23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
15.12.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

BoligKorsør

BoligKorsørs offentlige udbud af rammeaftale vedr. levering af flytteydelser


BoligKorsør

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  BoligKorsør
Køberens retlige status :  Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Boliger og offentlige faciliteter
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  BoligKorsørs offentlige udbud af rammeaftale vedr. levering af flytteydelser
Beskrivelse :  BoligKorsørs afd. 35 står overfor en større renovering, hvilket medfører at den del beboere skal flyttes - nogle permanent, mens andre flyttes midlertidigt og skal dermed flyttes to gange.
Identifikator for proceduren :  963f664c-9788-41c2-a9f9-b416d833e35d
Type af procedure :  Åben
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  98392000 Tjenesteydelser i forbindelse med forflytning
Yderligere klassificering ( cpv ):  60100000 Vejtransport
Yderligere klassificering ( cpv ):  63120000 Oplagring og pakhusvirksomhed
Yderligere klassificering ( cpv ):  63122000 Opmagasinering
2.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vest- og Sydsjælland ( DK022 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger :  Ordregiver har, med baggrund i økonomiske forhold skønnet, at der med en samlet rammeaftale kan opnås mere fordelagtige priser. Ordregiver vurderer endvidere, af hensyn til kvaliteten og sammenhængen i den samlede udbudte opgave, at det er mest hensigtsmæssigt med én samlet rammeaftale, ligesom en opdeling, ud fra et markedsmæssigt forhold, ikke skønnes at give yderligere virksomheder – herunder SMV’er – mulighed for at afgive tilbud, idet disse i forvejen har mulighed for at byde ind på opgaven, da rammeaftalen er opbygget efter en kaskademodel. Opgaven udbydes derfor ikke i delaftaler.
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  4,200,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  6,000,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger :  Ordregiver er forpligtet til at udelukke tilbudsgivere etableret i lande opført på EU-liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner, jf. udbudslovens § 134 a, samt tilbudsgivere, som er omfattet af EU’s sanktioner mod Rusland, jf. EU Forordning nr. 833/2014, artikel 5k. Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135-136, finder de frivillige udelukkelsesgrunde i § 137 anvendelse i dette udbud. Der henvises til udbudslovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser. Tilbudsgiver er ikke berettiget til at afgive alternative og sideordnede tilbud.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6  Grunde til udelukkelse
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning :  Jf. udbudslovens bestemmelser herom.
Aktiver, der administreres af en kurator :  Jf. udbudslovens bestemmelser herom.
Betaling af skatter og afgifter :  Jf. udbudslovens bestemmelser herom.
Betaling af socialsikringsbidrag :  Jf. udbudslovens bestemmelser herom.
Børnearbejde og andre former for menneskehandel :  Jf. udbudslovens bestemmelser herom.
Deltagelse i en kriminel organisation :  Jf. udbudslovens bestemmelser herom.
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure :  Jf. udbudslovens bestemmelser herom.
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret :  Jf. udbudslovens bestemmelser herom.
Erhvervsvirksomheden er indstillet :  Jf. udbudslovens bestemmelser herom.
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure :  Jf. udbudslovens bestemmelser herom.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme :  Jf. udbudslovens bestemmelser herom.
Insolvens :  Jf. udbudslovens bestemmelser herom.
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren :  Jf. udbudslovens bestemmelser herom.
Konkurs :  Jf. udbudslovens bestemmelser herom.
Korruption :  Jf. udbudslovens bestemmelser herom.
Ophævelse eller en lignende sanktion :  Jf. udbudslovens bestemmelser herom.
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet :  Jf. udbudslovens bestemmelser herom.
Svig :  Jf. udbudslovens bestemmelser herom.
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet :  Jf. udbudslovens bestemmelser herom.
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område :  Jf. udbudslovens bestemmelser herom.
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet :  Jf. udbudslovens bestemmelser herom.
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet :  Jf. udbudslovens bestemmelser herom.
Tvangsakkord uden for konkurs :  Jf. udbudslovens bestemmelser herom.
5.  Delkontrakt
5.1  Teknisk ID for partiet :  LOT-0001
Titel :  BoligKorsørs offentlige udbud af rammeaftale vedr. levering af flytteydelser
Beskrivelse :  BoligKorsørs afd. 35 står overfor en større renovering, hvilket medfører at den del beboere skal flyttes - nogle permanent, mens andre flyttes midlertidigt og skal dermed flyttes to gange.
Intern identifikator :  Afd. 35
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  98392000 Tjenesteydelser i forbindelse med forflytning
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vest- og Sydsjælland ( DK022 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger : 
