23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
28.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen

Aftale om udarbejdelse og administration af lejeaftaler for P-pladser og parkeringsapp


Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen

123586-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Drift af parkering – Aftale om udarbejdelse og administration af lejeaftaler for P-pladser og parkeringsapp
OJ S 42/2024 28/02/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Boliger og offentlige faciliteter
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Aftale om udarbejdelse og administration af lejeaftaler for P-pladser og parkeringsapp
Beskrivelse : Københavns Kommune nedlægger de kommende år et større antal gadeparkeringspladser ifm. etablering af affaldssorteringspunkter og diverse anlægsprojekter. For at imødekomme behovet for beboerparkering i de ramte beboerlicensområder, har Kommunen besluttet at leje ledige, private parkeringspladser og give beboere med aktiv beboerlicens mulighed for at benytte dem som erstatning for nedlagt gadeparkering. Kommunen har identificeret et større antal mulige parkeringspladser, og har besluttet at leje 535 heraf. 100 af pladserne er deltidspladser (aften/nat/weekend).  Beboerne skal kunne få overblik over ledige, private parkeringspladser og reservere og booke parkeringspladser via en parkeringsapp.Dette udbud omfatter en aftale om udarbejdelse og administration af lejeaftaler for parkeringspladserne samt parkeringsapp, herunder drift, support og vedligeholdelse i 4 år.
Identifikator for proceduren : ca674470-c018-467b-b005-ea77313551ee
Intern identifikator : 222317031
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Offentligt udbud for Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen .
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 63712400   Drift af parkering
Yderligere klassificering   ( cpv ): 98351000   Administration af parkeringsfaciliteter, 98351100   Tjenesteydelser i forbindelse med parkeringsfaciliteter
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Der afholdes informationsmøde den 4. marts 2024, kl. 15:00-16:00. Tilmeldingsfrist fredag den 1. marts 2024, kl. 12. Yderligere oplysninger, herunder sted og info om tilmelding, fremgår af Udbudsbetingelserne. Tilbudsgiver skal anvende Fælles Europæisk Udbudsdokument (ESPD) som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde samt opfylder minimumskrav vedrørende egnethed (i overensstemmelse med udbudslovens § 148). Ordregiver har tilpasset og uploadet den elektroniske ESPD-skabelon på udbudssystemet. Se i øvrigt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om udfyldning af ESPD. Tilbudsgivere skal udfylde følgende i ESPD: — Del II, pkt. AC (oplysninger om tilbudsgiver), — Del III, pkt. AC (udelukkelsesgrunde), — Del IV, pkt. BC (udvælgelseskriterier/egnethed i henhold til kravene angivet under udbudsannoncens pkt. 5.1.9), — Del V (begrænsning af antallet af kvalificerede tilbudsgivere), — Del VI (afsluttende erklæringer). Tilbudsgivere, der befinder sig i en af udelukkelsesgrundene angivet i udbudsannoncens pkt. 2.1.6 samt nedenfor, er afskåret fra at afgive tilbud. Tilbudsgivere skal derfor erklære, at tilbudsgiver ikke befinder sig i én af de angivne udelukkelsesgrunde. Tilbudsgiver og de firmaer, som tilbudsgiver baserer sig på, må ikke være omfattet af den rent nationale obligatoriske udelukkelsesgrund i Udbudslovens § 134 a, som omhandler firmaer etableret i skattelylande. Tilbudsgiver og de firmaer, som tilbudsgiver baserer sig på, må ikke være omfattet af den frivillige udelukkelsesgrund i Udbudslovens § 137 stk. 1 nr. 6 som omhandler firmaer, der uretmæssigt har forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces i givne situationer. Konsortier: Afgives tilbud af et konsortium, skal hver deltager udfylde et særskilt ESPD. Det vil i forbindelse med vurderingen af tilbuddet dog være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er tilbuddet ikke nødvendigvis ukonditionsmæssig, men det kan have betydning for vurderingen af konsortiets egnethed. Tilbud afgivet af et konsortium skal vedlægges en udfyldt og underskrevet konsortieerklæring. Roller/ansvarsområder for hver enkelt deltager i konsortiets skal angives, og det skal fremgå af erklæringen, hvilken konsortiedeltager, der med bindende virkning, kan føre afklarende drøftelser og indgå aftaler med udbyder. Tilbudsgiver baserer sig på andres formåen: Hvis tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud, under henvisning til Udbudslovens § 144, stk. 1, baserer sig på andre virksomheders finansielle og økonomiske formåen og/eller tekniske og faglige formåen, skal der udfyldes særskilte ESPD’er for