23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
10.01.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Udenrigsministeriet

Limousinekørsel for Udenrigsministeriet


Udenrigsministeriet

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Udenrigsministeriet
Køberens retlige status :  Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Limousinekørsel for Udenrigsministeriet
Beskrivelse :  Den udbudte opgave omfatter limousinekørsel for Udenrigsministeriet. Udenrigsministeriets Protokol servicerer gæster til Udenrigsministeriet og Statsministeriet og har løbende behov for at bestille limousiner og vans og, inkl. chauffør til nærmere specificeret kørsel. Gæsterne vil blandt andet omfatte royale personer, statsoverhoveder, ministre og embedsmænd – danske såvel som udenlandske. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud efter reglerne i udbudslovens (LBK nr. 10 af 6. januar 2023) afsnit II. Der vil blive indgået én rammeaftale med én tilbudsgiver.
Identifikator for proceduren :  e0d39d61-deb3-47a1-bfd7-ab52ef49caba
Intern identifikator :  1
Type af procedure :  Åben
Proceduren er en hasteprocedure :  No
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  60170000 Udlejning af køretøjer til personbefordring med chauffør
Yderligere klassificering ( cpv ):  60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  4,500,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  4,500,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Limousinekørsel for Udenrigsministeriet
Beskrivelse :  Den udbudte opgave omfatter limousinekørsel for Udenrigsministeriet. Udenrigsministeriets Protokol servicerer gæster til Udenrigsministeriet og Statsministeriet og har løbende behov for at bestille limousiner og vans og, inkl. chauffør til nærmere specificeret kørsel. Gæsterne vil blandt andet omfatte royale personer, statsoverhoveder, ministre og embedsmænd – danske såvel som udenlandske. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud efter reglerne i udbudslovens (LBK nr. 10 af 6. januar 2023) afsnit II. Der vil blive indgået én rammeaftale med én tilbudsgiver.
Intern identifikator :  1
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  60170000 Udlejning af køretøjer til personbefordring med chauffør
Yderligere klassificering ( cpv ):  60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
5.1.3  Anslået varighed
Startdato :  2024-03-01+01:00
Slutdato :  2026-03-31+02:00
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser :  2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her :  Mulighed for forlængelse af kontrakten i 2 x 1 år.
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  4,500,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  4,500,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.7  Strategiske udbud
Tilgang til reduktion af miljøvirkninger :  Tilpasning til klimaændringer
Kriterier for grønne udbud :  Ingen kriterier for grønne offentlige udbud
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Pris
Beskrivelse :  Den evalueringstekniske pris danner baggrund for underkriteriet ”Pris”. Den opgøres på årsbasis og vil blive beregnet som følger: (400 forventede timer pr. år (a) x tilbudt timepris) + (50 forventede timer pr. år (b) x tilbudt timepris) + (500 forventede timer pr. år (c) x tilbudt timepris) + (150 forventede timer pr. år (d) x tilbudt timepris) = Evalueringsteknisk pris.
Vægtning (procentdel, præcis) :  70
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Uddannelse
Beskrivelse :  Tilbuddet bør indeholde en plan med redegørelse for, hvordan tilbudsgiver løbende uddanner medarbejdere, der stilles til rådighed for gennemførelse af opgaver under rammeaftalen. Planen skal indeholde uddannelse, som lægger ud over de krav, som ordregiver stiller i rammeaftalen. Der ønskes angivet, hvilken videreuddannelse medarbejderne får, hvornår medarbejderne uddannes, om uddannelsen specifikt vedrører opgaverne under rammeaftalen, samt Tilbudsgivers strategi for videreuddannelse. Ved bedømmelsen af Uddannelse, vil der blive lagt vægt på: at tilbudsgiver har en plan for løbende og regelmæssigt at videreuddanne de medarbejdere, der skal anvendes under rammeaftalen. at tilbudsgiver tilbyder relevant uddannelse i service til sine medarbejdere med fokus på service til VIPs, herunder VIPs/embedsmænd med kulturelle forskelle. Planen skal beskrives i Bilag 3, Uddannelsesplan. Planen må maksimalt have et omfang på 2 A4-sider. Såfremt planen fylder mere end 2 A4-sider, vil der kun blive lagt vægt på de første 2 A4-sider i vurderingen. Forside og indledning tæller ikke med i omfanget på 2 A4-sider
Vægtning (procentdel, præcis) :  30
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling :  Klagenævnet for Udbud
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår miljøbeskyttelse :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Udenrigsministeriet
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline :  Udenrigsministeriet
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten :  Udenrigsministeriet
Organisation, der udfører betalingen :  Udenrigsministeriet
Organisation, der undertegner kontrakten :  Udenrigsministeriet
6.  Resultater
Værdien af alle de kontrakter, der tildeles i denne bekendtgørelse :  4,500,000 DKK
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure :  4,500,000 DKK
Rammeaftalens omtrentlige værdi :  4,500,000 DKK
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen :  4,500,000 DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen :  4,500,000 DKK
6.1.2  Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn :  Capital Limousine Service
Tilbud :
Tilbud – Identifikator :  2023/S 198-619381
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter :  LOT-0000
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten :  2023/S 198-619381
Titel :  Rammeaftale om limousinekørsel for Udenrigsministeriet
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud :  2023-11-28+01:00
Dato for indgåelse af kontrakten :  2024-01-04+01:00
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale :  false
Organisation, der undertegner kontrakten :  Udenrigsministeriet
6.1.4  Statistiske oplysninger
Resumé af de anmodninger om en undersøgelse, som køberen har modtaget :
Antal klagere :  0
Udvalg af tilbud :
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi :  799,250 DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi :  902,000 DKK
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Udenrigsministeriet
Registreringsnummer :  43271911
Postadresse :  Asiatisk Plads 2
By :  København K
Postnummer :  1448
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Emil Rosenkvist
E-mail :  emiros@um.dk
Telefon :  +45 33921735
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Capital Limousine Service
Registreringsnummer :  17231898
Postadresse :  Vingårds Alle 71, 3. tv.
By :  Hellerup
Postnummer :  2900
Land :  Danmark
E-mail :  kg@clls.dk
Telefon :  +45 40320760
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter :  LOT-0000
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Nævnenes Hus, Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 35291000
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
Organisation med ansvar for mægling
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår miljøbeskyttelse
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår miljøbeskyttelse
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  c0032703-b258-46e4-9ca1-781c8eeabba6 -  01
Formulartype :  Resultater
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2024-01-09Z 11:13:22Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00017068-2024
EUT-S-nummer :  7/2024
Offentliggørelsesdato :  2024-01-10Z

Send til en kollega

0.047