelt på 5 driftsbusser.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 1
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

73 A (Fossilfri drift)

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60112000 Offentlig vejtransport
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Region Nordjylland

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Sideordnet tilbud A - Fossilfri drift. A-kontraktkørslen har et årligt kørselsomfang på ca. 17.800 køreplantimer og 5 driftsbusser. Specifikationen af pakkerne fremgår af udbudsmaterialet. Der tildeles kun én pakke til den vindende tilbudsgiver jf. de i udbudsmaterialet beskrevne evalueringskriterier.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Omkostningskriterium - Navn: Pris / Vægtning: 75%
Omkostningskriterium - Navn: Tilbudt kvalitet / Vægtning: 25%
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Mulighed for forlængelse af aftalen med op til 2 år.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis der er flere konditionsmæssige og egnede ansøgere, end NT har angivet at ville prækvalificere, vil NT begrænse antallet ud fra en saglig og objektiv vurdering af, hvem der bedst opfylder de opstillede krav til økonomisk og finansiel formåen samt teknisk og faglig formåen. De to kriterier er indbyrdes ligevægtede. Vedrørende økonomisk og finansiel formåen vægter størrelsen af omsætning, soliditet og egenkapital indbyrdes lige.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

73 B (Emissionsfri drift)

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60112000 Offentlig vejtransport
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Region Nordjylland

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Sideordnet tilbud B - Emissionsfri drift. A-kontraktkørslen har et årligt kørselsomfang på ca. 17.800 køreplantimer og 5 driftsbusser. Specifikationen af pakkerne fremgår af udbudsmaterialet. Der tildeles kun én pakke til den vindende tilbudsgiver jf. de i udbudsmaterialet beskrevne evalueringskriterier.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Omkostningskriterium - Navn: Pris / Vægtning: 70%
Omkostningskriterium - Navn: Tilbudt kvalitet / Vægtning: 20%
Omkostningskriterium - Navn: Indfasning af emissionsfri drift / Vægtning: 10%
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Mulighed for forlængelse af aftalen med op til 6 år.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis der er flere konditionsmæssige og egnede ansøgere, end NT har angivet at ville prækvalificere, vil NT begrænse antallet ud fra en saglig og objektiv vurdering af, hvem der bedst opfylder de opstillede krav til økonomisk og finansiel formåen samt teknisk og faglig formåen. De to kriterier er indbyrdes ligevægtede. Vedrørende økonomisk og finansiel formåen vægter størrelsen af omsætning, soliditet og egenkapital indbyrdes lige.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Byderen - og for selskaber den ansvarlige leder - skal opfylde de kvalifikationskrav, der er anført i lovbekendtgørelse nr. 1050 af 12. november 2012 om buskørsel samt den i henhold hertil udstedte bekendtgørelse nr. 1372 af 26. november 2015. Desuden skal det bekræftes, at byderen har eller kan skaffe tilladelser for det nødvendige antal busser. Byders virksomhed skal være optaget i CVR-registret.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Disponible årsregnskaber for de seneste tre år. Årsregnskab defineres for selskaber som generalforsamlings godkendte årsregnskaber og for personligt ejede selskaber som reviderede årsregnskaber. Dokumentationen skal foreligge enten ved at ansøger fremsender kopi af regnskab eller via link til hjemmeside, hvor regnskabet er offentligt tilgængeligt. Alternativt accepteres en autoriseret revisorpåtegnet erklæring med angivelse af de økonomiske nøgletal.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal kunne dokumentere følgende minimumskrav i forhold til økonomisk formåen:

- Ansøgers omsætning skal i hver af de seneste tre disponible regnskabsår være minimum 100 mio. kr.

- Ansøgers soliditetsgrad skal i det seneste disponible regnskabsår være minimum 10%

- Ansøgers egenkapital skal i det seneste disponible regnskabsår være minimum 25 mio. kr.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Maximalt fem referencer med udførelse af rutekørsel indenfor de seneste tre år (2019-2022). Den udførte kørsel skal pr. reference minimum have et omfang på 15.000 køreplanstimer. Det anbefales, at referencerne ikke blot skrives i ESPD'et men også uploades særskilt.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal kunne dokumentere minimum én reference med udførelse af rutekørsel indenfor de seneste tre år (2019-2022). Den udførte kørsel skal minimum have et omfang på 15.000 køreplanstimer.

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Tilbudsgivere der befinder sig under omstændigheder som anført i Udbudslovens §§ 134a - 136 og 137, stk. 1, nr. 1-5 (jf. bek. nr. 1078 af 29. juni 2022, § 11) er udelukket fra at deltage. Hvad angår § 137, stk. 1, nr. 4, skal det præciseres, at tilbudsgivere om hvem NT er vidende, at de inden for de sidste tre år har fået opsagt en kontrakt om udførelse af offentligt betalt kørsel pga. en væsentlig misligholdelse af entreprenørens forpligtelser, kan blive betragtet som uegnede til kørslen. Tilsvarende gælder tilbudsgivere, der som leder eller kontaktperson har tegnet en virksomhed, som inden for de sidste tre år, har fået opsagt en kontrakt om udførelse af offentligt betalt kørsel. Endelig gælder det samme tilbudsgivere, hvis adfærd som ansat hos en kontraktholder om offentligt betalt kørsel har været den direkte eller en stærkt medvirkende faktor til at vedkommendes arbejdsgivers kontrakt er blevet ophævet inden for de sidste tre år (jf. Udbudsvilkårenes pkt.4.1.2).

III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

For A-kontraktkørsel stilles der krav om anfordringsgaranti på 200.000 kr. pr. driftsbus.

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

I kontraktperioden reguleres betalingssatserne månedsvis efter udviklingen i Trafikselskabernes omkostningsindeks, jf. det nærmere beskrevne i A-kontrakten.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Udførelse af kørslen er i henhold til lovgivningen forbeholdt personer med tilladelse til Erhvervsmæssig Personbefordring efter busloven.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/10/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 25/10/2023
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 01/09/2024

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Enten i 2027 eller i 2034 alt efter hvilket tilbud, der vælges.

VI.3) Yderligere oplysninger:

Afgivelse af anmodning om deltagelse hhv. afgivelse af tilbud kan kun ske elektronisk via en særlig hjemmeside, der indeholder udbudsmaterialet samt de fornødne faciliteter til den elektroniske afgivelse af virksomhedens tilbud.

https://www.ethics.dk/ethics/eo#/fd158f80-fa9b-4244-ac98-1c479aae4213/homepage. Virksomheden kan her via funktionen ”Tilmelding” (anført i menuen til venstre for bekendtgørelsen) få tildelt brugernavn og opgive adgangskode til udbudshjemmesiden. Virksomheder, der ønsker at afgive tilbud, skal udfylde de særlige formularer i form af online blanketter, der indeholder den konkrete og detaljerede udformning af de krævede oplysninger samt oplysninger om evt. krav til dokumentation. Der gøres allerede nu opmærksom på, at der i tilbudsevalueringen vil indgå anvendelse af det elektroniske støtteværktøj ETHICS. Kontraktkonceptet indgår i udbudsmaterialet.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbuddet skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden for fristerne angivet i § 7 i Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud nr. 593 af 2. juni 2016.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/09/2023

Send til en kollega

0.048