23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 201-629680
Offentliggjort
18.10.2023
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Trafikselskabet Movia

Gennemførelse af forsøg med Fleksibel Offentlig Transport (FLOT) i A10-I


Trafikselskabet Movia

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2009/81/EF

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Trafikselskabet Movia
CVR-nummer: 29896569
By: Valby
NUTS-kode: DK011 Byen København
Land: Danmark
E-mail: aiq@moviatrafik.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.moviatrafik.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Særlig, lovbestemt offentlig virksomhed beslægtet med et kommunalt fællesskab. Movia er etableret i overensstemmelse med Lov om trafikselskaber og vores virke er fastsat efter lovens §- 2.
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Transport

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Gennemførelse af forsøg med Fleksibel Offentlig Transport (FLOT) i A10-I

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60112000 Offentlig vejtransport
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Fleksibel Offentlig Transport eller FLOT er en idé til et koncept, hvor Movia, hvis idéen virker, sammen med en kommune vil kunne tilbyde mindre busser, der kører direkte mellem eksisterende og/eller nye stoppesteder, men kun kører, når servicen er bestilt af en borger. Idéen er, at bussen kører uden fast køreplan og anvender DOT’s takster og billetprodukter. Målet er at skabe en økonomisk effektiv løsning der passer til geografier eller tidspunkter med relativt lav efterspørgsel efter kollektiv transport. Idéen med konceptet er samtidig at skabe en service, der for kunderne indeholder en bedre service.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 10 853 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted:

Faxe Kommume

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Fleksibel Offentlig Transport eller FLOT er en idé til et koncept, hvor Movia, hvis idéen virker, sammen med en kommune vil kunne tilbyde mindre busser, der kører direkte mellem eksisterende og/eller nye stoppesteder, men kun kører, når servicen er bestilt af en borger. Idéen er, at bussen kører uden fast køreplan og anvender DOT’s takster og billetprodukter. Målet er at skabe en økonomisk effektiv løsning der passer til geografier eller tidspunkter med relativt lav efterspørgsel efter kollektiv transport. Idéen med konceptet er samtidig at skabe en service, der for kunderne indeholder en bedre service.

Målet for pilotforsøget i Faxe Kommune er at udvikle et produkt der:

• er mere fleksibelt for borgerne end fast rutebustrafik.

• giver borgerne en bedre service - kortere rejsetid og bedre mulighed for at komme afsted, når man har brug for det.

• giver en god sammenhæng til det strategiske bus- og banenet.

• giver billigere drift for kommunerne eller bedre service for de samme midler.

Servicekonceptet er:

• der køres fra stoppested til stoppested ad den mest direkte rute (medmindre andre skal med)

• det kan være stoppesteder på tværs af f.eks. tre eksisterende busruter i et lokalområde

• der kan oprettes nye stoppesteder, og således opnå en større fladedækning

• DOT's takstsystem og billettilbud benyttes

• bussen bestilles via en app og vil ofte kunne være ved stoppestedet i løbet af 15-20 minutter. Ikke-digitale brugere vil kunne bestille en tur via Movias kundecenter i centrets åbningstid

• Det vil også være muligt at ”abonnere” på en tur på f.eks. alle hverdage på et bestemt tidspunkt.

Fleksibel offentlig transport vil også kunne være et tilbud i forstæderne eller i købstæder på tider eller steder, hvor traditionel rutedrift ikke er økonomisk eller servicemæssig attraktiv.

Pilotforsøg i Faxe Kommune

Movia og Faxe Kommune forbereder et forsøg med Fleksibel offentlig transport i Haslev. Det betyder, at de nuværende linjer 265, 266 og 267 nedlægges og erstattes med Fleksibel offentlig transport. Da linje 265 og 266 også benyttes til skolekørsel, er der en særlig opgave i forhold til disse to linjer. Pilotforsøget vil derfor indeholde forskellige forslag til håndtering af skolekørslen på disse linjer. Det forventes, at et pilot-forsøg vil kunne igangsættes i begyndelsen af 2024, og at pilotforsøget kan køre op til 2 år, og løbende give resultater som Movia kan dele.

