23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 201-632430
Offentliggjort
18.10.2023
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Herning Kommune

Visiteret personbefordring


Herning Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Herning Kommune
CVR-nummer: 29 18 99 19
Postadresse: Torvet 5
By: Herning
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 7400
Land: Danmark
Kontaktperson: Rasmus Raun
E-mail: rasmus.raun@herning.dk
Telefon: +45 96282341
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/022c893a-0b31-4039-842a-1973753da1a0/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/022c893a-0b31-4039-842a-1973753da1a0/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/022c893a-0b31-4039-842a-1973753da1a0/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/022c893a-0b31-4039-842a-1973753da1a0/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Visiteret personbefordring

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører udførelse af personbefordring for Herning Kommunes borgere, for de opgaver som borgerne er visiteret til.

En stor del af de borgere, der skal befordres, er fysisk eller psykisk handicappede, bevægelseshæmmede eller har på anden vis særlige behov for hjælp i forbindelse med befordringen.

Kendetegnende for befordring på delområderne A-F er, at det er befordring, som gentages dag for dag på samme klokkeslæt og til og fra samme destination. Det kan eksempelvis være befordring til skole hver dag – se eksempler herunder.

- Børn til/fra specialskoler

- Børn til/fra specialklasser på folkeskoler

- Børn til/fra institutioner

- Børn til/fra aflastning

- Børn til/fra udegrupper i daginstitutioner

- Borgere til/fra beskæftigelsestilbud

- Borgere til/fra aktivitetscentre – herunder genoptræning

- Øvrig visiteret personbefordring

Udbuddet er opdelt i 6 delaftaler, samt en option på Ad-hoc kørsel

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 190 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 3
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Område A - Herning Vest

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60120000 Taxikørsel
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Herning Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen dækker befordring fra Område A - Herning Vest (se Kortbilag) geografiske område (udkørsel) til skoler, institutioner og beskæftigelsestilbud i Herning Kommune samt kørsel til dette geografiske område (hjem-kørsel) fra skoler, institutioner og beskæftigelsestilbud i Herning Kommune.

Aktivitetscenteret Ågården hører under denne delaftale.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Service og Samarbejde / Vægtning: 70
Pris - Vægtning: 30
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 33 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Option på forlængelse med 24 måneder

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142:

• Ansøgers soliditetsgrad. Denne skal minimum være 18% for det seneste afsluttede og godkendte regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes ud fra følgende formel: Egenkapital x 100 / Aktiver.

Hvis ansøgers virksomhed er startet senere end 1 år før tilbudsfristen, eller hvis Vognmanden ikke kan leve op til kravet til økonomisk og finansiel formåen, kan Vognmanden stille med en bankgaranti på et beløb svarende til 20% af kontraktværdien af den/de delaftaler der tildeles Vognmanden.

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

• Vognmanden skal have de nødvendige bevillinger til at udføre taxibefordring jf. Taxiloven, LBKG nr. 434 af 22.04.2023 eller tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring Buskørselsloven, LBKG nr. 542 af 15.05.2023, jf. bekendtgørelse nr. 1500 af 8. december 2022.

• Beskrivelse af og erfaringer med minimum én sammenlignelig reference, hvor der er udført persontransport, i løbet af de sidste tre år, med beskrivelse af leverancerne og angivelse af kontaktpersoner.

Med sammenlignelig menes løbende levering til eksempelvis kommuner eller andre offentlige myndigheder med de i udbuddet beskrevne borgergrupper.

Enkeltleveringer vil ikke være gældende som reference.

Udvælgelsen sker på baggrund af de oplysninger, ansøgerne har afgivet i medfør af punktet Teknisk og/eller faglige formåen:

Ud fra en overordnet vurdering af referencerne, vil der blive lagt vægt på:

Referencer, hvor ansøger har kørt rutekørsel med borgere inden for følgende kategorier:

o Børn med specialbehov, som f.eks. diagnoser, handikap, uden sprog eller med sproglige vanskeligheder

o Børn anbragt på specialinstitutioner

o Ældre i kørestole og dårligt gående

o Demente og lign. udfordrede ældre

o Velfungerende ældre borgere til aktivitetscentre el. lign.

