23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
11.12.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Syddansk Universitet

Udbud på indkøb og levering af Bustransport til Syddansk Universitet


Syddansk Universitet

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Syddansk Universitet
Køberens retlige status :  Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Uddannelse
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Udbud på indkøb og levering af Bustransport til Syddansk Universitet
Beskrivelse :  Udbuddet vedrører en Rammeaftale på levering af bustransport.Formålet med udbuddet er at konkurrenceudsætte indkøb af bustransport til Syddansk Universitet. På denne baggrund, vil Rammeaftalen skulle hjælpe Ordregiver med at opnå bedste forhold mellem pris og kvalitet.
Identifikator for proceduren :  9850b11f-7639-4c67-ad56-41f07326a82d
Intern identifikator :  23/72261
Type af procedure :  Åben
Proceduren er en hasteprocedure :  No
Hovedpunkterne i proceduren :  Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til Udbudslovens § 56 (Lov nr. 1564 af 15/12/2015), hvilket betyder, at alle interesserede tilbudsgivere, der ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund og opfylder eventuelle krav til egnethed jf. afsnit 3 i udbudsbetingelserne, har mulighed for at afgive tilbud.
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
Yderligere klassificering ( cpv ):  34121500 Turistbusser
Yderligere klassificering ( cpv ):  60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
2.1.2  Udførelsessted
Land :  Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  2,460,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  2,706,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger :  EGNETHED OG UDELUKKELSE Tilbudsgiveren skal i forbindelse med tilbudsafgivelsen indsende et udfyldt fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) vedrørende såvel egnethedskravene, udelukkelsesgrunde og eventuelle underleverandører eller andre støttende virksomheder. ESPD’et er tilbudsgivers ”egen-erklæring”, der fungerer som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske og frivillige udelukkelsesgrunde samt opfylder egnethedskravene til udbuddet. ESPD’et skal udfyldes elektronisk via Mercell og skal udfærdiges på dansk Der kan dog anvendes såvel dansk som engelsk ESDP-skabelon. Opmærksomheden skal henledes på, at det til enhver tid er ansøgers eget ansvar, at ESPD’et er udfyldt med de relevante oplysninger. Nærmere oplysning om ESPD findes på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside: https://www.kfst.dk/udbud/udbudsregler/espd/ Mindstekrav til egnethed fremgår alene af ESPD’et og udbudsbekendtgørelsen. Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen jf. Udbudslovens § 142: Økonomisk og finansiel kapacitet; Tilbudsgiver skal have positiv egenkapital de seneste 3 regnskabsår. Tilbudsgiver skal anføre egenkapitalen direkte i ESPD’et. Det er således ikke tilstrækkeligt, blot at henvise til tilbudsgivers årsregnskab. Tilbudsgiver skal have positiv soliditetsgrad de seneste 3 regnskabsår. Tilbudsgiver skal anføre soliditetsgraden direkte i ESPD’et. Det er således ikke tilstrækkeligt, blot at henvise til tilbudsgivers årsregnskab. Se ESPD’et Del IV afsnit B. Teknisk og faglig formåen; Tilbudsgiver skal dokumentere minimum 2 referencer inden for de seneste 3 år, vedrørende levering af ydelser svarende til udbuddets genstand. Tilbudsgiver skal angive referencerne direkte i ESPD'et. I referencerne skal kunde, periode og beløb angives. Se ESPD’et DEL IV afsnit C. 5.3 TILBUDSGIVERKONSTELLATIONER Tilbudsgiver bedes være opmærksom på følgende i forbindelse med sin ansøgning: • En tilbudsgiver, der deltager på egne vegne og ikke baserer sig på en eller flere enheders kapacitet for at opfylde mindstekravene for egnethed og de objektive og ikke-diskriminerende udvælgelseskriterier, skal kun udfylde eget ESPD indeholdende den krævede information i del II-VI i ESPD’et.  • Hvis en tilbudsgiver deltager på egne vegne, men baserer sig på en eller flere enheders kapacitet (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør) for at opfylde mindstekravene for egnethed og de objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere, skal ansøgeren sikre, at Ordregiveren modtager ansøgers eget ESPD indeholdende den krævede information i del II-VI i ESPD’et, samt et separat ESPD med de relevante oplysninger for hver af de enheder, som ansøgeren baserer sig på. Tilbudsgiver skal i den sammenhæng sætte kryds i ”Ja” i ESPD del II, afsnit C (Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet). Yderligere, hvis en tilbudsgiver ønsker at basere sig på andre enheders kapacitet, skal tilbudsgiveren bevise over for Ordregiver, at virksomheden råder over de nødvendige ressourcer, f.eks. ved at udfærdige et ubetinget tilsagn fra disse enheder, som senest skal afleveres som del af den endelige dokumentation, jf. afsnit 5.3. • Hvis grupper af økonomiske aktører, herunder midlertidige sammenslutninger (f.eks. et konsortium) deltager samlet i udbudsprocessen, skal den enkelte økonomiske aktør udfylde et ESPD med de nødvendige oplysninger i del II-VI i ESPD’et. I den sammenhæng skal der for alle deltagende økonomiske aktører sættes kryds i ”Ja” i ESPD del II, afsnit A (Deltager den økonomiske aktør i udbudsprocessen sammen med andre). Yderligere skal den endelige dokumentation indeholde en underskrevet erklæring fra alle de økonomiske aktører (joint venture, konsortium eller andet) om, at de økonomiske aktører hæfter solidarisk, ubetinget og direkte for opfyldelse af den udbudte opgave.  • Hvis ansøger agter at anvende underleverandører til udførelsen af den udbudte ydelse, og kender til disse på ansøgningstidspunktet ønskes navne på den eller disse juridiske personer oplyst i ESPD’et. DOKUMENTATION FOR UDELUKKELSESGRUNDE Ansøger skal kunne dokumentere, at denne ikke er underlagt de obligatoriske udelukkelsesgrunde som anført i § 135, stk. 1, 2 og 3 i udbudsloven (lov nr. 1564 af 15/12/2015) og de frivillige udelukkelsesgrunde anført i § 137 stk. 1 nr. 2 og 6. I muligt omfang skal dette dokumenteres med den i e-Certis anførte dokumentation, jf. udbudslovens § 152, stk. 3. Sådan dokumentation kan omfatte: Et uddrag fra det relevante register eller et tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed, der erklærer, at ansøgeren eller Tilbudsgiveren ikke er underlagt udelukkelsesgrundene. Et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for, at ansøgeren ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene. En erklæring afgivet under ed eller en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, for en notar eller for en kompetent faglig organisation i det land, hvor ansøgeren eller Tilbudsgiveren er etableret. Anden relevant dokumentation som anført i e-Certis For danske ansøgere/Tilbudsgivere er dokumentationen indeholdt i "Serviceattesten", der kan rekvireres via Erhvervsstyrelsen. Tidshorisonten for indhentelse af en serviceattest fra anmodning til modtagelse er normalt to uger. For udenlandske ansøgere/Tilbudsgivere er det Ordregivers erfaring, at tidshorisonten for modtagelse af denne dokumentation er meget forskellige i de enkelte medlemslande. Som følge heraf opfordrer Ordregiver kraftigt udenlandske ansøgere/Tilbudsgivere til at indhente denne dokumentation så tidligt som muligt. Det anbefales at have dokumentationen klar og tilgængelig allerede i forbindelse med ansøgning om optagelse. EU har lanceret e-CERTIS, en gratis, online-baseret tjeneste med oplysning til virksomheder og ordregivende myndigheder om forskellige former for dokumentation ved udbud af offentlige kontrakter. Oplysninger om relevante certifikater kan hentes via: https://ec.europa.eu/tools/ecertis/#/search
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6  Grunde til udelukkelse
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret :  Er den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret?
