23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 199-623755
Offentliggjort
16.10.2023
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen

Buskørsel - Dynamisk Indkøbssystem


Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Borups Allé 177
By: København NV
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Símun Petur Eið
E-mail: dw9a@kk.dk
Telefon: +45 33663366
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/214096085.aspx
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/214096085.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/214096085.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Buskørsel - Dynamisk Indkøbssystem

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at etablere et dynamisk indkøbssystem til indkøb af levering af buskørsel i Københavns Kommune, fx udflytterkørsel, svømmekørsel og i mindre omfang genhusning samt evt. anden form for buskørsel.  

Tryk her https://permalink.mercell.com/214096085.aspx

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 999 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Kategori A, Laveste pris

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at etablere et dynamisk indkøbssystem til indkøb af levering af buskørsel i Københavns Kommune, fx udflytterkørsel, svømmekørsel og i mindre omfang genhusning samt evt. anden form for buskørsel.  

Kategori A: Buskørsel i Københavns Kommune, hvor tildelingskriteriet er "Laveste pris". Den Tilbudsgiver, der byder ind med laveste pris for kontrakten, vinder kontrakten. 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 14/11/2023
Slut: 31/10/2033
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 gange 5 år

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 1
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Kategori B, Bedste forhold mellem pris og kvalitet

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at etablere et dynamisk indkøbssystem til indkøb af levering af buskørsel i Københavns Kommune, fx udflytterkørsel, svømmekørsel og i mindre omfang genhusning samt evt. anden form for buskørsel.  

Kategori B: Buskørsel i Københavns Kommune, hvor tildelingskriteriet er "Bedste forhold mellem pris og kvalitet". Den Tilbudsgiver, der byder ind med det økonomisk mest fordelagtige tilbud gennem økonomiske og kvalitative underkriterier, vinder kontrakten. 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 14/11/2023
Slut: 31/10/2033
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 gange 5 år

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 1
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Gennemsnitlige årsomsætning.

Ansøgers gennemsnitlige omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår eller omsætning i det seneste disponible regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøgers gennemsnitlige omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår eller omsætning i det seneste disponible regnskabsår skal udgøre minimum DKK 5.000.000 (ekskl. moms).

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type, Referencer.

Ansøger skal som kontrakthaver, ikke som underleverandør, have præsteret minimum 3 kørselsopgaver, der er udført inden for de seneste 3 år.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal som kontrakthaver, ikke som underleverandør, have præsteret minimum 3 kørselsopgaver, der er udført inden for de seneste 3 år. Heraf skal 2 af referencerne omfatte kørsel af børn i minimum 6 måneder. Derudover skal 1 reference omfatte en kontraktsum på mere end 500.000 DKK.

Hver reference skal indeholde:

Beskrivelse af de præsterede ydelser

Værdien for hele de præsterede ydelser

Tidspunkt for udførelsen (dato for start og slut)

Aftalepart (med navn og kontaktoplysninger, telefonnummer eller mailadresse)

Der stilles følgende mindstekrav til referencerne:

At de skal være udført inden for de seneste 3 år regnet fra afgivelsen af ansøgningen om optagelse

Minimum to af referencerne skal omfatte ugentlig kørsel af børn i minimum 6 måneder.

Minimum én af referencerne skal have en værdi på over 500.000 DKK.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet omfatter oprettelse af et dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/11/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde nævnt i Udbudsloven

§§ 135, 136 og 137 stk. 1, nr. 1, 2. (se herom i udbudsbetingelserne). Tilbudsgiver er endvidere

udelukket fra at deltage i udbuddet, hvis ordregiveren kan påvise, at tilbudsgiver har begået

handlinger, der har ført til domfældelse for overtrædelse af gældende skattelovgivning inden

for det område, hvor virksomheden udøver sit erhverv, i henhold til Udbudslovens § 137, stk. 1,

nr. 3. Ved optagelse i det dynamiske indkøbssystem, skal ansøger fremsende dokumentation

for overholdelse af udelukkelsesgrunde og egnethed.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/10/2023

Send til en kollega

0.062