23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
21.12.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

Reservedele til Forsvarets mobile tankanlæg og tankvogne


Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Køberens retlige status :  Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Forsvarsområdet
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Reservedele til Forsvarets mobile tankanlæg og tankvogne
Beskrivelse :  Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har indgået en 4-årig aftale Rammeaftale vedrørende køb af reservedele til Forsvarets mobile tankanlæg og tankvogne. Disse reservedele anvendes af Forsvaret selv til at servicere og vedligeholde Forsvarets egne mobile tankanlæg og tankvogne hvilket består af regelmæssige eftersyn, reparationer og modifikationer.
Identifikator for proceduren :  0dc55257-6cf8-485f-8e5f-616f486d02bb
Intern identifikator :  2201/010924
Type af procedure :  Åben
Proceduren er en hasteprocedure :  No
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
Yderligere klassificering ( cpv ):  34900000 Diverse transportudstyr og reservedele
Yderligere klassificering ( cpv ):  34910000 Hestevogne eller håndtrukne vogne, andre ikke mekanisk drevne køretøjer, bagagevogne og diverse reservedele
Yderligere klassificering ( cpv ):  34913000 Diverse reservedele
2.1.2  Udførelsessted
Postadresse :  Håndværkervej 14
By :  Aalborg
Postnummer :  9000
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Nordjylland ( DK050 )
2.1.4  Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
Udbudsloven (lov nr. 1564 af 15. december 2015 med senere ændringer) -  Udbudsloven implementerer udbudsdirektivet (2014/24/EU) i dansk ret.
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Reservedele til Forsvarets mobile tankanlæg og tankvogne
Beskrivelse :  Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har indgået en 4-årig aftale Rammeaftale vedrørende køb af reservedele til Forsvarets mobile tankanlæg og tankvogne. Disse reservedele anvendes af Forsvaret selv til at servicere og vedligeholde Forsvarets egne mobile tankanlæg og tankvogne hvilket består af regelmæssige eftersyn, reparationer og modifikationer.
Intern identifikator :  2201/010924
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
Yderligere klassificering ( cpv ):  34900000 Diverse transportudstyr og reservedele
Yderligere klassificering ( cpv ):  34910000 Hestevogne eller håndtrukne vogne, andre ikke mekanisk drevne køretøjer, bagagevogne og diverse reservedele
Yderligere klassificering ( cpv ):  34913000 Diverse reservedele
5.1.2  Udførelsessted
Postadresse :  Håndværkervej 14
By :  Aalborg
Postnummer :  9000
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Nordjylland ( DK050 )
Yderligere oplysninger : 
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  4 YEAR
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Pris
Beskrivelse :  Der lægges vægt på den evalueringstekniske sum.
Vægtning (procentdel, præcis) :  100
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  I henhold til § 7, stk. 2, i klagenævnsloven (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer) skal klage indgives til Klagenævnet for Udbud inden følgende klagefrister: 1) 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på klagenævnets hjemmeside.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten :  Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
6.  Resultater
Værdien af alle de kontrakter, der tildeles i denne bekendtgørelse :  1,500,000 DKK
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure :  4,000,000 DKK
Rammeaftalens omtrentlige værdi :  1,500,000 DKK
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen :  4,000,000 DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen :  1,500,000 DKK
6.1.2  Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn :  Sanistål A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator :  2023-000225
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter :  LOT-0000
Værdien af resultatet :  1,500,000 DKK
Underentreprise :  no
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten :  4600006959
Titel :  Reservedele til Forsvarets mobile tankanlæg og tankvogne
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud :  2023-11-16+01:00
Dato for indgåelse af kontrakten :  2023-12-13+01:00
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale :  false
Organisation, der undertegner kontrakten :  Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
6.1.4  Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser :  Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :  3
Type modtagne indgivelser :  Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :  2
Type modtagne indgivelser :  Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :  0
Type modtagne indgivelser :  Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i lande uden for EØS
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :  0
Type modtagne indgivelser :  Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :  3
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Registreringsnummer :  ORG-16-28-71-80
Postadresse :  Lautrupbjerg 1-5
By :  Ballerup
Postnummer :  2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Sinem Gamze Tecer
E-mail :  00503749@mil.dk
Telefon :  40161336
Internetadresse :  https://www.fmi.dk
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  ORG-37795526
Postadresse :  Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vestjylland ( DK041 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Klagenævnet for Udbud
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  ORG-10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://www.kfst.dk
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Sanistål A/S
Den økonomiske operatørs størrelse :  large
Registreringsnummer :  42997811
Postadresse :  Håndværkervej 14
By :  Aalborg
Postnummer :  9000
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Nordjylland ( DK050 )
Land :  Danmark
Telefon :  96306000
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter :  LOT-0000
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  84e494a9-87b2-430e-a245-9f398e68ed33 -  01
Formulartype :  Resultater
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-12-20Z 13:24:42Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00774845-2023
EUT-S-nummer :  246/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-12-21Z

Send til en kollega

0.078