23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
20.11.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Gribskov Kommune

Offentligt udbud af befordring til Dagtilbud og Skoler og Sundhed og Omsorg i Gribskov Kommune


Gribskov Kommune

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Gribskov Kommune
Køberens retlige status :  Offentlig virksomhed, der styres af en lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Offentligt udbud af befordring til Dagtilbud og Skoler og Sundhed og Omsorg i Gribskov Kommune
Beskrivelse :  Nærværende udbud vedrører befordring til Dagtilbud og Skoler og Sundhed og Omsorg og omhandler befordringsopgaverne skolebuskørsel og aktivitetskørsel mv. til Gribskov Kommune. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud. Alle tilbudsgivere der opfylder egnethedskrav og mindstekrav vil have mulighed for at afgive tilbud.
Identifikator for proceduren :  6b3279ac-2a74-4096-b427-53bfeb77bd01
Tidligere bekendtgørelse :  000060-2023
Intern identifikator :  -
Type af procedure :  Åben
Proceduren er en hasteprocedure :  No
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Yderligere klassificering ( cpv ):  60100000 Vejtransport
Yderligere klassificering ( cpv ):  60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
Yderligere klassificering ( cpv ):  60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
2.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Nordsjælland ( DK013 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger :  Gribskov Kommune
2.1.4  Generelle oplysninger
Denne procedure eller delkontrakt, der blev annulleret eller endte uden resultat, vil blive gentaget
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger :  Ordregiver har desværre konstateret fejl i udbudsmaterialet, og ser sig nødsaget til at annullere udbuddet (2023/S 181-565875). Ordregiver påtænker at genudbyde snarest muligt.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Offentligt udbud af befordring til Dagtilbud og Skoler og Sundhed og Omsorg i Gribskov Kommune
Beskrivelse :  Nærværende udbud vedrører befordring til Dagtilbud og Skoler og Sundhed og Omsorg og omhandler befordringsopgaverne skolebuskørsel og aktivitetskørsel mv. til Gribskov Kommune. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud. Alle tilbudsgivere der opfylder egnethedskrav og mindstekrav vil have mulighed for at afgive tilbud.
Intern identifikator :  -
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Yderligere klassificering ( cpv ):  60100000 Vejtransport
Yderligere klassificering ( cpv ):  60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
Yderligere klassificering ( cpv ):  60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Nordsjælland ( DK013 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger :  Gribskov Kommune
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  4 YEAR
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser :  2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her :  Aftalen kan forlænges i op til to (2) år med op til 12 måneder ad gangen.
5.1.6  Generelle oplysninger
Denne procedure eller delkontrakt, der blev annulleret eller endte uden resultat, vil blive gentaget
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger :  Ordregiver har desværre konstateret fejl i udbudsmaterialet, og ser sig nødsaget til at annullere udbuddet (2023/S 181-565875). Ordregiver påtænker at genudbyde snarest muligt.
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) :  30
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Pris
Vægtning (procentdel, præcis) :  70
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalender dage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling :  Klagenævnet for udbud
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Gribskov Kommune
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline :  Gribskov Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6.  Resultater
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder :  Andet
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Klagenævnet for udbud
Registreringsnummer :  ORG-37795526
Postadresse :  Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vestjylland ( DK041 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Klagenævnet for udbud
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405708
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
Organisation med ansvar for mægling
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  ORG-10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://www.kfst.dk/
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Gribskov Kommune
Registreringsnummer :  29188440
By :  Helsinge
Land :  Danmark
E-mail :  kontakt@tohv.dk
Telefon :  72496000
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  d00cd867-c77d-47d5-a9c1-35c6a057d645 -  01
Formulartype :  Resultater
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-11-17Z 09:35:46Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00703502-2023
EUT-S-nummer :  223/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-11-20Z

Send til en kollega

0.047