Udvælgelsen af ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive tilbud, sker på baggrund af en samlet overordnet vurdering af ansøgers referencer, dog således at jo flere kategorier en reference indeholder, des bedre vil den blive vurderet.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på Ad-hoc befordring. Ad-hoc befordring er defineret som befordring, der ikke kan ruteplanlægges.

Ad hoc befordring vil, da den ikke kan planlægges, typisk blive bestilt med kort varsel. Ad hoc befordringen afregnes efter faktisk antal kørte kilometer i henhold til Vognmands tilbudte kilometerpris samt det fastlagte opstartsgebyr.

Under ad hoc-kørsel køres:

A. Genoptræningskørsel (Det må påregnes, at der foretages personbefordring i tidsrummet mellem kl. 7.30 og 17)

B. Sygekørsel til folkeskoler og uddannelsesinstitutioner

C. Befordring til læge og speciallæge. Det tilføjes, at borger maksimalt må vente en ½ time fra bestillingstidspunktet til afhentningstidspunktet ved læge eller lignende.

D. Øvrig ad hoc kørsel, herunder akut opstået kørselsbehov

E. Solokørsel, som ikke kan placeres på en rute.

F. Sygekørsel af borgere hjem fra aktivitetscentre.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Område B - Herning Tjørringhus

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60120000 Taxikørsel
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Herning Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen dækker befordring fra Døgninstitutionen Tjørringhus til Valdemarskolen og retur. Aftalen skal betjenes af nulemissionskøretøjer.

Aktivitetscenteret Brorsonsvej hører under denne delaftale.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Service og Samarbejde / Vægtning: 70
Pris - Vægtning: 30
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 15 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Option på forlængelse i 24 måneder

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ansøgers soliditetsgrad. Denne skal minimum være 18% for det seneste afsluttede og godkendte regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes ud fra følgende formel: Egenkapital x 100 / Aktiver.

Hvis ansøgers virksomhed er startet senere end 1 år før tilbudsfristen, eller hvis Vognmanden ikke kan leve op til kravet til økonomisk og finansiel formåen, kan Vognmanden stille med en bankgaranti på et beløb svarende til 20% af kontraktværdien af den/de delaftaler der tildeles Vognmanden.

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

• Vognmanden skal have de nødvendige bevillinger til at udføre taxibefordring jf. Taxiloven, LBKG nr. 434 af 22.04.2023 eller tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring Buskørselsloven, LBKG nr. 542 af 15.05.2023, jf. bekendtgørelse nr. 1500 af 8. december 2022.

• Beskrivelse af og erfaringer med minimum én sammenlignelig reference, hvor der er udført persontransport, i løbet af de sidste tre år, med beskrivelse af leverancerne og angivelse af kontaktpersoner.

Med sammenlignelig menes løbende levering til eksempelvis kommuner eller andre offentlige myndigheder med de i udbuddet beskrevne borgergrupper.

Enkeltleveringer vil ikke være gældende som reference.

Udvælgelsen sker på baggrund af de oplysninger, ansøgerne har afgivet i medfør af punktet Teknisk og/eller faglige formåen:

Ud fra en overordnet vurdering af referencerne, vil der blive lagt vægt på:

Referencer, hvor ansøger har kørt rutekørsel med borgere inden for følgende kategorier:

o Børn med specialbehov, som f.eks. diagnoser, handikap, uden sprog eller med sproglige vanskeligheder

o Børn anbragt på specialinstitutioner

o Ældre i kørestole og dårligt gående

o Demente og lign. udfordrede ældre

o Velfungerende ældre borgere til aktivitetscentre el. lign.

