23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
09.11.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Banedanmark

Udbud af Transportydelser


Banedanmark

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :   [Banedanmark] ---
Køberens retlige status Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter Generelle offentlige tjenesteydelser
Den ordregivende enheds aktiviteter Jernbanetjenester
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel Udbud af Transportydelser
Beskrivelse Banedanmark udbyder en Rammeaftale vedr. transportydelser. Rammeaftalen omfatter Transport af stykgods, fragt og pakker i hele Danmark, herunder: - Transport af langgods, der bliver læsset/losset med truck - Transport af Full load og Half load - Transport af ADR/farligt gods (udstyr til jernbane) - Express kørsel i hele Danmark. Der kan forekomme kørsler til/fra Malmø ved Øresundsbroen fra/til Danmark. Der henvises i øvrigt til bilag 2: Kravspecifikation og bilag 3: Tilbudsliste for yderligere information om de af udbuddet omfattede opgaver. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud og Rammeaftalen vil blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud i henhold til tildelingskriteriet "Pris” (laveste pris).
Identifikator for proceduren 9ad27090-3b71-436f-8885-80a95a9893aa
Intern identifikator 2023-20471
Type af procedure Åben
Proceduren er en hasteprocedure No
2.1.1  Formål
Kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ):  60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Yderligere klassificering   ( cpv ):  60112000   Offentlig vejtransport
Yderligere klassificering   ( cpv ):  60161000   Pakketransport
2.1.2  Udførelsessted
Land :   Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger :   Rammeaftalens omfang består af transportydelser for Banedanmark i hele Danmark og til/fra Malmø ved Øresundsbroen til/fra Danmark.
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 20,000,000   DKK
Rammeaftalens maksimale værdi 22,146,833   DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger Tilbudsgiver skal som en del af sit tilbud udfylde og indgive et ESPD. ESPD tjener som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148 nævnte forhold, jf. bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester § 12. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som tilbudsgiveren baserer sig på. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§ 151 og 152, stk. 3, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 12. Banedanmark skal udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens §§ 134a, 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Banedanmark vil desuden udelukke en tilbudsgiver, der befinder sig under omstændigheder som anført i udbudslovens § 137, stk. 1. nr. 1-3 og 5 (jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 1) vedrørende: - Tilbudsgivers overtrædelse af miljømæssige-, sociale- eller arbejdsretlige regler - Tilbudsgivers i) konkurs, ii) insolvens, iii) tvangsakkord uden for konkurs, iv) en situation der svarer til konkurs i henhold til national ret, v) aktiver, der administreres af en kurator og vi) erhvervsvirksomheden er indstillet - Tilbudsgivers aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning - Tilbudsgivers forsøg på at påvirke ordregiverens beslutningsproces. Dokumentation for udelukkelsesgrunde kan omfatte følgende former for bevis: - Et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed, der viser, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, eller - Et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene. Udsteder det pågældende land ikke de ovenfor nævnte dokumenter eller certifikater, eller dækker disse ikke alle obligatoriske udelukkelsesgrunde og frivillige udelukkelsesgrunde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Såfremt edsaflæggelse ikke anvendes i det pågældende land, kan der anvendes en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslige eller administrativ myndighed, for en notar eller for en kompetent faglig organisation i det land, hvor tilbudsgiver er etableret. For så vidt angår danske virksomheder kan dokumentationen bestå af en serviceattest, der udstedes af Erhvervsstyrelsen. I forbindelse med fremsendelse af anmodning om en serviceattest til Erhvervsstyrelsen skal tilbudsgiver være særlig opmærksom på, at medlemmer af virksomhedens bestyrelse, direktion, tilsynsråd eller personer, som har beføjelser til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutninger i virksomhedens bestyrelse, direktiv eller tilsynsråd skal afgive en samtykkeerklæring vedrørende indhentning af straffeattest til offentlig brug samt en erklæring på tro og love i relation til forhold, der ikke er dækket af straffeattesten til offentlig brug. Serviceattesten må højst være 6 måneder gammel regnet fra