23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 201-632394
Offentliggjort
18.10.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Aarhus Kommune

Levering af specialkørsel til Aarhus Kommune


Aarhus Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Kommune
CVR-nummer: 55133018
Postadresse: Rådhuspladsen 2
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Camilla Merkistein Frederiksen
E-mail: camf@aarhus.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.aarhus.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.comdia.com/aarhus-kommune/tenderinformationshow.aspx?Id=155717
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Levering af specialkørsel til Aarhus Kommune

Sagsnr.: 155717
II.1.2) Hoved-CPV-kode
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 Udbuddet vedrører levering af kørsel til visiterede borgere i Aarhus Kommune. Kørslen foretages i medfør af lov, og er derfor betegnet som kørsel for offentlige myndigheder.

Den udbudte kørsel omfatter visiteret kørsel til/fra borgernes bopæl, specialskoler, skoler med specialklasser, institutioner, lokalcentre, behandlingssteder mm. i Aarhus Kommune, hvor der foreligger både et fast og variabelt kørselsmønster.

Den udbudte kørsel omfatter også kørsel til nogle specialklasser på Kommunes folkeskoler. Ved behov kan der desuden være kørsel til sprogklasser, samt kørsel til specialbørnehaver, såfremt det giver mening for Aarhus Kommune.

Der udbydes to delkontrakter.

Delkontrakt 1 indeholder kørsel til Langagerskolen samt kørsel i MSO dog med undtagelse af tilfælde hvor Aarhus Kommune kan pulje kørsel jf. udbudsbetingelsernes afsnit 3.5.

Delkontrakt 2 indeholder kørsel til Stensagerskolen og voksenhandicap dog med undtagelse af tilfælde hvor Aarhus Kommune kan pulje kørsel jf. udbudsbetingelsernes afsnit 3.5.

<br><br>

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 64 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delkontrakt 1

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
60100000 Vejtransport
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Aarhus Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delkontrakt 1 indeholder kørsel til Langagerskolen samt kørsel i MSO dog med undtagelse af tilfælde hvor Aarhus Kommune kan pulje kørsel jf. udbudsbetingelsernes afsnit 3.5.

Der skal ved delkontrakten leveres følgende vogne:

3 stk. Lille vogn – type 1

10 stk. Stor vogn – type 2

23 stk. Stor vogn – type 5

Forventet timeantal for delkontrakten: 23.998 pr. år

Aarhus Kommunes anslåede samlede forbrug af ydelser, der er omfattet af delkontrakten, udgør på årsbasis cirka 23,5 mio. danske kr. ekskl. moms.&nbsp;

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Ledelse / Vægtning: 10%
Kvalitetskriterium - Navn: Uddannelse / Vægtning: 10%
Kvalitetskriterium - Navn: Opgaveudførelse / Vægtning: 10%
Pris - Vægtning: 70%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 23 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2024
Slut: 31/07/2027
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan af Aarhus Kommune forlænges i op til 1 år med 6 måneder ad gangen på uændrede vilkår eller på ændrede vilkår, men som aftales mellem parterne og som samlet set er økonomisk gunstige for Aarhus Kommune.

Forlænges kontrakten på uændrede vilkår, skal der sendes meddelelse herom til Leverandøren senest 3 måneder før kontraktudløb, i modsat fald ophører Kontrakten uden særskilt opsigelse.

Forlænges kontrakten på ændrede vilkår, vil Kontraktens overordnede karakter ikke blive ændret. Meddelelse herom skal gives til Leverandøren senest 3 måneder før kontraktudløb, i modsat fald ophører Kontrakten uden særskilt opsigelse.

Såfremt optionen udnyttes, ophører Kontrakten uden særskilt opsigelse ved optionens udløb.

Leverandøren kan ikke kræve Kontraktperioden forlænget.

<br>

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten omfatter følgende tilkøbsmuligheder:

Option på tilkøb af ekstra vogne (type 0 og 1)

Aarhus Kommune har mulighed for tilkøb af indsættelse af 6 ekstra vogne med vogntype 0 og 1. Optionen kan tages i brug helt eller delvist og ad en eller flere omgange i løbet af kontraktperioden.

