23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
26.12.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

FS Ejendomsselskab A/S

Udbud af midlertidig kontrakt om flytte- og opbevaringsydelser


FS Ejendomsselskab A/S

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  FS Ejendomsselskab A/S
Køberens retlige status :  Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Økonomiske anliggender
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Udbud af midlertidig kontrakt om flytte- og opbevaringsydelser
Beskrivelse :  I forlængelse af den brede politiske aftale om erstatning til minkavlere og minkfølgeerhverv berørt af COVID-19 (S, V, RV, SF og LA) er det besluttet, at Finansiel Stabilitet skal stå for håndteringen af de aktiver, som staten overtager fra minkfølgeerhvervene. Der er tale om en bred portefølje af aktiver, herunder minkskind, minkbure, varelagre, vogn- og maskinparker, fast ejendom og inventar. Aktiverne overtages med henblik på enten videresalg eller bortskaffelse/nedrivning. Finansiel Stabilitet vil i forbindelse med håndteringen af de overtagne aktiver fra minkfølgeerhvervene få brug for en række flytte- og opbevaringsydelser. Dette udbud vedrører en midlertidig kontrakt om flytte- og opbevaringsydelser i relation til de aktiver, som Finansiel Stabilitet overtager fra minkfølgeerhverv før den 15. februar 2024. Det forventes, at Finansiel Stabilitet vil overtage aktiver fra i alt ca. 7 minkfølgeerhverv i perioden, og at disse primært vil befinde sig i Midt- og Nordjylland. Flytte- og opbevaringsydelserne omfatter som udgangspunkt deltagelse i besigtigelse hos det pågældende minkfølgeerhverv og planlægning af flytningen, afhentning af aktiverne hos det pågældende minkfølgeerhverv og flytning af aktiverne til en relevant lokation. Flytte- og opbevaringsydelserne omfatter også midlertidig opbevaring på en lokation tilbudt af tilbudsgiver og efterfølgende flytning i forbindelse med afholdelse af auktioner eller anden salg af aktiverne, hvor der er behov for dette, og oprydning og forsvarlig bortskaffelse af aktiver uden salgsmæssig værdi. Finansiel Stabilitet offentliggør snarest en rammeaftale om flytte- og opbevaringsydelser, som vil gælde fra den 15. februar 2024.
Identifikator for proceduren :  cdf57df6-cb25-4fb5-b61e-eab41867e1f3
Tidligere bekendtgørelse :  16c77092-4954-4e39-8132-2bab3114e313-01
Intern identifikator :  3
Type af procedure :  Åben
Proceduren er en hasteprocedure :  Yes
Begrundelse for hasteproceduren :  Udbuddet gennemføres som et hasteudbud. Dette skyldes, at Finansiel Stabilitet forventes at overtage de første aktiver i starten af første kvartal 2024 og Finansiel Stabilitet er forpligtet til at flytte aktiverne inden for kort tid fra overtagelsen. Da Finansiel Stabilitet først den 2. november 2023 har fået til opgave at skulle stå for håndteringen af de aktiver, som staten overtager fra minkfølgeerhvervene, har det ikke været muligt at offentliggøre et udbud af flytte- og opbevaringsydelser tidligere, og det er derfor ikke muligt at overholde den ordinære frist for offentlige udbud. Finansiel Stabilitet vil snarest muligt offentliggøre et udbud af rammeaftaler om flytte- og opbevaringsydelser med forventet kontraktstart den 15. februar 2024. Rammeaftalen vil gælde for de aktiver, som overtages fra og med den 15. februar 2024, der vil udgøre langt størstedelen af alle aktiver, der overtages fra minkfølgeerhvervene. Finansiel Stabilitet har således begrænset omfanget af hasteudbuddet til det absolut nødvendige.
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Yderligere klassificering ( cpv ):  60100000 Vejtransport
Yderligere klassificering ( cpv ):  60180000 Udlejning af varetransportkøretøjer med chauffør
Yderligere klassificering ( cpv ):  63120000 Oplagring og pakhusvirksomhed
Yderligere klassificering ( cpv ):  63121100 Oplagring
Yderligere klassificering ( cpv ):  63122000 Opmagasinering
Yderligere klassificering ( cpv ):  98392000 Tjenesteydelser i forbindelse med forflytning
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  725,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  2,000,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger :  Udbuddet annulleres. Baggrunden for annullationen er, at Finansiel Stabilitet har fået oplyst af Fødevarestyrelsen, som er part i sagerne for erstatnings- og taksationskommissionerne vedrørende minkfølgeerhvervsvirksomheder, at behandlingen af de første sager er blevet udskudt, hvorfor Finansiel Stabilitet ikke kommer til at overtage aktiver forud for 15. februar 2024. Finansiel Stabilitet har derfor ikke behov for at indgå en midlertidig kontrakt om flytte- og opbevaringsydelser forud for indgåelsen af den rammeaftale om flytte- og opbevaringsydelser, der er udbudt ved et separat offentligt udbud.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Udbud af midlertidig kontrakt om flytte- og opbevaringsydelser