Servicekoncept

Idéen er, at betjeningen på de tre linjer kommer til at ske med minibusser med ca. 18 siddepladser og 10 ståpladser. I en del af forsøget vil skolekørslen blive gennemført med almindelige rutebusser. I løbet af forsøgsperioden sigtes der mod at teste forskellige servicekoncepter for at undersøge, hvad der passer bedst for borgere og kunder og for kommunens forventninger.

Der lægges op til, at rejsereglerne kommer til at ligge så tæt på de gældende rejseregler for almindelig rutekørsel, som det vil være muligt.

Vidensopsamling fra pilotforsøget

Det er tanken, at pilotforsøget i Faxe Kommune skal danne et bredt vidensgrundlag for fleksibel offentlig transport. I forbindelse med udarbejdelsen af projektbeskrivelsen vil de konkrete testrammer blive beskrevet, ligesom der vil blive opstillet et succeskriterium for den enkelte ramme, f.eks. i forhold til at udvide det geografiske betjeningsområde eller udvide aftendriften.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kriterie: Pris 40 %
Kriterie: Kvalitet af drift 35 %
Kriterie: Miljø 15 %
Kriterie: Kvalitet af busmateriel 10 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er i forsøget mulighed for at udvide med aften- og lørdagskørsel. Dette forøger ikke de faste omkostninger eller omkostninger til indkøb af materiel.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Værdien angivet i punkt II.1.7) og punkt V.2.4) er en anslået værdi for forsøget, som er fastsat efter ordregivers bedste skøn.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Ordregiver har vurderet, at forsøget ikke er udbudspligtigt og kan foretages inden for rammerne af den oprindelige kontrakt A10 indgået med DitoBus, idet der ikke er tale om en væsentlig ændring eller ændring af et grundlæggende element.

Dette er begrundet i, at FLOT-forsøget ikke udgør en væsentlig ændring af A10-I-kontrakten i medfør af forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 89, og at projektet derfor kan gennemføres i medfør af A10-I, idet ændringen ikke udgør en betydelig udvidelse af kontrakten, ligesom ændringen efter ordregivers vurdering ikke medfører at andre ansøgere end de oprindeligt udvalgte ville være blevet udvalgt, have tiltrukket yderligere deltagere i udbudsproceduren eller medført et andet resultat. Der er ved vurderingen særligt lagt vægt på, at FLOT-forsøget har en meget begrænset økonomisk værdi henset til A10-I-kontraktens oprindelige kontraktværdi (1.659.806.820 kr.), og at projektet alene gennemføres i de sidste to år af kontraktens samlede løbetid på 12 år. Hertil kommer, at det er reguleret i A10-kontrakten, at antallet af busser ikke overstiger det oprindeligt udbudte, da kontrakten ikke regulerer en udvidelse af busser. Potentielle ansøgere/tilbudsgivere har tillige været bekendt med, at ordregiver under kontrakten kunne flytte kørslen til et af ordregivers andre dækningsområder.

På trods af ovenstående har ordregiver dog for god ordens skyld valgt at indrykke denne bekendtgørelse om frivillig forudgående gennemsigtighed.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: A10-I
Betegnelse:

Gennemførelse af forsøg med Fleksibel Offentlig Transport (FLOT)

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
13/10/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: DitoBus Linjetrafik A/S
CVR-nummer: 12244843
By: Holbæk
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 10 853 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Datoen oplyst i bekendtgørelsens pkt. V.2.1) er datoen for indrykning af nærværende bekendtgørelse og ikke datoen for kontraktindgåelsen. Kontrakttillægget vil tidligst blive indgået efter udløbet af indsigelsesfristen på 10 dage, jf. § 4 i lov om Klagenævnet for Udbud.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
By: Viborg
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I tilfælde hvor Ordregiveren forud for kontraktindgåelse har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, hvoraf det fremgår, at Ordregiveren agter at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, og denne bekendtgørelse indeholder en begrundelse for Ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, og når kontrakten ikke er indgået inden udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, skal klage i forbindelse med Ordregiverens beslutning om, at Ordregiveren har til hensigt at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor Ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse om, at Ordregiver har indgået en kontrakt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
By: Valby
Land: Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/10/2023

Send til en kollega

0.063