23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
12.01.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

Udbud af beredskabsaftale vedrørende isbrydning i Smålandsfarvandet


Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Køberens retlige status :  Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Forsvarsområdet
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Udbud af beredskabsaftale vedrørende isbrydning i Smålandsfarvandet
Beskrivelse :  I henhold til lovbekendtgørelse nr. 969 af 25/07/2017 om beredskab for isbrydning er det besluttet, at isbrydningsopgaverne i fire afgrænsede danske farvande løses i et privat-offentligt samarbejde mellem Forsvaret og det maritime erhverv. Samarbejdet baseres på fire beredskabsaftaler, hvoraf dette udbud omhandler isbrydning i Smålandsfarvandet og indgås for isbrydningssæsonerne i årene 2023-2027. Beredskabsaftalen indebærer, at private operatører, som vælger at indgå en beredskabsaftale med staten, forpligter sig til at stille med et beredskab til isbrydning, der inden for et varsel på 24 timer skal kunne afgå mod beredskabsområdeområdet. Beredskabsaftalen indgås af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI).
Identifikator for proceduren :  e4778815-1951-4e90-a18c-5dd2cd809fef
Tidligere bekendtgørelse :  605095-2023
Intern identifikator :  2023/007213
Type af procedure :  Åben
Proceduren er en hasteprocedure :  No
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  63726200 Isbrydning
2.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vest- og Sydsjælland ( DK022 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger :  Beredskabsområdet Smålandsfarvandet defineres inden for følgende grænser: • Store Bælt mod vest, medianen 011º10´ E • Hestehoved Dyb mod sydøst indtil position 54º 49’8 N - 012º11’4 E • Ulvsund mod nordøst indtil breddeparallellen 55º00’0 N • Guldborg Sund mod syd indtil Kong Frederik IX bro • Ind mod havnene i området mellem ovennævnte afgrænsninger således: o Stigsnæs havn: indtil molerne o Næstved havn: indtil molerne i Karrebæksminde o Sakskøbing havn og Bandholm havn: indtil position 54º52’5 N - 011º28’2 E o Guldborg Bro havn: indtil 6-meterkurven o Nykøbing Falster havn: indtil breddeparallellen 54º46’3 N o Vordingborg sydhavn: indtil kajerne o Stege havn: indtil den nordlige kompasafmærkning i position 54º59’7 N - 012º10’8 E o Stubbekøbing havn: indtil position 54º53’7 N - 012º02’7 E Ansvaret for isbrydning i havnene og lige uden for havnene i beredskabsområdet påhviler således havnene selv. Havnene inden for beredskabsområdet kan rekvirere assistance fra den af Forsvaret chartrerede isbryder, mod at blive faktureret 100 pct. af timeprisen for den udførte effektive isbrydning.
2.1.4  Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
Udbudsloven (lov nr. 1564 af 15. december 2015 med senere ændringer) -  Udbudsloven implementerer udbudsdirektivet (2014/24/EU) i dansk ret.
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Udbud af beredskabsaftale vedrørende isbrydning i Smålandsfarvandet
Beskrivelse :  I henhold til lovbekendtgørelse nr. 969 af 25/07/2017 om beredskab for isbrydning er det besluttet, at isbrydningsopgaverne i fire afgrænsede danske farvande løses i et privat-offentligt samarbejde mellem Forsvaret og det maritime erhverv. Samarbejdet baseres på fire beredskabsaftaler, hvoraf dette udbud omhandler isbrydning i Smålandsfarvandet og indgås for isbrydningssæsonerne i årene 2023-2027. Beredskabsaftalen indebærer, at private operatører, som vælger at indgå en beredskabsaftale med staten, forpligter sig til at stille med et beredskab til isbrydning, der inden for et varsel på 24 timer skal kunne afgå mod beredskabsområdeområdet. Beredskabsaftalen indgås af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI).
Intern identifikator :  2023/007213
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  63726200 Isbrydning
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vest- og Sydsjælland ( DK022 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger :  Beredskabsområdet Smålandsfarvandet defineres inden for følgende grænser: • Store Bælt mod vest, medianen 011º10´ E • Hestehoved Dyb mod sydøst indtil position 54º 49’8 N - 012º11’4 E • Ulvsund mod nordøst indtil breddeparallellen 55º00’0 N • Guldborg Sund mod syd indtil Kong Frederik IX bro • Ind mod havnene i området mellem ovennævnte afgrænsninger således: o Stigsnæs havn: indtil molerne o Næstved havn: indtil molerne i Karrebæksminde o Sakskøbing havn og Bandholm havn: indtil position 54º52’5 N - 011º28’2 E o Guldborg Bro havn: indtil 6-meterkurven o Nykøbing Falster havn: indtil breddeparallellen 54º46’3 N o Vordingborg sydhavn: indtil kajerne o Stege havn: indtil den nordlige kompasafmærkning i position 54º59’7 N - 012º10’8 E o Stubbekøbing havn: indtil position 54º53’7 N - 012º02’7 E Ansvaret for isbrydning i havnene og lige uden for havnene i beredskabsområdet påhviler således havnene selv. Havnene inden for beredskabsområdet kan rekvirere assistance fra den af Forsvaret chartrerede isbryder, mod at blive faktureret 100 pct. af timeprisen for den udførte effektive isbrydning.