alle de virksomheder, som tilbudsgiver baserer sig på og som indgår i tilbudsgiverteamet. Det vil i forbindelse med vurderingen af tilbuddet være tilbudsgiverteamets samlede formåen, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle virksomheder i tilbudsgiverteamet, er tilbuddet ikke nødvendigvis ukonditionsmæssig, men det kan have betydning for vurderingen. Tilbuddet skal vedlægges en erklæring, hvor dem, som tilbudsgiver baserer sin formåen på, binder sig til at stille de angivne ressourcer til rådighed for tilbudsgiveren (Støtteerklæring). Indhentning af dokumentation: Senest inden ordregivers orientering om tildeling af kontrakt, vil den vindende tilbudsgiver blive bedt om at dokumentere oplysningerne afgivet i ESPD, jf. Udbudsloven § 159, stk. 2 og § 151, stk. 2. Tilbudsgiver opfordres dog til, sammen med aflevering af tilbud, at dokumentere oplysningerne afgivet i ESPD. Bevis for at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene: Ordregiver har nedenfor anført den dokumentation, som en dansk virksomhed skal fremlægge som dokumentation angående udelukkelse og egnethed. Tilbudsgiver skal fremlægge en serviceattest, som er udstedt af Erhvervsstyrelsen, med oplysninger om: • Udelukkelsesgrundene vedrørende straffedomme i henhold til Udbudslovens § 135, stk. 1, • Betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til Udbudslovens § 135, stk. 3, • Udelukkelsesgrunde vedrørende konkurs, insolvens eller likvidationsbehandling i henhold til Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2. Serviceattesten må maksimalt være seks måneder gammel. Dokumentation for tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen: Tilbudsgiver skal dokumentere sin økonomiske og finansielle formåen ved fremlæggelse af: - Tilbudsgivers revisorpåtegnet årsregnskab eller revisorpåtegnet erklæring med angivelse af tilbudsgivers samlede omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår. - Tilbudsgivers revisorpåtegnet årsregnskab eller revisorpåtegnet erklæring med angivelse af tilbudsgivers soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår. - Tilbudsgivers revisorpåtegnet årsregnskab eller revisorpåtegnet erklæring med angivelse af tilbudsgivers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som Ordregiver vurderer passende, hvis tilbudsgiver af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge ovenstående dokumenter. Der forventes ikke at blive efterspurgt dokumentation for oplysning om teknisk og faglig formåen (referencer), da ESPD vil udgøre en referenceliste. Er tilbudsgiver en udenlandsk virksomhed, så kan tilbudsgiver anvende eCertis til at identificere de oplysninger og dokumenter, der er brugbar som dokumentation. Udstedes der ikke dokumenter eller certifikater i det land, hvor tilbudsgivers virksomhed er etableret, så kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, så kan de erstattes af en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, for en notar eller for en kompetent faglig organisation i det pågældende land.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Er den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret?
Konkurs Er den økonomiske aktør gået konkurs?
Korruption Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
Tvangsakkord uden for konkurs Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs?
Deltagelse i en kriminel organisation Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på miljølovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
Svig Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
Insolvens Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling?
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på det arbejdsretlige område? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Aktiver, der administreres af en kurator Administreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten?
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer:a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt,b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger,c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, ogd) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Rent nationale udelukkelsesgrunde Andre udelukkelsesgrunde, der måtte være fastsat i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstats lovgivning. Finder de rent nationale udelukkelsesgrunde, der er anført i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne, anvendelse?
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på sociallovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Betaling af socialsikringsbidrag Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Erhvervsvirksomheden er indstillet Er den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet?