Konkurs :  Er den økonomiske aktør gået konkurs?
Korruption :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
Tvangsakkord uden for konkurs :  Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs?
Deltagelse i en kriminel organisation :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning :  Har den økonomiske aktør indgået aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning?
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet :  Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på miljølovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
Svig :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
Insolvens :  Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling?
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område :  Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på det arbejdsretlige område? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Aktiver, der administreres af en kurator :  Administreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten?
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure :  Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer:<p></p>a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt,<p></p>b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger,<p></p>c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og<p></p>d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Rent nationale udelukkelsesgrunde :  Andre udelukkelsesgrunde, der måtte være fastsat i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstats lovgivning. Finder de rent nationale udelukkelsesgrunde, der er anført i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne, anvendelse?
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren :  Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure :  Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet :  Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Ophævelse eller en lignende sanktion :  Har den økonomiske aktør væsentligt misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, en tidligere kontrakt med en ordregivende enhed eller en tidligere koncessionskontrakt, hvor misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion?
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet :  Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på sociallovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Betaling af socialsikringsbidrag :  Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Erhvervsvirksomheden er indstillet :  Er den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet?
Betaling af skatter og afgifter :  Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Udbud på indkøb og levering af Bustransport til Syddansk Universitet
Beskrivelse :  Udbuddet vedrører en Rammeaftale på levering af bustransport.Formålet med udbuddet er at konkurrenceudsætte indkøb af bustransport til Syddansk Universitet. På denne baggrund, vil Rammeaftalen skulle hjælpe Ordregiver med at opnå bedste forhold mellem pris og kvalitet.
Intern identifikator :  23/72261
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
Yderligere klassificering ( cpv ):  34121500 Turistbusser
Yderligere klassificering ( cpv ):  60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
5.1.2  Udførelsessted
Land :  Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : 
5.1.3  Anslået varighed
Startdato :  2024-07-01Z
Slutdato :  2026-06-30Z
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser :  2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her :  Forlængelse er 2 x 12 mdr.
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  2,460,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  2,706,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger :  EGNETHED OG UDELUKKELSE Tilbudsgiveren skal i forbindelse med tilbudsafgivelsen indsende et udfyldt fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) vedrørende såvel egnethedskravene, udelukkelsesgrunde og eventuelle underleverandører eller andre støttende virksomheder. ESPD’et er tilbudsgivers ”egen-erklæring”, der fungerer som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske og frivillige udelukkelsesgrunde samt opfylder egnethedskravene til udbuddet. ESPD’et skal udfyldes elektronisk via Mercell og skal udfærdiges på dansk Der kan dog anvendes såvel dansk som engelsk ESDP-skabelon. Opmærksomheden skal henledes på, at det til enhver tid er ansøgers eget ansvar, at ESPD’et er udfyldt med de relevante oplysninger. Nærmere oplysning om ESPD findes på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside: https://www.kfst.dk/udbud/udbudsregler/espd/ Mindstekrav til egnethed fremgår alene af ESPD’et og udbudsbekendtgørelsen. Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen jf. Udbudslovens § 142: Økonomisk og finansiel kapacitet; Tilbudsgiver skal have positiv egenkapital de seneste 3 regnskabsår. Tilbudsgiver skal anføre egenkapitalen direkte i ESPD’et. Det er således ikke tilstrækkeligt, blot at henvise til tilbudsgivers årsregnskab. Tilbudsgiver skal have positiv soliditetsgrad de seneste 3 regnskabsår. Tilbudsgiver skal anføre soliditetsgraden direkte i ESPD’et. Det er således ikke tilstrækkeligt, blot at henvise til tilbudsgivers årsregnskab. Se ESPD’et Del IV afsnit B. Teknisk og faglig formåen; Tilbudsgiver skal dokumentere minimum 2 referencer inden for de seneste 3 år, vedrørende levering af ydelser svarende til udbuddets genstand. Tilbudsgiver skal angive referencerne direkte i ESPD'et. I referencerne skal kunde, periode og beløb angives. Se ESPD’et DEL IV afsnit C. 5.3 TILBUDSGIVERKONSTELLATIONER Tilbudsgiver bedes være opmærksom på følgende i forbindelse med sin ansøgning: • En tilbudsgiver, der deltager på egne vegne og ikke baserer sig på en eller flere enheders kapacitet for at opfylde mindstekravene for egnethed og de objektive og ikke-diskriminerende udvælgelseskriterier, skal kun udfylde eget ESPD indeholdende den krævede information i del II-VI i ESPD’et.  • Hvis en tilbudsgiver deltager på egne vegne, men baserer sig på en eller flere enheders kapacitet (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør) for at opfylde mindstekravene for egnethed og de objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere, skal ansøgeren sikre, at Ordregiveren modtager ansøgers eget ESPD indeholdende den krævede information i del II-VI i ESPD’et, samt et separat ESPD med de relevante oplysninger for hver af de enheder, som ansøgeren baserer sig på. Tilbudsgiver skal i den sammenhæng sætte kryds i ”Ja” i ESPD del II, afsnit C (Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet). Yderligere, hvis en tilbudsgiver ønsker at basere sig på andre enheders kapacitet, skal tilbudsgiveren bevise over for Ordregiver, at virksomheden råder over de nødvendige ressourcer, f.eks. ved at udfærdige et ubetinget tilsagn fra disse enheder, som senest skal afleveres som del af den endelige dokumentation, jf. afsnit 5.3. • Hvis grupper af økonomiske aktører, herunder midlertidige sammenslutninger (f.eks. et konsortium) deltager samlet i udbudsprocessen, skal den enkelte økonomiske aktør udfylde et ESPD med de nødvendige oplysninger i del II-VI i ESPD’et. I den sammenhæng skal der for alle deltagende økonomiske aktører sættes kryds i ”Ja” i ESPD del II, afsnit A (Deltager den økonomiske aktør i udbudsprocessen sammen med andre). Yderligere skal den endelige dokumentation indeholde en underskrevet erklæring fra alle de økonomiske aktører (joint venture, konsortium eller andet) om, at de økonomiske aktører hæfter solidarisk, ubetinget og direkte for opfyldelse af den udbudte opgave.  • Hvis ansøger agter at anvende underleverandører til udførelsen af den udbudte ydelse, og kender til disse på ansøgningstidspunktet ønskes navne på den eller disse juridiske personer oplyst i ESPD’et. DOKUMENTATION FOR UDELUKKELSESGRUNDE Ansøger skal kunne dokumentere, at denne ikke er underlagt de obligatoriske udelukkelsesgrunde som anført i § 135, stk. 1, 2 og 3 i udbudsloven (lov nr. 1564 af 15/12/2015) og de frivillige udelukkelsesgrunde anført i § 137 stk. 1 nr. 2 og 6. I muligt omfang skal dette dokumenteres med den i e-Certis anførte dokumentation, jf. udbudslovens § 152, stk. 3. Sådan dokumentation kan omfatte: Et uddrag fra det relevante register eller et tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed, der erklærer, at ansøgeren eller Tilbudsgiveren ikke er underlagt udelukkelsesgrundene. Et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for, at ansøgeren ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene. En erklæring afgivet under ed eller en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, for en notar eller for en kompetent faglig organisation i det land, hvor ansøgeren eller Tilbudsgiveren er etableret. Anden relevant dokumentation som anført i e-Certis For danske ansøgere/Tilbudsgivere er dokumentationen indeholdt i "Serviceattesten", der kan rekvireres via