tilbudsfristen. Der kan læses yderligere om serviceattester på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. Såfremt tilbudsgiver findes at være omfattet af en udelukkelsesgrund, har tilbudsgiver mulighed for at iværksætte en procedure om ”self-cleaning”, jf. udbudsloven § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 2. Tilbud skal afgives på dansk. Opmærksomheden henledes på, at udbuddet er omfattet af artikel 5k i forordning (EU) nr. 833/2014 som ændret ved forordning (EU) 2022/576. Bestemmelsen indeholder et forbud mod at tildele kontrakter til russiske virksomheder og russisk kontrollerede virksomheder mv. (se nærmere artikel 5k, stk. 1, for den præcise afgrænsning af de aktører, der er omfattet af forbuddet). Ordregiver forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen at kræve dokumentation for, at de økonomiske aktører ikke er omfattet af forbuddet, f.eks. ved at kræve dokumentation for aktørernes og disses eventuelle underleverandørers etableringssted og ejerforhold. Banedanmark har estimeret værdien af det samlede forbrug under Rammeaftalen til DKK 20.000.000 inklusive optioner på forlængelse. Det i udbudsbekendtgørelsen angivne forbrug er alene et udtryk for det forventede træk på Rammeaftalen. Det bemærkes i den forbindelse, at dette forbrug er baseret på Banedanmarks bedste skøn ud fra tidligere og forventet fremtidigt forbrug samt kendskab til markedet på tidspunktet for udbuddets offentliggørelse. Det samlede maksimale forbrug anslås at være 22.146.833 DKK i hele Rammeaftalens løbetid, inklusive optioner på forlængelse. Se hertil udbudsbekendtgørelsen. Det maksimale forbrug er estimeret med baggrund i usikkerheden omkring omfanget af Banedanmarks fremtidige projekter i aftaleperioden og usikkerheden i markedet omkring brændstofpriser.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
2.1.6  Grunde til udelukkelse
Beskrivelse [ Er den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret? ] ---
Beskrivelse [ Er den økonomiske aktør gået konkurs? ] ---
Beskrivelse [ Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør. ] ---
Beskrivelse [ Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs? ] ---
Beskrivelse [ Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42). ] ---
Beskrivelse [ Har den økonomiske aktør indgået aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning? ] ---
Beskrivelse [ Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på miljølovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU. ] ---
Beskrivelse [ Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15). ] ---
Beskrivelse [ Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48). ] ---
Beskrivelse [ Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1). ] ---
Beskrivelse [ Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling? ] ---
Beskrivelse [ Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på det arbejdsretlige område? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU. ] ---
Beskrivelse [ Administreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten? ] ---
Beskrivelse [ Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer: a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt, b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger, c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling? ] ---
Beskrivelse [ Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren? ] ---
Beskrivelse [ Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren? ] ---
Beskrivelse [ Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne. ] ---
Beskrivelse [ Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på sociallovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU. ] ---
Beskrivelse [ Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet? ] ---
Beskrivelse [ Er den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet? ] ---
Beskrivelse [ Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet? ] ---
Beskrivelse [ Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4. ] ---
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt LOT-0000
Titel Udbud af Transportydelser
Beskrivelse Banedanmark udbyder en Rammeaftale vedr. transportydelser. Rammeaftalen omfatter Transport af stykgods, fragt og pakker i hele Danmark, herunder: - Transport af langgods, der bliver læsset/losset med truck - Transport af Full load og Half load - Transport af ADR/farligt gods (udstyr til jernbane) - Express kørsel i hele Danmark. Der kan forekomme kørsler til/fra Malmø ved Øresundsbroen fra/til Danmark. Der henvises i øvrigt til bilag 2: Kravspecifikation og bilag 3: Tilbudsliste for yderligere information om de af udbuddet omfattede opgaver. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud og Rammeaftalen vil blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud i henhold til tildelingskriteriet "Pris” (laveste pris).