Betaling af skatter og afgifter Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Aftale om udarbejdelse og administration af lejeaftaler for P-pladser og parkeringsapp
Beskrivelse : Københavns Kommune nedlægger de kommende år et større antal gadeparkeringspladser ifm. etablering af affaldssorteringspunkter og diverse anlægsprojekter. For at imødekomme behovet for beboerparkering i de ramte beboerlicensområder, har Kommunen besluttet at leje ledige, private parkeringspladser og give beboere med aktiv beboerlicens mulighed for at benytte dem som erstatning for nedlagt gadeparkering. Kommunen har identificeret et større antal mulige parkeringspladser, og har besluttet at leje 535 heraf. 100 af pladserne er deltidspladser (aften/nat/weekend).  Beboerne skal kunne få overblik over ledige, private parkeringspladser og reservere og booke parkeringspladser via en parkeringsapp.Dette udbud omfatter en aftale om udarbejdelse og administration af lejeaftaler for parkeringspladserne samt parkeringsapp, herunder drift, support og vedligeholdelse i 4 år.
Intern identifikator : 222317031
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 63712400   Drift af parkering
Yderligere klassificering   ( cpv ): 98351000   Administration af parkeringsfaciliteter, 98351100   Tjenesteydelser i forbindelse med parkeringsfaciliteter
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Option på forlængelse af aftalen ift. administration af lejeaftaler for P-pladser og levering af parkeringsapp op til 2 gange ad 1 år.
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 50   Måned
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger : Der afholdes informationsmøde den 4. marts 2024, kl. 15:00-16:00. Tilmeldingsfrist fredag den 1. marts 2024, kl. 12. Yderligere oplysninger, herunder sted og info om tilmelding, fremgår af Udbudsbetingelserne. Tilbudsgiver skal anvende Fælles Europæisk Udbudsdokument (ESPD) som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde samt opfylder minimumskrav vedrørende egnethed (i overensstemmelse med udbudslovens § 148). Ordregiver har tilpasset og uploadet den elektroniske ESPD-skabelon på udbudssystemet. Se i øvrigt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om udfyldning af ESPD. Tilbudsgivere skal udfylde følgende i ESPD: — Del II, pkt. AC (oplysninger om tilbudsgiver), — Del III, pkt. AC (udelukkelsesgrunde), — Del IV, pkt. BC (udvælgelseskriterier/egnethed i henhold til kravene angivet under udbudsannoncens pkt. 5.1.9), — Del V (begrænsning af antallet af kvalificerede tilbudsgivere), — Del VI (afsluttende erklæringer). Tilbudsgivere, der befinder sig i en af udelukkelsesgrundene angivet i udbudsannoncens pkt. 2.1.6 samt nedenfor, er afskåret fra at afgive tilbud. Tilbudsgivere skal derfor erklære, at tilbudsgiver ikke befinder sig i én af de angivne udelukkelsesgrunde. Tilbudsgiver og de firmaer, som tilbudsgiver baserer sig på, må ikke være omfattet af den rent nationale obligatoriske udelukkelsesgrund i Udbudslovens § 134 a, som omhandler firmaer etableret i skattelylande. Tilbudsgiver og de firmaer, som tilbudsgiver baserer sig på, må ikke være omfattet af den frivillige udelukkelsesgrund i Udbudslovens § 137 stk. 1 nr. 6 som omhandler firmaer, der uretmæssigt har forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces i givne situationer. Konsortier: Afgives tilbud af et konsortium, skal hver deltager udfylde et særskilt ESPD. Det vil i forbindelse med vurderingen af tilbuddet dog være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er tilbuddet ikke nødvendigvis ukonditionsmæssig, men det kan have betydning for vurderingen af konsortiets egnethed. Tilbud afgivet af et konsortium skal vedlægges en udfyldt og underskrevet konsortieerklæring. Roller/ansvarsområder for hver enkelt deltager i konsortiets skal angives, og det skal fremgå af erklæringen, hvilken konsortiedeltager, der med bindende virkning, kan føre afklarende drøftelser og indgå aftaler med udbyder. Tilbudsgiver baserer sig på andres formåen: Hvis tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud, under henvisning til Udbudslovens § 144, stk. 1, baserer sig på andre virksomheders finansielle og økonomiske formåen og/eller tekniske og faglige formåen, skal der udfyldes særskilte ESPD’er for alle de virksomheder, som tilbudsgiver baserer sig på og som indgår i tilbudsgiverteamet. Det vil i forbindelse med vurderingen af tilbuddet være tilbudsgiverteamets samlede formåen, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle virksomheder i tilbudsgiverteamet, er tilbuddet ikke nødvendigvis ukonditionsmæssig, men det kan have betydning for vurderingen. Tilbuddet skal vedlægges en erklæring, hvor dem, som tilbudsgiver baserer sin formåen på, binder sig til at stille de angivne ressourcer til rådighed for tilbudsgiveren (Støtteerklæring). Indhentning af dokumentation: Senest inden ordregivers orientering om tildeling af kontrakt, vil den vindende tilbudsgiver blive bedt om at dokumentere oplysningerne afgivet i ESPD, jf. Udbudsloven § 159, stk. 2 og § 151, stk. 