Udvælgelsen af ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive tilbud, sker på baggrund af en samlet overordnet vurdering af ansøgers referencer, dog således at jo flere kategorier en reference indeholder, des bedre vil den blive vurderet.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på Ad-hoc befordring. Ad-hoc befordring er defineret som befordring, der ikke kan ruteplanlægges.

Ad hoc befordring vil, da den ikke kan planlægges, typisk blive bestilt med kort varsel. Ad hoc befordringen afregnes efter faktisk antal kørte kilometer i henhold til Vognmands tilbudte kilometerpris samt det fastlagte opstartsgebyr.

Under ad hoc-kørsel køres:

A. Genoptræningskørsel (Det må påregnes, at der foretages personbefordring i tidsrummet mellem kl. 7.30 og 17)

B. Sygekørsel til folkeskoler og uddannelsesinstitutioner

C. Befordring til læge og speciallæge. Det tilføjes, at borger maksimalt må vente en ½ time fra bestillingstidspunktet til afhentningstidspunktet ved læge eller lignende.

D. Øvrig ad hoc kørsel, herunder akut opstået kørselsbehov

E. Solokørsel, som ikke kan placeres på en rute.

F. Sygekørsel af borgere hjem fra aktivitetscentre.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Område C - Herning Nord

Delkontraktnr.: 3
Non empty span 2-->II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60120000 Taxikørsel
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Herning Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen dækker befordring fra Område C - Herning Nord (se Kortbilag) geografiske område (udkørsel) til skoler, institutioner, aktivitetscentre og beskæftigelsestilbud i Herning Kommune samt kørsel til dette geografiske område (hjem-kørsel) fra skoler, institutioner og beskæftigelsestilbud i Herning Kommune. Kørsel til Aktivitetscentret Søglimt er omfattet delaftalen.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Service og Samarbejde / Vægtning: 70
Pris - Vægtning: 30
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 31 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Option på forlængelse i 24 måneder

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ansøgers soliditetsgrad. Denne skal minimum være 18% for det seneste afsluttede og godkendte regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes ud fra følgende formel: Egenkapital x 100 / Aktiver.

Hvis ansøgers virksomhed er startet senere end 1 år før tilbudsfristen, eller hvis Vognmanden ikke kan leve op til kravet til økonomisk og finansiel formåen, kan Vognmanden stille med en bankgaranti på et beløb svarende til 20% af kontraktværdien af den/de delaftaler der tildeles Vognmanden.

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

• Vognmanden skal have de nødvendige bevillinger til at udføre taxibefordring jf. Taxiloven, LBKG nr. 434 af 22.04.2023 eller tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring Buskørselsloven, LBKG nr. 542 af 15.05.2023, jf. bekendtgørelse nr. 1500 af 8. december 2022.

• Beskrivelse af og erfaringer med minimum én sammenlignelig reference, hvor der er udført persontransport, i løbet af de sidste tre år, med beskrivelse af leverancerne og angivelse af kontaktpersoner.

Med sammenlignelig menes løbende levering til eksempelvis kommuner eller andre offentlige myndigheder med de i udbuddet beskrevne borgergrupper.

Enkeltleveringer vil ikke være gældende som reference.

Udvælgelsen sker på baggrund af de oplysninger, ansøgerne har afgivet i medfør af punktet Teknisk og/eller faglige formåen:

Ud fra en overordnet vurdering af referencerne, vil der blive lagt vægt på:

Referencer, hvor ansøger har kørt rutekørsel med borgere inden for følgende kategorier:

o Børn med specialbehov, som f.eks. diagnoser, handikap, uden sprog eller med sproglige vanskeligheder

o Børn anbragt på specialinstitutioner

o Ældre i kørestole og dårligt gående

o Demente og lign. udfordrede ældre

o Velfungerende ældre borgere til aktivitetscentre el. lign.

Udvælgelsen af ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive tilbud, sker på baggrund af en samlet overordnet vurdering af ansøgers referencer, dog således at jo flere kategorier en reference indeholder, des bedre vil den blive vurderet.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på Ad-hoc befordring. Ad-hoc befordring er defineret som befordring, der ikke kan ruteplanlægges.

