23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 244-767696
Offentliggjort
19.12.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

FynBus

Udbud af emissionsfri buskørsel i Svendborg By


FynBus

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: FynBus
CVR-nummer: 29979944
Postadresse: Tolderlundsvej 9
By: Odense C
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Bitten Bøgild
E-mail: bbo@fynbus.dk
Telefon: +45 30902452
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0d4f49e3-2b93-4205-af82-748b09ee5727/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0d4f49e3-2b93-4205-af82-748b09ee5727/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0d4f49e3-2b93-4205-af82-748b09ee5727/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0d4f49e3-2b93-4205-af82-748b09ee5727/homepage
I.6) Hovedaktivitet
Transport med bybane, sporvogn, trolleybus eller bus

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af emissionsfri buskørsel i Svendborg By

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Emissionsfri buskørsel i Svendborg By.

Kørselsomfanget er i alt ca. 27.558 afregningstimer årligt fordelt på 11 busser + reservebusser samt ad hoc dubleringskørsel og ekstrakørsel.

Genstanden for udbuddet er buskørsel indenfor Svendborg by.

Kontrakterne løber fra køreplansskiftet i august 2025 til køreplansskiftet i sommeren 2037 med option på op til 2x2 års forlængelse.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 300 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60112000 Offentlig vejtransport
60100000 Vejtransport
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Svendborg

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte ydelse omfatter emissionsfri buskørsel i Svendborg By.

.

Kørselsomfanget er ca. 27.558 afregningstimer fordelt på 11 busser. Kørslen vedrører bybuskørsel. Herudover er ad hoc dubleringskørsel og ekstrakørsel samt reservebusser.

.

Nærmere beskrivelse af kørslen findes i bilagene til Kravsspecifikationen:

• Hastus

• Arbejdskøreplaner

• K1 og K2 filer, bilag K

.

Genstanden for udbuddet er buskørsel indenfor Svendborg By.

.

Kontrakterne løber fra køreplansskiftet i august 2025 til køreplansskiftet i sommeren 2037 med option på op til 2 x 2 års forlængelse.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 300 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 192
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Af de 192 måneder er 2 x 24 måneder forlængelse.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten kan forlænges med op til 2 x 24 måneder.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

FynBus anvender alle obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. Udbudsloven § 134a, § 135 og § 136. Derudover anvender FynBus de frivillige udelukkelsesgrunde, jf. Udbudsloven § 137, nr. 1 – 5.

.

Tilbudsgiver skal sammen med ansøgningen fremsende en udfyldt udgave af Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) jf. nedenfor.

Såfremt tilbudsgiver agter at benytte og angiver underentreprenører og/eller baserer sig på andre enheders kapacitet eller udgør en sammenslutning af virksomheder (konsortier) skal der afleveres flere ESPD'er, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 5.2. ESPD'et er en egenerklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver, andre enheder eller konsortiet opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse. Disse oplysninger skal senere verificeres.

.

Der skal udfyldes følgende i ESPD’et:

Del II: Oplysninger om den økonomiske aktør

Punkt A: Oplysninger om den økonomiske aktør

Punkt B: Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter

Punkt C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet

Punkt D: Oplysninger om underleverandører, hvis kapacitet den økonomiske aktør ikke baserer sig på

.

Del III: Udelukkelsesgrunde

Punkt A: Grunde vedr. straffedomme

Punkt B: Grunde vedr. betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger: Hvis der er udestående betalinger, oplyses ”Ja” og det udestående beløb oplyses.

Punkt C: Grunde, der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet:

Tilbudsgiver skal bekræfte, at denne ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 - 3 og § 136. I modsat fald er FynBus forpligtet til at udelukke ansøgeren, jf. dog udbudslovens § 135, stk. 4 , 5 og 6.

Tilbudsgiver skal yderligere bekræfte, at denne ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137, stk. 1:

- Tilsidesættelse af visse forpligtelser, jf. nr. 1.

- Forhold vedr. insolvens/konkurs el. lign., jf. nr. 2.

- Aftale med henblik på konkurrencefordrejning, jf. nr. 3

- Mislighold af tidligere offentlig kontrakt, jf. nr. 4

- Uretmæssig påvirkning af Ordregivers beslutningsproces, jf. nr. 5

.

