23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
13.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

FynBus

Udbud af emissionsfri buskørsel i Svendborg By (februar 2024)


FynBus

90669-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Vejtransport – Udbud af emissionsfri buskørsel i Svendborg By (februar 2024)
OJ S 31/2024 13/02/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : FynBus
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
Den ordregivende enheds aktiviteter : Bytransport med jernbane, sporvogn, trolleybus eller bus
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af emissionsfri buskørsel i Svendborg By (februar 2024)
Beskrivelse : Emissionsfri buskørsel i Svendborg By. Kørselsomfanget er i alt ca. 28.233 køreplantimer årligt samt dubleringskørsel og ekstrakørsel, fordelt på 9 driftsbusser og det fornødne antal reservebusser, dog mindst 1 reservebus. Genstanden for udbuddet er buskørsel indenfor Svendborg by. Kontrakterne løber fra køreplansskiftet i august 2025 til køreplansskiftet i sommeren 2037 med option på op til 2x2 års forlængelse.
Identifikator for proceduren : 6f3f761f-2828-4858-8b70-df15cf9b25b0
Tidligere bekendtgørelse : 000006-2023
Intern identifikator : 202311-40216
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60100000   Vejtransport
Yderligere klassificering   ( cpv ): 60112000   Offentlig vejtransport
2.1.2.
Udførelsessted
By : Svendborg
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Er den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret?
Konkurs Er den økonomiske aktør gået konkurs?
Korruption Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
Tvangsakkord uden for konkurs Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs?
Deltagelse i en kriminel organisation Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning Har den økonomiske aktør indgået aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning?
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på miljølovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
Svig Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
Insolvens Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling?
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på det arbejdsretlige område? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Aktiver, der administreres af en kurator Administreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten?
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer: a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt, b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger, c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Ophævelse eller en lignende sanktion Har den økonomiske aktør væsentligt misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, en tidligere kontrakt med en ordregivende enhed eller en tidligere koncessionskontrakt, hvor misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion?
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på sociallovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Betaling af socialsikringsbidrag Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Erhvervsvirksomheden er indstillet Er den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet?
Betaling af skatter og afgifter Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud af emissionsfri buskørsel i Svendborg By (februar 2024)
Beskrivelse : Emissionsfri buskørsel i Svendborg By. Kørselsomfanget er i alt ca. 28.233 køreplantimer årligt samt dubleringskørsel og ekstrakørsel, fordelt på 9 driftsbusser og det fornødne antal reservebusser, dog mindst 1 reservebus. Genstanden for udbuddet er buskørsel indenfor Svendborg by. Kontrakterne løber fra køreplansskiftet i august 2025 til køreplansskiftet i sommeren 2037 med option på op til 2x2 års forlængelse.
Intern identifikator : 202311-40216
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 60100000   Vejtransport
Yderligere klassificering   ( cpv ): 60112000   Offentlig vejtransport
Mængde : 28 233   time
5.1.2.
Udførelsessted
By : Svendborg
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 16   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Op til 2x2 års forlængelse
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Finansielt nøgletal - egenkapital
Beskrivelse : Egenkapital: Erklæring om tilbudsgivers egenkapital for de tre seneste disponible afsluttede regn-skabsår, herunder fx via fremlæggelse af årsregnskaber for de tre seneste disponible afsluttede regnskabsår eller uddrag heraf, eller via en oversigt over relevante nøgletal for de tre seneste di-sponible afsluttede regnskabsår attesteret af tilbudsgivers ledelse eller revisor. Ved en sammenslut-ning af virksomheder (fx et konsortium) skal oplysningerne angives for hver af de deltagende virk-somheder i sammenslutningen. Erklæringen vedlægges som bilag F.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Øvrige økonomiske og finansielle krav - anfordringsgaranti
Beskrivelse : Forhåndstilsagn vedrørende anfordringsgaranti: Tilbudsgiver skal kunne dokumentere, at et pengeinstitut vil udstede en anfordringsgaranti på 100.000 kr./driftsbus, jf. kontraktens § 42 (som indeholder krav til størrelsen af anfordringsgarantien og teksten, samt hvilket pengeinstitutter der accepteres), hvis tilbudsgiver tildeles kontrakten.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn : Udøvelse af erhverv
Beskrivelse : Det er et mindstekrav for udførelse af buskørsel, at tilbudsgiver kan opfylde kvalifikationskravene i Lovbekendtgørelse af 15. maj 2023 nr. 542 om buskørsel (herefter Busloven).