Ad hoc befordring vil, da den ikke kan planlægges, typisk blive bestilt med kort varsel. Ad hoc befordringen afregnes efter faktisk antal kørte kilometer i henhold til Vognmands tilbudte kilometerpris samt det fastlagte opstartsgebyr.

Under ad hoc-kørsel køres:

A. Genoptræningskørsel (Det må påregnes, at der foretages personbefordring i tidsrummet mellem kl. 7.30 og 17)

B. Sygekørsel til folkeskoler og uddannelsesinstitutioner

C. Befordring til læge og speciallæge. Det tilføjes, at borger maksimalt må vente en ½ time fra bestillingstidspunktet til afhentningstidspunktet ved læge eller lignende.

D. Øvrig ad hoc kørsel, herunder akut opstået kørselsbehov

E. Solokørsel, som ikke kan placeres på en rute.

F. Sygekørsel af borgere hjem fra aktivitetscentre.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Område D - Herning Sydøst

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60120000 Taxikørsel
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Herning Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen dækker befordring fra Område D - Herning Sydøst (se Kortbilag) geografiske område (udkørsel) til skoler, institutioner, aktivitetscentre og beskæftigelsestilbud i Herning Kommune samt kørsel til dette geografiske område (hjem-kørsel) fra skoler, institutioner og beskæftigelsestilbud i Herning Kommune. Kørsel til Koloritten og Toftebo hører under denne delaftale.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Service og Samarbejde / Vægtning: 70
Pris - Vægtning: 30
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 26 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Option på forlængelse i 24 måneder

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ansøgers soliditetsgrad. Denne skal minimum være 18% for det seneste afsluttede og godkendte regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes ud fra følgende formel: Egenkapital x 100 / Aktiver.

Hvis ansøgers virksomhed er startet senere end 1 år før tilbudsfristen, eller hvis Vognmanden ikke kan leve op til kravet til økonomisk og finansiel formåen, kan Vognmanden stille med en bankgaranti på et beløb svarende til 20% af kontraktværdien af den/de delaftaler der tildeles Vognmanden.

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

• Vognmanden skal have de nødvendige bevillinger til at udføre taxibefordring jf. Taxiloven, LBKG nr. 434 af 22.04.2023 eller tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring Buskørselsloven, LBKG nr. 542 af 15.05.2023, jf. bekendtgørelse nr. 1500 af 8. december 2022.

• Beskrivelse af og erfaringer med minimum én sammenlignelig reference, hvor der er udført persontransport, i løbet af de sidste tre år, med beskrivelse af leverancerne og angivelse af kontaktpersoner.

Med sammenlignelig menes løbende levering til eksempelvis kommuner eller andre offentlige myndigheder med de i udbuddet beskrevne borgergrupper.

Enkeltleveringer vil ikke være gældende som reference.

Udvælgelsen sker på baggrund af de oplysninger, ansøgerne har afgivet i medfør af punktet Teknisk og/eller faglige formåen:

Ud fra en overordnet vurdering af referencerne, vil der blive lagt vægt på:

Referencer, hvor ansøger har kørt rutekørsel med borgere inden for følgende kategorier:

o Børn med specialbehov, som f.eks. diagnoser, handikap, uden sprog eller med sproglige vanskeligheder

o Børn anbragt på specialinstitutioner

o Ældre i kørestole og dårligt gående

o Demente og lign. udfordrede ældre

o Velfungerende ældre borgere til aktivitetscentre el. lign.

Udvælgelsen af ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive tilbud, sker på baggrund af en samlet overordnet vurdering af ansøgers referencer, dog således at jo flere kategorier en reference indeholder, des bedre vil den blive vurderet.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på Ad-hoc befordring. Ad-hoc befordring er defineret som befordring, der ikke kan ruteplanlægges.

