23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
08.11.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

FS Ejendomsselskab A/S

Udbud af midlertidig kontrakt om flytte- og opbevaringsydelser


FS Ejendomsselskab A/S

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :   [FS Ejendomsselskab A/S] ---
Køberens retlige status Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter Økonomiske anliggender
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel Udbud af midlertidig kontrakt om flytte- og opbevaringsydelser
Beskrivelse I forlængelse af den brede politiske aftale om erstatning til minkavlere og minkfølgeerhverv berørt af COVID-19 (S, V, RV, SF og LA) er det besluttet, at Finansiel Stabilitet skal stå for håndteringen af de aktiver, som staten overtager fra minkfølgeerhvervene. Der er tale om en bred portefølje af aktiver, herunder minkskind, minkbure, varelagre, vogn- og maskinparker, fast ejendom og inventar. Aktiverne overtages med henblik på enten videresalg eller bortskaffelse/nedrivning. Finansiel Stabilitet vil i forbindelse med håndteringen af de overtagne aktiver fra minkfølgeerhvervene få brug for en række flytte- og opbevaringsydelser. Dette udbud vedrører en midlertidig kontrakt om flytte- og opbevaringsydelser i relation til de aktiver, som Finansiel Stabilitet overtager fra minkfølgeerhverv før den 15. februar 2024. Det forventes, at Finansiel Stabilitet vil overtage aktiver fra i alt ca. 7 minkfølgeerhverv i perioden, og at disse primært vil befinde sig i Midt- og Nordjylland. Flytte- og opbevaringsydelserne omfatter som udgangspunkt deltagelse i besigtigelse hos det pågældende minkfølgeerhverv og planlægning af flytningen, afhentning af aktiverne hos det pågældende minkfølgeerhverv og flytning af aktiverne til en relevant lokation. Flytte- og opbevaringsydelserne omfatter også midlertidig opbevaring på en lokation tilbudt af tilbudsgiver og efterfølgende flytning i forbindelse med afholdelse af auktioner eller anden salg af aktiverne, hvor der er behov for dette, og oprydning og forsvarlig bortskaffelse af aktiver uden salgsmæssig værdi. Finansiel Stabilitet offentliggør snarest en rammeaftale om flytte- og opbevaringsydelser, som vil gælde fra den 15. februar 2024.
Identifikator for proceduren cdf57df6-cb25-4fb5-b61e-eab41867e1f3
Intern identifikator 3
Type af procedure Åben
Proceduren er en hasteprocedure Yes
Begrundelse for hasteproceduren Udbuddet gennemføres som et hasteudbud. Dette skyldes, at Finansiel Stabilitet forventes at overtage de første aktiver i starten af første kvartal 2024 og Finansiel Stabilitet er forpligtet til at flytte aktiverne inden for kort tid fra overtagelsen. Da Finansiel Stabilitet først den 2. november 2023 har fået til opgave at skulle stå for håndteringen af de aktiver, som staten overtager fra minkfølgeerhvervene, har det ikke været muligt at offentliggøre et udbud af flytte- og opbevaringsydelser tidligere, og det er derfor ikke muligt at overholde den ordinære frist for offentlige udbud. Finansiel Stabilitet vil snarest muligt offentliggøre et udbud af rammeaftaler om flytte- og opbevaringsydelser med forventet kontraktstart den 15. februar 2024. Rammeaftalen vil gælde for de aktiver, som overtages fra og med den 15. februar 2024, der vil udgøre langt størstedelen af alle aktiver, der overtages fra minkfølgeerhvervene. Finansiel Stabilitet har således begrænset omfanget af hasteudbuddet til det absolut nødvendige.