Option på tilkøb af ekstra vogne (type 2 og 5)

Aarhus Kommune har mulighed for tilkøb af indsættelse af 6 ekstra vogne med vogntype 2 og 5. Optionen kan tages i brug helt eller delvist og ad en eller flere omgange i løbet af kontraktperioden

Generelt ved optioner

Leverandøren er forpligtet til at indsætte ekstra vogne (jf. optionerne ovenfor) i Kontrakten med et varsel på 10 arbejdsdage. Leverandøren kan, efter aftale med Kørselskontoret, i en kortere periode opnå dispensation fra vogntypekrav.

Leverandøren er forpligtet til at udføre kørsel med ekstra vogne efter Aarhus Kommunes anvisninger, og i øvrigt på samme vilkår som anført i Kontrakten.

<br>

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Det er et krav, at Leverandøren har en gyldig tilladelse i henhold til Buslovens § 1 (LBK nr. 542 af 15/05/2023 med ændringer) og Taxilovens § 1 (LBK nr. 434 af 22/04/2023 med ændringer). Tilbudsgiver skal derfor sende en sådan tilladelse ud fra de vogne, der tages i anvendelse for at udføre kørsel til delkontrakt 1 og/eller delkontrakt 2. En tilladelse er unik og kan kun påføres én vogn jf. dog at én vogn kan tilbydes begge delkontrakter, da en tilbudsgiver maksimalt kan tildeles en delkontrakt.

Aarhus Kommune accepterer kun tilbud fra tilbudsgivere, som:

• Har gyldig bustilladelse (for kørsel med type 5) eller taxabevilling (for kørsel med type 0,1 og 2) eller som er i besiddelse af forhåndstilsagn fra den relevante myndighed om, at det fornødne antal tilladelser kan opnås i tilfælde af tildeling af kontrakt.

Byder Tilbudsgiver på delkontrakt 1, skal Tilbudsgiver have 36 tilladelser eller bevillinger eller dokumentation for, at Tilbudsgiver kan opnå forhåndstilsagn om, at der kan opnås tilladelse eller bevillinger til 36 vogne.

Byder Tilbudsgiver i stedet på både delkontrakt 1 og 2, skal Tilbudsgiver fremsende tilladelser eller bevillinger eller dokumentation for, at Tilbudsgiver kan opnå forhåndstilsagn om, at der kan opnås tilladelse eller bevillinger for alle de vogne, som Tilbudsgiver byder på/tilbyder Aarhus Kommune, dog kan en tilladelse dække samme vogn, der tilbydes til to forskellige delkontrakter jf. at Tilbudsgiver maksimalt kan vinde en af delkontrakterne. Tilbudsgiver skal derfor minimum fremsende 59 unikke tilladelser eller bevillinger eller dokumentation for, at Tilbudsgiver kan opnå forhåndstilsagn om, at der kan opnås tilladelse eller bevillinger til minimum 59 vogne (svarende til den største kontrakt) såfremt der bydes på begge delkontrakter. Tilbyder Tilbudsgiver slet ikke nogen af de samme vogne til delkontrakt 1 og 2, skal Tilbudsgiver sende 36 tilladelser eller bevillinger eller dokumentation for, at Tilbudsgiver kan opnå forhåndstilsagn om, at der kan opnås tilladelse eller bevillinger til 36 vogne til delkontrakt 1, samt 59 tilladelser eller bevillinger eller dokumentation for, at Tilbudsgiver kan opnå forhåndstilsagn om, at der kan opnås tilladelse eller bevillinger til 59 vogne for delkontrakt 2.

Såfremt Tilbudsgiver benytter en eller flere af de samme vogne til tilbud på både delkontrakt 1 og 2 OG benytter de samme tilladelser eller bevillinger eller dokumentation for, at Tilbudsgiver kan opnå forhåndstilsagn om, at der kan opnås tilladelse eller bevillinger til disse vogne, der tilbydes begge delkontrakter, skal dette klart angives med en oversigt over hvilken vogn, der tilbydes til begge delkontrakter og hvilken tilladelse eller bevilling eller dokumentation for, at Tilbudsgiver kan opnå forhåndstilsagn om, at der kan opnås tilladelse eller bevilling, der benyttes til samme vogn på to tilbud. Dette kan angives i en word-fil eller lignende.

Anvendes underleverandører gælder dette krav også for disse underleverandører.