Ad hoc befordring vil, da den ikke kan planlægges, typisk blive bestilt med kort varsel. Ad hoc befordringen afregnes efter faktisk antal kørte kilometer i henhold til Vognmands tilbudte kilometerpris samt det fastlagte opstartsgebyr.

Under ad hoc-kørsel køres:

A. Genoptræningskørsel (Det må påregnes, at der foretages personbefordring i tidsrummet mellem kl. 7.30 og 17)

B. Sygekørsel til folkeskoler og uddannelsesinstitutioner

C. Befordring til læge og speciallæge. Det tilføjes, at borger maksimalt må vente en ½ time fra bestillingstidspunktet til afhentningstidspunktet ved læge eller lignende.

D. Øvrig ad hoc kørsel, herunder akut opstået kørselsbehov

E. Solokørsel, som ikke kan placeres på en rute.

F. Sygekørsel af borgere hjem fra aktivitetscentre.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Område E - Herning Syd

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60120000 Taxikørsel
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Herning Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen dækker befordring fra Område E - Herning Syd (se Kortbilag) geografiske område (udkørsel) til skoler, institutioner, aktivitetscentre og beskæftigelsestilbud i Herning Kommune samt kørsel til dette geografiske område (hjem-kørsel) fra skoler, institutioner og beskæftigelsestilbud i Herning Kommune. Kørsel til Engholmcentret og Lind aktivitetscenter er omfattet af denne delaftale.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Service og Samarbejde / Vægtning: 70
Pris - Vægtning: 30
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 35 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Option på forlængelse i 24 måneder

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ansøgers soliditetsgrad. Denne skal minimum være 18% for det seneste afsluttede og godkendte regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes ud fra følgende formel: Egenkapital x 100 / Aktiver.

Hvis ansøgers virksomhed er startet senere end 1 år før tilbudsfristen, eller hvis Vognmanden ikke kan leve op til kravet til økonomisk og finansiel formåen, kan Vognmanden stille med en bankgaranti på et beløb svarende til 20% af kontraktværdien af den/de delaftaler der tildeles Vognmanden.

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

• Vognmanden skal have de nødvendige bevillinger til at udføre taxibefordring jf. Taxiloven, LBKG nr. 434 af 22.04.2023 eller tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring Buskørselsloven, LBKG nr. 542 af 15.05.2023, jf. bekendtgørelse nr. 1500 af 8. december 2022.

• Beskrivelse af og erfaringer med minimum én sammenlignelig reference, hvor der er udført persontransport, i løbet af de sidste tre år, med beskrivelse af leverancerne og angivelse af kontaktpersoner.

Med sammenlignelig menes løbende levering til eksempelvis kommuner eller andre offentlige myndigheder med de i udbuddet beskrevne borgergrupper.

Enkeltleveringer vil ikke være gældende som reference.

Udvælgelsen sker på baggrund af de oplysninger, ansøgerne har afgivet i medfør af punktet Teknisk og/eller faglige formåen:

Ud fra en overordnet vurdering af referencerne, vil der blive lagt vægt på:

Referencer, hvor ansøger har kørt rutekørsel med borgere inden for følgende kategorier:

o Børn med specialbehov, som f.eks. diagnoser, handikap, uden sprog eller med sproglige vanskeligheder

o Børn anbragt på specialinstitutioner

o Ældre i kørestole og dårligt gående

o Demente og lign. udfordrede ældre

o Velfungerende ældre borgere til aktivitetscentre el. lign.

Udvælgelsen af ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive tilbud, sker på baggrund af en samlet overordnet vurdering af ansøgers referencer, dog således at jo flere kategorier en reference indeholder, des bedre vil den blive vurderet.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på Ad-hoc befordring. Ad-hoc befordring er defineret som befordring, der ikke kan ruteplanlægges.

Ad hoc befordring vil, da den ikke kan planlægges, typisk blive bestilt med kort varsel. Ad hoc befordringen afregnes efter faktisk antal kørte kilometer i henhold til Vognmands tilbudte kilometerpris samt det fastlagte opstartsgebyr.

