23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
27.11.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Aarhus Kommune

Levering af specialkørsel til Aarhus Kommune


Aarhus Kommune

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Aarhus Kommune
Køberens retlige status :  Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Levering af specialkørsel til Aarhus Kommune
Beskrivelse :  Udbuddet vedrører levering af kørsel til visiterede borgere i Aarhus Kommune. Kørslen foretages i medfør af lov, og er derfor betegnet som kørsel for offentlige myndigheder. Den udbudte kørsel omfatter visiteret kørsel til/fra borgernes bopæl, specialskoler, skoler med specialklasser, institutioner, lokalcentre, behandlingssteder mm. i Aarhus Kommune, hvor der foreligger både et fast og variabelt kørselsmønster. Den udbudte kørsel omfatter også kørsel til nogle specialklasser på Kommunes folkeskoler. Ved behov kan der desuden være kørsel til sprogklasser, samt kørsel til specialbørnehaver, såfremt det giver mening for Aarhus Kommune. Der udbydes to delkontrakter.Delkontrakt 1 indeholder kørsel til Langagerskolen samt kørsel i MSO dog med undtagelse af tilfælde hvor Aarhus Kommune kan pulje kørsel jf. udbudsbetingelsernes afsnit 3.5.Delkontrakt 2 indeholder kørsel til Stensagerskolen og voksenhandicap dog med undtagelse af tilfælde hvor Aarhus Kommune kan pulje kørsel jf. udbudsbetingelsernes afsnit 3.5.<br><br>
Identifikator for proceduren :  ea091d84-b836-4d6a-8739-a4313c8f31b7
Intern identifikator :  158022
Type af procedure :  Åben
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  322,500,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger :  Der indhentes dokumentation for pålidelighed af de oplysninger, der fremgår af ESPD fra den tilbudsgiver, som Aarhus Kommune forventer at indgå kontrakt med. Tilbudsgiveren skal fremsende dokumentation for ESPD inden for en frist, der meddeles af Aarhus Kommune. Hvis dokumentationen omfatter en serviceattest, accepteres denne, såfremt den er maksimum 6 måneder gammel. Hvis tilbuddet er afgivet fra virksomheder, der er udenlandske og hjemmehørende i EU, indhentes der dokumentation i henhold til E-Certis. Hvis tilbudsgivers land ikke har angivet oplysninger om dokumentation i E-Certis, anvendes fremgangsmåden i udbudslovens § 153. Hvis tilbuddet er afgivet fra virksomheder, der er udenlandske og ikke hjemmehørende i EU, anvendes fremgangsmåden i udbudslovens § 153. Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at hvis dokumenter eller certifikater ikke udstedes af den pågældende medlemsstat eller land eller ikke er dækkende for udelukkelsesgrunden, kan de erstattes af en erklæring under ed. I lande, hvor edsaflæggelse ikke anvendes, kan en erklæring på tro og love accepteres. Den skal opfylde en af følgende betingelser: • Afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed • Afgivet for en notar • Afgivet for en kompetent faglig organisation i hjemlandet eller et senere opholdsland. Ved tilbud afgivet af sammenslutninger af tilbudsgivere, udfyldes ESPD med oplysningerne for hver deltager i konsortiet. Ved tilbud, der baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske formåen og/eller tekniske og/eller faglige formåen udfyldes ESPD med oplysningerne for den/disse enhed(er). Kravene til dokumentation for pålidelighed af de oplysninger, der er afgivet i ESPD gælder ligeledes konsortiedeltagere samt enheder, hvis formåen tilbudsgiver baserer sig på. Som dokumentation for, at virksomheden og dennes eventuelle underleverandører og støttende enheder ikke er omfattet af Rådets forordning (EU) nr. 833/2014, artikel 5k, litra a-c (indsat ved forordning nr. 2022/576 af 8. april 2022 og ændret ved forordning nr. 2023/427 af 25. februar 2023) som beskrevet i afsnit 5.1 Udelukkelse pga. russisk ejerskab eller etablering indhentes underskrevet Tro- og loveerklæring vedrørende russisk etablering og ejerskab, se udbudsbilag 9. Ordregiver kan kræve yderligere dokumentation i form af koncerndiagrammer, ejerskabsfortegnelser mv. Der er en obligatorisk udelukkelsesgrund jf. § 134 a. Såfremt en tilbudsgiver er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTOs Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler der forpligter Danmark, til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgiver etableret i det pågældende land, udelukkes tilbudsgiveren. Desuden gælder i dette udbud følgende frivillige udelukkelsesgrunde. • § 137, stk. 1, nr. 1-nr. 5
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.5  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket en tilbudsgiver kan indgive tilbud :  2
Betingelser for kontrakten :
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket der kan tildeles kontrakter til én tilbudsgiver :  1
2.1.6  Grunde til udelukkelse
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet :  Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet :  Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område :  Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område