Erhvervsstyrelsen. Tidshorisonten for indhentelse af en serviceattest fra anmodning til modtagelse er normalt to uger. For udenlandske ansøgere/Tilbudsgivere er det Ordregivers erfaring, at tidshorisonten for modtagelse af denne dokumentation er meget forskellige i de enkelte medlemslande. Som følge heraf opfordrer Ordregiver kraftigt udenlandske ansøgere/Tilbudsgivere til at indhente denne dokumentation så tidligt som muligt. Det anbefales at have dokumentationen klar og tilgængelig allerede i forbindelse med ansøgning om optagelse. EU har lanceret e-CERTIS, en gratis, online-baseret tjeneste med oplysning til virksomheder og ordregivende myndigheder om forskellige former for dokumentation ved udbud af offentlige kontrakter. Oplysninger om relevante certifikater kan hentes via: https://ec.europa.eu/tools/ecertis/#/search
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Samlet årsomsætning
Beskrivelse :  Den økonomiske aktørs samlede årsomsætning for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger:
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Gennemsnitlig årsomsætning
Beskrivelse :  Den økonomiske aktørs gennemsnitlige årsomsætning for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger:
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Specifik årsomsætning
Beskrivelse :  Den økonomiske aktørs specifikke årsomsætning på det forretningsområde, som er omfattet af kontrakten, for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger:
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Specifik gennemsnitlig omsætning
Beskrivelse :  Den økonomiske aktørs specifikke gennemsnitlige omsætning på det forretningsområde, som er omfattet af kontrakten, for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger:
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Etablering af virksomhed
Beskrivelse :  Hvis oplysningerne vedrørende omsætning (samlet eller specifik) ikke er til rådighed for hele den periode, der anmodes om, angives den dato, hvor virksomheden blev etableret, eller den økonomiske aktør startede sin virksomhed:
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Finansielle nøgletal
Beskrivelse :  For så vidt angår de finansielle nøgletal (såsom forholdet mellem aktiver og passiver), der er anført i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, erklærer den økonomiske aktør, at de faktiske værdier for de nøgletal, der anmodes om, er som følger: Mindstekrav til udvælgelseskriteriets opfyldelse Tilbudsgiver skal have positiv egenkapital de seneste 3 regnskabsår. Tilbudsgiver skal anføre egenkapitalen direkte i ESPD’et. Det er således ikke tilstrækkeligt, blot at henvise til tilbudsgivers årsregnskab. Tilbudsgiver skal have positiv soliditetsgrad de seneste 3 regnskabsår. Tilbudsgiver skal anføre soliditetsgraden direkte i ESPD’et. Det er således ikke tilstrækkeligt, blot at henvise til tilbudsgivers årsregnskab.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Erhvervsansvarsforsikring
Beskrivelse :  Det forsikrede beløb i den økonomiske aktørs erhvervsansvarsforsikring er følgende:
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Øvrige økonomiske og finansielle krav
Beskrivelse :  For så vidt angår eventuelle øvrige økonomiske og finansielle krav, som måtte være blevet anført i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne, erklærer den økonomiske aktør, at:
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Andet
Navn :  Certifikater udstedt af uafhængige organer vedrørende kvalitetssikringsstandarder
Beskrivelse :  Kan den økonomiske aktør fremlægge certifikater udstedt af uafhængige organer til bekræftelse af, at den økonomiske aktør opfylder de krævede kvalitetssikringsstandarder, herunder adgang for handicappede?
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Andet
Navn :  Certifikater udstedt af uafhængige organer vedrørende miljøledelsessystemer eller -standarder
Beskrivelse :  Er den økonomiske aktør i stand til at fremlægge certifikater udstedt af uafhængige organer til bekræftelse af, at den økonomiske aktør opfylder de krævede miljøledelsessystemer eller -standarder?
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn :  Optagelse i et relevant fagligt register
Beskrivelse :  Den økonomiske aktør er optaget i det relevante faglige register i den medlemsstat, hvor denne er etableret, jf. bilag XI til direktiv 2014/24/EU; økonomiske aktører fra visse medlemsstater kan være nødt til at opfylde andre krav i nævnte bilag.
