23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
15.01.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Bovia

Udbud af rammeaftaler vedr. levering af flytteydelser til Bovia


Bovia

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn Bovia
Køberens retlige status Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter Boliger og offentlige faciliteter
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel Udbud af rammeaftaler vedr. levering af flytteydelser til Bovia
Beskrivelse Udbuddet vedrører flytteydelser til følgende af Bovias afdelinger: 1. Tingparken 2. Møllevej/Møllevænget 3. Snerlevej 4. Rosenhaven 5. Sneppev.-Vifdam-Søgade 6. Plougslundvej 7. Askevej 8. Skovparken 9. Solsortevej/Lærkevej 10. Fynsgade Udbuddet er opdelt i 2 delaftaler.
Identifikator for proceduren 32e291b3-b350-4e75-af4d-952bc127e0b2
Type af procedure Åben
Proceduren er en hasteprocedure nej
2.1.1  Formål
Kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ):  98392000   Tjenesteydelser i forbindelse med forflytning
Yderligere klassificering   ( cpv ):  60100000   Vejtransport
Yderligere klassificering   ( cpv ):  63121100   Oplagring
Yderligere klassificering   ( cpv ):  63120000   Oplagring og pakhusvirksomhed
Yderligere klassificering   ( cpv ):  63122000   Opmagasinering
2.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) Sydjylland   ( DK032 )
Land Danmark
Yderligere oplysninger Ordregiver har af hensyn til konkurrencen valgt at opdele udbuddet i to delaftaler efter geografi: • Delaftale 1: Billund Boligforenings cvr-nr. 10402719) samt Hedens Boligboligselskabs (cvr-nr. 31238315) afdelinger: o Tingparken o Fynsgade o Plougslundvej o Solsortevej/Lærkevej o Møllevej/Møllevænget • Delaftale 2: AAB Koldings (cvr-nr. 19950719) samt A.B. Vejen Byggeselskabs (cvr-nr. 16708119) afdelinger: o Snerlevej o Rosenhaven o Sneppev.-Vifdam-Søgade o Skovparken o Askevej
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 16,250,000   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi 21,000,000   DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger Ordregiver er forpligtet til at udelukke tilbudsgivere etableret i lande opført på EU-liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner, jf. udbudslovens § 134 a, samt tilbudsgivere, som er omfattet af EU’s sanktioner mod Rusland, jf. EU Forordning nr. 833/2014, artikel 5k. Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135-136, finder de frivillige udelukkelsesgrunde i § 137 anvendelse i dette udbud. Der henvises til udbudslovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser. Tilbudsgiver er ikke berettiget til at afgive alternative og sideordnede tilbud.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.5  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket en tilbudsgiver kan indgive tilbud 2
Betingelser for kontrakten :
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket der kan tildeles kontrakter til én tilbudsgiver 2
2.1.6  Grunde til udelukkelse
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning
Aktiver, der administreres af en kurator
Betaling af skatter og afgifter
Betaling af socialsikringsbidrag
Børnearbejde og andre former for menneskehandel
Deltagelse i en kriminel organisation
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret
Erhvervsvirksomheden er indstillet
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme
Insolvens
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren
Konkurs
Korruption
Ophævelse eller en lignende sanktion
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet
Svig
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet
Tvangsakkord uden for konkurs
Rent nationale udelukkelsesgrunde
5.  Delkontrakt
5.1  Teknisk ID for partiet LOT-0001
Titel Delaftale 1: Billund-Hedens
Beskrivelse Delaftale 1 vedr. flytning af Billund Boligforenings (cvr-nr. 10402719) samt Hedens Boligboligselskabs (cvr-nr. 31238315) indbo for af deres følgende afdelinger: o Tingparken o Fynsgade o Plougslundvej o Solsortevej/Lærkevej o Møllevej/Møllevænget Afdelingerne står over for en større modernisering og energirenovering. Moderniseringen af boligerne er så omfattende, at nogle af beboerne skal genhuses imens renoveringen står på. Lejemål og pulterrum skal tømmes for alt indbo.
Intern identifikator Delaftale 1
5.1.1  Formål
Kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ):  98392000   Tjenesteydelser i forbindelse med forflytning
