23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 188-584229
Offentliggjort
29.09.2023
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Fjernvarme Fyn

Transport og kranhåndtering samt Leje/tømning af containere


Fjernvarme Fyn

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fjernvarme Fyn
CVR-nummer: 39055775
Postadresse: Havnegade 120
By: Odense C
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Jette Køhler
E-mail: jette.koehler@outlook.dk
Telefon: +45 27523069
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.fjernvarmefyn.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/391865
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=379410&B=FJERNVARMEFYN
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=379410&B=FJERNVARMEFYN
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Transport og kranhåndtering samt Leje/tømning af containere

Sagsnr.: Transport og Containere
II.1.2) Hoved-CPV-kode
63521000 Formidling af godstransport
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Fjernvarme Fyn udbyder en rammeaftale på to delaftaler, henholdsvis: Delaftale 1: Transport og kranhåndtering af (fjernvarme)rør samt Delaftale 2: Leje og tømning af containere.

Begge opgaver er nærmere beskrevet i kravspecifikationerne.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Transport og kranhåndtering

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45510000 Udlejning af kraner med betjeningspersonale
60100000 Vejtransport
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Havnegade 120, 5000 Odense.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Transport, kørsel og kranhåndtering af (fjernvarme)rør for Fjernvarme Fyn.

Fjernvarme Fyn Service A/S har behov for transport og kranhåndtering på Fyn, primært i Odense

kommune. Arbejdet består i at køre forskellige (fjernvarme)rør og reservedele ud til placeringer,

hvor Fjernvarme Fyn foretager arbejdsopgaver og retur fra placering til Havnegade 120. Det må

også forventes at mere end 80 % af transporten foregår i perioden april til oktober.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet og service / Vægtning: 40%
Kvalitetskriterium - Navn: HSE / Vægtning: 20%
Pris - Vægtning: 40%
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aftalen kan forlænges med op til 12 md to gange.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Der er fastsat finansielle mindstekrav samt oplyst krav om referencer på opgaven.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er optioner på forlængelse af aftalen i op til 12 md. to gange.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Leje/tømning af containere

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90500000 Tjenesteydelser i forbindelse med affald
90512000 Transport af affald
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Havnegade 120, 5000 Odense C.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Fjernvarme Fyn Service A/S har behov for leje og tømning af containere på Fjernvarme

Fyn, Havnegade i Odense og i enkelte tilfælde på Fjernvarme Fyns adresser på Fyn. Se bilag

"Container placeringer".

Nogle containere vil være ejet af Fjernvarme Fyn, men kræver stadig tømning efter

anvisning.

Kontrakten omfatter leje af containere og tømning af containere året rundt.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet og service / Vægtning: 40%
Kvalitetskriterium - Navn: HSE / Vægtning: 20%
Pris - Vægtning: 40%
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

aftalen kan forlænges i op til 12 md to gange.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Der er fastsat finanisielle krav samt krav om referencer med kendskab til området.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er optioner på forlængelse af aftalen i op til 12 md to gange.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøger må ikke være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § 135, stk. 1 - 3 og § 136 og § 11 i BEK nr. 1078 af 29/06/2022. I modsat fald er udbyder forpligtet til at udelukke ansøger, jf. dog Udbudslovens § 135, stk. 4 og 5 og § 11 i BEK nr. 1078 af 29/06/2022.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal opfylde følgende krav til økonomisk og finansiel formåen:

Ansøger bedes angive følgende regnskabsoplysninger for de seneste 3 disponible regnskabsår, under hensyntagen til, hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed:

• Årlig omsætning:

o Mindstekrav: Ansøgers årlige omsætning skal i de 3 senest offentliggjorte regnskabsår være mindst 6 mio. dkk. pr. år. på delaftale 1.

o Mindstekrav: Ansøgers årlige omsætning skal i de 3 senest offentliggjorte regnskabsår være mindst 1 mio. dkk. Pr. år. på delaftale 2.

o Søges på begge delaftaler adderes omsætningskravet.

• Soliditetsgrad:

o Mindstekrav: Ansøgers soliditetsgrad udtrykt i procent skal for de 3 senest offentliggjorte regnskabsår i gen-nemsnit være mindst 18 % for begge delaftaler.

Den beregnes efter følgende formel: (Egenkapital / totale aktiver) x 100

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal opfylde følgende krav til teknisk og faglig formåen:

Ansøger bedes angive op til tre af sine mest betydelige sammenlignelige referencer inden for de seneste tre år på hver enkelt af de to delaftaler som der ansøges om deltagelse i.

Referencerne må kun beskrive arbejder/opgaver, hvor ydelsen er udført inden for de seneste tre år regnet fra ansøg-ningsfristens udløb. Igangværende opgaver kan benyttes som reference, hvis ansøger udelukkende medtager beskri-velse af de leveringer, som er foretaget; herunder også kun medregner værdien af allerede udførte ydelser.

Med sammenlignelige referencer forstås:

Delaftale 1: Kørsel af (fjernvarme)rør og håndtering af disse ved af- og pålæsning med kran og hejs.

Delaftale 2: Udlejning af containere og tømning af affaldscontainere fra større industrier.

Referencerne bedes indeholde en beskrivelse af det leverede samt oplysning om modtager, værdi og leveringsdato.

• Mindstekrav: Ansøger skal angive mindst to sammenlignelige referencer på hver delaftale. Referencerne skal være forskellige.

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Der kan søges om deltagelse på en eller begge aftaler.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Rammeaftalen vedrører levering til Kunden af de Ydelser, der fremgår af Rammeaftalen med tilhørende bilag. Mængder og/eller timer oplyst i denne Rammeaftale inkl. bilag er alene vejledende, og Kunden er ikke forplig-tet til at aftage en bestemt mængde eller et bestemt antal timer under Rammeaftalen.

Der er ikke tale om en eksklusiv Rammeaftale, hvorfor Kunden er berettiget til at aftage lignende Ydelser fra andre leverandører.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/10/2023
Tidspunkt: 16:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 23/10/2023
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 20/02/2024

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

August 2027

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: NN
By: NN
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/09/2023

Send til en kollega

0.047