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn :  Optagelse i et handelsregister
Beskrivelse :  Den økonomiske aktør er optaget i handelsregistre i den medlemsstat, hvor denne er etableret, jf. bilag XI til direktiv 2014/24/EU; økonomiske aktører fra visse medlemsstater kan være nødt til at opfylde andre krav i nævnte bilag.
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn :  For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: særlig autorisation er nødvendig
Beskrivelse :  Er det nødvendigt med en særlig autorisation for at kunne udføre den pågældende tjenesteydelse i den økonomiske aktørs etableringsland?
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn :  For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: medlemskab af en bestemt organisation nødvendigt
Beskrivelse :  Er det nødvendigt med medlemskab af en bestemt organisation for at kunne udføre den pågældende tjenesteydelse i den økonomiske aktørs etableringsland?
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type
Beskrivelse :  Kun for så vidt angår offentlige tjenesteydelseskontrakter: I referenceperioden har den økonomiske aktør leveret følgende betydelige tjenesteydelser af den anførte type. Ordregivende myndigheder kan kræve op til tre års erfaring og tillade, at der tages hensyn til erfaring, som ikke er indhøstet inden for de seneste tre år. Mindstekrav til udvælgelseskriteriets opfyldelse Tilbudsgiver skal dokumentere minimum 2 referencer inden for de seneste 3 år, vedrørende levering af ydelser svarende til udbuddets genstand. Tilbudsgiver skal angive referencerne direkte i ESPD'et. I referencerne skal kunde, periode og beløb angives. Se ESPD’et DEL IV afsnit C.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Teknikere eller tekniske organer til kvalitetskontrol
Beskrivelse :  Den økonomiske aktør kan disponere over følgende teknikere eller tekniske organer, navnlig dem, der er ansvarlige for kvalitetskontrol. For teknikere eller tekniske organer, som ikke direkte hører til den økonomiske aktørs virksomhed, men hvis kapacitet den økonomiske aktør baserer sig på, skal der udfyldes særskilte ESPD-formularer.
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Tekniske faciliteter og foranstaltninger til kvalitetssikring
Beskrivelse :  Den økonomiske aktør anvender følgende tekniske faciliteter og foranstaltninger til kvalitetssikring, og dennes undersøgelses- og forskningsfaciliteter er som følger:
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Undersøgelses- og forskningsfaciliteter
Beskrivelse :  Den økonomiske aktør anvender følgende undersøgelses- og forskningsfaciliteter:
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Forvaltning af forsyningskæden
Beskrivelse :  Den økonomiske aktør vil være i stand til at anvende følgende forvaltning af forsyningskæden og eftersporingssystemer ved gennemførelsen af kontrakten:
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Tilladelse til kontrol
Beskrivelse :  For komplekse produkter eller tjenesteydelser, der skal leveres, eller undtagelsesvis for produkter eller tjenesteydelser, som kræves til et særligt formål: Vil den økonomiske aktør tillade, at der foretages kontrol af dennes produktionskapacitet eller tekniske formåen og, om nødvendigt, af de undersøgelses- og forskningsfaciliteter, som denne råder over, og af kvalitetskontrolforanstaltningerne? Kontrollen skal foretages af den ordregivende myndighed eller, hvis denne indvilliger heri, på dennes vegne af et kompetent officielt organ i det land, hvor leverandøren eller tjenesteyderen er etableret.
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer
Beskrivelse :  Følgende uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer indehaves af tjenesteyderen eller leverandøren selv, og/eller (afhængigt af, hvilke krav der er fastsat i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne) af de ledende medarbejdere.