Intern identifikator 2023-20471
5.1.1  Formål
Kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ):  60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Yderligere klassificering   ( cpv ):  60112000   Offentlig vejtransport
Yderligere klassificering   ( cpv ):  60161000   Pakketransport
5.1.2  Udførelsessted
Land :   Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger :   Rammeaftalens omfang består af transportydelser for Banedanmark i hele Danmark og til/fra Malmø ved Øresundsbroen til/fra Danmark.
5.1.3  Anslået varighed
Varighed 8   YEAR
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser 3
Beskrivelse Rammeaftalen træder i kraft fra Parternes underskrift og løber i to (2) år. Rammeaftalen kan forlænges med tre (3) gange to (2) år.
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 20,000,000   DKK
Rammeaftalens maksimale værdi 22,146,833   DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse Ingen
Indkøbsprojekter, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger Tilbudsgiver skal som en del af sit tilbud udfylde og indgive et ESPD. ESPD tjener som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148 nævnte forhold, jf. bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester § 12. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som tilbudsgiveren baserer sig på. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§ 151 og 152, stk. 3, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 12. Banedanmark skal udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens §§ 134a, 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Banedanmark vil desuden udelukke en tilbudsgiver, der befinder sig under omstændigheder som anført i udbudslovens § 137, stk. 1. nr. 1-3 og 5 (jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 1) vedrørende: - Tilbudsgivers overtrædelse af miljømæssige-, sociale- eller arbejdsretlige regler - Tilbudsgivers i) konkurs, ii) insolvens, iii) tvangsakkord uden for konkurs, iv) en situation der svarer til konkurs i henhold til national ret, v) aktiver, der administreres af en kurator og vi) erhvervsvirksomheden er indstillet - Tilbudsgivers aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning - Tilbudsgivers forsøg på at påvirke ordregiverens beslutningsproces. Dokumentation for udelukkelsesgrunde kan omfatte følgende former for bevis: - Et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed, der viser, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, eller - Et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene. Udsteder det pågældende land ikke de ovenfor nævnte dokumenter eller certifikater, eller dækker disse ikke alle obligatoriske udelukkelsesgrunde og frivillige udelukkelsesgrunde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Såfremt edsaflæggelse ikke anvendes i det pågældende land, kan der anvendes en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslige eller administrativ myndighed, for en notar eller for en kompetent faglig organisation i det land, hvor tilbudsgiver er etableret. For så vidt angår danske virksomheder kan dokumentationen bestå af en serviceattest, der udstedes af Erhvervsstyrelsen. I forbindelse med fremsendelse af anmodning om en serviceattest til Erhvervsstyrelsen skal tilbudsgiver være særlig opmærksom på, at medlemmer af virksomhedens bestyrelse, direktion, tilsynsråd eller personer, som har beføjelser til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutninger i virksomhedens bestyrelse, direktiv eller tilsynsråd skal afgive en samtykkeerklæring vedrørende indhentning af straffeattest til offentlig brug samt en erklæring på tro og love i relation til forhold, der ikke er dækket af straffeattesten til offentlig brug. Serviceattesten må højst være 6 måneder gammel regnet fra tilbudsfristen. Der kan læses yderligere om serviceattester på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. Såfremt tilbudsgiver findes at være omfattet af en udelukkelsesgrund, har tilbudsgiver mulighed for at iværksætte en procedure om ”self-cleaning”, jf. udbudsloven § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 2. Tilbud skal afgives på dansk. Opmærksomheden henledes på, at udbuddet er omfattet af artikel 5k i forordning (EU) nr. 833/2014 som ændret ved forordning (EU) 2022/576. Bestemmelsen indeholder et forbud mod at tildele kontrakter til russiske virksomheder og russisk kontrollerede virksomheder mv. (se nærmere artikel 5k, stk. 1, for den præcise afgrænsning af de aktører, der er omfattet af forbuddet). Ordregiver forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen at kræve dokumentation for, at de økonomiske aktører ikke er omfattet af forbuddet, f.eks. ved at kræve dokumentation for aktørernes og disses eventuelle underleverandørers etableringssted og ejerforhold. Banedanmark har estimeret værdien af det samlede forbrug under Rammeaftalen til DKK 20.000.000 inklusive optioner på forlængelse. Det i udbudsbekendtgørelsen angivne forbrug er alene et udtryk for det forventede træk på Rammeaftalen. Det bemærkes i den forbindelse, at dette forbrug er baseret på Banedanmarks bedste skøn ud fra tidligere og forventet fremtidigt forbrug samt kendskab til markedet på tidspunktet for udbuddets offentliggørelse. Det samlede maksimale forbrug anslås at være 22.146.833 DKK i hele Rammeaftalens løbetid, inklusive optioner på forlængelse. Se hertil udbudsbekendtgørelsen. Det maksimale forbrug er estimeret med baggrund i usikkerheden omkring omfanget af Banedanmarks fremtidige projekter i aftaleperioden og usikkerheden i markedet omkring brændstofpriser.