5.1.3  Anslået varighed
Startdato :  2023-12-15+01:00
Slutdato :  2027-03-31+02:00
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Laveste pris
Vægtning (procentdel, præcis) :  100
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  I henhold til § 7, stk. 2, i klagenævnsloven (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer) skal klage indgives til Klagenævnet for Udbud inden følgende klagefrister: 1) 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på klagenævnets hjemmeside.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Yderligere omfattede købere :  Aftalen er indgået af FMI. Alle enheder under Forsvarsministeriet, herunder alle divisioner af Forsvaret i Danmark, som er under Forsvarschefens kommando, er imidlertid berettigede til at benytte aftalen til indkøb på aftalens vilkår og betingelser.
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten :  Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
6.  Resultater
Værdien af alle de kontrakter, der tildeles i denne bekendtgørelse :  2,500,000 DKK
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure :  5,000,000 DKK
Rammeaftalens omtrentlige værdi :  2,500,000 DKK
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen :  5,000,000 DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen :  2,500,000 DKK
6.1.2  Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn :  Tambour Towage A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator :  1
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter :  LOT-0000
Værdien af resultatet :  2,500,000 DKK
Underentreprise :  no
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten :  4600006968
Titel :  Beredskabsaftale vedrørende isbrydning i Smålandsfarvandet
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud :  2023-11-30+01:00
Dato for indgåelse af kontrakten :  2023-12-13+01:00
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale :  false
Organisation, der undertegner kontrakten :  Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
6.1.4  Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser :  Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :  3
Type modtagne indgivelser :  Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :  3
Type modtagne indgivelser :  Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :  0
Type modtagne indgivelser :  Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i lande uden for EØS
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :  0
Type modtagne indgivelser :  Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :  3
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Registreringsnummer :  ORG-16-28-71-80
Postadresse :  Lautrupbjerg 1-5
By :  Ballerup
Postnummer :  2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Tove Balling Zacher Sørensen
E-mail :  00510126@mil.dk
Telefon :  51231924
Internetadresse :  https://www.fmi.dk
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  ORG-37795526
Postadresse :  Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vestjylland ( DK041 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Klagenævnet for Udbud
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  ORG-10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://www.kfst.dk
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Tambour Towage A/S
Registreringsnummer :  36535407
By :  Guldborg
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vest- og Sydsjælland ( DK022 )
Land :  Danmark
E-mail :  info@tambourtowage.dk
Telefon :  22810449
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter :  LOT-0000
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  73c91663-ec0c-4137-a3f7-f3bcd780a1e4 -  01
Formulartype :  Resultater
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2024-01-10Z 13:44:28Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00023521-2024
EUT-S-nummer :  9/2024
Offentliggørelsesdato :  2024-01-12Z

Send til en kollega

0.062