23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
11.12.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Vordingborg Kommune

Udbud på befordring af visiterede borgere og kørsel af skolebusruter for Vordingborg Kommune


Vordingborg Kommune

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Vordingborg Kommune
Køberens retlige status :  Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Udbud på befordring af visiterede borgere og kørsel af skolebusruter for Vordingborg Kommune
Beskrivelse :  EU-UDBUD MED FORHANDLING PÅ INDKØB AF BEFORDRING AF KOMMUNALT VISITEREDE BORGERE TIL OG FRA UNDERVISNING, DAGCENTER MM. SAMT SKOLEBUSKØRSEL I VORDINGBORG KOMMUNE
Identifikator for proceduren :  bb396284-6d89-404f-aed5-81a048145efd
Intern identifikator :  001
Type af procedure :  Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure :  No
Hovedpunkterne i proceduren :  Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling i henhold til udbudsloven §61 jf. LBK nr. 10 af 06/01/2023 (Gældende). Kommunen kan vælge at tildele opgaven på grundlag af det indledende tilbud, uden at indlede forhandlinger med de bydende tilbudsgivere.
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Yderligere klassificering ( cpv ):  34100000 Motorkøretøjer
Yderligere klassificering ( cpv ):  34120000 Motorkøretøjer til befordring af 10 personer eller derover
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  176,000,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger :  Bilag 05 er ikke uploadet af hensyn til beskyttelse af udvalgte oplysninger. Interesserede aktører skal rette henvendelse til Konsulent Jesper Zangenberg på e-mail jz@ikrcg.com og få fremsendt dokumentet. Ordregiver opfordrer interesserede aktører til at stille spørgsmål til materialet hurtigst muligt, da besvarelse af spørgsmål i perioden 15.12.2023 til 08.01.2024 alene vil ske i begrænset omfang.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6  Grunde til udelukkelse
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret :  Se i ESPD
Konkurs :  Se i ESPD
Korruption :  Se i ESPD
Tvangsakkord uden for konkurs :  Se i ESPD
Deltagelse i en kriminel organisation :  Se i ESPD
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning :  Se i ESPD
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet :  Se i ESPD
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme :  Se i ESPD
Svig :  Se i ESPD
Børnearbejde og andre former for menneskehandel :  Se i ESPD
Insolvens :  Se i ESPD
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område :  Se i ESPD
Aktiver, der administreres af en kurator :  Se i ESPD
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure :  Se i ESPD
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren :  Se i ESPD
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure :  Se i ESPD
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet :  Se i ESPD
Ophævelse eller en lignende sanktion :  Se i ESPD
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet :  Se i ESPD
Betaling af socialsikringsbidrag :  Se i ESPD
Erhvervsvirksomheden er indstillet :  Se i ESPD
Betaling af skatter og afgifter :  Se i ESPD
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet :  Se i ESPD
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Udbud på befordring af visiterede borgere og kørsel af skolebusruter for Vordingborg Kommune
Beskrivelse :  EU-UDBUD MED FORHANDLING PÅ INDKØB AF BEFORDRING AF KOMMUNALT VISITEREDE BORGERE TIL OG FRA UNDERVISNING, DAGCENTER MM. SAMT SKOLEBUSKØRSEL I VORDINGBORG KOMMUNE
Intern identifikator :  001
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Yderligere klassificering ( cpv ):  34100000 Motorkøretøjer
Yderligere klassificering ( cpv ):  34120000 Motorkøretøjer til befordring af 10 personer eller derover
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne :  Kontrakten kan forlænges med 2 x 24 måneder.
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  48 MONTH
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser :  2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her :  Kontrakten kan forlænges med 2 x 24 måneder.
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  176,000,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Navnene på og de faglige kvalifikationer for det personale, der skal udføre kontrakten, skal angives :  Ikke påkrævet
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger :  Bilag 05 er ikke uploadet af hensyn til beskyttelse af udvalgte oplysninger. Interesserede aktører skal rette henvendelse til Konsulent Jesper Zangenberg på e-mail jz@ikrcg.com og få fremsendt dokumentet. Ordregiver opfordrer interesserede aktører til at stille spørgsmål til materialet hurtigst muligt, da besvarelse af spørgsmål i perioden 15.12.2023 til 08.01.2024 alene vil ske i begrænset omfang.
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Soliditetsgrad
Beskrivelse :  Positiv soliditetsgrad hvert år i de to senest aflagte revisorpåtegnede årsregnskaber.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Erhvervsansvarsforsikring
Beskrivelse :  Gyldig Erhvervsansvarsforsikring
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn :  Ikke anvendt
Beskrivelse :  Ikke anvendt
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Teknisk kapacitet
Beskrivelse :  Kopi af Ansøgers tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring jf. bekendtgørelse af lov om buskørsel nr. 1050 af 12. november 2012 med senere ændringer skal medsendes ansøgningen.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Referencer
Beskrivelse :  Ansøger skal bevise erfaring med mindst en tilsvarende befordringsopgave der svarer til nærværende opgaves kompleksitet og være udført indenfor de sidste 3 år gældende fra tilbudsfristen og 3 år tilbage eller være igangværende.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren :  3
Køberen forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de oprindelige tilbud uden yderligere forhandlinger
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Kvalitet og pålidelighed
Beskrivelse :  Pris 70 % Kvalitet og pålidelighed 30 % Se mere i udbudsbetingelser
Vægtning (pointantal, præcis) :  1
5.1.11  Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne (eller dele heraf) er uofficielt tilgængelige på :  DAN
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Elektronisk katalog :  Tilladt
Varianter :  Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse :  2024-01-15+01:00 00:00:00+01:00
Betingelser for kontrakten :
Der kræves en fortrolighedsaftale
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Nævnenes hus
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Vordingborg Kommune
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline :  Vordingborg Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Nævnenes hus
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Vordingborg Kommune
Registreringsnummer :  29 18 96 76
Postadresse :  Valdemarsgade 43
By :  Vordingborg
Postnummer :  4760
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Steen Jensen
E-mail :  sj@ikrcg.com
Telefon :  +45 20515657
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Nævnenes hus
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  72 40 56 00
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  a3005b18-1328-4e34-80ed-def7edb961a1 -  01
Formulartype :  Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype :  Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-12-08Z 09:06:48Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00749834-2023
EUT-S-nummer :  238/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-12-11Z

Send til en kollega

0.093