23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
07.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

Ordretildelingsbekendtgørelse vedr. præcisering/ændring af rammeaftale om global transport af materiel samt flytning af bohave


Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

79996-2024 - Resultater
Danmark – Transporttjenester (ikke affaldstransport) – Ordretildelingsbekendtgørelse vedr. præcisering/ændring af rammeaftale om global transport af materiel samt flytning af bohave
OJ S 27/2024 07/02/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Køberen er en ordregivende enhed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Forsvarsområdet
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Ordretildelingsbekendtgørelse vedr. præcisering/ændring af rammeaftale om global transport af materiel samt flytning af bohave
Beskrivelse : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) og Blue Water Shipping A/S (BWS) indgik den 28. oktober 2021 en 4-årig rammeaftale om køb af tjenesteydelser vedrørende global transport af materiel for Forsvarsministeriets koncern samt flytning af bohave i forbindelse med f.eks. udstationering af personale. Baseret på en række erfaringer ved brug af rammeaftalen har parterne identificeret et behov for ændring og/eller præcisering af rammeaftalen. Se de konkrete ændringer/præciseringer under afsnittet "Begrundelse for direkte tildeling".
Identifikator for proceduren : 0f4516bb-d3c5-4540-a2ff-05c9552aca43
Tidligere bekendtgørelse : 401456-2020
Intern identifikator : 2022/004002
Type af procedure : Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Yderligere klassificering   ( cpv ): 60100000   Vejtransport, 60400000   Lufttransport, 60600000   Transporttjenester ad vandvejen, 60640000   Shippingvirksomhed, 63100000   Godsbehandling, -oplagring og hermed beslægtet virksomhed, 63520000   Transportformidling, 63700000   Hjælpevirksomhed i forbindelse med land-, sø- og lufttransport
2.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : De fleste leverancer skal leveres til/fra FMIs depoter i Skrydstrup, Hjørring, Karup og Klosterheden, men transportydelserne skal kunne afhentes og leveres globalt.
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Værdien angivet i denne bekendtgørelse er værdien af ændringen/præciseringen. Datoen angivet under afsnittet "Dato for aftalens indgåelse" er datoen for tillægsaftalens indgåelse.
Retsgrundlag :
Direktiv 2009/81/EF
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Ordretildelingsbekendtgørelse vedr. præcisering/ændring af rammeaftale om global transport af materiel samt flytning af bohave
Beskrivelse : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) og Blue Water Shipping A/S (BWS) indgik den 28. oktober 2021 en 4-årig rammeaftale om køb af tjenesteydelser vedrørende global transport af materiel for Forsvarsministeriets koncern samt flytning af bohave i forbindelse med f.eks. udstationering af personale. Baseret på en række erfaringer ved brug af rammeaftalen har parterne identificeret et behov for ændring og/eller præcisering af rammeaftalen. Se de konkrete ændringer/præciseringer under afsnittet "Begrundelse for direkte tildeling".
Intern identifikator : 2022/004002
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60000000   Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Yderligere klassificering   ( cpv ): 60100000   Vejtransport, 60400000   Lufttransport, 60600000   Transporttjenester ad vandvejen, 60640000   Shippingvirksomhed, 63100000   Godsbehandling, -oplagring og hermed beslægtet virksomhed, 63520000   Transportformidling, 63700000   Hjælpevirksomhed i forbindelse med land-, sø- og lufttransport
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : De fleste leverancer skal leveres til/fra FMIs depoter i Skrydstrup, Hjørring, Karup og Klosterheden, men transportydelserne skal kunne afhentes og leveres globalt.
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Yderligere oplysninger : Værdien angivet i denne bekendtgørelse er værdien af ændringen/præciseringen. Datoen angivet under afsnittet "Dato for aftalens indgåelse" er datoen for tillægsaftalens indgåelse.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Performance
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 60
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til § 7, stk. 2, i klagenævnsloven (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer) skal klage indgives til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en aftale. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på klagenævnets hjemmeside.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Yderligere omfattede købere : Aftalen er indgået af FMI. Alle enheder under Forsvarsministeriet, herunder alle divisioner af Forsvaret i Danmark, som er under Forsvarschefens kommando, er imidlertid berettigede til at benytte aftalen til indkøb på aftalens vilkår og betingelser.
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten : Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 1 300 000,00   DKK
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure : 1 300 000,00   DKK