Under ad hoc-kørsel køres:

A. Genoptræningskørsel (Det må påregnes, at der foretages personbefordring i tidsrummet mellem kl. 7.30 og 17)

B. Sygekørsel til folkeskoler og uddannelsesinstitutioner

C. Befordring til læge og speciallæge. Det tilføjes, at borger maksimalt må vente en ½ time fra bestillingstidspunktet til afhentningstidspunktet ved læge eller lignende.

D. Øvrig ad hoc kørsel, herunder akut opstået kørselsbehov

E. Solokørsel, som ikke kan placeres på en rute.

F. Sygekørsel af borgere hjem fra aktivitetscentre.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Område F - Herning Nordvest

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60120000 Taxikørsel
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Herning Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen dækker befordring fra Område F - Herning Nordvest (se Kortbilag) geografiske område (udkørsel) til skoler, institutioner, aktivitetscentre og beskæftigelsestilbud i Herning Kommune samt kørsel til dette geografiske område (hjem-kørsel) fra skoler, institutioner og beskæftigelsestilbud i Herning Kommune. Kørsel til Fuglsangsøcentret er omfattet af denne delaftale.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Service og Samarbejde / Vægtning: 70
Pris - Vægtning: 30
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 27 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Option på forlængelse i 24 måneder

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ansøgers soliditetsgrad. Denne skal minimum være 18% for det seneste afsluttede og godkendte regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes ud fra følgende formel: Egenkapital x 100 / Aktiver.

Hvis ansøgers virksomhed er startet senere end 1 år før tilbudsfristen, eller hvis Vognmanden ikke kan leve op til kravet til økonomisk og finansiel formåen, kan Vognmanden stille med en bankgaranti på et beløb svarende til 20% af kontraktværdien af den/de delaftaler der tildeles Vognmanden.

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

• Vognmanden skal have de nødvendige bevillinger til at udføre taxibefordring jf. Taxiloven, LBKG nr. 434 af 22.04.2023 eller tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring Buskørselsloven, LBKG nr. 542 af 15.05.2023, jf. bekendtgørelse nr. 1500 af 8. december 2022.

• Beskrivelse af og erfaringer med minimum én sammenlignelig reference, hvor der er udført persontransport, i løbet af de sidste tre år, med beskrivelse af leverancerne og angivelse af kontaktpersoner.

Med sammenlignelig menes løbende levering til eksempelvis kommuner eller andre offentlige myndigheder med de i udbuddet beskrevne borgergrupper.

Enkeltleveringer vil ikke være gældende som reference.

Udvælgelsen sker på baggrund af de oplysninger, ansøgerne har afgivet i medfør af punktet Teknisk og/eller faglige formåen:

Ud fra en overordnet vurdering af referencerne, vil der blive lagt vægt på:

Referencer, hvor ansøger har kørt rutekørsel med borgere inden for følgende kategorier:

o Børn med specialbehov, som f.eks. diagnoser, handikap, uden sprog eller med sproglige vanskeligheder

o Børn anbragt på specialinstitutioner

o Ældre i kørestole og dårligt gående

o Demente og lign. udfordrede ældre

o Velfungerende ældre borgere til aktivitetscentre el. lign.

Udvælgelsen af ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive tilbud, sker på baggrund af en samlet overordnet vurdering af ansøgers referencer, dog således at jo flere kategorier en reference indeholder, des bedre vil den blive vurderet.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på Ad-hoc befordring. Ad-hoc befordring er defineret som befordring, der ikke kan ruteplanlægges.

Ad hoc befordring vil, da den ikke kan planlægges, typisk blive bestilt med kort varsel. Ad hoc befordringen afregnes efter faktisk antal kørte kilometer i henhold til Vognmands tilbudte kilometerpris samt det fastlagte opstartsgebyr.

