23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 189-591901
Offentliggjort
02.10.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Svendborg Affald A/S

Indkøb af eldrevet komprimatorbil til Svendborg Affald A/S


Svendborg Affald A/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Svendborg Affald A/S
CVR-nummer: 33054696
Postadresse: Ryttermarken 21
By: Svendborg
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5700
Land: Danmark
Kontaktperson: Sofie Greve
E-mail: sgr@samaqua.dk
Telefon: +45 63132320
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.samaqua.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.comdia.com/samaqua/tenderinformationshow.aspx?Id=154336
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indkøb af eldrevet komprimatorbil til Svendborg Affald A/S

Sagsnr.: 154336
II.1.2) Hoved-CPV-kode
34144510 Køretøjer til affald
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører indkøb af en fabriksny eldrevet komprimatorbil til Svendborg Affald A/S.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 200 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34144900 El-køretøjer
34144511 Renovationsvogne
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indkøb af en fabriksny eldrevet komprimatorbil til Svendborg Affald A/S.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Garanti / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Leveringstid / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Arbejdsmiljø for chaufføren og passagerer / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 60
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 200 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Til udbuddet gælder følgende optioner:- ServiceaftaleLeverandøren skal tilbyde en service- og vedligeholdelsesaftale (herefter benævnt: ”Serviceaftale) af en varighed på 8 år fra leveringstidspunktet. Serviceaftalen skal være en totalserviceaftale med formål at sikre, at komprimatorbilen til stadighed kan anvendes i hele serviceperioden og med så få og så korte driftstop som mulig. Med undtagelse af renholdelse af komprimatorbilerne, påfyldning af sprinklervæske o.l., foretagelse af opladning samt udskiftning af dæk, skal al relevant og nødvendig service og vedligeholdelse være omfattet af serviceaftalen og udføres af leverandøren.Serviceaftalen skal herunder dække følgende:• Service i henhold til de for køretøjet gældende forskrifter fra fabrikanten• Reparationer der opstår som følge af normal slitage samt materiale- og funktionsfejl• Lovpligtige, periodiske syn i godkendt synshal, inkl. kontrol af fartskriver og synsgebyrer• Alle omkostninger i forbindelse med service/reparation afholdes af leverandøren.• Ved reparationer m.v., som ikke kan afsluttes senest på tredje arbejdsdag efter fejlmelding, skal leverandøren uden yderligere beregning stille lånekøretøj til rådighed indtil reparation er afsluttet. Lånekøretøj skal minimum opfylde Euronorm VI, og skal have lift samt komprimator, som kan indgå i driften på lige fod med de leverede køretøjer. Såfremt der er flere end 2 biler ude af drift på samme tid, skal der leveres tilsvarende antal køretøjer.- Akut tilkaldegebyrOrdregiver ønsker at have en option på, at Leverandøren kan tilkaldes akut ved nedbrud. - Arbejdsløn ved reparationer uden for serviceaftalenOrdregiver ønsker at have en option på arbejdslønnen ved reparationer uden for serviceaftalen.- LadestanderMin. 22 kwW ladestander. Prisen skal være for en leveret, installeret og driftsklar ladestander, der overholder alle gældende lovkrav. - Lovpligtig eftersyn på opbygningen.Det skal være for en 8-årig periode.- Supplerende markeringer for højresving.Det kan være lys, lyd eller andet, der udover det lovpligtige kan forbedre risikoen for højresvingsulykker.- Yderligere køb en af en fabriksny eldrevet komprimatorbil til senere levering.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Udbuddet er ikke opdelt i delaftaler, da det ikke er muligt at opdele indkøbet af én eldrevet komprimatorbil.Der ydes intet vederlag, honorar eller lignende for deltagelse i udbuddet. Heller ikke, hvis ordregiver måtte beslutte at aflyse udbuddet uden tildeling af kontrakt.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal angive min. 1 og max. 3 referencer på levering af lignende eldrevet komprimatorbil, der er foretaget indenfor 3 år regnet fra offentliggørelsen af udbudsbekendtgørelsen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal angive min. 1 og max. 3 referencer.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Tilbudsgiver er forpligtet til at overholde ordregivers arbejdsklausul i forbindelse med opfyldelse af kontrakten.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/11/2023
Tidspunkt: 08:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 13/11/2023
Tidspunkt: 08:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Det er ikke muligt at overvære åbningen af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver skal som en del af sit tilbud aflevere et ESPD, hvori tilbudsgiver skal afgive erklæringer om, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudsloven §§ 134a-136 samt de i ESPD’et afkrydsede frivillige udelukkelsesgrunde, jf. Udbudsloven § 137. I forbindelse med udbuddet gælder EU-forordning 576/2022 art. 1, nr. 23), der bl.a. ændrer EU-forordning 833/2014 med indsættelse af art. 5 k om forbuddet mod at tildele offentlige kontrakter, der er omfattet af udbudsdirektiverne, til bl.a. russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland mv. Der henvises til EU-forordning 576/2022 for bestemmelsens nærmere ordlyd og omfang. Ordregiver er berettiget til at kræve dokumentation for tilbudsgiver og evt. underleverandørers etableringssted, ejerforhold og andre oplysninger af relevant for overholdelsen af forbuddet på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen.Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 134 a, 135 og 136 finder følgende frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse i forbindelse med dette udbud: udbudslovens §§ 137, stk. 1, nr. 1 om overtrædelser på det miljø-, sociale eller arbejdsretlige område, nr. 2 om konkurs mv., nr. 3 om konkurrenceforvridende aftaler, nr. 4 om tidligere misligholdelse af en offentlig kontrakt, nr. 5 om forsøg på at påvirke ordregiverens beslutningsproces og nr. 6 om offentlig gæld på under 100.000 kr. Der henvises til udbudslovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2.Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1.Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/09/2023

Send til en kollega

0.063