Konkurs :  Konkurs
Insolvens :  Insolvens
Tvangsakkord uden for konkurs :  Tvangsakkord uden for konkurs
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret :  En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret
Aktiver, der administreres af en kurator :  Aktiver, der administreres af en kurator
Erhvervsvirksomheden er indstillet :  Erhvervsvirksomheden er indstillet
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet :  Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning :  Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren :  Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure :  Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure
Ophævelse eller en lignende sanktion :  Ophævelse eller en lignende sanktion
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure :  Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure
Rent nationale udelukkelsesgrunde :  Rent nationale udelukkelsesgrunde
Korruption :  Korruption
Deltagelse i en kriminel organisation :  Deltagelse i en kriminel organisation
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme :  Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme
Svig :  Svig
Børnearbejde og andre former for menneskehandel :  Børnearbejde og andre former for menneskehandel
Betaling af socialsikringsbidrag :  Betaling af socialsikringsbidrag
Betaling af skatter og afgifter :  Betaling af skatter og afgifter
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet :  Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0001
Titel :  Delkontrakt 1
Beskrivelse :  Delkontrakt 1 indeholder kørsel til Langagerskolen samt kørsel i MSO dog med undtagelse af tilfælde hvor Aarhus Kommune kan pulje kørsel jf. udbudsbetingelsernes afsnit 3.5.Der skal ved delkontrakten leveres følgende vogne: 3 stk. Lille vogn – type 1 10 stk. Stor vogn – type 2 23 stk. Stor vogn – type 5 Forventet timeantal for delkontrakten: 23.998 pr. årAarhus Kommunes anslåede samlede forbrug af ydelser, der er omfattet af delkontrakten, udgør på årsbasis cirka 23,5 mio. danske kr. ekskl. moms.&nbsp;
Intern identifikator :  158023
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
Yderligere klassificering ( cpv ):  60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
Yderligere klassificering ( cpv ):  60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Yderligere klassificering ( cpv ):  60100000 Vejtransport
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne :  Kontrakten omfatter følgende tilkøbsmuligheder: Option på tilkøb af ekstra vogne (type 0 og 1) Aarhus Kommune har mulighed for tilkøb af indsættelse af 6 ekstra vogne med vogntype 0 og 1. Optionen kan tages i brug helt eller delvist og ad en eller flere omgange i løbet af kontraktperioden. Option på tilkøb af ekstra vogne (type 2 og 5) Aarhus Kommune har mulighed for tilkøb af indsættelse af 6 ekstra vogne med vogntype 2 og 5. Optionen kan tages i brug helt eller delvist og ad en eller flere omgange i løbet af kontraktperioden Generelt ved optioner Leverandøren er forpligtet til at indsætte ekstra vogne (jf. optionerne ovenfor) i Kontrakten med et varsel på 10 arbejdsdage. Leverandøren kan, efter aftale med Kørselskontoret, i en kortere periode opnå dispensation fra vogntypekrav. Leverandøren er forpligtet til at udføre kørsel med ekstra vogne efter Aarhus Kommunes anvisninger, og i øvrigt på samme vilkår som anført i Kontrakten. <br>
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Østjylland ( DK042 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger : 
5.1.3  Anslået varighed
Startdato :  2024-08-01+01:00
Slutdato :  2028-07-31+01:00
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser :  0
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her :  Kontrakten kan af Aarhus Kommune forlænges i op til 1 år med 6 måneder ad gangen på uændrede vilkår eller på ændrede vilkår, men som aftales mellem parterne og som samlet set er økonomisk gunstige for Aarhus Kommune. Forlænges kontrakten på uændrede vilkår, skal der sendes meddelelse herom til Leverandøren senest 3 måneder før kontraktudløb, i modsat fald ophører Kontrakten uden særskilt opsigelse. Forlænges kontrakten på ændrede vilkår, vil Kontraktens overordnede karakter ikke blive ændret. Meddelelse herom skal gives til Leverandøren senest 3 måneder før kontraktudløb, i modsat fald ophører Kontrakten uden særskilt opsigelse. Såfremt optionen udnyttes, ophører Kontrakten uden særskilt opsigelse ved optionens udløb. Leverandøren kan ikke kræve Kontraktperioden forlænget. <br>
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  117,500,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Dette er et tilbagevendende udbud
Beskrivelse :  Såfremt der stadig er behov for specialkørsel i Aarhus Kommune, vil kontrakten blive udbudt ved kontraktens udløb.
