23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 206-648759
Offentliggjort
25.10.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Glostrup Boligselskab Afdeling 33

Glostrub Boligselskab Afdeling 33 - Flytteudbud


Glostrup Boligselskab Afdeling 33

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Glostrup Boligselskab Afdeling 33
CVR-nummer: CVR nr. 28777981
Postadresse: Bryggergårdsvej 2B
By: Glostrup
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontaktperson: Aleksander Soelberg
E-mail: also@kubenman.dk
Telefon: +45 23425299
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://gb.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://bookshelf.ibinder.com/etendering/7cbdb8eb-7737-415d-b8d7-07c9f1e48682/tenders/N1USMJSGE/public
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Glostrub Boligselskab Afdeling 33 - Flytteudbud

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60100000 Vejtransport
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Disse udbudsbetingelser gælder for nedenfor beskrevne og hermed udbudte flytteopgave:

Glostrup Boligselskab Afdeling 33 – Birke-/Bøgeskoven er opført i perioden 1989 til 1992. Afdelingen består af 248 lejemål, fordelt på 90 boliger i etagehuse og 158 boliger i rækkehuse. Boligerne står overfor en større helhedsrenovering som er planlagt til at starte primo marts 2024. Flytteopgaven omfatter ud- og tilbageflytning af 162 boliger, hvoraf ca. 20 skal permanent genhuses. Der henvises til udbudsmaterialet for yderligere information.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet af flytteopgaven gennemføres som et offentligt udbud i overensstemmelse med §§ 56-57 i Udbudsloven.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Proces / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 22
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i ESPD Del IV, B, boks ”Øvrige økonomiske og finansielle krav” oplyse ansøgers likviditetsgrad for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Ansøger skal i ESPD Del IV, B, boks ”Øvrige økonomiske og finansielle krav” oplyse ansøgers soliditetsgrad for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

a) Soliditetsgrad minimum 15 % pr. år

b) Likviditetsgrad minimum 100 % pr. år

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

De kontraktmæssige vilkår fremgår af dokumentnr. 2.1 Aftale om Flytning for Glostrup Boligselskab Afdeling 33, som indgår i udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 21/11/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 01/01/2024
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 21/11/2023
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

En økonomisk aktør udelukkes fra deltagelse, hvis den økonomiske aktør er omfattet af en af de

obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § 134 a, 135, stk. 1-3 og § 136, stk. 1, nr. 1.-4.

Tilbudsgiver skal i ESPD-dokumentet angive om tilbudsgiver er omfattet af ovennævnte udelukkelsesgrunde.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er intet officielt mæglingsorgan i Danmark
By: København
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over prækvalifikation skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage efter, at ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 7, stk. 1, i Lov for Klagenævnet for Udbud. Klage over tildeling skal ske senest 45 dage efter tildelingens annoncering i TED. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har foretaget underretning. Ovenstående gælder også for sagsanlæg ved domstolene om, at de regler, der er nævnt i Lov om Klagenævnet for Udbud er overtrådt, og sagsøgeren ikke forinden har indgivet klage til Klagenævnte for Udbud herom. Klager skal skriftligt informere den ordregivende myndighed om indgivet klage senest samtidig med, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud. Klagen skal angive, om den er indgivet i standstill-perioden. Hvis klagen ikke indgives i standstill-perioden, skal det angives, om der er anmodet om opsættende virkning. Klage skal vedlægges et klagegebyr på DKK 20.000. Vejledning om klage til Klagenævnet for Udbud findes på Klagenævnet for udbuds hjemmeside, jf. Udbudsbekendtgørelsen afsnit VI.4.1)

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/10/2023

Send til en kollega

0.062