<br>

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delkontrakt 2

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
60100000 Vejtransport
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Aarhus Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delkontrakt 2 indeholder kørsel til Stensagerskolen og voksenhandicap dog med undtagelse af tilfælde hvor Aarhus Kommune kan pulje kørsel jf. udbudsbetingelsernes afsnit 3.5.

Der skal ved delkontrakten leveres følgende vogne:

11 stk. Lille vogn – type 1

48 stk. Stor vogn – type 5

Forventet timeantal for delkontrakten: 34.142 pr. år

Aarhus Kommunes anslåede samlede forbrug af ydelser, der er omfattet af delkontrakten, udgør på årsbasis cirka 41 mio. danske kr. ekskl. moms.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Ledelse / Vægtning: 10%
Kvalitetskriterium - Navn: Uddannelse / Vægtning: 10%
Kvalitetskriterium - Navn: Opgaveudførelse / Vægtning: 10%
Pris - Vægtning: 70%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 41 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2024
Slut: 31/07/2027
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan af Aarhus Kommune forlænges i op til 1 år med 6 måneder ad gangen på uændrede vilkår eller på ændrede vilkår, men som aftales mellem parterne og som samlet set er økonomisk gunstige for Aarhus Kommune.

Forlænges kontrakten på uændrede vilkår, skal der sendes meddelelse herom til Leverandøren senest 3 måneder før kontraktudløb, i modsat fald ophører Kontrakten uden særskilt opsigelse.

Forlænges kontrakten på ændrede vilkår, vil Kontraktens overordnede karakter ikke blive ændret. Meddelelse herom skal gives til Leverandøren senest 3 måneder før kontraktudløb, i modsat fald ophører Kontrakten uden særskilt opsigelse.

Såfremt optionen udnyttes, ophører Kontrakten uden særskilt opsigelse ved optionens udløb.

Leverandøren kan ikke kræve Kontraktperioden forlænget.

<br>

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten omfatter følgende tilkøbsmuligheder:

Option på tilkøb af ekstra vogne (type 0 og 1)

Aarhus Kommune har mulighed for tilkøb af indsættelse af 6 ekstra vogne med vogntype 0 og 1. Optionen kan tages i brug helt eller delvist og ad en eller flere omgange i løbet af kontraktperioden.

Option på tilkøb af ekstra vogne (type 2 og 5)

Aarhus Kommune har mulighed for tilkøb af indsættelse af 6 ekstra vogne med vogntype 2 og 5. Optionen kan tages i brug helt eller delvist og ad en eller flere omgange i løbet af kontraktperioden

Generelt ved optioner

Leverandøren er forpligtet til at indsætte ekstra vogne (jf. optionerne ovenfor) i Kontrakten med et varsel på 10 arbejdsdage. Leverandøren kan, efter aftale med Kørselskontoret, i en kortere periode opnå dispensation fra vogntypekrav.

Leverandøren er forpligtet til at udføre kørsel med ekstra vogne efter Aarhus Kommunes anvisninger, og i øvrigt på samme vilkår som anført i Kontrakten.

<br>

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Det er et krav, at Leverandøren har en gyldig tilladelse i henhold til Buslovens § 1 (LBK nr. 542 af 15/05/2023 med ændringer) og Taxilovens § 1 (LBK nr. 434 af 22/04/2023 med ændringer). Tilbudsgiver skal derfor sende en sådan tilladelse ud fra de vogne, der tages i anvendelse for at udføre kørsel til delkontrakt 1 og/eller delkontrakt 2. En tilladelse er unik og kan kun påføres én vogn jf. dog at én vogn kan tilbydes begge delkontrakter, da en tilbudsgiver maksimalt kan tildeles en delkontrakt.

Aarhus Kommune accepterer kun tilbud fra tilbudsgivere, som:

• Har gyldig bustilladelse (for kørsel med type 5) eller taxabevilling (for kørsel med type 0,1 og 2) eller som er i besiddelse af forhåndstilsagn fra den relevante myndighed om, at det fornødne antal tilladelser kan opnås i tilfælde af tildeling af kontrakt.

Byder Tilbudsgiver på delkontrakt 2, skal Tilbudsgiver have 59 tilladelser eller bevillinger eller dokumentation for, at Tilbudsgiver kan opnå forhåndstilsagn om, at der kan opnås tilladelse eller bevillinger til 59 vogne.