Del IV: Udvælgelse

Punkt B: Økonomisk og finansiel formåen

- Finansielle nøgletal, jf. pkt. III.1.2)

Punkt C: Teknisk og faglig formåen

- Udførelse af tjenesteydelser af den anførte type, jf. pkt. III.1.3)

.

ESPD udfyldes af tilbudsgiver i udbudssystemet.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen:

• Tilbudsgivers egenkapital skal være positiv i de tre seneste disponible regnskabsår.

• Tilbudsgiver skal have et forhåndstilsagn vedr. anfordringsgaranti

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Egenkapital:

Tilbudsgivers egenkapital skal være positiv i de tre seneste disponible regnskabsår.

- Ved de ”tre seneste disponible regnskabsår" forstås de tre seneste regnskaber afsluttet forud for indgivelse af ansøgning i overensstemmelse med de regler og den praksis, der gælder for ansøgerens regnskabsaflæggelse.

- Ved en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) beregnes ansøgerens samlede egenkapital som summen af egenkapital i sammenslutningen. Såfremt ansøgere baserer sig på en eller flere støttende

virksomheders økonomiske og finansielle kapacitet, beregnes egenkapitalen på samme måde som for en sammenslutning af økonomiske aktører.

.

Erklæring om ansøgers egenkapital for de tre seneste disponible afsluttede regnskabsår, herunder fx via fremlæggelse af årsregnskaber for de tre seneste disponible afsluttede regnskabsår eller uddrag heraf, eller via en oversigt over relevante nøgletal for de tre seneste disponible afsluttede regnskabsår attesteret af ansøgers ledelse eller revisor. Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) skal oplysningerne angives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen.

.

Forhåndstilsagn vedrørende anfordringsgaranti:

- Tilbudsgiver skal have et forhåndstilsagn vedr. anfordringsgaranti.

- Forhåndstilsagn vedr. anfordringsgarantien skal modsvare størrelsen på de delkontrakter, der ansøges om at afgive tilbud på, jf. Kontraktens § 42.

- Tilbudsgiver skal kunne dokumentere, at et pengeinstitut vil udstede en anfordringsgaranti på 100.000 kr./driftsbus.

.

Kravet vil være opfyldt, hvis ansøgningen om prækvalifikation er vedlagt en erklæring fra et anerkendt pengeinstitut hjemmehørende i Danmark.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Minimumskrav til teknisk og faglig formåen:

Tilbudsgiver skal som mindstekrav anføre én reference over leveringer i ESPD udført indenfor de seneste tre afsluttede kalenderår forud for ansøgningsfristens udløb. Der kan anføres flere.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver kan dokumentere at have udført en ”opgave” indenfor det specifikke forretningsområde, jf. afgrænsning heraf nedenfor, der er omfattet af kontrakten, indenfor de seneste tre afsluttede kalenderår forud for ansøgningsfristens udløb. Opgaven kan være påbegyndt mere end tre afsluttede kalenderår forud for ansøgningsfristens udløb, men den skal i så fald være afsluttet indenfor de seneste tre afsluttede kalenderår forud for ansøgningsfristens udløb. Opgaven kan være igangværende, men den skal i så fald være påbegyndt indenfor de seneste tre afsluttede kalenderår forud for tilbudsfristens udløb.

.

Ved ”Opgave indenfor det specifikke forretningsområde, der er omfattet af kontrakten”, forstås:

Levering af ydelser til offentlige virksomheder eller myndigheder indenfor buskørsel med personer til offentlige virksomheder eller myndigheder, hvor opgaven har et samlet omfang på minimum 10.000 køreplanstimer årligt. I tilfælde af, at igangværende opgaver anvendes som referencer, skal ansøger således have faktureret for minimum 10.000 køreplanstimer årligt på opgaven inden udløb af det seneste kalenderår før ansøgningsfristens udløb.

.

Referencen i ESPD’et bør således indeholde: Beskrivelse af ansøgers ydelse, omfanget af opgaven, oplysning om tidspunkt for udførelsen (dato) og oplysninger om den offentlige modtager af ansøgerens ydelse.

.

Referencer, hvor tilbudsgiver har foretaget levering som en del af et konsortium, kan indgå som en gyldig reference, såfremt det oplyses, hvor stor en del af leverancen, der blev ydet af tilbudsgiveren, samt hvilke konkrete dele af opgaven, der blev leveret af tilbudsgiver, og det fremgår af disse oplysninger, at tilbudsgivers rådgivning omfattede en del af projektet der havde et samlet omfang på minimum10.000 køreplanstimer årligt.