2. Tilbudsgiver opfordres dog til, sammen med aflevering af tilbud, at dokumentere oplysningerne afgivet i ESPD. Bevis for at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene: Ordregiver har nedenfor anført den dokumentation, som en dansk virksomhed skal fremlægge som dokumentation angående udelukkelse og egnethed. Tilbudsgiver skal fremlægge en serviceattest, som er udstedt af Erhvervsstyrelsen, med oplysninger om: • Udelukkelsesgrundene vedrørende straffedomme i henhold til Udbudslovens § 135, stk. 1, • Betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til Udbudslovens § 135, stk. 3, • Udelukkelsesgrunde vedrørende konkurs, insolvens eller likvidationsbehandling i henhold til Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2. Serviceattesten må maksimalt være seks måneder gammel. Dokumentation for tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen: Tilbudsgiver skal dokumentere sin økonomiske og finansielle formåen ved fremlæggelse af: - Tilbudsgivers revisorpåtegnet årsregnskab eller revisorpåtegnet erklæring med angivelse af tilbudsgivers samlede omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår. - Tilbudsgivers revisorpåtegnet årsregnskab eller revisorpåtegnet erklæring med angivelse af tilbudsgivers soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår. - Tilbudsgivers revisorpåtegnet årsregnskab eller revisorpåtegnet erklæring med angivelse af tilbudsgivers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som Ordregiver vurderer passende, hvis tilbudsgiver af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge ovenstående dokumenter. Der forventes ikke at blive efterspurgt dokumentation for oplysning om teknisk og faglig formåen (referencer), da ESPD vil udgøre en referenceliste. Er tilbudsgiver en udenlandsk virksomhed, så kan tilbudsgiver anvende eCertis til at identificere de oplysninger og dokumenter, der er brugbar som dokumentation. Udstedes der ikke dokumenter eller certifikater i det land, hvor tilbudsgivers virksomhed er etableret, så kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, så kan de erstattes af en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, for en notar eller for en kompetent faglig organisation i det pågældende land.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Samlet årsomsætning
Beskrivelse : Den økonomiske aktørs samlede årsomsætning for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger: - Tilbudsgivers gennemsnitlige omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår eller tilbudsgivers omsætning i det seneste disponible regnskabsår skal udgøre minimum DKK 1.000.000 (ekskl. moms).
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Gennemsnitlig årsomsætning
Beskrivelse : Den økonomiske aktørs gennemsnitlige årsomsætning for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger:
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Specifik årsomsætning
Beskrivelse : Den økonomiske aktørs specifikke årsomsætning på det forretningsområde, som er omfattet af kontrakten, for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger:
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Specifik gennemsnitlig omsætning
Beskrivelse : Den økonomiske aktørs specifikke gennemsnitlige omsætning på det forretningsområde, som er omfattet af kontrakten, for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger:
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Etablering af virksomhed
Beskrivelse : Hvis oplysningerne vedrørende omsætning (samlet eller specifik) ikke er til rådighed for hele den periode, der anmodes om, angives den dato, hvor virksomheden blev etableret, eller den økonomiske aktør startede sin virksomhed:
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Finansielle nøgletal
Beskrivelse : For så vidt angår de finansielle nøgletal (såsom forholdet mellem aktiver og passiver), der er anført i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, erklærer den økonomiske aktør, at de faktiske værdier for de nøgletal, der anmodes om, er som følger: - Tilbudsgiver skal have en soliditetsgrad på mindst 10 % i det seneste disponible regnskabsår. Tilbudsgiver skal have en egenkapital på minimum DKK 1.000.000 i det seneste disponible regnskabsår.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Erhvervsansvarsforsikring
Beskrivelse : Det forsikrede beløb i den økonomiske aktørs erhvervsansvarsforsikring er følgende:
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Øvrige økonomiske og finansielle krav
Beskrivelse : For så vidt angår eventuelle øvrige økonomiske og finansielle krav, som måtte være blevet anført i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne, erklærer den økonomiske aktør, at:
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Andet
Navn : Certifikater udstedt af uafhængige organer vedrørende kvalitetssikringsstandarder
Beskrivelse : Kan den økonomiske aktør fremlægge certifikater udstedt af uafhængige organer til bekræftelse af, at den økonomiske aktør opfylder de krævede kvalitetssikringsstandarder, herunder adgang for handicappede?