2.1.1  Formål
Kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ):  60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Yderligere klassificering   ( cpv ):  60100000   Vejtransport
Yderligere klassificering   ( cpv ):  60180000   Udlejning af varetransportkøretøjer med chauffør
Yderligere klassificering   ( cpv ):  63120000   Oplagring og pakhusvirksomhed
Yderligere klassificering   ( cpv ):  63121100   Oplagring
Yderligere klassificering   ( cpv ):  63122000   Opmagasinering
Yderligere klassificering   ( cpv ):  98392000   Tjenesteydelser i forbindelse med forflytning
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 725,000   DKK
Rammeaftalens maksimale værdi 2,000,000   DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger A. Den udbudte kontrakt er en midlertidig kontrakt. I starten af november 2023 offentliggøres et udbud af en rammeaftale om flytte- og opbevaringsydelser med forventet kontraktstart 15. februar 2024. B. Det er en betingelse for deltagelse i udbuddet, at tilbudsgiver ikke er omfattet af nogen af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 134a, 135 og 136. Det er endvidere en betingelse for deltagelse, at tilbudsgiver ikke er omfattet af den frivillige udelukkelsesgrund i § 137, stk. 1, nr. 2, hvorefter tilbudsgiver ikke må være erklæret konkurs, under insolvens-, likvidationsbehandling eller tvangsakkord eller have indstillet sin erhvervsvirksomhed. Tilbudsgiver skal som del af sit tilbud vedlægge en udfyldt udgave af det af Finansiel Stabilitet oprettede European Single Procurement Document (ESPD) som foreløbig dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af nogen af udelukkelsesgrundene. Bemærk, at tilbudsgiver i ESPD'ets del III.D skal angive om denne er omfattet af udelukkelsesgrunden i § 134 a. Se udbudsbetingelserne for mere information. C. Sammenslutning af virksomheder/konsortier: Hver virksomhed i sammenslutningen skal udfylde et særskilt ESPD med oplysning om udelukkelsesgrundene, som skal indsendes som en del af tilbuddet. Såfremt tilbudsgiver tildeles kontrakten, skal der indsendes en konsortieerklæring, hvori virksomhederne i sammenslutningen erklærer at hæfte solidarisk over for Finansiel Stabilitet for kontraktens opfyldelse. Se udbudsbetingelserne for mere information. D. Anvendelse af underleverandører: Tilbudsgiver er berettiget til at anvende underleverandører til udførelse af kontrakten. Hvis tilbudsgiver påtænker at anvende underleverandører til udførelse af kontrakten, skal navnene på underleverandørerne angives i tilbuddet, samt til hvilke dele af opgaven disse anvendes. Underleverandøren skal ikke udfylde et ESPD. Se udbudsbetingelserne for mere information. E. Den tilbudsgiver, som Finansiel Stabilitet har til hensigt at indgå kontrakt med, skal fremlægge dokumentation for, at tilbudsgiver og medlemmer af dennes ledelse ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i § 135 og § 137, stk. 1, nr. 2. Som dokumentation herfor skal tilbudsgiver fremlægge: - Danske tilbudsgivere: En serviceattest udstedt af Erhvervsstyrelsen, der ikke er dateret tidligere end 12 måneder før tilbudsfristens udløb. - Tilbudsgivere etableret i andre EU- eller EØS-lande: Den dokumentation, der er listet i e-Certis, som er et online informationssystem, som skal benyttes til at finde frem til den rette dokumentation, der skal anvendes af EU-medlemslandene i forbindelse med udbud. - Tilbudsgivere fra øvrige lande: Uddrag fra relevante registre eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed. Hvis det pågældende land ikke udsteder certifikater eller dokumenter eller disse ikke dækker alle de relevante udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135 eller udelukkelsesperioden på fem år, kan i stedet anvendes erklæring under ed. Såfremt edsaflæggelse ikke anvendes i det pågældende land kan anvendes en tro- og love erklæring afgivet for en kompetent myndighed, kompetent faglig organisation eller notar. F. Tilbudsgiver skal som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er et russisk selskab eller et russiske kontrolleret selskab, eller anvender russiske eller russisk kontrollerede støtteenheder eller underleverandører, fremlægge en udfyldt og underskrevet version af den tro- og love-erklæring, der er vedlagt udbudsbetingelserne. Se udbudsbetingelserne for mere information.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6  Grunde til udelukkelse
Beskrivelse [ Det er en betingelse for deltagelse, at tilbudsgiver ikke befinder sig i en lignende situation som konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor tilbudsgiveren er hjemhørende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2. ] ---
Beskrivelse [ Det er en betingelse for deltagelse, at tilbudsgiver ikke er erklæret konkurs, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2. ] ---
Beskrivelse [ Det er en betingelse for deltagelse, at tilbudsgiver eller en person, der tilhører den tilbudsgivers administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ikke er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for bestikkelse som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater, og artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor og bestikkelse som defineret i den nationale ret i ansøgerens eller tilbudsgiverens medlemsstat eller hjemland eller i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret, jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 2. ] ---
Beskrivelse [ Det er en betingelse for deltagelse, at tilbudsgiver ikke er under tvangsakkord, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2. ] ---
Beskrivelse [ Det er en betingelse for deltagelse, at tilbudsgiver eller en person, der tilhører den tilbudsgivers administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ikke er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for handlinger begået som led i en kriminel organisation som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008, jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1. ] ---