Under ad hoc-kørsel køres:

A. Genoptræningskørsel (Det må påregnes, at der foretages personbefordring i tidsrummet mellem kl. 7.30 og 17)

B. Sygekørsel til folkeskoler og uddannelsesinstitutioner

C. Befordring til læge og speciallæge. Det tilføjes, at borger maksimalt må vente en ½ time fra bestillingstidspunktet til afhentningstidspunktet ved læge eller lignende.

D. Øvrig ad hoc kørsel, herunder akut opstået kørselsbehov

E. Solokørsel, som ikke kan placeres på en rute.

F. Sygekørsel af borgere hjem fra aktivitetscentre.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøger skal have de nødvendige bevillinger til at udføre taxibefordring jf. Taxiloven, LBKG nr. 434 af 22.04.2023 eller tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring Buskørselsloven, LBKG nr. 542 af 15.05.2023, jf. bekendtgørelse nr. 1500 af 8. december 2022.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøgers soliditetsgrad. Denne skal minimum være 18% for det seneste afsluttede og godkendte regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes ud fra følgende formel: Egenkapital x 100 / Aktiver.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøgers soliditetsgrad. Denne skal minimum være 18% for det seneste afsluttede og godkendte regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes ud fra følgende formel: Egenkapital x 100 / Aktiver.

Hvis ansøgers virksomhed er startet senere end 1 år før tilbudsfristen, eller hvis ansøger ikke kan leve op til kravet til økonomisk og finansiel formåen, kan ansøger stille med en bankgaranti på et beløb svarende til 20% af kontraktværdien af den/de delaftaler der tildeles Vognmanden.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal have de nødvendige bevillinger til at udføre taxibefordring jf. Taxiloven, LBKG nr. 434 af 22.04.2023 eller tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring Buskørselsloven, LBKG nr. 542 af 15.05.2023, jf. bekendtgørelse nr. 1500 af 8. december 2022.

Beskrivelse af og erfaring med minimum én sammenlignelig reference, hvor der er udført persontransport i løbet af de sidste tre år, med beskrivelse af leverancerne og angivelse af kontaktpersoner.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal have de nødvendige bevillinger til at udføre taxibefordring jf. Taxiloven, LBKG nr. 434 af 22.04.2023 eller tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring Buskørselsloven, LBKG nr. 542 af 15.05.2023, jf. bekendtgørelse nr. 1500 af 8. december 2022.

Beskrivelse af og erfaring med minimum én sammenlignelig reference, hvor der er udført persontransport i løbet af de sidste tre år, med beskrivelse af leverancerne og angivelse af kontaktpersoner.

Med sammenlignelig menes løbende levering til eksempelvis kommuner eller andre offentlige myndigheder med de i udbuddet beskrevne borgergrupper.

Enkeltleveringer vil ikke være gældende som reference.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

Ansøger skal have de nødvendige bevillinger til at udføre taxibefordring jf. Taxiloven, LBKG nr. 434 af 22.04.2023 eller tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring Buskørselsloven, LBKG nr. 542 af 15.05.2023, jf. bekendtgørelse nr. 1500 af 8. december 2022.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/11/2023
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 16/11/2023
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ansøger eller en tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis

1) ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne, der er nævnt i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65), eller er omfattet af retsakter, der vedtages af Europa-Kommissionen i medfør af direktivets artikel 57, stk. 4, jf. artikel 88,

3) ordregiveren har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning,

4) ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, kontrakt med en forsyningsvirksomhed eller koncessionskontrakt og misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion,

5) ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren uretmæssigt har forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt ansøgeren eller tilbudsgiveren groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, vurdering af minimumskravene til egnethed, udvælgelse eller tildeling af kontrakt, eller

6) ansøgeren eller tilbudsgiveren har ubetalt forfalden gæld på under 100.000 kr. til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret

7) hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land, jf. Udbudslovens §134a.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/10/2023

Send til en kollega

0.051