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Oplysninger om tidligere bekendtgørelser :
Identifikator for den foregående bekendtgørelse :  00632394-2023
Yderligere oplysninger :  Det er et krav, at Leverandøren har en gyldig tilladelse i henhold til Buslovens § 1 (LBK nr. 542 af 15/05/2023 med ændringer) og/eller Taxilovens § 1 (LBK nr. 434 af 22/04/2023 med ændringer). Tilbudsgiver skal derfor sende en sådan tilladelse ud fra de vogne, der tages i anvendelse for at udføre kørsel til delkontrakt 1 og/eller delkontrakt 2. En tilladelse er unik og kan kun påføres én vogn jf. dog at én vogn kan tilbydes begge delkontrakter, da en tilbudsgiver maksimalt kan tildeles en delkontrakt. Aarhus Kommune accepterer kun tilbud fra tilbudsgivere, som: • Har gyldig bustilladelse (for kørsel med type 5) eller taxabevilling (for kørsel med type 0,1 og 2) eller som er i besiddelse af forhåndstilsagn fra den relevante myndighed om, at det fornødne antal tilladelser kan opnås i tilfælde af tildeling af kontrakt. Byder Tilbudsgiver på delkontrakt 1, skal Tilbudsgiver have 36 tilladelser eller bevillinger eller dokumentation for, at Tilbudsgiver kan opnå forhåndstilsagn om, at der kan opnås tilladelse eller bevillinger til 36 vogne.Byder Tilbudsgiver i stedet på både delkontrakt 1 og 2, skal Tilbudsgiver fremsende tilladelser eller bevillinger eller dokumentation for, at Tilbudsgiver kan opnå forhåndstilsagn om, at der kan opnås tilladelse eller bevillinger for alle de vogne, som Tilbudsgiver byder på/tilbyder Aarhus Kommune, dog kan en tilladelse dække samme vogn, der tilbydes til to forskellige delkontrakter jf. at Tilbudsgiver maksimalt kan vinde en af delkontrakterne. Tilbudsgiver skal derfor minimum fremsende 59 unikke tilladelser eller bevillinger eller dokumentation for, at Tilbudsgiver kan opnå forhåndstilsagn om, at der kan opnås tilladelse eller bevillinger til minimum 59 vogne (svarende til den største kontrakt) såfremt der bydes på begge delkontrakter. Tilbyder Tilbudsgiver slet ikke nogen af de samme vogne til delkontrakt 1 og 2, skal Tilbudsgiver sende 36 tilladelser eller bevillinger eller dokumentation for, at Tilbudsgiver kan opnå forhåndstilsagn om, at der kan opnås tilladelse eller bevillinger til 36 vogne til delkontrakt 1, samt 59 tilladelser eller bevillinger eller dokumentation for, at Tilbudsgiver kan opnå forhåndstilsagn om, at der kan opnås tilladelse eller bevillinger til 59 vogne for delkontrakt 2. Såfremt Tilbudsgiver benytter en eller flere af de samme vogne til tilbud på både delkontrakt 1 og 2 OG benytter de samme tilladelser eller bevillinger eller dokumentation for, at Tilbudsgiver kan opnå forhåndstilsagn om, at der kan opnås tilladelse eller bevillinger til disse vogne, der tilbydes begge delkontrakter, skal dette klart angives med en oversigt over hvilken vogn, der tilbydes til begge delkontrakter og hvilken tilladelse eller bevilling eller dokumentation for, at Tilbudsgiver kan opnå forhåndstilsagn om, at der kan opnås tilladelse eller bevilling, der benyttes til samme vogn på to tilbud. Dette kan angives i en word-fil eller lignende. Anvendes underleverandører gælder dette krav også for disse underleverandører. <br>