Beskrivelse [ Det er en betingelse for deltagelse, at tilbudsgiver eller en person, der tilhører den tilbudsgivers administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ikke er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 5. ] ---
Beskrivelse [ Det er en betingelse for deltagelse, at tilbudsgiver eller en person, der tilhører den tilbudsgivers administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ikke er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for svig som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser, jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 3. ] ---
Beskrivelse [ Det er en betingelse for deltagelse, at tilbudsgiver eller en person, der tilhører den tilbudsgivers administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ikke er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for overtrædelse af straffelovens § 262 a eller, for så vidt angår en dom fra et andet land angående børnearbejde og andre former for menneskehandel som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA, jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 6. ] ---
Beskrivelse [ Det er en betingelse for deltagelse, at tilbudsgiver ikke her er under insolvens- eller likvidationsbehandling, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2. ] ---
Beskrivelse [ Det er en betingelse for deltagelse, at tilbudsgivers aktiver ikke administreres af en kurator eller af retten, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2. ] ---
Beskrivelse [ Det er en betingelse for deltagelse, at tilbudsgiveren i det pågældende udbud ikke har givet groft urigtige oplysninger, har tilbageholdt oplysninger eller ikke er i stand til at fremsende supplerende dokumenter, jf. udbudslovens § 136, nr. 3. ] ---
Beskrivelse [ Det er en betingelse for deltagelse, at tilbudsgiver ikke er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land, jf. udbudsloven § 134a. ] ---
Beskrivelse [ Det er en betingelse for deltagelse, at tilbudsgiver ikke befinder sig i en interessekonflikt i forhold til dette udbud, jf. udbudslovens § 136, nr. 1. ] ---
Beskrivelse [ Det er betingelse for deltagelse, at der ikke foreligger en konkurrencefordrejning som følge af tilbudsgivers forudgående inddragelse af de økonomiske aktører i forberedelsen af udbudsproceduren i forhold til det pågældende udbud, jf. udbudslovens § 136, nr. 2. ] ---
Beskrivelse [ Det er en betingelse for deltagelse, at tilbudsgiver i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv ikke har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøgerens eller tilbudsgiverens integritet, jf. udbudslovens § 136, nr. 4. ] ---
Beskrivelse [ Det er en betingelse for deltagelse, at tilbudsgiver ikke har ubetalt forfalden gæld på 100.000 kr. eller derover til offentlige myndigheder vedrørende bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret, jf. udbudslovens § 135, stk. 3. ] ---
Beskrivelse [ Det er en betingelse for deltagelse, at tilbudsgiver ikke har indstillet sin erhvervsvirksomhed, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2. ] ---
Beskrivelse [ Det er en betingelse for deltagelse, at tilbudsgiver ikke har ubetalt forfalden gæld på 100.000 kr. eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter og afgifter i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret, jf. udbudslovens § 135, stk. 3. ] ---
Beskrivelse [ Det er en betingelse for deltagelse, at tilbudsgiver eller en person, der tilhører den tilbudsgivers administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ikke er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet som defineret i henholdsvis artikel 1, 3 og 4 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme, som ændret ved Rådets rammeafgørelse 2008/919/RIA af 28. november 2008 om ændring af rammeafgørelse 2002/475/RIA om bekæmpelse af terrorisme, jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 4. ] ---
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt LOT-0000
Titel Udbud af midlertidig kontrakt om flytte- og opbevaringsydelser
Beskrivelse I forlængelse af den brede politiske aftale om erstatning til minkavlere og minkfølgeerhverv berørt af COVID-19 (S, V, RV, SF og LA) er det besluttet, at Finansiel Stabilitet skal stå for håndteringen af de aktiver, som staten overtager fra minkfølgeerhvervene. Der er tale om en bred portefølje af aktiver, herunder minkskind, minkbure, varelagre, vogn- og maskinparker, fast ejendom og inventar. Aktiverne overtages med henblik på enten videresalg eller bortskaffelse/nedrivning. Finansiel Stabilitet vil i forbindelse med håndteringen af de overtagne aktiver fra minkfølgeerhvervene få brug for en række flytte- og opbevaringsydelser. Dette udbud vedrører en midlertidig kontrakt om flytte- og opbevaringsydelser i relation til de aktiver, som Finansiel Stabilitet overtager fra minkfølgeerhverv før den 15. februar 2024. Det forventes, at Finansiel Stabilitet vil overtage aktiver fra i alt ca. 7 minkfølgeerhverv i perioden, og at disse primært vil befinde sig i Midt- og Nordjylland. Flytte- og opbevaringsydelserne omfatter som udgangspunkt deltagelse i besigtigelse hos det pågældende minkfølgeerhverv og planlægning af flytningen, afhentning af aktiverne hos det pågældende minkfølgeerhverv og flytning af aktiverne til en relevant lokation. Flytte- og opbevaringsydelserne omfatter også midlertidig opbevaring på en lokation tilbudt af tilbudsgiver og efterfølgende flytning i forbindelse med afholdelse af auktioner eller anden salg af aktiverne, hvor der er behov for dette, og oprydning og forsvarlig bortskaffelse af aktiver uden salgsmæssig værdi. Finansiel Stabilitet offentliggør snarest en rammeaftale om flytte- og opbevaringsydelser, som vil gælde fra den 15. februar 2024.