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type
Beskrivelse : Tilbudsgiver kan dokumentere at have udført en ”opgave” indenfor det specifikke forretningsområde, jf. afgrænsning heraf nedenfor, der er omfattet af kontrakten, indenfor de seneste tre afsluttede kalenderår forud for tilbudsfristens udløb. Opgaven kan være påbegyndt mere end tre afsluttede kalenderår forud for tilbudsfristens udløb, men den skal i så fald være afsluttet indenfor de seneste tre afsluttede kalenderår forud for tilbudsfristens udløb. Opgaven kan være igangværende, men den skal i så fald være påbegyndt mindst tre afsluttede kalenderår forud for tilbudsfristens udløb. Ved ”Opgave indenfor det specifikke forretningsområde, der er omfattet af kontrakten”, forstås: Levering af ydelser til offentlige virksomheder eller myndigheder indenfor buskørsel med personer, hvor opgaven har et samlet omfang på minimum 5.000 afregningstimer årligt. Alternativt skal tilbudsgiver kunne dokumentere flere opgaver (flere kontrakter) med et samlet kørselsomfang på minimum 7.000 afregningstimer pr. år. Det er desuden et krav, at mindst en af opgaverne (kontrakterne) har et omfang på mindst 3.000 afregningstimer pr. år.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Laveste pris
Beskrivelse : Ved vurderingen af prisen vurderes den samlede tilbudte pris for den ordinære kontraktperiode, inkl. option for forlængelse.
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på :
Frist for anmodning om yderligere oplysninger : 04/03/2024   23:55:00 (UTC+1)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Avanceret eller kvalificeret elektronisk signatur eller segl (jf forordning (EU) nr 910/2014) er påkrævet
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Beskrivelse af den finansielle garanti : Til sikkerhed for entreprenørs opfyldelse af nærværende kontrakt, stilles en ubetinget og uigenkaldelig anfordringsgaranti på kr. 100.000 pr. driftsbus Garantien skal stilles gennem et anerkendt pengeinstitut / kautionsforsikringsselskab, som er hjemmehørende i Danmark. Anfordringsgarantien skal stilles senest 5 måneder før kontraktstart af nærværende kontrakt. Tilbudsgiver skal ved tilbudsafgivelse aflevere forhåndstilsagn vedrørende anfordringsgaranti: - Tilbudsgiver skal kunne dokumentere, at et pengeinstitut vil udstede en anfordringsgaranti på 100.000 kr./driftsbus. Kravet vil være opfyldt, hvis tilbuddet er vedlagt en erklæring fra et anerkendt pengeinstitut hjemmehørende i Danmark.
Frist for modtagelse af tilbud : 11/03/2024   23:59:00 (UTC+1)
Oplysninger, der kan suppleres efter indgivelsesfristen er udløbet :
Køberen kan beslutte, at alle manglende tilbudsrelaterede dokumenter kan indsendes senere.
Yderligere oplysninger : FynBus har efter forsyningsvirksomhedsdirektivet mulighed for at bede tilbudsgiver om at indsende, supplere, præcisere eller fuldstændiggøre relevante oplysninger eller dokumentationen inden for en passende frist, såfremt sådanne anmodninger fremsættes under fuld overholdelse af principperne om ligebehandling og gennemsigtighed.
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Åbningsdato : 12/03/2024   08:00:00 (UTC+1)
Sted : Tolderlundsvej 9, 5000 Odense C
Yderligere oplysninger : Ingen adgang for tilbudsgivere
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : Det er et vilkår for udførelse af buskørsel, at tilbudsgiver kan opfylde kvalifikationskravene i Lovbekendtgørelse af 15. maj 2023 nr. 542 om buskørsel (herefter Busloven). Ingen krav til retlig form, men hvis tilbud afgives af et konsortium, skal tilbuddet vedlægges en erklæring om, at alle deltagere i konsortiet hæfter direkte, ubegrænset og solidarisk for kontraktens udførelse og med angivelse af en konsortiedeltager, med hvem ordregiver kan indgå bindende aftaler på konsortiets vegne. Entreprenøren har det fulde ansvar overfor FynBus. Dersom et konsortium får tildelt kontrakt, skal hvert medlem af konsortiet afgive skriftlig erklæring om solidarisk hæftelse og ansvar for kontrakten.
Der kræves en fortrolighedsaftale : nej
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Finansiel ordning : Der henvises til Kontraktens afsnit 4 - forhold vedrørende betaling for den udførte ydelse.
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud20 gælder følgende frister for indgivelse af klage: » Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1. 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3. seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævnslovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår miljøbeskyttelse : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : FynBus
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : FynBus
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : FynBus
Organisation, der behandler tilbud : FynBus
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : FynBus
Registreringsnummer : ORG-29979944
Postadresse : Tolderlundsvej 9    
By : Odense C
Postnummer : 5000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Bitten Bøgild
E-mail : bbo@fynbus.dk
Telefon : 30902452
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår miljøbeskyttelse
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : acf8ebcd-ebb6-47c2-9ed1-ef9eb562abc9   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 09/02/2024   15:41:19 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 09/02/2024   15:41:37 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 90669-2024
EUT-S-nummer : 31/2024
Offentliggørelsesdato : 13/02/2024

Send til en kollega

0.047