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne Der er mulighed for at rammeaftalen forlænges med 2 * op til 12 mdr.
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) Sydjylland   ( DK032 )
Land Danmark
Yderligere oplysninger
5.1.3  Anslået varighed
Varighed 2   YEAR
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser 2
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 9,500,000   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi 12,500,000   DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger Ordregiver er forpligtet til at udelukke tilbudsgivere etableret i lande opført på EU-liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner, jf. udbudslovens § 134 a, samt tilbudsgivere, som er omfattet af EU’s sanktioner mod Rusland, jf. EU Forordning nr. 833/2014, artikel 5k. Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135-136, finder de frivillige udelukkelsesgrunde i § 137 anvendelse i dette udbud. Der henvises til udbudslovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser. Tilbudsgiver er ikke berettiget til at afgive alternative og sideordnede tilbud.
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type Økonomisk og finansiel formåen
Navn Samlet årsomsætning
Beskrivelse Tilbudsgiver skal angive sin samlede årsomsætning for det seneste disponible regnskabsår. Den samlede årsomsætning for det seneste disponible regnskabsår på min. 2 mio. DKK
Anvendelse af dette kriterium Anvendt
Kriterium :
Type Økonomisk og finansiel formåen
Navn Egenkapital
Beskrivelse Tilbudsgiver skal angive sin egenkapital for det seneste disponible regnskabsår. Egenkapitalen for det seneste disponible regnskabsår skal være positiv.
Anvendelse af dette kriterium Anvendt
Kriterium :
Type Teknisk og faglig formåen
Navn Referencer
Beskrivelse Tilbudsgiver have én sammenlignelig reference fra de seneste tre år (regnet fra tilbudsfristen). Tilbudsgiver skal som minimum angive en og maksimalt to referencer fra opgaver vedr. flytteydelser leveret til almene boligorganisationer. Tilbudsgiver skal beskrive arbejdet/ydelsen i art og omfang, herunder antal flytninger, genhusninger mv., kontraktværdi , tidspunkt for opgaveudførelsen samt modtageren af arbejdet/ydelsen.
Anvendelse af dette kriterium Anvendt
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type Pris
Kriterium :
Type Kvalitet
Beskrivelse af den metode, der skal anvendes, hvis vægtningen ikke kan udtrykkes ved hjælp af kriterier Der henvises til udbudsbetingelserne.
5.1.11  Udbudsdokumenter
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på dansk
Elektronisk katalog Tilladt
Alternative tilbud Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud 2024-02-13+01:00   10:00:00+01:00
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt 3   MONTH
Betingelser for kontrakten :
Elektronisk fakturering Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling ja
Der vil blive anvendt elektronisk betaling ja
Oplysninger om undersøgelsesfrister I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1. 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3. seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævns-lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere 3
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem :
Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse Bovia
Organisation, der behandler tilbud Bovia
5.1  Teknisk ID for partiet LOT-0002
Titel Delaftale 2: Kolding-Vejen
Beskrivelse Delaftale 2 vedr. flytning af AAB Koldings (cvr-nr. 19950719) samt A.B. Vejen Byggeselskabs (cvr-nr. 16708119) indbo for af deres følgende afdelinger: o Snerlevej o Rosenhaven o Sneppev.-Vifdam-Søgade o Skovparken o Askevej Afdelingerne står over for en større modernisering og energirenovering. Moderniseringen af boligerne er så omfattende, at nogle af beboerne skal genhuses imens renoveringen står på. Lejemål og pulterrum skal tømmes for alt indbo.
Intern identifikator Delaftale 2
5.1.1  Formål
Kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ):  98392000   Tjenesteydelser i forbindelse med forflytning
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne Der er mulighed for at rammeaftalen forlænges med 2 * op til 12 mdr.
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) Sydjylland   ( DK032 )
Land Danmark
Yderligere oplysninger
5.1.3  Anslået varighed
Varighed 2   YEAR