Byder Tilbudsgiver i stedet på både delkontrakt 1 og 2, skal Tilbudsgiver fremsende tilladelser eller bevillinger eller dokumentation for, at Tilbudsgiver kan opnå forhåndstilsagn om, at der kan opnås tilladelse eller bevillinger for alle de vogne, som Tilbudsgiver byder på/tilbyder Aarhus Kommune, dog kan en tilladelse dække samme vogn, der tilbydes til to forskellige delkontrakter jf. at Tilbudsgiver maksimalt kan vinde en af delkontrakterne. Tilbudsgiver skal derfor minimum fremsende 59 unikke tilladelser eller bevillinger eller dokumentation for, at Tilbudsgiver kan opnå forhåndstilsagn om, at der kan opnås tilladelse eller bevillinger til minimum 59 vogne (svarende til den største kontrakt) såfremt der bydes på begge delkontrakter. Tilbyder Tilbudsgiver slet ikke nogen af de samme vogne til delkontrakt 1 og 2, skal Tilbudsgiver sende 36 tilladelser eller bevillinger eller dokumentation for, at Tilbudsgiver kan opnå forhåndstilsagn om, at der kan opnås tilladelse eller bevillinger til 36 vogne til delkontrakt 1, samt 59 tilladelser eller bevillinger eller dokumentation for, at Tilbudsgiver kan opnå forhåndstilsagn om, at der kan opnås tilladelse eller bevillinger til 59 vogne for delkontrakt 2.

Såfremt Tilbudsgiver benytter en eller flere af de samme vogne til tilbud på både delkontrakt 1 og 2 OG benytter de samme tilladelser eller bevillinger eller dokumentation for, at Tilbudsgiver kan opnå forhåndstilsagn om, at der kan opnås tilladelse eller bevillinger til disse vogne, der tilbydes begge delkontrakter, skal dette klart angives med en oversigt over hvilken vogn, der tilbydes til begge delkontrakter og hvilken tilladelse eller bevilling eller dokumentation for, at Tilbudsgiver kan opnå forhåndstilsagn om, at der kan opnås tilladelse eller bevilling, der benyttes til samme vogn på to tilbud. Dette kan angives i en word-fil eller lignende.

Anvendes underleverandører gælder dette krav også for disse underleverandører.

<br>

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Aarhus Kommune kan ikke indgå aftale med en tilbudsgiver, der ikke vurderes egnet i relation til det udbudte område. Vurderingen foretages i forhold til de nedenfor angivne kriterier. Som foreløbig dokumentation for opfyldelse af kriterierne udfyldes ESPD.

Tilbud, der ikke indeholder de efterspurgte oplysninger, kan Aarhus Kommune afvise som ukonditionsmæssige. Aarhus Kommune forbeholder sig dog muligheden for at bringe reparationsreglen i § 159, stk. 5, i anvendelse, såfremt visse oplysninger mangler eller ikke er fyldestgørende, forudsat at dette kan ske inden for rammerne af bestemmelsen.

<strong>Økonomisk og finansiel formåen</strong>

Aarhus Kommune accepterer kun tilbud fra tilbudsgivere, der har den rette finansielle og økonomiske formåen.

<u>Forhåndstilsagn og garantistillelse</u>

For at sikre, at Tilbudsgiver har den rette finansielle og økonomiske formåen, skal Tilbudsgiver vedlægge en erklæring fra Tilbudsgivers pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab indeholdende et forhåndstilsagn om, at der kan stilles en garanti på 10.000 kr. pr. vogn.

Til brug for udarbejdelsen af den krævede erklæring kan Tilbudsgivers pengeinstitut/kautionsforsikringsselskab benytte sig af bilag 4.

Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver, sammen med sit tilbud, vedlægger en erklæring fra Tilbudsgivers pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab indeholdende et forhåndstilsagn om, at der kan stilles en garanti på det antal vogne, som Tilbudsgiver byder på.