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type Økonomisk og finansiel formåen
Navn Egenkapital
Beskrivelse Tilbudsgivers egenkapital i de seneste tre (3) disponible regnskabsår. Oplysningen skal angives i ESPD afsnit IV.B. Det er et mindstekrav, at tilbudsgivers egenkapital i de seneste tre (3) disponible regnskabsår er positiv (X ≥0). Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, beregnes egenkapitalen for virksomhedens og disse andre enheder samlet for de seneste tre (3) disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i de tre (3) seneste disponible regnskabsår. Banedanmark vil acceptere følgende dokumentation for opfyldelse af mindstekrav: Virksomhedens balance eller uddrag heraf i de seneste tre (3) disponible regnskabsår, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.
Anvendelse af dette kriterium Anvendte
Kriterium :
Type Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Teknisk og faglig formåen
Navn Referencer
Beskrivelse Tilbudsgivers referenceliste over de betydeligste, sammenlignelige referencer omfattende 1) transport af langgods 2) Transport af Full load eller Half load 3) Transport af ADR/farligt gods samt 4) Express kørsel, jf. udbudsbekendtgørelsen, der er udført inden for de seneste tre (3) år inden tilbudsfristen. Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver som minimum angiver én (1) reference omfattende Transport af langgods, der er udført inden for de seneste tre (3) år inden tilbudsfristen. Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver som minimum angiver én (1) reference omfattende Transport af Full load eller Half load, der er udført inden for de seneste tre (3) år inden tilbudsfristen. Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver som minimum angiver én (1) reference omfattende Transport af ADR/farligt gods, der er udført inden for de seneste tre (3) år inden tilbudsfristen. Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver som minimum angiver én (1) reference omfattende Express kørsel, der er udført inden for de seneste tre (3) år inden tilbudsfristen. Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte ydelse, med beskrivelse af de elementer, som Tilbudsgiver mener gør referencen sammenlignelig. Endvidere bedes der for hver reference angivet: • den økonomiske værdi af ydelsen (”Beløb” i ESPD) • dato for levering af ydelsen (”Startdato” og ”Slutdato” i ESPD) • navn på kunden (”Modtagere” i ESPD) Ved angivelse af dato for ydelsen bedes tilbudsgiver angive datoen for påbegyndelse (”Startdato” i ESPD) og afslutning (”Slutdato” i ESPD). Hvis dette ikke er muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende, bedes tilbudsgiver i beskrivelsen af ydelsen angive, hvordan datoen er angivet. Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført på tilbudstidspunktet, vil blive tillagt betydning. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelserne, der allerede er udført på tilbudstids-punktet, som vil indgå i vurderingen af referencen. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.C. Såfremt tilbudsgiver angiver oplysningerne i et bilag til ESPD, vil Banedanmark alene forholde sig til tekst og ikke eventuelle billeder, illustrationer mv. Banedanmark vil acceptere følgende dokumentation for opfyldelse af mindstekrav: Referencelisten, som tilbudsgiver angiver i ESPD’et, vil udgøre den endelige dokumentation for tilbudsgivers oplysninger om dennes tekniske og faglige formåen. Banedanmark forbeholder sig dog retten til at kontakte tilbudsgiver eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få verificeret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.
