23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
14.11.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Det Kgl. Bibliotek

Rammeaftale vedrørende mindre samlingsflytninger på Det Kgl. Bibliotek


Det Kgl. Bibliotek

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Det Kgl. Bibliotek
Køberens retlige status :  Offentlig virksomhed, der styres af en central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Uddannelse
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Rammeaftale vedrørende mindre samlingsflytninger på Det Kgl. Bibliotek
Beskrivelse :  Det Kgl. Bibliotek gennemfører årligt en række mindre flytninger af biblioteksmateriale. Ved mindre flytninger forstås flytning af mellem 20 og 2.000 hyldemeter biblioteksmateriale. Det Kgl. Bibliotek ønsker at indgå en rammeaftale for disse flytninger for en treårig periode med mulighed for forlængelse i yderligere 1 år. Rammeaftalen skal omhandle følgende 3 typer af flytninger: • Biblioteksflytning inden for samme bygning • Biblioteksflytning mellem to adresser i samme landsdel • Biblioteksflytning mellem landsdele
Identifikator for proceduren :  4cbdc4b5-6df3-4d4d-908f-96d049056534
Intern identifikator :  23/00798
Type af procedure :  Åben
Proceduren er en hasteprocedure :  No
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  60100000 Vejtransport
Yderligere klassificering ( cpv ):  60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Yderligere klassificering ( cpv ):  63712000 Hjælpevirksomhed i forbindelse med vejtransport
2.1.2  Udførelsessted
Land :  Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger :  Flytninger vil som udgangspunkt kunne ske inden for eller mellem Det Kgl. Biblioteks adresser i københavnsområdet og i Aarhusområdet
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  2,500,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  2,500,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger :  Det Kgl. Bibliotek ønsker kun èn leverandør, og har derfor ikke opdelt udbuddet i delkontrakter.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6  Grunde til udelukkelse
Konkurs :  Er den økonomiske aktør gået konkurs?
Korruption :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør. Dokumentation: Serviceattest fra Erhvervsstyrelsen (max. 3 måneder gammel)
Tvangsakkord uden for konkurs :  Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs?
Deltagelse i en kriminel organisation :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42). Dokumentation: Serviceattest fra Erhvervsstyrelsen (max. 3 måneder gammel)
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15). Dokumentation: Serviceattest fra Erhvervsstyrelsen (max. 3 måneder gammel)
Svig :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48). Dokumentation: Serviceattest fra Erhvervsstyrelsen (max. 3 måneder gammel)
Børnearbejde og andre former for menneskehandel :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1). Dokumentation: Serviceattest fra Erhvervsstyrelsen (max. 3 måneder gammel)
Insolvens :  Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling?
Aktiver, der administreres af en kurator :  Administreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten?
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure :  Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer: a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt, b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger, c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Rent nationale udelukkelsesgrunde :  Andre udelukkelsesgrunde, der måtte være fastsat i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstats lovgivning. Finder de rent nationale udelukkelsesgrunde, der er anført i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne, anvendelse?
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren :  Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure :  Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet :  Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Betaling af socialsikringsbidrag :  Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet? Dokumentation: Serviceattest fra Erhvervsstyrelsen (max. 3 måneder gammel)
Erhvervsvirksomheden er indstillet :  Er den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet?
Betaling af skatter og afgifter :  Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet? Dokumentation: Serviceattest fra Erhvervsstyrelsen (max. 3 måneder gammel)
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4. Dokumentation: Serviceattest fra Erhvervsstyrelsen (max. 3 måneder gammel)
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Rammeaftale vedrørende mindre samlingsflytninger på Det Kgl. Bibliotek
Beskrivelse :  Det Kgl. Bibliotek gennemfører årligt en række mindre flytninger af biblioteksmateriale. Ved mindre flytninger forstås flytning af mellem 20 og 2.000 hyldemeter biblioteksmateriale. Det Kgl. Bibliotek ønsker at indgå en rammeaftale for disse flytninger for en treårig periode med mulighed for forlængelse i yderligere 1 år. Rammeaftalen skal omhandle følgende 3 typer af flytninger: • Biblioteksflytning inden for samme bygning • Biblioteksflytning mellem to adresser i samme landsdel • Biblioteksflytning mellem landsdele
Intern identifikator :  23/00798
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  60100000 Vejtransport
Yderligere klassificering ( cpv ):  60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Yderligere klassificering ( cpv ):  63712000 Hjælpevirksomhed i forbindelse med vejtransport
5.1.2  Udførelsessted
Land :  Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger :  Flytninger vil som udgangspunkt kunne ske inden for eller mellem Det Kgl. Biblioteks adresser i københavnsområdet og i Aarhusområdet
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  3 YEAR
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser :  1
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her :  Det Kgl. Bibliotek ønsker at indgå en rammeaftale for mindre flytninger af biblioteksmateriale for en treårig periode med mulighed for forlængelse i yderligere 1 år.
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  2,500,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  2,500,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Dette er et tilbagevendende udbud
Beskrivelse :  Det forventes, at udbuddet af en rammeaftale vedr. mindre flytninger af biblioteksmateriale vil blive udbudt igen , når nærværende kontrakt udløber.
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger :  Det Kgl. Bibliotek ønsker kun èn leverandør, og har derfor ikke opdelt udbuddet i delkontrakter.
