23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
11.12.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Hovedstaden

Organtransport i luften


Region Hovedstaden

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Region Hovedstaden
Køberens retlige status :  Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Sundhed
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Organtransport i luften
Beskrivelse :  Rigshospitalet har en lægefaglig enhed der varetager organtransplantation af hjerte, lunger, lever, nyre og bugspytkirtel. Dette foregår ved bl.a. at transportere et lægehold fra Rigshospitalet til et andet hospital hvor donor befinder sig og tilbage igen indenfor kort tid (ca.6-12 timer). Lægeholdet transporteres på land fra Rigshospitalet til Kastrup lufthavn og flyves herefter til en anden lufthavn, hvorefter de køres til det hospital, hvor organudtagning finder sted eller. Når organet er udtaget, returnerer lægeholdet med organet på tilsvarende vis som udturen. I enkelte tilfælde består opgaven alene i afhentning af et organ. Udbuddet vedrører indkøb af transportydelsen med fly for Rigshospitalet Afdeling for Organkirurgi og Transplantation: Organtransport i luften.
Identifikator for proceduren :  f7c79439-ec81-486a-9442-df8aa9073ebe
Intern identifikator :  23057004
Type af procedure :  Åben
Proceduren er en hasteprocedure :  No
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  60423000 Charterflyvning
2.1.2  Udførelsessted
Postadresse :  I Region Hovedstaden
Yderligere oplysninger :  NUTS-kode DK01 Hovedstaden I Region Hovedstaden
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  20,000,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  40,000,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6  Grunde til udelukkelse
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret :  En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2
Konkurs :  Konkurs, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.
Korruption :  Bestikkelse, jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 2.
Tvangsakkord uden for konkurs :  Tvangsakkord, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2
Deltagelse i en kriminel organisation :  Deltagelse i kriminel organisation, jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1.
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning :  Aftaler med andre aktører med henblik på at fordreje konkurrencen, jf. udbudslovens § 137, stk 1, nr. 3. Konkurrencefordrejning som omhandlet i § 39, jf. udbudslovens § 136, nr. 2.
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet :  Tilsidesættelse af pligter på miljølovgivningsområdet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme :  Hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 5.
Svig :  Svig, jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 3.
Børnearbejde og andre former for menneskehandel :  Børnearbejde og andre former for menneskehandel, jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 6.
Insolvens :  Insolvens, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område :  Tilsidesættelse af pligter på det arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.
Aktiver, der administreres af en kurator :  Aktiver, der administreres af kurator, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure :  Mistanke om urigtighed, tilbageholdte oplysninger, som ikke er i stand til at fremskaffe de krævede dokumenter og indhente fortrolige oplysninger under denne procedure, jf. udbudslovens § 136, nr. 3.
Rent nationale udelukkelsesgrunde :  Skattely, jf. udbudslovens § 134 a.
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren :  Interessekonflikter som følge af deltagelse i udbudsproceduren, jf. udbudslovens § 136, nr. 1.
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure :  Direkte eller indirekte involvering i forberedelse af denne udbudsprocedure, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 5.
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet :  Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udførelse af hvervet, jf. udbudslovens § 136, nr. 4.
Ophævelse eller en lignende sanktion :  Ophævelse eller lignenede sanktion, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4.
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet :  Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.
Betaling af socialsikringsbidrag :  Betaling af bidrag til sociale sikringsordninger over DDK 100.000, jf. udbudslovens § 135, stk. 3. Betaling af bidrag til sociale sikringsordninger under DDK 100.000, jf. udbudslovens § § 137, stk. 1, nr. 6.
Erhvervsvirksomheden er indstillet :  Erhvervsvirksomheden er indstillet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.
Betaling af skatter og afgifter :  Betaling af skatter og afgifter over DDK 100.000, jf. udbudslovens § 135 stk. 3. Betaling af skatter og afgifter under DDK 100.000, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 6.
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet :  Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet,, jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 4.