Intern identifikator 3
5.1.1  Formål
Kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ):  60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Yderligere klassificering   ( cpv ):  60100000   Vejtransport
Yderligere klassificering   ( cpv ):  60180000   Udlejning af varetransportkøretøjer med chauffør
Yderligere klassificering   ( cpv ):  63120000   Oplagring og pakhusvirksomhed
Yderligere klassificering   ( cpv ):  63121100   Oplagring
Yderligere klassificering   ( cpv ):  63122000   Opmagasinering
Yderligere klassificering   ( cpv ):  98392000   Tjenesteydelser i forbindelse med forflytning
5.1.3  Anslået varighed
Startdato 2024-01-02+01:00
Slutdato 2024-02-14+01:00
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 725,000   DKK
Rammeaftalens maksimale værdi 2,000,000   DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse Ingen
Indkøbsprojekter, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger A. Den udbudte kontrakt er en midlertidig kontrakt. I starten af november 2023 offentliggøres et udbud af en rammeaftale om flytte- og opbevaringsydelser med forventet kontraktstart 15. februar 2024. B. Det er en betingelse for deltagelse i udbuddet, at tilbudsgiver ikke er omfattet af nogen af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 134a, 135 og 136. Det er endvidere en betingelse for deltagelse, at tilbudsgiver ikke er omfattet af den frivillige udelukkelsesgrund i § 137, stk. 1, nr. 2, hvorefter tilbudsgiver ikke må være erklæret konkurs, under insolvens-, likvidationsbehandling eller tvangsakkord eller have indstillet sin erhvervsvirksomhed. Tilbudsgiver skal som del af sit tilbud vedlægge en udfyldt udgave af det af Finansiel Stabilitet oprettede European Single Procurement Document (ESPD) som foreløbig dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af nogen af udelukkelsesgrundene. Bemærk, at tilbudsgiver i ESPD'ets del III.D skal angive om denne er omfattet af udelukkelsesgrunden i § 134 a. Se udbudsbetingelserne for mere information. C. Sammenslutning af virksomheder/konsortier: Hver virksomhed i sammenslutningen skal udfylde et særskilt ESPD med oplysning om udelukkelsesgrundene, som skal indsendes som en del af tilbuddet. Såfremt tilbudsgiver tildeles kontrakten, skal der indsendes en konsortieerklæring, hvori virksomhederne i sammenslutningen erklærer at hæfte solidarisk over for Finansiel Stabilitet for kontraktens opfyldelse. Se udbudsbetingelserne for mere information. D. Anvendelse af underleverandører: Tilbudsgiver er berettiget til at anvende underleverandører til udførelse af kontrakten. Hvis tilbudsgiver påtænker at anvende underleverandører til udførelse af kontrakten, skal navnene på underleverandørerne angives i tilbuddet, samt til hvilke dele af opgaven disse anvendes. Underleverandøren skal ikke udfylde et ESPD. Se udbudsbetingelserne for mere information. E. Den tilbudsgiver, som Finansiel Stabilitet har til hensigt at indgå kontrakt med, skal fremlægge dokumentation for, at tilbudsgiver og medlemmer af dennes ledelse ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i § 135 og § 137, stk. 1, nr. 2. Som dokumentation herfor skal tilbudsgiver fremlægge: - Danske tilbudsgivere: En serviceattest udstedt af Erhvervsstyrelsen, der ikke er dateret tidligere end 12 måneder før tilbudsfristens udløb. - Tilbudsgivere etableret i andre EU- eller EØS-lande: Den dokumentation, der er listet i e-Certis, som er et online informationssystem, som skal benyttes til at finde frem til den rette dokumentation, der skal anvendes af EU-medlemslandene i forbindelse med udbud. - Tilbudsgivere fra øvrige lande: Uddrag fra relevante registre eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed. Hvis det pågældende land ikke udsteder certifikater eller dokumenter eller disse ikke dækker alle de relevante udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135 eller udelukkelsesperioden på fem år, kan i stedet anvendes erklæring under ed. Såfremt edsaflæggelse ikke anvendes i det pågældende land kan anvendes en tro- og love erklæring afgivet for en kompetent myndighed, kompetent faglig organisation eller notar. F. Tilbudsgiver skal som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er et russisk selskab eller et russiske kontrolleret selskab, eller anvender russiske eller russisk kontrollerede støtteenheder eller underleverandører, fremlægge en udfyldt og underskrevet version af den tro- og love-erklæring, der er vedlagt udbudsbetingelserne. Se udbudsbetingelserne for mere information.