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Beskrivelse :  Aarhus Kommune kan ikke indgå aftale med en tilbudsgiver, der ikke vurderes egnet i relation til det udbudte område. Vurderingen foretages i forhold til de nedenfor angivne kriterier. Som foreløbig dokumentation for opfyldelse af kriterierne udfyldes ESPD. Tilbud, der ikke indeholder de efterspurgte oplysninger, kan Aarhus Kommune afvise som ukonditionsmæssige. Aarhus Kommune forbeholder sig dog muligheden for at bringe reparationsreglen i § 159, stk. 5, i anvendelse, såfremt visse oplysninger mangler eller ikke er fyldestgørende, forudsat at dette kan ske inden for rammerne af bestemmelsen. <strong>Økonomisk og finansiel formåen </strong>Aarhus Kommune accepterer kun tilbud fra tilbudsgivere, der har den rette finansielle og økonomiske formåen. <u>Forhåndstilsagn og garantistillelse </u>For at sikre, at Tilbudsgiver har den rette finansielle og økonomiske formåen, skal Tilbudsgiver vedlægge en erklæring fra Tilbudsgivers pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab indeholdende et forhåndstilsagn om, at der kan stilles en garanti på 10.000 kr. pr. vogn. Til brug for udarbejdelsen af den krævede erklæring kan Tilbudsgivers pengeinstitut/kautionsforsikringsselskab benytte sig af bilag 4. Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver, sammen med sit tilbud, vedlægger en erklæring fra Tilbudsgivers pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab indeholdende et forhåndstilsagn om, at der kan stilles en garanti på det antal vogne, som Tilbudsgiver byder på. Hvis Tilbudsgiver byder på delkontrakt 1, skal der vedlægges en erklæring fra Tilbudsgivers pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab indeholdende et forhåndstilsagn om en garanti på 360.000 kr. (svarende til 36 vogne af 10.000 kr.). Byder Tilbudsgiver på delkontrakt 2, skal der vedlægges en erklæring fra Tilbudsgivers pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab indeholdende et forhåndstilsagn om en garanti på 590.000 kr. (svarende til 59 vogne af 10.000 kr.). Byder Tilbudsgiver på delkontrakt 1 og 2 skal der skal der vedlægges en erklæring fra Tilbudsgivers pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab indeholdende et forhåndstilsagn om en garanti på 590.000 kr. (svarende til de 59 vogne af 10.000 kr., svarende til den største kontrakt jf. at Tilbudsgiver maksimalt kan vinde en af delkontrakterne). Tilbudsgiver bedes i ESPD angive, at efterspurgte erklæring fra Tilbudsgivers pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab, er vedlagt Tilbudsgivers tilbud. I forbindelse med Kontraktindgåelsen skal Leverandøren stille ubetinget og uigenkaldelig anfordringsgaranti, der beløbsmæssigt svarer til 10.000 kr. pr. vogn. Nærmere krav til anfordringsgarantien er anført i Kontraktens afsnit 14 Garantistillelse jf. bilag 5. <br>
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Beskrivelse :  Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver, sammen med sit tilbud, vedlægger en erklæring fra Tilbudsgivers pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab indeholdende et forhåndstilsagn om, at der kan stilles en garanti på det antal vogne, som Tilbudsgiver byder på. Der skal stilles en garanti på 10.000 kr. pr. vogn.Til brug for udarbejdelsen af den krævede erklæring kan Tilbudsgivers pengeinstitut/kautionsforsikringsselskab benytte sig af bilag 4. Hvis Tilbudsgiver byder på delkontrakt 1, skal der vedlægges en erklæring fra Tilbudsgivers pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab indeholdende et forhåndstilsagn om en garanti på 360.000 kr. (svarende til 36 vogne af 10.000 kr.). Byder Tilbudsgiver på delkontrakt 2, skal der vedlægges en erklæring fra Tilbudsgivers pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab indeholdende et forhåndstilsagn om en garanti på 590.000 kr. (svarende til 59 vogne af 10.000 kr.). Byder Tilbudsgiver på delkontrakt 1 og 2 skal der skal der vedlægges en erklæring fra Tilbudsgivers pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab indeholdende et forhåndstilsagn om en garanti på 590.000 kr. (svarende til de 59 vogne af 10.000 kr., svarende til den største kontrakt jf. at Tilbudsgiver maksimalt kan vinde en af delkontrakterne).