Hvis Tilbudsgiver byder på delkontrakt 1, skal der vedlægges en erklæring fra Tilbudsgivers pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab indeholdende et forhåndstilsagn om en garanti på 360.000 kr. (svarende til 36 vogne af 10.000 kr.). Byder Tilbudsgiver på delkontrakt 2, skal der vedlægges en erklæring fra Tilbudsgivers pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab indeholdende et forhåndstilsagn om en garanti på 590.000 kr. (svarende til 59 vogne af 10.000 kr.). Byder Tilbudsgiver på delkontrakt 1 og 2 skal der skal der vedlægges en erklæring fra Tilbudsgivers pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab indeholdende et forhåndstilsagn om en garanti på 590.000 kr. (svarende til de 59 vogne af 10.000 kr., svarende til den største kontrakt jf. at Tilbudsgiver maksimalt kan vinde en af delkontrakterne).

Tilbudsgiver bedes i ESPD angive, at efterspurgte erklæring fra Tilbudsgivers pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab, er vedlagt Tilbudsgivers tilbud.

I forbindelse med Kontraktindgåelsen skal Leverandøren stille ubetinget og uigenkaldelig anfordringsgaranti, der beløbsmæssigt svarer til 10.000 kr. pr. vogn. Nærmere krav til anfordringsgarantien er anført i Kontraktens afsnit 14 Garantistillelse jf. bilag 5.

<br>

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver, sammen med sit tilbud, vedlægger en erklæring fra Tilbudsgivers pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab indeholdende et forhåndstilsagn om, at der kan stilles en garanti på det antal vogne, som Tilbudsgiver byder på. Der skal stilles en garanti på 10.000 kr. pr. vogn.

Til brug for udarbejdelsen af den krævede erklæring kan Tilbudsgivers pengeinstitut/kautionsforsikringsselskab benytte sig af bilag 4.

Hvis Tilbudsgiver byder på delkontrakt 1, skal der vedlægges en erklæring fra Tilbudsgivers pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab indeholdende et forhåndstilsagn om en garanti på 360.000 kr. (svarende til 36 vogne af 10.000 kr.). Byder Tilbudsgiver på delkontrakt 2, skal der vedlægges en erklæring fra Tilbudsgivers pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab indeholdende et forhåndstilsagn om en garanti på 590.000 kr. (svarende til 59 vogne af 10.000 kr.). Byder Tilbudsgiver på delkontrakt 1 og 2 skal der skal der vedlægges en erklæring fra Tilbudsgivers pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab indeholdende et forhåndstilsagn om en garanti på 590.000 kr. (svarende til de 59 vogne af 10.000 kr., svarende til den største kontrakt jf. at Tilbudsgiver maksimalt kan vinde en af delkontrakterne).

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

Busloven og Taxiloven

III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Tilbudsgiver skal vedlægge en erklæring fra Tilbudsgivers pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab indeholdende et forhåndstilsagn om, at der kan stilles en garanti på 10.000 kr. pr. vogn jf. udbudsbetingelsernes afsnit 6.1. Der skal desuden senest ved kontraktindgåelse til sikkerhed for Leverandørens opfyldelse af Kontrakten stille en anfordringsgaranti på 10.000 kr. pr. vogn jf. Kontraktens afsnit 14.

Det er et krav, at Leverandøren er i besiddelse af det nødvendige antal gyldige bustilladelser eller taxabevillinger, jf. Taxiloven eller Busloven. Der skal derfor enten foreligge:

• De nødvendige tilladelser til erhvervsmæssig personbefordring efter Buslovens § 1, eller

• De nødvendige tilladelser og/eller bevillinger efter Taxilovens § 1.

Leverandøren skal senest i forbindelse med kontraktindgåelse dokumentere, at Leverandøren har de nødvendige tilladelser til de vogne, der tages i anvendelse for at udføre kørslen. En tilladelse er unik og kan kun påføres én vogn. Aarhus Kommune kan til enhver tid kræve dokumentation for, at Leverandøren er indehaver af de nødvendige tilladelser jf. kontraktens afsnit 4.1.Aarhus Kommune accepterer kun tilbud fra tilbudsgivere, som har gyldig bustilladelse (for kørsel med type 5) eller taxabevilling (for kørsel med type 0,1 og 2) eller som er i besiddelse af forhåndstilsagn fra den relevante myndighed om, at det fornødne antal tilladelser kan opnås i tilfælde af tildeling af kontrakt, hvorfor dette skal med sendes tilbuddet jf. udbudsbetingelsernes afsnit 7.

