23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
12.01.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Byggeri og ejendomme, Nyt Aalborg Universitetshospital

Nyt Aalborg Universitetshospital - udbud af affalds-, centrallager-, apoteks- og væstevogne samt undervogne til øvrige vogne


Byggeri og ejendomme, Nyt Aalborg Universitetshospital

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn Byggeri og ejendomme, Nyt Aalborg Universitetshospital
Køberens retlige status Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter Sundhed
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel Nyt Aalborg Universitetshospital - udbud af affalds-, centrallager-, apoteks- og væstevogne samt undervogne til øvrige vogne
Beskrivelse Udbuddet vedrører transportvogne til flere typer vogne, herunder affaldsvogne, centrallagervogne, apoteksvogne, væskevogne og undervogne til linnedvogne. Udbuddet udbydes af Nyt Aalborg Universitetshospital. Projektafdelingen Nyt Aalborg Universitetshospital er Bygherre for opførelse af Nyt Aalborg (herefter betegnet Bygherre). Det udbudte arbejde er beskrevet mere detaljeret i udbudsmaterialet.
Identifikator for proceduren b796c6cd-f03d-44df-910e-9e770b5b5b6f
Tidligere bekendtgørelse 339381-2023
Type af procedure Åben
Proceduren er en hasteprocedure nej
2.1.1  Formål
Kontraktens art Varer
Primær klassificering   ( cpv ):  34622500   Bagagevogne og specialvogne
Yderligere klassificering   ( cpv ):  34000000   Transportudstyr og transporthjælpemidler
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33190000   Diverse medicinske apparater og produkter
2.1.2  Udførelsessted
Postadresse Hospitalsbyen 1    
By Gistrup
Postnummer 9260
Landespecifik underafdeling (NUTS) Nordjylland   ( DK050 )
Land Danmark
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 20,500,000   DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Teknisk ID for partiet LOT-0000
Titel Nyt Aalborg Universitetshospital - udbud af affalds-, centrallager-, apoteks- og væstevogne samt undervogne til øvrige vogne
Beskrivelse Udbuddet vedrører transportvogne til flere typer vogne, herunder affaldsvogne, centrallagervogne, apoteksvogne, væskevogne og undervogne til linnedvogne. Udbuddet udbydes af Nyt Aalborg Universitetshospital. Projektafdelingen Nyt Aalborg Universitetshospital er Bygherre for opførelse af Nyt Aalborg (herefter betegnet Bygherre). Det udbudte arbejde er beskrevet mere detaljeret i udbudsmaterialet.
Intern identifikator Nyt Aalborg Universitetshospital - udbud af affalds-, centrallager-, apoteks- og væstevogne samt undervogne til øvrige vogne
5.1.1  Formål
Kontraktens art Varer
Primær klassificering   ( cpv ):  34622500   Bagagevogne og specialvogne
Yderligere klassificering   ( cpv ):  34000000   Transportudstyr og transporthjælpemidler
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33190000   Diverse medicinske apparater og produkter
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne Ingen
5.1.2  Udførelsessted
Postadresse Hospitalsbyen 1    
By Gistrup
Postnummer 9260
Landespecifik underafdeling (NUTS) Nordjylland   ( DK050 )
Land Danmark
Yderligere oplysninger
5.1.3  Anslået varighed
Startdato 2024-01-01+01:00
Varighed 24   MONTH
5.1.4  Fornyelse
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her Ingen
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 20,500,000   DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger I forhold til de frivillige udelukkelsesgrunde stilles der krav om at tilbudsgiver ikke befinder sig i udelukkelsesgrundende i udbudslovens §137, stk. 1, nr. 1, 2, 3, 4, og 6.
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type Kvalitet
Beskrivelse Vogndesign
Vægtning (procentdel, præcis) 20
Kriterium :
Type Kvalitet
Beskrivelse Brugervenlighed
Vægtning (procentdel, præcis) 25
Kriterium :
Type Pris
Beskrivelse Pris
Vægtning (procentdel, præcis) 55
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer (loven er tilgængelig på www.retsinfo.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: § 7, stk. 1, og stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171,stk.4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens §185,stk. 2, 2. pkt. § 7, stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk. § 6, stk. 4. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem :
Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6.  Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse 19,032,490   DKK
6.1  Resultat delkontrakt-ID LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2  Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn Handy Transportvogne A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator Kontrakt vedr. øvrige vogne med Handy Transportvogne A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0000
Værdien af resultatet 19,032,490   DKK
Underentrepriseværdien er kendt nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten Kontrakt vedr. øvrige vogne
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud 2023-10-13+01:00
Dato for indgåelse af kontrakten 2024-01-01+01:00
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale nej
8.  Organisationer
8.1  ORG-0002
Officielt navn Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer 37795526
Postadresse Toldboden 2    
By Viborg
Postnummer 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) Vestjylland   ( DK041 )
Land Danmark
Telefon +45 72405600
Internetadresse www.naevneneshus.dk
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0005
Officielt navn Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer 10294819
Postadresse Carl Jacobsens Vej 35    
By Valby
Postnummer 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) Byen København   ( DK011 )
Land Danmark
E-mail kfst@kfst.dk
Telefon +45 41715000
Internetadresse https://kfst.dk/
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0006
Officielt navn Handy Transportvogne A/S
Den økonomiske operatørs størrelse medium
Registreringsnummer 41948515
Postadresse Essen 26    
By Kolding
Postnummer 6000
Landespecifik underafdeling (NUTS) Sydjylland   ( DK032 )
Land Danmark
E-mail handy@handy.dk
Telefon 75567077
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1  ORG-0007
Officielt navn Byggeri og ejendomme, Nyt Aalborg Universitetshospital
Registreringsnummer 29190941
Postadresse Hospitalsbyen 1    
By Gistrup
Postnummer 9260
Landespecifik underafdeling (NUTS) Nordjylland   ( DK050 )
Land Danmark
Kontaktpunkt Rambøll Danmark
E-mail dnob@ramboll.dk
Telefon 60361355
Internetadresse http://www.rn.dk
Denne organisations roller :
Køber
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen 9159047c-d277-4a87-baab-9b18aa6494e2   01
Formulartype Resultater
Bekendtgørelsestype Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen 2024-01-11Z   11:48:45Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på dansk  
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer 00022537-2024
EUT-S-nummer 9/2024
Offentliggørelsesdato 2024-01-12Z

Send til en kollega

0.047