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Forhåndstilsagn og garantistillelse
Beskrivelse :  Tilbudsgiver skal vedlægge en erklæring fra Tilbudsgivers pengeinstitut el. kautionsforsikringsselskab indeholdende et forhåndstilsagn om, at der kan stilles en garanti på 10.000 kr. pr. vogn for det antal vogne, som bydes på. Hvis der bydes på delkontrakt 1, skal der vedlægges en erklæring fra pengeinstitut el. kautionsforsikringsselskab indeholdende et forhåndstilsagn om en garanti på 360.000 kr. (svarende til 36 vogne af 10.000 kr.). Bydes på delkontrakt 2, skal der vedlægges en erklæring fra pengeinstitut el. kautionsforsikringsselskab indeholdende et forhåndstilsagn om en garanti på 590.000 kr. (svarende til 59 vogne af 10.000 kr.). Bydes på delkontrakt 1 og 2 skal der vedlægges en erklæring fra pengeinstitut el. kautionsforsikringsselskab indeholdende et forhåndstilsagn om en garanti på 590.000 kr. (svarende til de 59 vogne af 10.000 kr., svarende til den største kontrakt jf. at Tilbudsgiver maksimalt kan vinde en af delkontrakterne).
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren :  0
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Beskrivelse :  Ledelse
Vægtning (procentdel, præcis) :  10
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Beskrivelse :  Uddannelse
Vægtning (procentdel, præcis) :  10
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Beskrivelse :  Opgaveudførelse
Vægtning (procentdel, præcis) :  10
Kriterium :
Type :  Pris
Beskrivelse :  Pris
Vægtning (procentdel, præcis) :  70
5.1.11  Udbudsdokumenter
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Elektronisk katalog :  Ikke tilladt
Varianter :  Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud :  2023-12-05+01:00 09:00:00+01:00
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt :  7 MONTH
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Dato/tidspunkt :  2023-12-05+01:00 09:00:00+01:00
Yderligere oplysninger :  Der er ikke mulighed for at overvære åbningen.
Betingelser for kontrakten :
Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet beskæftigelse :  Ja
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation. Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. Angår klagen overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens §§ 191 og 192, regnes klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelings beslutningen. Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.). Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Aarhus Kommune
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Aarhus Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Aarhus Kommune
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse :  Aarhus Kommune
5.1  Delkontrakt :  LOT-0002
Titel :  Delkontrakt 2
Beskrivelse :  Delkontrakt 2 indeholder kørsel til Stensagerskolen og voksenhandicap dog med undtagelse af tilfælde hvor Aarhus Kommune kan pulje kørsel jf. udbudsbetingelsernes afsnit 3.5.Der skal ved delkontrakten leveres følgende vogne: 11 stk. Lille vogn – type 1 48 stk. Stor vogn – type 5 Forventet timeantal for delkontrakten: 34.142 pr. årAarhus Kommunes anslåede samlede forbrug af ydelser, der er omfattet af delkontrakten, udgør på årsbasis cirka 41 mio. danske kr. ekskl. moms.
Intern identifikator :  158024
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
Yderligere klassificering ( cpv ):  60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
Yderligere klassificering ( cpv ):  60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Yderligere klassificering ( cpv ):  60100000 Vejtransport
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne :  Kontrakten omfatter følgende tilkøbsmuligheder: Option på tilkøb af ekstra vogne (type 0 og 1) Aarhus Kommune har mulighed for tilkøb af indsættelse af 6 ekstra vogne med vogntype 0 og 1. Optionen kan tages i brug helt eller delvist og ad en eller flere omgange i løbet af kontraktperioden. Option på tilkøb af ekstra vogne (type 2 og 5) Aarhus Kommune har mulighed for tilkøb af indsættelse af 6 ekstra vogne med vogntype 2 og 5. Optionen kan tages i brug helt eller delvist og ad en eller flere omgange i løbet af kontraktperioden Generelt ved optioner Leverandøren er forpligtet til at indsætte ekstra vogne (jf. optionerne ovenfor) i Kontrakten med et varsel på 10 arbejdsdage. Leverandøren kan, efter aftale med Kørselskontoret, i en kortere periode opnå dispensation fra vogntypekrav. Leverandøren er forpligtet til at udføre kørsel med ekstra vogne efter Aarhus Kommunes anvisninger, og i øvrigt på samme vilkår som anført i Kontrakten. <br>
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Østjylland ( DK042 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger : 
5.1.3  Anslået varighed
Startdato :  2024-08-01+01:00
Slutdato :  2028-07-31+01:00
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser :  0
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her :  Kontrakten kan af Aarhus Kommune forlænges i op til 1 år med 6 måneder ad gangen på uændrede vilkår eller på ændrede vilkår, men som aftales mellem parterne og som samlet set er økonomisk gunstige for Aarhus Kommune. Forlænges kontrakten på uændrede vilkår, skal der sendes meddelelse herom til Leverandøren senest 3 måneder før kontraktudløb, i modsat fald ophører Kontrakten uden særskilt opsigelse. Forlænges kontrakten på ændrede vilkår, vil Kontraktens overordnede karakter ikke blive ændret. Meddelelse herom skal gives til Leverandøren senest 3 måneder før kontraktudløb, i modsat fald ophører Kontrakten uden særskilt opsigelse. Såfremt optionen udnyttes, ophører Kontrakten uden særskilt opsigelse ved optionens udløb. Leverandøren kan ikke kræve Kontraktperioden forlænget. <br>
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  205,000,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Dette er et tilbagevendende udbud
Beskrivelse :  Såfremt der stadig er behov for specialkørsel i Aarhus Kommune, vil kontrakten blive udbudt ved kontraktens udløb.