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Miljøledelsesforanstaltninger
Beskrivelse :  Den økonomiske aktør kan anvende følgende miljøledelsesforanstaltninger i forbindelse med gennemførelsen af kontrakten:
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Antal ledende medarbejdere:
Beskrivelse :  Den økonomiske aktørs antal ledende medarbejdere gennem de sidste tre år var som følger:
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Årlige gennemsnitlige antal beskæftigede
Beskrivelse :  Den økonomiske aktørs årlige gennemsnitlige antal beskæftigede gennem de sidste tre år var som følger:
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Værktøj, materiel og teknisk udstyr
Beskrivelse :  Den økonomiske aktør vil kunne disponere over følgende værktøj, materiel og tekniske udstyr til gennemførelse af kontrakten:
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Andel i underleverance
Beskrivelse :  Den økonomiske aktør agter eventuelt at give følgende andel (i procent) af kontrakten i underleverance. Bemærk, at hvis den økonomiske aktør har besluttet at give en del af kontrakten i underleverance og baserer sig på underleverandørens kapacitet til at udføre denne del, udfyldes et særskilt ESPD for sådanne underleverandører.
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Pris
Beskrivelse :  Priser skal anføres i den vedlagte Tilbudsliste i bilag 2, som foreskrevet. Priserne skal afgives ekskl. moms, men inkl. alle øvrige omkostninger forbundet med anskaffelsen.
Vægtning (procentdel, præcis) :  40
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Service og sikkerhed
Beskrivelse :  3.2.27 - Social bæredygtighed – 25 % Det vægtes positivt at Tilbudsgiveren har en plan, som i høj grad er målrettet arbejder med social bæredygtighed og påtager sig socialt ansvar i forhold til den udbudte ydelse, bustransport, f.eks. i hvilket omfang der arbejdes med at få personer fra det skæve arbejdsmarked med særlige behov med at få dem ind i medarbejderstaben. 3.2.28 – Antal af busser mv. – 25 % Det vægtes positivt såfremt Tilbudsgiver leverer en beskrivelse over antal af busser, størrelse, beskrivelse og billeder af disse som bydes ind med. Der lægges vægt på tilbudsgivers antal af busser i forskellige størrelser oplistet i tilbuddet. 3.2.29 – Nationale garager/underleverandører – 25 % Det vægtes positivt at tilbudsgiver leverer beskrivelse med placering af garager (i form af adresser), indhold i garagen og/eller beskrivelse af underleverandør. Ordregiver ønsker beskrivelsen og angivelsen af adresse for at sikre effektiv drift i alle geografiske områder. 3.2.30 – Datarapportering – 25 % Det vægtes positivt nu flere data tilbudsgiver kan medtage i rapporteringen.
Vægtning (procentdel, præcis) :  30
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Miljø og klima
Beskrivelse :  3.3.5 – Rengøring 100 % Det vægtes positivt såfremt Tilbudsgiveren anvender Svanemærkede, EU-Blomsten eller tilsvarende, til rengøring af busserne.
Vægtning (procentdel, præcis) :  30
5.1.11  Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på :  DAN
Frist for anmodning om yderligere oplysninger :  2024-01-29Z 11:00:00Z
Adresse på udbudsdokumenterne :  https://permalink.mercell.com/217501528.aspx,
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Elektronisk katalog :  Ikke tilladt
Varianter :  Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud :  2024-02-05Z 11:00:00Z
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt :  6 MONTH
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Dato/tidspunkt :  2024-02-05Z 11:00:00Z
Betingelser for kontrakten :
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere :  1
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse :  Syddansk Universitet
Organisation, der behandler tilbud :  Syddansk Universitet
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Syddansk Universitet
Registreringsnummer :  29283958
Postadresse :  Indkøb og Udbud
By :  Odense M
Postnummer :  5230
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Indkøb og Udbud
E-mail :  indkob@sdu.dk
Telefon :  +45 65509484
Køberprofil :  http://www.sdu.dk/
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Fax :  +45 33307799
Internetadresse :  http://www.naevneneshus.dk
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Fax :  +45 41715100
Internetadresse :  http://www.kfst.dk
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  1ac51eb7-2b5b-4520-8b8e-2f4c5d3c6f42 -  01
Formulartype :  Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype :  Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-12-08Z 12:20:38Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00749845-2023
EUT-S-nummer :  238/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-12-11Z

Send til en kollega

0.063