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type Økonomisk og finansiel formåen
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Teknisk og faglig formåen
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type Pris
Navn Pris
Beskrivelse Der henvises til udbudsbetingelserne.
Vægtning (procentdel, præcis) 40
Kriterium :
Type Kvalitet
Navn Opgaveløsning
Beskrivelse Der henvises til udbudsbetingelserne.
Vægtning (procentdel, præcis) 30
Kriterium :
Type Kvalitet
Navn Organisation
Beskrivelse Der henvises til udbudsbetingelserne.
Vægtning (procentdel, præcis) 30
5.1.11  Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på DAN
Frist for anmodning om yderligere oplysninger 2023-11-14+01:00   23:55:00+01:00
Adresse på udbudsdokumenterne [ https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=383769&B= ] ---
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på dansk
Elektronisk katalog Ikke tilladt
Varianter Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud 2023-11-23+01:00   23:59:00+01:00
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt 3   MONTH
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Dato/tidspunkt 2023-11-24+01:00   08:00:00+01:00
Yderligere oplysninger Åbning af tilbud er ikke offentlig; kun Finansiel Stabilitet deltager i åbningen.
Betingelser for kontrakten :
Elektronisk fakturering Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Oplysninger om undersøgelsesfrister I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage: » Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud innden: 1. 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3. 6 måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævnslovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere 1
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem :
Ingen
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager [ Klagenævnet for Udbud ] ---
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren [ FS Ejendomsselskab A/S ] ---
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline [ FS Ejendomsselskab A/S ] ---
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne [ Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ] ---
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse [ FS Ejendomsselskab A/S ] ---
Organisation, der behandler tilbud [ FS Ejendomsselskab A/S ] ---
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn FS Ejendomsselskab A/S
Registreringsnummer 33358628
Postadresse Sankt Annæ Plads 13, 2. tv    
By Køven
Postnummer 1250
Land Danmark
Kontaktpunkt Lise Aaby Nielsen
E-mail lni@plesner.com
Telefon +45 36941456
Internetadresse https://www.fs.dk
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1  ORG-0002
Officielt navn Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer 37795526
Postadresse Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By Viborg
Postnummer 8800
Landespecifik underafdeling Østjylland   ( DK042 )
Land Danmark
Telefon +45 72405708
Internetadresse https://www.klfu@naevneneshus.dk
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer 10294819
Postadresse Carl Jacobsens Vej 35    
By Valby
Postnummer 2500
Land Danmark
E-mail kfst@kfst.dk
Telefon +45 41715000
Internetadresse https://www.klfu@naevneneshus.dk
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn Mercell Holding ASA
Registreringsnummer 980921565
Postadresse Askekroken 11    
By Oslo
Postnummer 0277
Landespecifik underafdeling Oslo   ( NO081 )
Land Norge
Kontaktpunkt eSender
Telefon +47 21018800
Fax +47 21018801
Internetadresse http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :   16c77092-4954-4e39-8132-2bab3114e313   01
Formulartype Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen 2023-11-07Z   08:28:01Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på dansk  
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer 00678373-2023
EUT-S-nummer 215/2023
Offentliggørelsesdato 2023-11-08Z

Send til en kollega

0.078