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Erhvervsansvarsforsikring
Beskrivelse :  Det forsikrede beløb i den økonomiske aktørs erhvervsansvarsforsikring er følgende 10.000.000 kr. Dokumentation: gyldig forsikringspolice
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Tilladelse til kontrol
Beskrivelse :  For komplekse produkter eller tjenesteydelser, der skal leveres, eller undtagelsesvis for produkter eller tjenesteydelser, som kræves til et særligt formål: Vil den økonomiske aktør tillade, at der foretages kontrol af dennes produktionskapacitet eller tekniske formåen og, om nødvendigt, af de undersøgelses- og forskningsfaciliteter, som denne råder over, og af kvalitetskontrolforanstaltningerne? Kontrollen skal foretages af den ordregivende myndighed eller, hvis denne indvilliger heri, på dennes vegne af et kompetent officielt organ i det land, hvor leverandøren eller tjenesteyderen er etableret.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn :  Leverandøren skal kunne dokumentere årlig erfaring på flytning af minimum 6 hyldekilometer biblioteksmateriale inden for de seneste tre år.
Beskrivelse :  Tilbudsgiver skal indsende referencer som kan dokumentere den ønskede erfaring med flytning af biblioteksmateriale
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Overnatningsmulighed under sikrede forhold i forbindelse med flytning af biblioteksmaterialer mellem landsdelene
Beskrivelse :  Tilbudsgiver skal kunne tilbyde overnatningsmulighed under sikrede forhold i forbindelse med flytning af biblioteksmaterialer mellem to landsdele. Dokumentation: beskrivelse af Tilbudsgivers muligheder for at løfte denne opgave.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Kvalitet
Beskrivelse :  Rammeaftalen vil blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet. Delkriterierne for kvalitet er følgende: 1. Planlægnings/forberedelsesfasen af et flytteprojekt vægter 25% 2. Bemanding vægter 15% 3. Flyttelogistik, nedpakningsmetoder og egenkontrol vægter 25% 4. Materiel afsat til flytteopgaven vægter 20% 5. Overvågning og sikringsniveau vægter 15%
Vægtning (procentdel, præcis) :  60
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Pris
Beskrivelse :  Delkriterierne for pris er følgende: 1. Biblioteksflytning i biblioteks bygning – pris pr. hyldemeter vægter 40% 2. Biblioteksflytning mellem to adresser i samme landsdel – pris pr. hyldemeter vægter 40% 3. Biblioteksflytning mellem landsdele – pris pr. hyldemeter vægter 20%
Vægtning (procentdel, præcis) :  40
5.1.11  Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på :  DAN
Frist for anmodning om yderligere oplysninger :  2023-11-28+01:00 13:00:00+01:00
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for proceduren :
Der kræves sikkerhedsgodkendelse
Beskrivelse :  Sikkerhedsgodkendelse: Samtlige medarbejdere, der beskæftiger sig med ydelsen i henhold til nærværende rammeaftale, skal kunne fremvise en ny og for biblioteket tilfredsstillende straffeattest. Straffeattesten kan indhentes af medarbejderen selv eller af leverandøren. Minimum 14 dage inden arbejdet påbegyndes, skal leverandøren forelægge de indhentede straffeattester for biblioteket til godkendelse.
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Elektronisk katalog :  Ikke tilladt
Avanceret eller kvalificeret elektronisk signatur eller segl (jf forordning (EU) nr 910/2014) er påkrævet
Varianter :  Ikke tilladt
Beskrivelse af den finansielle garanti :  Leverandørens erhvervsansvarsforsikring skal dække op til kr. 10.000.000 pr. skade ved person- og tingskade. Leverandøren skal have tegnet flytteansvars-/transportforsikring med nedenstående dækningssummer: • Flytteansvar (DMF ansvar) dækker i forbindelse med ned-/udpakning af kulturarvsmateriale i transport-bure, håndtering af transportbure fra nuværende placering til placering i lastbil samt håndtering fra lastbil til ny placering (ny bygning) • Dækningssum: kr. 100.000,- pr. transportbur og maksimalt kr. 5.000.000,- for hele opgaven
Frist for modtagelse af tilbud :  2023-12-14+01:00 10:00:00+01:00
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt :  6 MONTH
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Dato/tidspunkt :  2023-12-14+01:00 11:00:00+01:00
Sted :  Det Kgl. Bibliotek
Yderligere oplysninger :  Det er ikke muligt at overvære åbningen af de indkomne tilbud.
Betingelser for kontrakten :
Der kræves en fortrolighedsaftale
Yderligere oplysninger om fortrolighedsaftalen :  Tavshedspligt: Det Kgl. Bibliotek er underlagt de forvaltningsretlige regler, herunder forvaltningslovens § 27 om tavshedspligt. Ved udførelse af opgaven for en offentlig myndighed skal leverandøren iagttage en tilsvarende tavshedspligt, jf. straffelovens § 152a. Leverandøren er forpligtet til at orientere medarbejdere, der er beskæftiget med opgaver i henhold til aftalen, om dette.
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstem-melse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbuds-givere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor or-dregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere :  1
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår miljøbeskyttelse :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Det Kgl. Bibliotek
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline :  Det Kgl. Bibliotek
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse :  Det Kgl. Bibliotek
Organisation, der behandler tilbud :  Det Kgl. Bibliotek
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Det Kgl. Bibliotek
Registreringsnummer :  28988842
Afdeling :  Det Kgl. Bibliotek
Postadresse :  Søren Kierkegaards Plads 1,
By :  København K
Postnummer :  1221
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  KB - Hanne Lund Hansen
E-mail :  hlh@kb.dk
Telefon :  +45 33474747
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Nævnenes Hus, Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Østjylland ( DK042 )
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  10294811
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår miljøbeskyttelse
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  1052c461-2cd4-42e9-86c6-df0e84b35c4d -  01
Formulartype :  Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype :  Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-11-13Z 09:11:10Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00691884-2023
EUT-S-nummer :  219/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-11-14Z

Send til en kollega

0.094