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Oplysninger om tidligere bekendtgørelser :
Identifikator for den foregående bekendtgørelse :  00632394-2023
Yderligere oplysninger :  Det er et krav, at Leverandøren har en gyldig tilladelse i henhold til Buslovens § 1 (LBK nr. 542 af 15/05/2023 med ændringer) og/eller Taxilovens § 1 (LBK nr. 434 af 22/04/2023 med ændringer). Tilbudsgiver skal derfor sende en sådan tilladelse ud fra de vogne, der tages i anvendelse for at udføre kørsel til delkontrakt 1 og/eller delkontrakt 2. En tilladelse er unik og kan kun påføres én vogn jf. dog at én vogn kan tilbydes begge delkontrakter, da en tilbudsgiver maksimalt kan tildeles en delkontrakt. Aarhus Kommune accepterer kun tilbud fra tilbudsgivere, som: • Har gyldig bustilladelse (for kørsel med type 5) eller taxabevilling (for kørsel med type 0,1 og 2) eller som er i besiddelse af forhåndstilsagn fra den relevante myndighed om, at det fornødne antal tilladelser kan opnås i tilfælde af tildeling af kontrakt.Byder Tilbudsgiver på delkontrakt 2, skal Tilbudsgiver have 59 tilladelser eller bevillinger eller dokumentation for, at Tilbudsgiver kan opnå forhåndstilsagn om, at der kan opnås tilladelse eller bevillinger til 59 vogne. Byder Tilbudsgiver i stedet på både delkontrakt 1 og 2, skal Tilbudsgiver fremsende tilladelser eller bevillinger eller dokumentation for, at Tilbudsgiver kan opnå forhåndstilsagn om, at der kan opnås tilladelse eller bevillinger for alle de vogne, som Tilbudsgiver byder på/tilbyder Aarhus Kommune, dog kan en tilladelse dække samme vogn, der tilbydes til to forskellige delkontrakter jf. at Tilbudsgiver maksimalt kan vinde en af delkontrakterne. Tilbudsgiver skal derfor minimum fremsende 59 unikke tilladelser eller bevillinger eller dokumentation for, at Tilbudsgiver kan opnå forhåndstilsagn om, at der kan opnås tilladelse eller bevillinger til minimum 59 vogne (svarende til den største kontrakt) såfremt der bydes på begge delkontrakter. Tilbyder Tilbudsgiver slet ikke nogen af de samme vogne til delkontrakt 1 og 2, skal Tilbudsgiver sende 36 tilladelser eller bevillinger eller dokumentation for, at Tilbudsgiver kan opnå forhåndstilsagn om, at der kan opnås tilladelse eller bevillinger til 36 vogne til delkontrakt 1, samt 59 tilladelser eller bevillinger eller dokumentation for, at Tilbudsgiver kan opnå forhåndstilsagn om, at der kan opnås tilladelse eller bevillinger til 59 vogne for delkontrakt 2. Såfremt Tilbudsgiver benytter en eller flere af de samme vogne til tilbud på både delkontrakt 1 og 2 OG benytter de samme tilladelser eller bevillinger eller dokumentation for, at Tilbudsgiver kan opnå forhåndstilsagn om, at der kan opnås tilladelse eller bevillinger til disse vogne, der tilbydes begge delkontrakter, skal dette klart angives med en oversigt over hvilken vogn, der tilbydes til begge delkontrakter og hvilken tilladelse eller bevilling eller dokumentation for, at Tilbudsgiver kan opnå forhåndstilsagn om, at der kan opnås tilladelse eller bevilling, der benyttes til samme vogn på to tilbud. Dette kan angives i en word-fil eller lignende. Anvendes underleverandører gælder dette krav også for disse underleverandører. <br>