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Organtransport i luften
Beskrivelse :  Rigshospitalet har en lægefaglig enhed der varetager organtransplantation af hjerte, lunger, lever, nyre og bugspytkirtel. Dette foregår ved bl.a. at transportere et lægehold fra Rigshospitalet til et andet hospital hvor donor befinder sig og tilbage igen indenfor kort tid (ca.6-12 timer). Lægeholdet transporteres på land fra Rigshospitalet til Kastrup lufthavn og flyves herefter til en anden lufthavn, hvorefter de køres til det hospital, hvor organudtagning finder sted eller. Når organet er udtaget, returnerer lægeholdet med organet på tilsvarende vis som udturen. I enkelte tilfælde består opgaven alene i afhentning af et organ. Udbuddet vedrører indkøb af transportydelsen med fly for Rigshospitalet Afdeling for Organkirurgi og Transplantation: Organtransport i luften.
Intern identifikator :  23057004
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  60423000 Charterflyvning
5.1.2  Udførelsessted
Postadresse :  I Region Hovedstaden
Yderligere oplysninger :  NUTS-kode DK01 Hovedstaden I Region Hovedstaden
5.1.3  Anslået varighed
Startdato :  2024-04-01+02:00
Slutdato :  2027-05-31+02:00
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser :  1
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her :  Kunde kan vælge at gøre brug af option på forlængelse af kontraktperioden på op til 1 x 12 måneder.
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  20,000,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  40,000,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Dette er et tilbagevendende udbud
Beskrivelse :  Genudbud planlagt i 2028.
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Gennemsnitlig årsomsætning
Beskrivelse :  Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Tilbudsgivers årsomsætning indenfor charterflyvning jf. Udbudsbekendtgørelse pkt. 2.1 er for de seneste 3 regnskabsår i gennemsnit lig eller over: 2 000 000 DKK. Kravet er opfyldt, hvor den økonomiske aktør ved revisorerklæring dokumenterer, at kravet opfyldes for perioden fra fristen og 3 år tilbage. Alene vinderen skal fremsende erklæring, og først ved ordregivers påkrav. Alternativ erklæring af omsætningskrav for nye virksomheder er tilladt.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn :  Udøvelse af det pågældende erhverv
Beskrivelse :  Tilbudsgiver skal have et AOC (air operator certificate) med godkendelse til EMS-flyvninger (emergency medical service). Alene vinderen skal fremsende certifikat.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Referencer
Beskrivelse :  Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Tilbudsgiver skal som minimum have 1 reference fra transport af lægeteam og/eller organer i luften for hospitaler eller lignende virksomheder jf. Udbudsbekendtgørelsens pkt. 2.1, svarende til en samlet omsætning på 500 000 DKK indenfor de sidste 3 år.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Pris
Vægtning (procentdel, præcis) :  50
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) :  50
5.1.11  Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på :  DAN
Frist for anmodning om yderligere oplysninger :  2024-01-08+01:00 23:55:00+01:00
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Elektronisk katalog :  Ikke tilladt
Varianter :  Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud :  2024-01-19+01:00 12:00:00+01:00
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt :  6 MONTH
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Dato/tidspunkt :  2024-01-19+01:00 12:00:00+01:00
Betingelser for kontrakten :
Der kræves en fortrolighedsaftale
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere :  1
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling :  Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Region Hovedstaden
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline :  Region Hovedstaden
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse :  Region Hovedstaden
Organisation, der behandler tilbud :  Region Hovedstaden
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Region Hovedstaden
Registreringsnummer :  29190623
Postadresse :  Kongens Vænge 2
By :  Hillerød
Postnummer :  3400
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Anna Lazareva
Telefon :  +45 38665846
Internetadresse :  https://www.regionh.dk/
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Nævnenes Hus, Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Registreringsnummer :  29190623
By :  Hillerød
Land :  Danmark
E-mail :  alaz0002@regionh.dk
Telefon :  +4521307931
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for mægling
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  71c4a4e1-1d14-423d-8690-f596bbb48de6 -  01
Formulartype :  Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype :  Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-12-08Z 10:30:35Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00749140-2023
EUT-S-nummer :  238/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-12-11Z

Send til en kollega

0.063