Anvendelse af dette kriterium Anvendte
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type Pris
Navn Det økonomisk mest fordelagtige tilbud på baggrund af tildelingskriteriet ”Pris” .
Beskrivelse Tildeling af Rammeaftalen sker til den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud på baggrund af tildelingskriteriet ”Pris” (laveste pris). Pris (laveste pris) vurderes på baggrund af den samlede beregnede, evalueringstekniske sum angivet i Bilag 3: Tilbudslisten i fanen Evalueringsteknisk sum.
5.1.11  Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på DAN
Adresse på udbudsdokumenterne [ https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=384130&B= ] ---
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på dansk
Elektronisk katalog Ikke tilladt
Varianter Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud 2023-12-08+01:00   14:00:00+01:00
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt 90   DAY
Oplysninger, der kan suppleres efter indgivelsesfristen er udløbet :
Køberen kan beslutte, at alle manglende tilbudsrelaterede dokumenter kan indsendes senere.
Yderligere oplysninger Banedanmark forbeholder sig retten til at afklare eventuelle uklarheder i tilbudsgivers tilbud i overensstemmelse med fremgangsmåden i forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 76, stk. 4, ved at lade tilbudsgiver indsende, supplere, præcisere eller fuldstændiggøre tilbuddet under overholdelse af principperne om ligebehandling og gennemsigtighed. Uanset brugen af ordene ”skal”, ”bør” eller lignende i udbudsmaterialet, forbeholder Banedanmark sig retten til at lade tilbudsgiver supplere, præcisere eller fuldstændiggøre certifikater og dokumentation indsendt sammen med tilbuddet under overholdelse af principperne om ligebehandling og gennemsigtighed. Banedanmark er imidlertid ikke forpligtet til at indhente yderligere oplysninger eller dokumentation fra tilbudsgiverne.
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Dato/tidspunkt 2023-12-08+01:00   14:05:00+01:00
Yderligere oplysninger Banedanmark åbner tilbuddene efter tilbudsfristens udløb. Tilbudsgiverne har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse I kontrakten er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, inddraget i relevant omfang. Der er desuden stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014.
Elektronisk fakturering Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Finansiel ordning Ikke relevant
Oplysninger om undersøgelsesfrister Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere 1
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem :
Ingen
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager [ Klagenævnet for Udbud ] ---
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren [ Banedanmark ] ---
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline [ Banedanmark ] ---
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne [ Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ] ---
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse [ Banedanmark ] ---
Organisation, der behandler tilbud [ Banedanmark ] ---
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn Banedanmark
Registreringsnummer 18632276
Afdeling Danmark
Postadresse Carsten Niebuhrs Gade 43    
By København V
Postnummer 1577
Land Danmark
Kontaktpunkt Mehtap Aycin Mola
E-mail MATK@BANE.dk
Telefon +45 82340000
Internetadresse https://www.bane.dk/
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1  ORG-0002
Officielt navn Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer 37795526
Postadresse Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By Viborg
Postnummer 8800
Land Danmark
Telefon +45 72405600
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer 10294819
Postadresse Carl Jacobsens Vej 35    
By Valby
Postnummer 2500
Land Danmark
E-mail kfst@kfst.dk
Telefon +45 41715000
Internetadresse https://www.kfst.dk/
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn Mercell Holding ASA
Registreringsnummer 980921565
Postadresse Askekroken 11    
By Oslo
Postnummer 0277
Landespecifik underafdeling Oslo   ( NO081 )
Land Norge
Kontaktpunkt eSender
Telefon +47 21018800
Fax +47 21018801
Internetadresse http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :   bc9dab25-84e9-45e7-8838-68ec10a517ea   01
Formulartype Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen 2023-11-07Z   14:48:42Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på dansk  
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer 00679531-2023
EUT-S-nummer 216/2023
Offentliggørelsesdato 2023-11-09Z

Send til en kollega

0.048