23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
06.11.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Kolding kommune

Udbud på levering af visiteret liftbuskørsel til Kolding Kommune


Kolding kommune

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :   [Kolding kommune] ---
Køberens retlige status Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter Generelle offentlige tjenesteydelser
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel Udbud på levering af visiteret liftbuskørsel til Kolding Kommune
Beskrivelse Udbuddet vedrører levering af visiteret kørsel, med chauffør, til Kolding Kommune. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, jf. udbudslovens § 56 (Lov nr. 1564 af 15. december 2015), hvilket betyder, at enhver, der ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. punkt. 6 og opfylder eventuelle minimumskrav, kan afgive tilbud. <br>
Identifikator for proceduren 74ab8465-d74a-4f67-a91b-60786aa8e60c
Intern identifikator 156870
Type af procedure Åben
2.1.1  Formål
Kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ):  60140000   Persontransport, ikke rutekørsel
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 120,000,000   DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6  Grunde til udelukkelse
Beskrivelse [ Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet. ] ---
Beskrivelse [ Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet. ] ---
Beskrivelse [ Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område. ] ---
Beskrivelse [ Konkurs ] ---
Beskrivelse [ Insolvens ] ---
Beskrivelse [ Tvangsakkord uden for konkurs ] ---
Beskrivelse [ En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret ] ---
Beskrivelse [ Aktiver, der administreres af en kurator ] ---
Beskrivelse [ Erhvervsvirksomheden er indstillet ] ---
Beskrivelse [ Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet. ] ---
Beskrivelse [ Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning. ] ---
Beskrivelse [ Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren. ] ---
Beskrivelse [ Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure. ] ---
Beskrivelse [ Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure. ] ---
Beskrivelse [ Rent nationale udelukkelsesgrunde. ] ---
Beskrivelse [ Korruption. ] ---
Beskrivelse [ Deltagelse i en kriminel organisation. ] ---
Beskrivelse [ Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. ] ---
Beskrivelse [ Svig. ] ---
Beskrivelse [ Børnearbejde og andre former for menneskehandel. ] ---
Beskrivelse [ Ophævelse eller en lignende sanktion. ] ---
Beskrivelse [ Betaling af socialsikringsbidrag. ] ---
Beskrivelse [ Betaling af skatter og afgifter. ] ---
Beskrivelse [ Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet. ] ---
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt LOT-0000
Titel Udbud på levering af visiteret liftbuskørsel til Kolding Kommune
Beskrivelse Udbuddet vedrører levering af visiteret kørsel, med chauffør, til Kolding Kommune. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, jf. udbudslovens § 56 (Lov nr. 1564 af 15. december 2015), hvilket betyder, at enhver, der ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. punkt. 6 og opfylder eventuelle minimumskrav, kan afgive tilbud. <br>
Intern identifikator 156870
5.1.1  Formål
Kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ):  60140000   Persontransport, ikke rutekørsel
Yderligere klassificering   ( cpv ):  60130000   Specialiseret personbefordring ad vej
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling :   Sydjylland   ( DK032 )
Land :   Danmark
5.1.3  Anslået varighed
Startdato 2024-08-01+01:00
Slutdato 2032-07-31+01:00
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 120,000,000   DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse Ingen
Indkøbsprojekter, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type Økonomisk og finansiel formåen
Beskrivelse Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142: • Omsætning og egenkapital for senest afsluttede regnskabsår. Der stilles minimumskrav til, at tilbudsgiver har haft en positiv egenkapital samt en årlig omsætning på minimum 15 mio. kr. i seneste disponible regnskabsår. <br>
Anvendelse af dette kriterium Anvendte
Kriterium :
Type Teknisk og faglig formåen
Beskrivelse Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143: • 2 sammenlignelige referencer med ydelser, der er udført i løbet af de sidste tre år med angivelse af: - ordregiver/kundenavn - kontraktperiode - beløb (samlet vederlag i kontraktperioden). Med sammenlignelig menes kørsler af samme art, der er udført for anden kommune, stat eller region. Der skal som minimum angives sammenlignelig reference med kørsel af minimum 14 busser. <br>
Anvendelse af dette kriterium Anvendte
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren 0
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type Kvalitet
Beskrivelse Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) 40
Kriterium :
Type Pris
Beskrivelse Pris
Vægtning (procentdel, præcis) 60
5.1.11  Udbudsdokumenter
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse Tilladt
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på dansk
Elektronisk katalog Ikke tilladt
Varianter Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud 2023-12-04+01:00   10:00:00+01:00
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt 6   MONTH
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Dato/tidspunkt 2023-12-04+01:00   10:00:00+01:00
Betingelser for kontrakten :
Elektronisk fakturering Påkrævet
Oplysninger om undersøgelsesfrister I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem :
Ingen
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager [ Kolding kommune ] ---
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren [ Kolding kommune ] ---
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne [ Kolding kommune ] ---
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse [ Kolding kommune ] ---
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn Kolding kommune
Registreringsnummer 29189897
Postadresse Akseltorv 1    
By Kolding
Postnummer 6000
Landespecifik underafdeling Sydjylland   ( DK032 )
Land Danmark
Kontaktpunkt Janus Nyholm Lassen
E-mail janus@kolding.dk
Telefon +45 79797979
Internetadresse https://www.kolding.dk
Andre kontaktpunkter :
Officielt navn Klagenævnet for Udbud
Postadresse Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By Viborg
Postnummer 8800
Land Danmark
Telefon +45 72405600
Internetadresse http://www.klfu.dk
Andre kontaktpunkter :
Officielt navn Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse Carl Jacobsens Vej 35    
By Valby
Postnummer 2500
Land Danmark
E-mail kfst@kfst.dk
Telefon +45 41715000
Internetadresse http://www.kfst.dk
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation med ansvar for klager
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :   2aac6824-3d4a-40dd-8e9f-e1a849d1f02e   01
Formulartype Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen 2023-11-02+01:00   12:00:00+01:00
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på dansk  
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer 00673115-2023
EUT-S-nummer 213/2023
Offentliggørelsesdato 2023-11-06Z

Send til en kollega

0.078