23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 188-587032
Offentliggjort
29.09.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

MOVIA

B2 - Udbud af metroerstatningskørsel


MOVIA

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: MOVIA
CVR-nummer: 29896569
Postadresse: Gammel Køge Landevej 3
By: Valby
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Kontaktperson: Lars Wendelboe Budtz
E-mail: lwb@moviatrafik.dk
Telefon: +45 36131762
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/765e682c-9ae1-4913-85b2-083d46849d47/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/765e682c-9ae1-4913-85b2-083d46849d47/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/765e682c-9ae1-4913-85b2-083d46849d47/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/765e682c-9ae1-4913-85b2-083d46849d47/homepage
I.6) Hovedaktivitet
Transport med bybane, sporvogn, trolleybus eller bus

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

B2 - Udbud af metroerstatningskørsel

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter erstatningskørsel i forbindelse med testkørsel på Sydhavnsmetroen, hvor metrolinje M3 og M4 indstiller driften.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Udbudsenhed 1

Delkontraktnr.: B2.01
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60112000 Offentlig vejtransport
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kørsel på metroerstatningslinje 111M

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 10/12/2023
Slut: 29/02/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Udbudsenhed 2

Delkontraktnr.: B2.02
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60112000 Offentlig vejtransport
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kørsel på metroerstatningslinje 222M

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 10/12/2023
Slut: 29/02/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Udbudsenhed 3

Delkontraktnr.: B2.03
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60112000 Offentlig vejtransport
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kørsel på metroerstatningslinje 444M

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 10/12/2023
Slut: 29/02/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver (for selskaber den ansvarlige leder) skal opfylde de kvalifikationskrav, der følger af lov om buskørsel (lovbekendtgørelse nr. 1050 af 12. november 2012 med senere ændringer) og have tilladelse fra Færdselsstyrelsen til erhvervsmæssig personbefordring (Vognmandstilladelse).

Tilbudsgiver skal være optaget i CVR-registeret eller tilsvarende udenlandsk register.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal være optaget i CVR-registeret eller tilsvarende udenlandsk register.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver (for selskaber den ansvarlige leder) skal opfylde de kvalifikationskrav, der følger af lov om buskørsel (lovbekendtgørelse nr. 1050 af 12. november 2012 med senere ændringer) og have tilladelse fra Færdselsstyrelsen til erhvervsmæssig personbefordring (Vognmandstilladelse).

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Udbudslovens §§ 135-136, 137, stk. 1, nr. 1, 2 og 6, og 138 om udelukkelsesgrunde finder anvendelse. Tilbudsgivere, der befinder sig under omstændigheder som anført i udbudslovens §§ 135, 136 og 137, stk. 1, nr. 1, 2 og 6, er udelukket fra at deltage i udbuddet. En tilbudsgiver, der på et hvilket som helst tidspunkt under udbuddet bliver omfattet af en af udelukkelsesgrundene vil blive udelukket fra udbuddet, medmindre den pågældende inden for en af Movia fastsat rimelig frist fremlægger dokumentation, der viser tilbudsgivers pålidelighed, jf. udbudslovens § 138.

Tilbudsgiver skal alene indgive det fælles europæiske udbudsdokument som foreløbigt bevis for ikke at være omfattet af udelukkelsesgrundene og for at tilbudsgiver opfylder minimumskravene til egnethed.

Er tilbudsgiver et konsortium eller baserer sin formåen på anden aktør, indsendes et fælles europæisk udbudsdokument for hver af deltagerne. Ingen af de økonomiske aktører må være omfattet af de ovennævnte udelukkelsesgrunde.

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Der vil ske betaling i henhold til betalingsvilkårene i udbudsmaterialet.

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Konsortier vil skulle hæfte solidarisk og ubegrænset for kontraktens opfyldelse.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

Tilbudsgivere (for selskaber den ansvarlige leder), skal opfylde de kvalifikationskrav, der er anført i lovgivningen på området, og skal have tilladelse fra Færdselsstyrelsen til erhvervsmæssig personbefordring.

III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 26/10/2023
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 1 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 26/10/2023
Tidspunkt: 13:01

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Der henvises til Klagevejledning fra Klagenævnet for Udbud på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/09/2023

Send til en kollega

0.047