23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
22.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Brabrand Boligforening

Flytteudbud ved renovering og ombygning af 5 høje blokke i afd. 4, Gellerupparken


Brabrand Boligforening

110209-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Tjenesteydelser i forbindelse med forflytning – Flytteudbud ved renovering og ombygning af 5 høje blokke i afd. 4, Gellerupparken
OJ S 38/2024 22/02/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Brabrand Boligforening
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Boliger og offentlige faciliteter
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Flytteudbud ved renovering og ombygning af 5 høje blokke i afd. 4, Gellerupparken
Beskrivelse : Den udbudte opgave omfatter levering af flytteydelser for op til 600 lejligheder i boligblok B1, B2, B3, B5 og B6 i afdeling 4, Gellerupparken, som skal ombygges og renoveres i forbindelse med udviklingsplanen. Flytningerne skal foregå fra fraflytningslejlighederne på følgende adresser: B1: Gudrunsvej nr. 2-10 B2: Gudrunsvej nr. 12-20 B3: Gudrunsvej nr. 22-30 B5: Gudrunsvej nr. 48-56 B6: Gudrunsvej nr. 58–66 ||| Boligerne er placeret på etagerne fra stueplan til 7. sal, og der er elevator i alle opgange. Opgaven består af flytning af møbler og øvrigt indbo inkl. kælderrum i forbindelse med den permanente og midlertidige genhusning af beboerne. Ved permanent genhusning af beboerne, skal indbo flyttes fra ovennævnte lejemål til indflytningslejlighed. Ved midlertidig genhusning af beboerne, skal indbo flyttes fra ovennævnte lejemål til indflytningslejlighed og retur efter endt renovering. Det endelige antal af flytninger er ukendt, idet der findes tomme lejemål, og lejemål hvor beboere selv fraflytter, inden renoveringen påbegyndes. ||| Forud for flytningen vil de enkelte beboere af Brabrand Boligforening blive visiteret til én af følgende flytteformer: - Fuld pakke: Flyttefirma nedpakker og flytter indbo - Semi pakke: Flyttefirma hjælper beboere med nedpakning og flytter indbo - Pakker selv: Beboere nedpakker selv, og flyttefirma flytter indbo ||| Tilbudsgiver skal give tilbud på alle tre flytteformer. Flytningerne vil blive bestilt løbende i takt med, at tilflytningslejlighederne bliver ledige og renoveringen skrider frem. Flytteopgaven strækker sig vejledende fra foråret 2024 til foråret 2030. For nærmere beskrivelse af den udbudte opgave henvises der til udbudsmaterialet, som er tilgængeligt på iBinder på følgende adresse: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ggjqqnmqvi
Identifikator for proceduren : 1594cb1c-c183-4656-ac6c-7c5ff55f1cc3
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, jf. udbudslovens §§ 56 og 57.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 98392000   Tjenesteydelser i forbindelse med forflytning
Yderligere klassificering   ( cpv ): 98300000   Diverse tjenesteydelser, 63100000   Godsbehandling, -oplagring og hermed beslægtet virksomhed
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 8 800 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
Deltagelse i en kriminel organisation Jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1
Korruption Jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 2
Svig Jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 3
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 4
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 5
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 6
Betaling af skatter og afgifter Jf. udbudslovens §§ 135, stk. 3, og 137, stk. 1, nr. 6
Betaling af socialsikringsbidrag Jf. udbudslovens §§ 135, stk. 3, og 137, stk. 1, nr. 6
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Jf. udbudslovens § 136, stk. 1, nr. 1
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Jf. udbudslovens § 136, stk. 1, nr. 2
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Jf. udbudslovens §§ 136, stk. 1, nr. 3, og 137, stk. 1, nr. 5
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Jf. udbudslovens § 136, stk. 1, nr. 4
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet Jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet Jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område Jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1
Konkurs Jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2
Insolvens Jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2
Aktiver, der administreres af en kurator Jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2
Tvangsakkord uden for konkurs Jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2
Erhvervsvirksomheden er indstillet Jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning Jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3
Ophævelse eller en lignende sanktion Jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4
Rent nationale udelukkelsesgrunde En tilbudsgiver, der er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land, er udelukket fra deltagelse i udbuddet, jf. udbudslovens § 134 a.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Levering af flytteydelser - afdeling 4, Gellerupparken
Beskrivelse : Se beskrivelsen ovenfor under pkt. 2.1.
Intern identifikator : Kontrakt om levering af flytteydelser
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 98392000   Tjenesteydelser i forbindelse med forflytning
Yderligere klassificering   ( cpv ): 98300000   Diverse tjenesteydelser, 63100000   Godsbehandling, -oplagring og hermed beslægtet virksomhed
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Hovedudførelsessted: Aarhus Kommune
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 70   Måned
5.1.4.
Fornyelse
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kontrakten kan forlænges med op til 1 år.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 8 800 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Tilbuddene åbnes den 26. marts 2023 kl. 12.00. Åbningen foregår elektronisk i iBinder af ordregiver og dennes rådgiver. Der vil for tilbudsgivere ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Mindstekrav til tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen
Beskrivelse : Mindstekrav: Tilbudsgivers egenkapital skal være positiv i det seneste afsluttede disponible regnskabsår. Det fremgår af udbudsmaterialet, hvordan tilbudsgiver dokumenterer opfyldelsen af dette mindstekrav til egnethed.

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Mindstekrav til tilbudsgivers tekniske og faglige formåen
Beskrivelse : Mindstekrav: Tilbudsgiver skal have udført mindst 150 flytteopgaver inden de seneste tre år for den samme bygherre i forbindelse med det samme projekt. Ved samme projekt forstås, at flytningerne har relateret sig til det samme boligbyggeri eller boligmasse inden for et nærmere geografisk område på en kvadratkilometer (1 km2). Det fremgår af udbudsmaterialet, hvordan tilbudsgiver dokumenterer opfyldelsen af dette mindstekrav til egnethed.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Ordregiver vil identificere det økonomiske mest fordelagtige tilbud på baggrund af tildelingskriteriet ”pris” (laveste pris). Ved vurderingen af de selvstændige tilbud indgår kun den samlede sum på tilbudslisten.
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på : dansk
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 26/03/2024   12:00:00 (UTC+1)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 3   Måned
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : I forbindelse med dette udbud gælder Rådets forordning (EU) nr. 833/2014, artikel 5k, om forbud mod russisk deltagelse mv. (som indsat ved forordning nr. 2022/576, artikel 1, nr. 23, og senere ændret ved forordning nr. 2022/879, artikel 1, nr. 12, forordning nr. 2022/1269, artikel 1, nr. 15, og forordning nr. 2023/1214, artikel 1, nr. 22). Tildeling af kontrakten forudsætter derfor, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af bestemmelsen.
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK. Se mere om indgivelse af klager på klagenævnets hjemmeside: www.klfu.dk
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Brabrand Boligforening
Registreringsnummer : 36098511
Postadresse : Edwin Rahrs Vej 33    
By : Brabrand
Postnummer : 8220
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Birgitte Dal
E-mail : bida@bbbo.dk
Telefon : +45 61410049
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Internetadresse : http://www.klfu.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Internetadresse : http://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 0b856d46-4b15-418a-8eef-4ba81abf482e   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 21/02/2024   10:59:53 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 110209-2024
EUT-S-nummer : 38/2024
Offentliggørelsesdato : 22/02/2024

Send til en kollega

0.047