Rammeaftalens omtrentlige værdi : 1 300 000,00   DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling : Behov for supplerende bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser fra den oprindelige kontrahent
Anden begrundelse : Rammeaftalen er indgået efter gennemført udbud, jf. udbudsbekendtgørelse 2020/S 165-401456. Rammeaftalen blev tildelt til Blue Water Shipping A/S (BWS). Rammeaftalen omhandler køb af ydelser til national og international transport af materiel for Forsvarsministeriets koncern, herunder flytning af bohave i forbindelse med f.eks. udstationering af personer omfattet af aftalen. Denne bekendtgørelse om indgåede kontrakter offentliggøres, idet FMI har besluttet at ændre i den indgåede rammeaftale. Det aftales, at FMI skal betale for mindst 30 cbm på Europæiske samt oversøiske ruter og for mindst 12 cbm på Grønlandske ruter. FMI vurderer, at denne ændring har en værdi på 0 kr., da FMI alligevel ikke ville bestille transporter under de angivne mængder. Da det også vurderes, at ændringen ikke ville have haft nogen betydning for udbuddet eller dette udfald, vurderer FMI, at der ikke er tale om en ændring af grundlæggende elementer, og at der dermed er tale om en udbudsretlig tilladelig ændring. Desuden aftales der en række ændringer, som i realiteten blot er præciseringer. F.eks. aftales det, at opmagasinering (i forbindelse med flytning af bohave) er inkl. kørsel til og fra magasin samt ned/udpakning. Et andet eksempel på en præcisering er, at det aftales, at flytninger skal varsles inden for rimelig tid, men der kan komme flytninger med kort varsel helt ned til en uge. Hvis flyttebehov opstår med meget kort varsel, har BWS undtagelsesvis mulighed for at anmode Forsvaret om at udsætte flytningen. Hvis flytningen ikke kan arrangeres indenfor den ønskede tidsramme, skal BWS hurtigst muligt oplyse dette til Forsvaret, med alternativ dato. Endelig aftales der en ændring, idet der indføres priser for betaling for emballage, transport af motorcykler og genstande med en vægt på over 100 kg i forbindelse med flytning af bohave. Denne ændring udgør en ændring af rammeaftalen, men det er FMI’s vurdering, at der ikke er tale om en ændring af grundlæggende elementer, og at der dermed er tale om en udbudsretlig tilladelig ændring. Det skyldes for det første, at ændringens værdi skønnes til alene at udgøre 1.300.000 kr. i resten af rammeaftalens levetid. For det andet er der tale om ydelser, som har en naturlig sammenhæng med de øvrige ydelser (som er flytning af bohave, idet der som del af et bohave kan være en motorcykel, ligesom der kræves emballage i forbindelse med flytninger). Det bemærkes herved tillige, at FMI oprindelig gik ud fra, at disse ydelser var en del af udbuddet, men at en forrangsbestemmelse i rammeaftalen viste, at de ikke – før den påtænkte ændring – er omfattet af rammeaftalen. Endelig – for det tredje – vurderes det, at den påtænkte ændring, hvis den havde været en del af det oprindelige udbud, ikke ville have haft nogen betydning for udbuddet eller dette udfald. På denne baggrund er det FMIs vurdering, at ændringerne ikke udgør en ændring af grundlæggende elementer i rammeaftalen, og ændringerne derfor kan foretages inden for den afholdte udbudsproces og de udbudsretlige rammer for ændringer af kontrakter. FMI har på denne baggrund indgået en tillægsaftale til rammeaftalen vedrørende ovenstående ændringer med BWS.
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 1 300 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 1 300 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Blue Water Shipping A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 4600005723
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 1 300 000,00   DKK
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 4600005723
Titel : Præcisering/ændring af rammeaftale om global transport af materiel samt flytning af bohave.
Dato for indgåelse af kontrakten : 26/10/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : false
Organisation, der undertegner kontrakten : Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Registreringsnummer : ORG-16-28-71-80
Postadresse : Lautrupbjerg 1-5    
By : Ballerup
Postnummer : 2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Line Bøye Christensen
Telefon : +45 29311738
Internetadresse : https://www.fmi.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Blue Water Shipping A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : large
Registreringsnummer : 40516611
Postadresse : Trafikhavnskaj 9    
By : Esbjerg
Postnummer : 6700
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
E-mail : billund@bws.net
Telefon : +45 76501000
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : cc941ebc-906a-4e88-9bd7-b79c1a2171d0   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 06/02/2024   09:37:38 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 06/02/2024   09:37:38 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 79996-2024
EUT-S-nummer : 27/2024
Offentliggørelsesdato : 07/02/2024

Send til en kollega

0.078