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Andet
Navn : Certifikater udstedt af uafhængige organer vedrørende miljøledelsessystemer eller -standarder
Beskrivelse : Er den økonomiske aktør i stand til at fremlægge certifikater udstedt af uafhængige organer til bekræftelse af, at den økonomiske aktør opfylder de krævede miljøledelsessystemer eller -standarder?
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn : Optagelse i et relevant fagligt register
Beskrivelse : Den økonomiske aktør er optaget i det relevante faglige register i den medlemsstat, hvor denne er etableret, jf. bilag XI til direktiv 2014/24/EU; økonomiske aktører fra visse medlemsstater kan være nødt til at opfylde andre krav i nævnte bilag.
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn : Optagelse i et handelsregister
Beskrivelse : Den økonomiske aktør er optaget i handelsregistre i den medlemsstat, hvor denne er etableret, jf. bilag XI til direktiv 2014/24/EU; økonomiske aktører fra visse medlemsstater kan være nødt til at opfylde andre krav i nævnte bilag.
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn : For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: særlig autorisation er nødvendig
Beskrivelse : Er det nødvendigt med en særlig autorisation for at kunne udføre den pågældende tjenesteydelse i den økonomiske aktørs etableringsland?
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn : For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: medlemskab af en bestemt organisation nødvendigt
Beskrivelse : Er det nødvendigt med medlemskab af en bestemt organisation for at kunne udføre den pågældende tjenesteydelse i den økonomiske aktørs etableringsland?
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type
Beskrivelse : Kun for så vidt angår offentlige tjenesteydelseskontrakter: I referenceperioden har den økonomiske aktør leveret følgende betydelige tjenesteydelser af den anførte type. Ordregivende myndigheder kan kræve op til tre års erfaring og tillade, at der tages hensyn til erfaring, som ikke er indhøstet inden for de seneste tre år. - Tilbudsgiver skal fremvise 1-2 referencer, der dokumenterer erfaring med: - administration af parkeringspladser og - levering af en parkeringsapp, hvor brugere kan reservere en parkeringsplads og/eller starte sin parkering og betale for parkeringen i appen. Referencerne skal være udført inden for de seneste 3 år, jf. udbudslovens § 155, nr. 2. Ovenstående erfaring kan dokumenteres i en og samme reference eller tilbudsgiveren kan fremvise 2 referencer, der tilsammen dokumenterer ovenstående. Såfremt der angives flere referencer end angivet ovenfor, lægges der udelukkende vægt på de 2 første.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Teknikere eller tekniske organer til kvalitetskontrol
Beskrivelse : Den økonomiske aktør kan disponere over følgende teknikere eller tekniske organer, navnlig dem, der er ansvarlige for kvalitetskontrol. For teknikere eller tekniske organer, som ikke direkte hører til den økonomiske aktørs virksomhed, men hvis kapacitet den økonomiske aktør baserer sig på, skal der udfyldes særskilte ESPD-formularer.
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Tekniske faciliteter og foranstaltninger til kvalitetssikring
Beskrivelse : Den økonomiske aktør anvender følgende tekniske faciliteter og foranstaltninger til kvalitetssikring, og dennes undersøgelses- og forskningsfaciliteter er som følger:
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Undersøgelses- og forskningsfaciliteter
Beskrivelse : Den økonomiske aktør anvender følgende undersøgelses- og forskningsfaciliteter:
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Forvaltning af forsyningskæden
Beskrivelse : Den økonomiske aktør vil være i stand til at anvende følgende forvaltning af forsyningskæden og eftersporingssystemer ved gennemførelsen af kontrakten:
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Tilladelse til kontrol
Beskrivelse : For komplekse produkter eller tjenesteydelser, der skal leveres, eller undtagelsesvis for produkter eller tjenesteydelser, som kræves til et særligt formål: Vil den økonomiske aktør tillade, at der foretages kontrol af dennes produktionskapacitet eller tekniske formåen og, om nødvendigt, af de undersøgelses- og forskningsfaciliteter, som denne råder over, og af kvalitetskontrolforanstaltningerne? Kontrollen skal foretages af den ordregivende myndighed eller, hvis denne indvilliger heri, på dennes vegne af et kompetent officielt organ i det land, hvor leverandøren eller tjenesteyderen er etableret.