.

Tilbudsgiver skal som mindstekrav anføre én reference over leveringer i ESPD udført indenfor de seneste tre afsluttede kalenderår forud for ansøgningsfristens udløb. Der kan anføres flere, jf. Nedenfor. Alternativt til beskrivelse af referencer i ESPD kan vedlægges Bilag B – Beskrivelse af referencer.

III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

DKK 100.000 pr. driftsbus

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Der henvises til kontrakten vedlagt udbudsmaterialet.

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Ingen krav til retlig form, men hvis tilbud afgives af et konsortium, skal tilbuddet vedlægges en erklæring om, at alle deltagere i konsortiet hæfter direkte, ubegrænset og solidarisk for kontraktens udførelse og med angivelse af en konsortiedeltager, med hvem ordregiver kan indgå bindende aftaler på konsortiets vegne. Entreprenøren har det fulde ansvar overfor FynBus. Dersom et konsortium får tildelt kontrakt, skal hvert medlem af konsortiet afgive skriftlig erklæring om solidarisk hæftelse og ansvar for kontrakten.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

Det er et mindstekrav for udførelse af buskørsel, at ansøger kan opfylde kvalifikationskravene i Lovbekendtgørelse af 15. maj 2023 nr. 542 om buskørsel (herefter Busloven).

III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til kontrakten vedlagt udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 29/02/2024
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 31/08/2024
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 01/03/2024
Tidspunkt: 08:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Ingen adgang for tilbudsgivere

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem, jf. adressen i punkt I.3.

.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud. FynBus yder ikke vederlag til deltagerne i udbudsprocessen.

.

De tilbud, der afleveres i forbindelse med den indledende tilbudsfrist, anses for at være afgivet som bindende tilbud for tilbudsgiverne.

.

Tilbudsgiver har mulighed for at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbuddet. Alle spørgsmål skal stilles i udbudssystemet ETHICS.

Det er tilbudsgivers eget ansvar at holde sig ajour med materialet i udbudssystemet.

.

Tilbudsgiver, andre enheder og konsortier skal på FynBus’ opfordring fremlægge dokumentation i henhold til udbudslovens §§144 og 152 for de oplysninger, som er afgivet i ESPD i forbindelse med tilbudsafgivelsen.

Følgende dokumentation for personlige forhold skal på opfordring sendes til FynBus, forinden Fyn-Bus kan træffe beslutning om tildeling. Dokumentationen skal fremlægges inden for en af FynBus fastsat passende frist:

• Serviceattest

• Erklæring under ed

• Erklæring på tro og love

som bevis for at ansøger ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1-3, og § 137, stk. 1, nr. 2:

1. Et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed, der viser, at ansøgeren ikke er omfattet af udelukkelses-grundene i udbudslovens §§ 135, stk. 1-3, og § 137, stk. 1, nr. 2.

2. Et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for, at ansøgeren ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § § 135, stk. 1-3, og § 137, stk. 1, nr. 2.

.

Udsteder tilbudsgiverens land ikke de nævnte certifikater eller dokumenter, kan de erstattes af en erklæring under ed eller erklæring på tro og love i overensstemmelse med udbudslovens § 153, stk. 2.

For så vidt angår danske tilbudsgivere, kan beviset bestå i en serviceattest, som ikke må være dateret tidligere end 6 måneder før tilbudsfristens udløb. Serviceattester udstedes af Erhvervsstyrelsen, og Erhvervsstyrelsen opkræver gebyr som betaling for serviceattester.

.

Erklæring om tilbudsgivers egenkapital for de tre seneste disponible afsluttede regnskabsår, herunder fx via fremlæggelse af årsregnskaber for de tre seneste disponible afsluttede regnskabsår eller uddrag heraf, eller via en oversigt over relevante nøgletal for de tre seneste disponible afsluttede regnskabsår attesteret af tilbudsgiverens ledelse eller revisor. Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) skal oplysningerne angives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager over prækvalifikationsbeslutning skal indgives indenfor 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Klager over tildelingsbeslutning skal indgives senest 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregivers offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-tidende om indgåelse af kontrakt.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/12/2023

Send til en kollega

0.031