5.1.3  Anslået varighed
Startdato :  2024-03-01+01:00
Varigheds slutdato :  2030-03-31+01:00
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  4,200,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  6,000,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger :  Ordregiver er forpligtet til at udelukke tilbudsgivere etableret i lande opført på EU-liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner, jf. udbudslovens § 134 a, samt tilbudsgivere, som er omfattet af EU’s sanktioner mod Rusland, jf. EU Forordning nr. 833/2014, artikel 5k. Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135-136, finder de frivillige udelukkelsesgrunde i § 137 anvendelse i dette udbud. Der henvises til udbudslovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser. Tilbudsgiver er ikke berettiget til at afgive alternative og sideordnede tilbud.
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Samlet årsomsætning
Beskrivelse :  Tilbudsgiver skal angive sin samlede årsomsætning for det seneste disponible regnskabsår. Den samlede årsomsætning for det seneste disponible regnskabsår på min. 2 mio. DKK
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendt
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Soliditetsgrad
Beskrivelse :  Tilbudsgiver skal angive sin soliditetsgrad for det seneste disponible regnskabsår. Soliditetsgraden for det seneste disponible regnskabsår på min. 20 %.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendt
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Referencer
Beskrivelse :  Tilbudsgiver have én sammenlignelig reference fra de seneste tre år (regnet fra tilbudsfristen). Tilbudsgiver skal som minimum angive en og maksimalt to referencer fra opgaver vedr. flytteydelser leveret til almene boligorganisationer. Tilbudsgiver skal beskrive arbejdet/ydelsen i art og omfang, herunder antal flytninger, genhusninger mv., kontraktværdi , tidspunkt for opgaveudførelsen samt modtageren af arbejdet/ydelsen.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendt
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Beskrivelse af den metode, der skal anvendes, hvis vægtningen ikke kan udtrykkes ved hjælp af kriterier :  Der henvises til udbudsbetingelserne.
5.1.11  Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på :  dansk
Frist for anmodning om yderligere oplysninger :  2024-01-08+01:00 23:59:00+01:00
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Elektronisk katalog :  Tilladt
Alternative tilbud :  Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud :  2024-01-17+01:00 12:00:00+01:00
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt :  3 MONTH
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Åbningsdato :  2024-01-17+01:00 12:00:00+01:00
Betingelser for kontrakten :
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling :  ja
Der vil blive anvendt elektronisk betaling :  ja
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1. 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3. seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævns-lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere :  3
Begrundelse for rammeaftalens varighed :  Rammeaftalens varighed skyldes at rammeaftalen følger projektet ang. renoveringen af BoligKorsør afd. 35. Ordregiver har derfor vurderet, at det vil fet vil komplicere processen at opdele flytteprocessen i flere udbud over tid, fx at have en rammeaftale af hhv. 4 og 2 år eller 3 og 3 år, eftersom der kan være opmagasinering af inventar mv., som alt andet lige vil kompliceres med forskellige leverandører over tid. Det kan være fordyrende at opdele opgaven over tid, eftersom det kan kræve flytning af inventar ved ny leverandør samt øget risiko for beskadigelse/bortkommet inventar.
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem :
Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse :  BoligKorsør
Organisation, der behandler tilbud :  BoligKorsør
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  BoligKorsør
Registreringsnummer :  52729610
Postadresse :  Caspar Brands Plads 3A
By :  Korsør
Postnummer :  4220
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vest- og Sydsjælland ( DK022 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Kevin Lousen (på vegne af Ordregiver)
E-mail :  kelou@bdo.dk
Telefon :  +4587106333
Køberprofil :  https://boligkorsoer.dk/
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Nævnenes Hus, Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vestjylland ( DK041 )
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +4572405600
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41 71 50 00
Internetadresse :  https://kfst.dk/
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  fdfc4810-8fe2-4ba1-8495-f55295eac96d -  01
Formulartype :  Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype :  Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-12-14Z 10:00:53Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00762287-2023
EUT-S-nummer :  242/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-12-15Z

Send til en kollega

0.046