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Beskrivelse :  Aarhus Kommune kan ikke indgå aftale med en tilbudsgiver, der ikke vurderes egnet i relation til det udbudte område. Vurderingen foretages i forhold til de nedenfor angivne kriterier. Som foreløbig dokumentation for opfyldelse af kriterierne udfyldes ESPD. Tilbud, der ikke indeholder de efterspurgte oplysninger, kan Aarhus Kommune afvise som ukonditionsmæssige. Aarhus Kommune forbeholder sig dog muligheden for at bringe reparationsreglen i § 159, stk. 5, i anvendelse, såfremt visse oplysninger mangler eller ikke er fyldestgørende, forudsat at dette kan ske inden for rammerne af bestemmelsen. <strong>Økonomisk og finansiel formåen </strong>Aarhus Kommune accepterer kun tilbud fra tilbudsgivere, der har den rette finansielle og økonomiske formåen. <u>Forhåndstilsagn og garantistillelse </u>For at sikre, at Tilbudsgiver har den rette finansielle og økonomiske formåen, skal Tilbudsgiver vedlægge en erklæring fra Tilbudsgivers pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab indeholdende et forhåndstilsagn om, at der kan stilles en garanti på 10.000 kr. pr. vogn. Til brug for udarbejdelsen af den krævede erklæring kan Tilbudsgivers pengeinstitut/kautionsforsikringsselskab benytte sig af bilag 4. Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver, sammen med sit tilbud, vedlægger en erklæring fra Tilbudsgivers pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab indeholdende et forhåndstilsagn om, at der kan stilles en garanti på det antal vogne, som Tilbudsgiver byder på. Hvis Tilbudsgiver byder på delkontrakt 1, skal der vedlægges en erklæring fra Tilbudsgivers pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab indeholdende et forhåndstilsagn om en garanti på 360.000 kr. (svarende til 36 vogne af 10.000 kr.). Byder Tilbudsgiver på delkontrakt 2, skal der vedlægges en erklæring fra Tilbudsgivers pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab indeholdende et forhåndstilsagn om en garanti på 590.000 kr. (svarende til 59 vogne af 10.000 kr.). Byder Tilbudsgiver på delkontrakt 1 og 2 skal der skal der vedlægges en erklæring fra Tilbudsgivers pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab indeholdende et forhåndstilsagn om en garanti på 590.000 kr. (svarende til de 59 vogne af 10.000 kr., svarende til den største kontrakt jf. at Tilbudsgiver maksimalt kan vinde en af delkontrakterne). Tilbudsgiver bedes i ESPD angive, at efterspurgte erklæring fra Tilbudsgivers pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab, er vedlagt Tilbudsgivers tilbud. I forbindelse med Kontraktindgåelsen skal Leverandøren stille ubetinget og uigenkaldelig anfordringsgaranti, der beløbsmæssigt svarer til 10.000 kr. pr. vogn. Nærmere krav til anfordringsgarantien er anført i Kontraktens afsnit 14 Garantistillelse jf. bilag 5. <br>
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Beskrivelse :  Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver, sammen med sit tilbud, vedlægger en erklæring fra Tilbudsgivers pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab indeholdende et forhåndstilsagn om, at der kan stilles en garanti på det antal vogne, som Tilbudsgiver byder på. Der skal stilles en garanti på 10.000 kr. pr. vogn.Til brug for udarbejdelsen af den krævede erklæring kan Tilbudsgivers pengeinstitut/kautionsforsikringsselskab benytte sig af bilag 4. Hvis Tilbudsgiver byder på delkontrakt 1, skal der vedlægges en erklæring fra Tilbudsgivers pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab indeholdende et forhåndstilsagn om en garanti på 360.000 kr. (svarende til 36 vogne af 10.000 kr.). Byder Tilbudsgiver på delkontrakt 2, skal der vedlægges en erklæring fra Tilbudsgivers pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab indeholdende et forhåndstilsagn om en garanti på 590.000 kr. (svarende til 59 vogne af 10.000 kr.). Byder Tilbudsgiver på delkontrakt 1 og 2 skal der skal der vedlægges en erklæring fra Tilbudsgivers pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab indeholdende et forhåndstilsagn om en garanti på 590.000 kr. (svarende til de 59 vogne af 10.000 kr., svarende til den største kontrakt jf. at Tilbudsgiver maksimalt kan vinde en af delkontrakterne).