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser 2
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 6,750,000   DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger Ordregiver er forpligtet til at udelukke tilbudsgivere etableret i lande opført på EU-liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner, jf. udbudslovens § 134 a, samt tilbudsgivere, som er omfattet af EU’s sanktioner mod Rusland, jf. EU Forordning nr. 833/2014, artikel 5k. Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135-136, finder de frivillige udelukkelsesgrunde i § 137 anvendelse i dette udbud. Der henvises til udbudslovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser. Tilbudsgiver er ikke berettiget til at afgive alternative og sideordnede tilbud.
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type Økonomisk og finansiel formåen
Navn Samlet årsomsætning
Beskrivelse Tilbudsgiver skal angive sin samlede årsomsætning for det seneste disponible regnskabsår. Den samlede årsomsætning for det seneste disponible regnskabsår på min. 2 mio. DKK
Anvendelse af dette kriterium Anvendt
Kriterium :
Type Økonomisk og finansiel formåen
Navn Egenkapital
Beskrivelse Tilbudsgiver skal angive sin egenkapital for det seneste disponible regnskabsår. Egenkapitalen for det seneste disponible regnskabsår skal være positv.
Anvendelse af dette kriterium Anvendt
Kriterium :
Type Teknisk og faglig formåen
Navn Referencer
Beskrivelse Tilbudsgiver have én sammenlignelig reference fra de seneste tre år (regnet fra tilbudsfristen). Tilbudsgiver skal som minimum angive en og maksimalt to referencer fra opgaver vedr. flytteydelser leveret til almene boligorganisationer. Tilbudsgiver skal beskrive arbejdet/ydelsen i art og omfang, herunder antal flytninger, genhusninger mv., kontraktværdi , tidspunkt for opgaveudførelsen samt modtageren af arbejdet/ydelsen.
Anvendelse af dette kriterium Anvendt
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type Pris
Kriterium :
Type Kvalitet
Beskrivelse af den metode, der skal anvendes, hvis vægtningen ikke kan udtrykkes ved hjælp af kriterier Der henvises til udbudsbetingelserne.
5.1.11  Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på dansk
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på dansk
Elektronisk katalog Tilladt
Alternative tilbud Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud 2024-02-13+01:00   10:00:00+01:00
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt 3   MONTH
Betingelser for kontrakten :
Elektronisk fakturering Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling ja
Der vil blive anvendt elektronisk betaling ja
Oplysninger om undersøgelsesfrister I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1. 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3. seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævns-lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere 3
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem :
Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse Bovia
Organisation, der behandler tilbud Bovia
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn Bovia
Registreringsnummer 31737087
Postadresse Engstien 2A    
By Kolding
Postnummer 6000
Landespecifik underafdeling (NUTS) Sydjylland   ( DK032 )
Land Danmark
Kontaktpunkt Kevin Lousen (på vegne af Ordregiver)
E-mail kelou@bdo.dk
Telefon +4587106333
Internetadresse https://bovia.dk/
Køberprofil https://bovia.dk/
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1  ORG-0002
Officielt navn Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer 37795526
Postadresse Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By Viborg
Postnummer 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) Vestjylland   ( DK041 )
Land Danmark
Telefon +4572405600
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer 10294819
By Valby
Postnummer 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) Københavns omegn   ( DK012 )
Land Danmark
E-mail kfst@kfst.dk
Telefon +45 41 71 50 00
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen 5b5833f7-dfe5-4949-8ab0-53291da25673   01
Formulartype Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen 2024-01-12Z   09:05:39Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på dansk  
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer 00027029-2024
EUT-S-nummer 10/2024
Offentliggørelsesdato 2024-01-15Z

Send til en kollega

0.063