For bl.a. at understøtte FN’s Verdensmål og FN’s Global Compact forpligtiger Aarhus Kommune sine leverandører til som en del af Aftalen at overholde en række bestemmelser vedrørende arbejdsvilkår, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Disse bestemmelser med tilhørende opfølgning, herunder dokumentation samt sanktionsmuligheder ved manglende efterlevelse af bestemmelserne følger af aftalebilag 1 - CSR kontraktbilag.

Leverandøren er til enhver tid forpligtet til at have de anvendte vogne behørigt ansvarsforsikret i overensstemmelse med reglerne for erhvervsmæssig transport. Leverandøren skal tegne tilstrækkelig forsikring i anerkendt forsikringsselskab til fuld dækning af enhver skade, som Leverandøren måtte have ansvaret for. Forsikringen skal være gældende for forhold opstået under Aftalen, herunder en eventuel forlængelse af denne. Leverandøren skal under hele Aftalen have tegnet forsikring for sit personale, herunder ansvars- og ulykkesforsikring.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/11/2023
Tidspunkt: 09:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 7 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 14/11/2023
Tidspunkt: 09:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der er ikke mulighed for at overvære åbningen.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Såfremt der stadig er behov for specialkørsel i Aarhus Kommune, vil kontrakten blive udbudt ved kontraktens udløb.

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Der indhentes dokumentation for pålidelighed af de oplysninger, der fremgår af ESPD fra den tilbudsgiver, som Aarhus Kommune forventer at indgå kontrakt med. Tilbudsgiveren skal fremsende dokumentation for ESPD inden for en frist, der meddeles af Aarhus Kommune. Hvis dokumentationen omfatter en serviceattest, accepteres denne, såfremt den er maksimum 6 måneder gammel. Hvis tilbuddet er afgivet fra virksomheder, der er udenlandske og hjemmehørende i EU, indhentes der dokumentation i henhold til E-Certis. Hvis tilbudsgivers land ikke har angivet oplysninger om dokumentation i E-Certis, anvendes fremgangsmåden i udbudslovens § 153. Hvis tilbuddet er afgivet fra virksomheder, der er udenlandske og ikke hjemmehørende i EU, anvendes fremgangsmåden i udbudslovens § 153. Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at hvis dokumenter eller certifikater ikke udstedes af den pågældende medlemsstat eller land eller ikke er dækkende for udelukkelsesgrunden, kan de erstattes af en erklæring under ed. I lande, hvor edsaflæggelse ikke anvendes, kan en erklæring på tro og love accepteres. Den skal opfylde en af følgende betingelser:• Afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed• Afgivet for en notar• Afgivet for en kompetent faglig organisation i hjemlandet eller et senere opholdsland.Ved tilbud afgivet af sammenslutninger af tilbudsgivere, udfyldes ESPD med oplysningerne for hver deltager i konsortiet.Ved tilbud, der baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske formåen og/eller tekniske og/eller faglige formåen udfyldes ESPD med oplysningerne for den/disse enhed(er).Kravene til dokumentation for pålidelighed af de oplysninger, der er afgivet i ESPD gælder ligeledes konsortiedeltagere samt enheder, hvis formåen tilbudsgiver baserer sig på.Som dokumentation for, at virksomheden og dennes eventuelle underleverandører og støttende enheder ikke er omfattet af Rådets forordning (EU) nr. 833/2014, artikel 5k, litra a-c (indsat ved forordning nr. 2022/576 af 8. april 2022 og ændret ved forordning nr. 2023/427 af 25. februar 2023) som beskrevet i afsnit 5.1 Udelukkelse pga. russisk ejerskab eller etablering indhentes underskrevet Tro- og loveerklæring vedrørende russisk etablering og ejerskab, se udbudsbilag 9. Ordregiver kan kræve yderligere dokumentation i form af koncerndiagrammer, ejerskabsfortegnelser mv. Desuden gælder i dette udbud følgende frivillige udelukkelsesgrunde.• § 137, stk. 1, nr. 1-nr. 5

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation. Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. Angår klagen overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens §§ 191 og 192, regnes klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelings beslutningen. Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.). Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/10/2023

Send til en kollega

0.047