23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
15.01.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

MOVIA

K8 - Udbud af kommunebuskørsel i Holbæk og Næstved kommuner


MOVIA

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  MOVIA
Køberens retlige status :  Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  K8 - Udbud af kommunebuskørsel i Holbæk og Næstved kommuner
Beskrivelse :  Trafikselskabet Movia udbyder kontrakt om udførelse af kommunebuskørsel i Holbæk Kommune og Næstved Kommune. Ved kommunebuskørsel forstås, at Movia på vegne af Kommunen udbyder kommunale kørselsopgaver. . Kørslen gennemføres som udgangspunkt som speciel rutekørsel og omfatter ca. 8.620 timers kørsel pr. år med 10 driftsbusser fordelt på to delaftaler/udbudsenheder med kørsel i henholdsvis i Holbæk Kommune, delaftale/udbudsenhed 1, som udføres med 7 store busser og 1 minibus, og i Næstved Kommune, delaftale/udbudsenhed 2, som udføres med 3 store busser. Krav til busmateriel fremgår af Kontraktbilag A - Krav og driftsforhold. . Driftsstart for alle busser er den 16. december 2024, dog undtaget 1 stor bus i Holbæk Kommune, som har driftsstart i december 2025. Kontraktudløb for delaftale/udbudsenhed 1 er december 2029 og for delaftale/udbudsenhed 2 er juni 2028, begge med mulighed for forlængelse i op til 24 måneder. . Kørslen forventes som udgangspunkt at skulle udføres med dieselbusser. Eventuel udskiftning af busmateriel i kontraktperioden, herunder udskiftning til nulemissionsbusser kan ske i henhold til kontraktbilag A, afsnit 1.1. . I dette udbud – hvor det efterspurgte materiel alene skal benyttes til kommunale kørselsopgaver – indebærer dette, at der eksempelvis ikke stilles de samme farve- og indretningskrav til materiellet, som der gør ved Movias ordinære ruteudbud, ligesom der heller ikke skal monteres rejsekortudstyr. . En væsentlig fravigelse fra Movias ordinære ruteudbud er desuden, at Kommunen fastlægger køreplanerne sammen med operatøren på baggrund af en dialog mellem de af Kommunen udpegede kørselskoordinatorer og operatøren. . Kørslen i de udbudte vognplaner omfatter som udgangspunkt skolekørsel med mulighed for, at der kan komme til at indgå anden kørsel i form af f.eks. svømmekørsel. . Kørslen skal udføres på en tilladelse til speciel rutekørsel. Det er derfor operatørens ansvar i relevant omfang at sørge for de fornødne tilladelser. . I perioder, hvor bussen ikke udfører den beskrevne skolekørsel, kan der efter aftale med Kommunen og Movia iværksættes almindelig rutekørsel i form af f.eks. en indkøbsbus. Denne kørsel udføres på Movias generelle tilladelse til almindelig rutekørsel. Kørsel udføres til samme køreplantimepris, som afgivet i udbudsbilag 1 – Tilbudsblanket. . Endelig ønskes tilbud på lejlighedsviskørsel (optionskørsel) på op til 200 timer pr. år i hver delaftale/udbudsenhed. Lejlighedsvis kørsel vil kunne ligge på hverdage mellem 06:00 – 23:59. Kørslen betragtes ikke som rutekørsel, men som buskørsel, og skal følge reglerne herfor. Denne kørsel skal udføres med turistbusser. . Ruter og tider kan ses i Kontraktbilag B – Kommunebus overblik.
Identifikator for proceduren :  763eccad-671a-410f-9330-8a9769bc1388
Tidligere bekendtgørelse :  7d75693b-83ab-4891-a038-b628515cfa4f-01
Intern identifikator :  93327
Type af procedure :  Åben
Proceduren er en hasteprocedure :  No
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Yderligere klassificering ( cpv ):  60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
Yderligere klassificering ( cpv ):  60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
2.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vest- og Sydsjælland ( DK022 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger :  Holbæk og Næstved Kommuner.
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  72,100,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger :  Informationsmøde: Movia afholder informationsmøde om udbuddet tirsdag d. 23. januar 2024 kl. 10:00 - 11:30. Mødet afholdes online via Teams. Tilmelding til online møde er nødvendig og skal ske senest fredag d. 19. januar 2024, kl. 12:00 til chn@moviatrafik.dk. Efter tilmelding sendes et mødelink. -- Udelukkelsesgrunde: Tilbudsgivere og underleverandører, der befinder sig under – eller på et hvilket som helst tidspunkt under udbuddet bliver omfattet af – én eller flere omstændigheder, som anført i udbudslovens §§ 134 a, 135, stk. 1-3, 136 og 137, stk. 1, nr. 1 og 2, vil blive udelukket fra at deltage i udbuddet, medmindre den pågældende inden for en af Movia fastsat rimelig frist fremlægger dokumentation, der viser tilbudsgivers pålidelighed (self-cleaning), jf. udbudslovens § 138. Er tilbudsgiver og/eller dennes underleverandører omfattet af udelukkelsesgrunden i §134a, har disse dog ikke adgang til self-cleaning. Tilbudsgiver skal oplyse i ESPD’et Del III, A, B og C, hvorvidt denne er omfattet af udelukkelsesgrundene. -- Foreløbig dokumentation: Som foreløbig dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene (obligatoriske og frivillige), samt er egnet, skal tilbudsgiver alene indlevere udfyldt ESPD-dokument (via ETHICS). . Hvis tilbuddet afgives af et konsortium, skal der for hver deltager i konsortiet indleveres udfyldt ESPD-dokument. Konsortiet skal tilsammen opfylde egnethedskravene. -- Endelig dokumentation: Forinden ordregiver kan meddele tildelingsbeslutning, skal ordregiver indhente endelig dokumentation for rigtigheden af den vindende tilbudsgivers oplysninger i ESPD'et. Denne dokumentation vil for danske tilbudsgivere bestå af Serviceattest (dateret ikke tidligere end 6 måneder før fremlæggelsestidspunktet). For udenlandske tilbudsgivere præsteres tilsvarende dokumentation. Tilbudsgivere skal efter krav fra Movia dokumentere opfyldelsen af de fastsatte krav til egnethed ved fremlæggelse af tilladelse fra Trafikstyrelsen til erhvervsmæssig personbefordring (Vognmandstilladelse) udstedt til den for selskabet ansvarlige leder (eller tilsvarende udenlandsk tilladelse udstedt i et EU/EØS-land). . Hvis tilbuddet afgives af et konsortium, skal der ligeledes indleveres korrekt udfyldt konsortieerklæring for konsortiet som helhed (evt. ved anvendelse af skabelon i udbudsbilag 3). -- Berigtigelse: Movia forbeholder sig retten til at foretage berigtigelse af indsendte oplysninger vedrørende tilbudsgivers opfyldelse af egnethed og efterhente manglende oplysninger i ESPD’et og tilbuddet generelt i henhold til udbudslovens § 159, stk. 5.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0001
Titel :  Delaftale/udbudsenhed 1 - Holbæk Kommune
Beskrivelse :  Skolekørsel med kørsel 200 dage pr. år, i alt ca. 5.730 køreplantimer pr. år, som udføres med: 5 store busser – max. længde 12,2 meter, minimum 50 personers bus og med minimum 30 siddepladser. Antal køreplantimer ca. 3.710 timer pr. år. Driftsstart 16. december 2024. 1 stor bus – max. længde 12,2 meter, minimum 50 personers bus og med minimum 30 siddepladser. Antal køreplantimer ca. 800 timer pr. år. Driftsstart december 2025. 1 minibus – max. længde 9 meter, minimum 16 pers. bus. Antal køreplantimer ca. 1.220 pr. år. Driftsstart 16. december 2024. Der er option på lejlighedsviskørsel på op til 200 timer pr. år. Denne kørsel skal udføres med turistbusser. Kontrakten udløber december 2029. Der er option på forlængelse med op til 24 måneder.
Intern identifikator :  93327
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Yderligere klassificering ( cpv ):  60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
Yderligere klassificering ( cpv ):  60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
Mængde :  7
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne :  Movia har option på udførelse af op til 200 timers lejlighedsvis kørsel pr. år i delaftalen/udbudsenheden. Kørslen ønskes udført med turistbusser. Lejlighedsvis kørsel vil kunne ligge på hverdage mellem 06:00 – 23:59. Kørslen betragtes ikke som rutekørsel, men som buskørsel, og skal følge reglerne herfor. Den tilbudte pris på lejlighedsviskørsel indgår med en vægtning på 100 % i den evalueringstekniske pris.
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vest- og Sydsjælland ( DK022 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger :  Holbæk Kommune
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  67 MONTH
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser :  24
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her :  Movia har ret til at forlænge kontraktperioden på uændrede vilkår i op til 24 måneder. Forlængelsen kan ske flere gange, så længe den samlede forlængelsesperiode ikke overstiger 24 måneder. Movia kan således eksempelvis vælge at forlænge kontraktperioden med 14 dage, 2 måneder og/eller 14 måneder, indtil den samlede forlængelsesperiode når 24 måneder. Movia skal varsle enhver forlængelse med et skriftligt varsel på mindst 6 måneder. Såfremt kun dele af Kontrakten forlænges, justeres betalingen af Operatørens faste omkostninger forholdsmæssigt i forhold til antal driftsbusser.
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  55,500,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger :  Udbuddet annulleres som følge af fejl i udbudsmaterialet.
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Laveste pris
Beskrivelse :  Evalueringen foretages særskilt for hver delaftale/udbudsenhed på baggrund af priserne i den af tilbudsgiver udfyldte Tilbudsblanket (udbudsbilag 1). Den evalueringstekniske pris for udbudsenheden består af summen af de af tilbudsgiver tilbudte: • Faste omkostninger pr. år • Busafhængige omkostninger pr. år • Køreplantimeafhængige omkostninger pr. år • Pris for lejlighedsviskørsel pr. år Tilbudsgiveren med den laveste evalueringstekniske pris for udbudsenheden har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud.
Vægtning (procentdel, præcis) :  100
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: . Klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. . Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. . Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling :  Klagenævnet for Udbud