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer
Beskrivelse : Følgende uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer indehaves af tjenesteyderen eller leverandøren selv, og/eller (afhængigt af, hvilke krav der er fastsat i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne) af de ledende medarbejdere.
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Miljøledelsesforanstaltninger
Beskrivelse : Den økonomiske aktør kan anvende følgende miljøledelsesforanstaltninger i forbindelse med gennemførelsen af kontrakten:
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Antal ledende medarbejdere:
Beskrivelse : Den økonomiske aktørs antal ledende medarbejdere gennem de sidste tre år var som følger:
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Årlige gennemsnitlige antal beskæftigede
Beskrivelse : Den økonomiske aktørs årlige gennemsnitlige antal beskæftigede gennem de sidste tre år var som følger:
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Værktøj, materiel og teknisk udstyr
Beskrivelse : Den økonomiske aktør vil kunne disponere over følgende værktøj, materiel og tekniske udstyr til gennemførelse af kontrakten:
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Andel i underleverance
Beskrivelse : Den økonomiske aktør agter eventuelt at give følgende andel (i procent) af kontrakten i underleverance. Bemærk, at hvis den økonomiske aktør har besluttet at give en del af kontrakten i underleverance og baserer sig på underleverandørens kapacitet til at udføre denne del, udfyldes et særskilt ESPD for sådanne underleverandører.
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Der henvises til Udbudsbetingelserne.

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Parkeringsapp
Beskrivelse : Der henvises til Udbudsbetingelserne.

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Lejeaftaler/proces
Beskrivelse : Der henvises til Udbudsbetingelserne.
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på :
Frist for anmodning om yderligere oplysninger : 13/03/2024   22:59:00 (UTC)
Adresse på udbudsdokumenterne : https://permalink.mercell.com/222317031.aspx
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 27/03/2024   22:59:00 (UTC)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 3   Måned
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Åbningsdato : 27/03/2024   22:59:00 (UTC)
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : Det firma som ordregiver indgår kontrakt med skal underskrive en databehandleraftale. Der henvises til kontraktbilag 07. Der gøres opmærksom på at der som en del af kontrakten indgår en arbejdsklausul samt CSR-bilag som det firma som ordregiver indgår kontrakt med skal overholde. Der henvises til kontrakten samt kontraktbilag 05 og 06. I medfør af artikel 5k i Rådets forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 gælder et forbud mod at tildele kontrakter til russiske selskaber og russisk kontrollerede selskaber mv. Tilbudsgiver bedes, sammen med deres tilbud, aflevere Tro og Loveerklæring på at de ikke er omfattet af forbuddet. Det er desuden et kontraktvilkår at ordregiver er forpligtet til at ophæve kontrakten såfremt at der sker ændring i ejerforhold mv. der gør at kontrakten bliver omfattet af forbuddet i artikel 5k.
Der kræves en fortrolighedsaftale : ja
Yderligere oplysninger om fortrolighedsaftalen   : Det firma som ordregiver indgår kontrakt med skal underskrive en tavshedspligterklæring. Der henvises til kontraktbilag 08.
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen
Registreringsnummer : 64942212
Afdeling : Teknik- og Miljøforvaltningen
Postadresse : Borups Allé 177    
By : København NV
Postnummer : 2400
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Jacob Fuglheim Bernack
E-mail : aq4r@kk.dk
Telefon : +45 44576060
Fax : +45 44576060
Internetadresse : http://www.arteliagroup.dk
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Fax : +45 33307799
Internetadresse : http://www.naevneneshus.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Fax : +45 41715100
Internetadresse : http://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : f12523fa-4b90-43c4-ac88-035e2360f97c   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 26/02/2024   15:45:25 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 26/02/2024   15:46:16 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 123586-2024
EUT-S-nummer : 42/2024
Offentliggørelsesdato : 28/02/2024

Send til en kollega

0.063