23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
04.12.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Kolding kommune

Udbud på levering af visiteret liftbuskørsel til Kolding Kommune


Kolding kommune

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Kolding kommune
Køberens retlige status :  Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Udbud på levering af visiteret liftbuskørsel til Kolding Kommune
Beskrivelse :  Udbuddet vedrører levering af visiteret kørsel, med chauffør, til Kolding Kommune. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, jf. udbudslovens § 56 (Lov nr. 1564 af 15. december 2015), hvilket betyder, at enhver, der ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. punkt. 6 og opfylder eventuelle minimumskrav, kan afgive tilbud. <br>
Identifikator for proceduren :  74ab8465-d74a-4f67-a91b-60786aa8e60c
Intern identifikator :  156870
Type af procedure :  Åben
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  120,000,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6  Grunde til udelukkelse
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet :  Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet.
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet :  Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet.
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område :  Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område.
Konkurs :  Konkurs
Insolvens :  Insolvens
Tvangsakkord uden for konkurs :  Tvangsakkord uden for konkurs
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret :  En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret
Aktiver, der administreres af en kurator :  Aktiver, der administreres af en kurator
Erhvervsvirksomheden er indstillet :  Erhvervsvirksomheden er indstillet
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet :  Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet.
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning :  Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning.
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren :  Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren.
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure :  Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure.
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure :  Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure.
Rent nationale udelukkelsesgrunde :  Rent nationale udelukkelsesgrunde.
Korruption :  Korruption.
Deltagelse i en kriminel organisation :  Deltagelse i en kriminel organisation.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme :  Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme.
Svig :  Svig.
Børnearbejde og andre former for menneskehandel :  Børnearbejde og andre former for menneskehandel.
Ophævelse eller en lignende sanktion :  Ophævelse eller en lignende sanktion.
Betaling af socialsikringsbidrag :  Betaling af socialsikringsbidrag.
Betaling af skatter og afgifter :  Betaling af skatter og afgifter.
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet :  Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet.
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Udbud på levering af visiteret liftbuskørsel til Kolding Kommune
Beskrivelse :  Udbuddet vedrører levering af visiteret kørsel, med chauffør, til Kolding Kommune. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, jf. udbudslovens § 56 (Lov nr. 1564 af 15. december 2015), hvilket betyder, at enhver, der ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. punkt. 6 og opfylder eventuelle minimumskrav, kan afgive tilbud. <br>
Intern identifikator :  156870
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
Yderligere klassificering ( cpv ):  60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Sydjylland ( DK032 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger : 
5.1.3  Anslået varighed
Startdato :  2024-08-01+01:00
Slutdato :  2032-07-31+01:00
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  120,000,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Beskrivelse :  Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142: • Omsætning og egenkapital for senest afsluttede regnskabsår. Der stilles minimumskrav til, at tilbudsgiver har haft en positiv egenkapital samt en årlig omsætning på minimum 15 mio. kr. i seneste disponible regnskabsår. <br>
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Beskrivelse :  Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143: • 2 sammenlignelige referencer med ydelser, der er udført i løbet af de sidste tre år med angivelse af: - ordregiver/kundenavn - kontraktperiode - beløb (samlet vederlag i kontraktperioden). Med sammenlignelig menes kørsler af samme art, der er udført for anden kommune, stat eller region. Der skal som minimum angives sammenlignelig reference med kørsel af minimum 14 busser. <br>
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren :  0
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Beskrivelse :  Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) :  40
Kriterium :
Type :  Pris
Beskrivelse :  Pris
Vægtning (procentdel, præcis) :  60
5.1.11  Udbudsdokumenter
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Tilladt
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Elektronisk katalog :  Ikke tilladt
Varianter :  Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud :  2023-12-06+01:00 10:00:00+01:00
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt :  6 MONTH
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Dato/tidspunkt :  2023-12-06+01:00 10:00:00+01:00
Betingelser for kontrakten :
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Kolding kommune
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Kolding kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Kolding kommune
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse :  Kolding kommune
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Kolding kommune
Registreringsnummer :  29189897
Postadresse :  Akseltorv 1
By :  Kolding
Postnummer :  6000
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Sydjylland ( DK032 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Janus Nyholm Lassen
E-mail :  janus@kolding.dk
Telefon :  +45 79797979
Internetadresse :  https://www.kolding.dk
Andre kontaktpunkter :
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Postadresse :  Nævnenes Hus, Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Internetadresse :  http://www.klfu.dk
Andre kontaktpunkter :
Officielt navn :  Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Internetadresse :  http://www.kfst.dk
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation med ansvar for klager
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
10.  Ændring
Udgave af den foregående bekendtgørelse, der skal ændres :  2aac6824-3d4a-40dd-8e9f-e1a849d1f02e-01
Hovedårsagen til ændringen :  Ajourførte oplysninger
Beskrivelse :  Fristen ændres grundet rettelse i ESPD.
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  6a54ee0b-51f3-4bd8-8f92-8acb400e6a3b -  01
Formulartype :  Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype :  Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-11-30+01:00 12:00:00+01:00
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00734289-2023
EUT-S-nummer :  233/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-12-04Z

Send til en kollega

0.078