23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
09.11.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Næstved Kommune

Udbud af visiteret ældrekørsel til læge og speciallæge (2)


Næstved Kommune

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :   [Næstved Kommune] ---
Køberens retlige status Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1  Køber
Officielt navn :  
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel Udbud af visiteret ældrekørsel til læge og speciallæge (2)
Beskrivelse Udbuddet vedrører levering af visiteret ældrekørsel til læge og speciallæge til Næstved Kommune
Identifikator for proceduren 08e7e8ec-824f-4897-be55-b02479de4190
Intern identifikator 234
Type af procedure Åben
Proceduren er en hasteprocedure No
2.1.1  Formål
Kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ):  60140000   Persontransport, ikke rutekørsel
Yderligere klassificering   ( cpv ):  60120000   Taxikørsel
Yderligere klassificering   ( cpv ):  60130000   Specialiseret personbefordring ad vej
2.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling :   Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Yderligere oplysninger :   Primært inden for Næstved Kommune
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 2,800,000   DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger Ordregiver anvender de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 134 a - 137.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6  Grunde til udelukkelse
Beskrivelse [ Er den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret? ] ---
Beskrivelse [ Er den økonomiske aktør gået konkurs? ] ---
Beskrivelse [ Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54).Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed(den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør. ] ---
Beskrivelse [ Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs? ] ---
Beskrivelse [ Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet ] ---
Beskrivelse [ Har den økonomiske aktør indgået aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning? ] ---
Beskrivelse [ Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på miljølovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU. ] ---
Beskrivelse [ Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiodefastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme ] ---
Beskrivelse [ Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser ] ---
Beskrivelse [ Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiodefastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA ] ---
Beskrivelse [ Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling? ] ---
Beskrivelse [ Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på det arbejdsretlige område? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU. ] ---
Beskrivelse [ Administreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten? ] ---
Beskrivelse [ Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer: a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke ergrundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt, b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger, c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling? ] ---
Beskrivelse [ Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren? ] ---
Beskrivelse [ Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren? ] ---
Beskrivelse [ Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne. ] ---
Beskrivelse [ Har den økonomiske aktør væsentligt misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, en tidligere kontrakt med en ordregivende enhed eller en tidligere koncessionskontrakt, hvor misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion? ] ---
Beskrivelse [ Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på sociallovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU. ] ---
Beskrivelse [ Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet? ] ---
Beskrivelse [ Er den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet? ] ---
Beskrivelse [ Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet? ] ---
Beskrivelse [ Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4. ] ---
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt LOT-0000
Titel Udbud af visiteret ældrekørsel til læge og speciallæge (2)
Beskrivelse Udbuddet vedrører levering af visiteret ældrekørsel til læge og speciallæge til Næstved Kommune
Intern identifikator 234
5.1.1  Formål
Kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ):  60140000   Persontransport, ikke rutekørsel
Yderligere klassificering   ( cpv ):  60120000   Taxikørsel
Yderligere klassificering   ( cpv ):  60130000   Specialiseret personbefordring ad vej
Valgmuligheder :
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her Der er mulighed for at forlænge kontrakten med 2x12 måneder, således at den udløber den 30. september 2028
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling :   Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Yderligere oplysninger :   Primært inden for Næstved Kommune
5.1.3  Anslået varighed
Startdato 2024-03-01+01:00
Slutdato 2026-09-30+02:00
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser 2
Beskrivelse Der er mulighed for at forlænge kontrakten med 2x12 måneder, således at den udløber den 30. september 2028
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 2,800,000   DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse Ingen
Indkøbsprojekter, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger Ordregiver anvender de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 134 a - 137.
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type Økonomisk og finansiel formåen
Navn Samlet årsomsætning
Beskrivelse Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142: • Tilbudsgiver skal i seneste regnskabsår have haft en omsætning på minimum 1 x den forventede årlige værdi af kontrakten målt i DKK, Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPD’ets afsnit: ”Udvælgelse”.
Anvendelse af dette kriterium Anvendte
Kriterium :
Type Økonomisk og finansiel formåen
Navn Finansielle nøgletal
Beskrivelse Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142: • Tilbudsgiver må ikke have haft negativ egenkapital i det seneste regnskabsår Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPD’ets afsnit: ”Udvælgelse”.
Anvendelse af dette kriterium Anvendte
Kriterium :
Type Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Teknisk og faglig formåen
Navn Referencer
Beskrivelse Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143: • Tilbudsgiver skal angive referenceliste med minimum to sammenlignelige opgaver inden for kørsel med borgere, som tilbudsgiver har udført i løbet af de seneste 3 år. Referencelisten skal for hver opgave indeholde beskrivelse af: o Oplysninger om kundenavn med kontaktperson (navn, e-mail og telefonnummer) o Opgavetype – kørsel med borgere o Kontraktstart og kontraktophør o Omfang af opgaven. Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPD’ets afsnit: ”Udvælgelse”.
Anvendelse af dette kriterium Anvendte
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type Pris
Navn Pris
Vægtning (procentdel, præcis) 60
Kriterium :
Type Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) 40
5.1.11  Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på DAN
Frist for anmodning om yderligere oplysninger 2023-12-05+01:00   23:55:00+01:00
Adresse på udbudsdokumenterne [ https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=385010&B= ] ---
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på dansk
Elektronisk katalog Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud 2023-12-12+01:00   12:00:00+01:00
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Dato/tidspunkt 2023-12-12+01:00   13:00:00+01:00
Yderligere oplysninger Der er ikke mulighed for at overvære åbningen af tilbuddene.
Betingelser for kontrakten :
Der kræves en hemmeligholdelsesaftale
Elektronisk fakturering Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem :
Ingen
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager [ Klagenævnet for Udbud ] ---
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter [ Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ] ---
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline [ Næstved Kommune ] ---
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn Næstved Kommune
Registreringsnummer 29189625
Afdeling Team Udbud og Indkøb
Postadresse Rådmandshaven 20    
By Næstved
Postnummer 4700
Landespecifik underafdeling Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land Danmark
Kontaktpunkt Rebecca Noer
E-mail renoer@naestved.dk
Telefon +45 55885410
Internetadresse http://www.naestved.dk
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
8.1  ORG-0002
Officielt navn Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer 37795526
Postadresse Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By Viborg
Postnummer 8800
Land Danmark
Telefon +45 35291000
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer 10 294819
Postadresse Carl Jacobsens Vej 35    
By Valby
Postnummer 2500
Land Danmark
E-mail kfst@kfst.dk
Telefon +45 41715000
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter
8.1  ORG-0004
Officielt navn Mercell Holding ASA
Registreringsnummer 980921565
Postadresse Askekroken 11    
By Oslo
Postnummer 0277
Landespecifik underafdeling Oslo   ( NO081 )
Land Norge
Kontaktpunkt eSender
Telefon +47 21018800
Fax +47 21018801
Internetadresse http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
8.1  ORG-0000
Denne organisations roller :
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :   ba3d9ca0-a06a-439e-9940-9f8ac0f94f1c   01
Formulartype Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen 2023-11-08Z   09:36:14Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på dansk  
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer 00680188-2023
EUT-S-nummer 216/2023
Offentliggørelsesdato 2023-11-09Z

Send til en kollega

0.064