Beskrivelse :  I forlængelse af den brede politiske aftale om erstatning til minkavlere og minkfølgeerhverv berørt af COVID-19 (S, V, RV, SF og LA) er det besluttet, at Finansiel Stabilitet skal stå for håndteringen af de aktiver, som staten overtager fra minkfølgeerhvervene. Der er tale om en bred portefølje af aktiver, herunder minkskind, minkbure, varelagre, vogn- og maskinparker, fast ejendom og inventar. Aktiverne overtages med henblik på enten videresalg eller bortskaffelse/nedrivning. Finansiel Stabilitet vil i forbindelse med håndteringen af de overtagne aktiver fra minkfølgeerhvervene få brug for en række flytte- og opbevaringsydelser. Dette udbud vedrører en midlertidig kontrakt om flytte- og opbevaringsydelser i relation til de aktiver, som Finansiel Stabilitet overtager fra minkfølgeerhverv før den 15. februar 2024. Det forventes, at Finansiel Stabilitet vil overtage aktiver fra i alt ca. 7 minkfølgeerhverv i perioden, og at disse primært vil befinde sig i Midt- og Nordjylland. Flytte- og opbevaringsydelserne omfatter som udgangspunkt deltagelse i besigtigelse hos det pågældende minkfølgeerhverv og planlægning af flytningen, afhentning af aktiverne hos det pågældende minkfølgeerhverv og flytning af aktiverne til en relevant lokation. Flytte- og opbevaringsydelserne omfatter også midlertidig opbevaring på en lokation tilbudt af tilbudsgiver og efterfølgende flytning i forbindelse med afholdelse af auktioner eller anden salg af aktiverne, hvor der er behov for dette, og oprydning og forsvarlig bortskaffelse af aktiver uden salgsmæssig værdi. Finansiel Stabilitet offentliggør snarest en rammeaftale om flytte- og opbevaringsydelser, som vil gælde fra den 15. februar 2024.
Intern identifikator :  3
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Yderligere klassificering ( cpv ):  60100000 Vejtransport
Yderligere klassificering ( cpv ):  60180000 Udlejning af varetransportkøretøjer med chauffør
Yderligere klassificering ( cpv ):  63120000 Oplagring og pakhusvirksomhed
Yderligere klassificering ( cpv ):  63121100 Oplagring
Yderligere klassificering ( cpv ):  63122000 Opmagasinering
Yderligere klassificering ( cpv ):  98392000 Tjenesteydelser i forbindelse med forflytning
5.1.3  Anslået varighed
Startdato :  2024-01-02+01:00
Slutdato :  2024-02-14+01:00
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  725,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  2,000,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger :  Udbuddet annulleres. Baggrunden for annullationen er, at Finansiel Stabilitet har fået oplyst af Fødevarestyrelsen, som er part i sagerne for erstatnings- og taksationskommissionerne vedrørende minkfølgeerhvervsvirksomheder, at behandlingen af de første sager er blevet udskudt, hvorfor Finansiel Stabilitet ikke kommer til at overtage aktiver forud for 15. februar 2024. Finansiel Stabilitet har derfor ikke behov for at indgå en midlertidig kontrakt om flytte- og opbevaringsydelser forud for indgåelsen af den rammeaftale om flytte- og opbevaringsydelser, der er udbudt ved et separat offentligt udbud.
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Pris
Beskrivelse :  Der henvises til udbudsbetingelserne.
Vægtning (procentdel, præcis) :  40
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Opgaveløsning
Beskrivelse :  Der henvises til udbudsbetingelserne.
Vægtning (procentdel, præcis) :  30
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Organisation
Beskrivelse :  Der henvises til udbudsbetingelserne.
Vægtning (procentdel, præcis) :  30
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage: » Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud innden: 1. 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3. 6 måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævnslovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  FS Ejendomsselskab A/S
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline :  FS Ejendomsselskab A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6.  Resultater
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder :  Afgørelse truffet af køber på grund af ændrede behov
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  FS Ejendomsselskab A/S
Registreringsnummer :  33358628
Postadresse :  Sankt Annæ Plads 13, 2. tv
By :  Køven
Postnummer :  1250
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Lise Aaby Nielsen
E-mail :  lni@plesner.com
Telefon :  +45 36941456
Internetadresse :  https://www.fs.dk
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Nævnenes Hus, Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Østjylland ( DK042 )
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405708
Internetadresse :  https://www.klfu@naevneneshus.dk
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Internetadresse :  https://www.klfu@naevneneshus.dk
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  951f5f4b-5ffe-492e-a7bd-817f124cb32e -  01
Formulartype :  Resultater
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-12-22Z 09:19:20Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00788927-2023
EUT-S-nummer :  248/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-12-26Z

Send til en kollega

0.063