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren :  0
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Beskrivelse :  Ledelse
Vægtning (procentdel, præcis) :  10
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Beskrivelse :  Uddannelse
Vægtning (procentdel, præcis) :  10
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Beskrivelse :  Opgaveudførelse
Vægtning (procentdel, præcis) :  10
Kriterium :
Type :  Pris
Beskrivelse :  Pris
Vægtning (procentdel, præcis) :  70
5.1.11  Udbudsdokumenter
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Elektronisk katalog :  Ikke tilladt
Varianter :  Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud :  2023-12-05+01:00 09:00:00+01:00
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt :  7 MONTH
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Dato/tidspunkt :  2023-12-05+01:00 09:00:00+01:00
Yderligere oplysninger :  Der er ikke mulighed for at overvære åbningen.
Betingelser for kontrakten :
Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet beskæftigelse :  Ja
Vilkår relateret til kontraktens udførelse :  Aarhus Kommune forpligter sine leverandører til at følge bestemmelser om bl.a. arbejdsvilkår, menneskerettigheder mm jf. bilag 1.1. Der indgår en arbejds- og uddannelsesklausul. Leverandøren skal tegne forsikring jf. bilag 1 afsnit 13, dette godkendes senest 10 dage efter kontraktindgåelse. Tilbudsgiver skal vedlægge en erklæring om forhåndstilsagn på, der kan stilles garanti på 10.000 kr. pr. vogn jf. UB afsnit 6.1. Senest ved kontraktindgåelse skal der stilles anfordringsgaranti. Leverandøren skal have det nødvendige antal gyldige tilladelser og skal, med sit tilbud, vedlægge dokumentation for, at Tilbudsgiver har det antal gyldige tilladelser, tilsvarende det antal vogne, der bydes på eller dokumentation for, at der kan opnås forhåndstilsagn om, at der kan opnås tilladelse til det antal vogne der afgives tilbud på. Leverandøren skal senest ved kontraktstart dokumentere, at Leverandøren har de nødvendige tilladelser til de vogne, der skal anvendelses.
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation. Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. Angår klagen overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens §§ 191 og 192, regnes klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelings beslutningen. Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.). Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Aarhus Kommune
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Aarhus Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Aarhus Kommune
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse :  Aarhus Kommune
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Aarhus Kommune
Registreringsnummer :  55133018
Postadresse :  Rådhuspladsen 2
By :  Aarhus C
Postnummer :  8000
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Østjylland ( DK042 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Camilla Merkistein Frederiksen
E-mail :  camf@aarhus.dk
Telefon :  +45 89402000
Internetadresse :  https://www.aarhus.dk
Andre kontaktpunkter :
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Postadresse :  Nævnenes Hus, Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Internetadresse :  http://www.klfu.dk
Andre kontaktpunkter :
Officielt navn :  Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Internetadresse :  http://www.kfst.dk
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation med ansvar for klager
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
10.  Ændring
Udgave af den foregående bekendtgørelse, der skal ændres :  ec1aca2a-3398-47de-ba98-1ce55cb18be3-01
Hovedårsagen til ændringen :  Ajourførte oplysninger
Beskrivelse :  Tilføjelse af afsnit om kontraktudførelsesvilkår. Dertil en ændring fra ”Leverandøren skal senest ved kontraktindgåelse dokumentere, at Leverandøren har de nødvendige tilladelser til de vogne, der skal anvendelses” til ”Leverandøren skal senest ved kontraktstart dokumentere, at Leverandøren har de nødvendige tilladelser til de vogne, der skal anvendelses
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  aa604524-454d-41b4-bb0f-8fb043135d21 -  01
Formulartype :  Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype :  Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-11-24+01:00 12:00:00+01:00
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00718918-2023
EUT-S-nummer :  228/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-11-27Z

Send til en kollega

0.049