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
5.1  Delkontrakt :  LOT-0002
Titel :  Delaftale/udbudsenhed 2 - Næstved Kommune
Beskrivelse :  3 store busser – minimum 70 personers bus og med minimum 32 siddepladser. Antal køreplantimer ca. 2.490 timer pr. år. Driftsstart 16. december 2024. Der er option på lejlighedsviskørsel på op til 200 timer pr. år. Denne kørsel skal udføres med turistbusser. Kontrakten udløber juni 2028. Der er option på forlængelse med op til 24 måneder.
Intern identifikator :  93327
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Yderligere klassificering ( cpv ):  60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
Yderligere klassificering ( cpv ):  60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
Mængde :  3
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne :  Movia har option på udførelse af op til 200 timers lejlighedsvis kørsel pr. år i delaftalen/udbudsenheden. Kørslen ønskes udført med turistbusser. Lejlighedsvis kørsel vil kunne ligge på hverdage mellem 06:00 – 23:59. Kørslen betragtes ikke som rutekørsel, men som buskørsel, og skal følge reglerne herfor. Den tilbudte pris på lejlighedsviskørsel indgår med en vægtning på 100 % i den evalueringstekniske pris.
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vest- og Sydsjælland ( DK022 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger :  Næstved Kommune
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  49 MONTH
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser :  24
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her :  Movia har ret til at forlænge kontraktperioden på uændrede vilkår i op til 24 måneder. Forlængelsen kan ske flere gange, så længe den samlede forlængelsesperiode ikke overstiger 24 måneder. Movia kan således eksempelvis vælge at forlænge kontraktperioden med 14 dage, 2 måneder og/eller 14 måneder, indtil den samlede forlængelsesperiode når 24 måneder. Movia skal varsle enhver forlængelse med et skriftligt varsel på mindst 6 måneder. Såfremt kun dele af Kontrakten forlænges, justeres betalingen af Operatørens faste omkostninger forholdsmæssigt i forhold til antal driftsbusser.
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  16,600,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger :  Udbuddet annulleres som følge af fejl i udbudsmaterialet.
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Laveste pris
Beskrivelse :  Evalueringen foretages særskilt for hver delaftale/udbudsenhed på baggrund af priserne i den af tilbudsgiver udfyldte Tilbudsblanket (udbudsbilag 1). Den evalueringstekniske pris for udbudsenheden består af summen af de af tilbudsgiver tilbudte: • Faste omkostninger pr. år • Busafhængige omkostninger pr. år • Køreplantimeafhængige omkostninger pr. år • Pris for lejlighedsviskørsel pr. år Tilbudsgiveren med den laveste evalueringstekniske pris for udbudsenheden har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud.
Vægtning (procentdel, præcis) :  100
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: . Klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. . Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. . Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling :  Klagenævnet for Udbud
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6.  Resultater
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0001
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder :  Andet
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0002
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder :  Andet
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  MOVIA
Registreringsnummer :  ORG-29896569
Postadresse :  Gammel Køge Landevej 3
By :  Valby
Postnummer :  2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Charlotte Holst Nicolaisen
E-mail :  chn@moviatrafik.dk
Telefon :  36131675
Internetadresse :  https://moviatrafik.dk/
Denne organisations roller :
Køber
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  ORG-37795526
Postadresse :  Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vestjylland ( DK041 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Klagenævnet for Udbud
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Internetadresse :  https://naevneneshus.dk
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
Organisation med ansvar for mægling
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  ORG-10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Internetadresse :  https://www.kfst.dk/
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://www.kfst.dk/
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  7e7e33e4-218c-491a-bc28-a3a7dd4566f5 -  01
Formulartype :  Resultater
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2024-01-12Z 10:46:39Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00025637-2024
EUT-S-nummer :  10/2024
Offentliggørelsesdato :  2024-01-15Z

Send til en kollega

0.063