23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
01.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

BoligKorsør

BoligKorsørs offentlige udbud af rammeaftale vedr. levering af flytteydelser


BoligKorsør

127756-2024 - Resultater
Danmark – Tjenesteydelser i forbindelse med forflytning – BoligKorsørs offentlige udbud af rammeaftale vedr. levering af flytteydelser
OJ S 44/2024 01/03/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : BoligKorsør
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Boliger og offentlige faciliteter
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : BoligKorsørs offentlige udbud af rammeaftale vedr. levering af flytteydelser
Beskrivelse : BoligKorsørs afd. 35 står overfor en større renovering, hvilket medfører at den del beboere skal flyttes - nogle permanent, mens andre flyttes midlertidigt og skal dermed flyttes to gange.
Identifikator for proceduren : 963f664c-9788-41c2-a9f9-b416d833e35d
Type af procedure : Åben
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 98392000   Tjenesteydelser i forbindelse med forflytning
Yderligere klassificering   ( cpv ): 60100000   Vejtransport, 63120000   Oplagring og pakhusvirksomhed, 63122000   Opmagasinering
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Ordregiver har, med baggrund i økonomiske forhold skønnet, at der med en samlet rammeaftale kan opnås mere fordelagtige priser. Ordregiver vurderer endvidere, af hensyn til kvaliteten og sammenhængen i den samlede udbudte opgave, at det er mest hensigtsmæssigt med én samlet rammeaftale, ligesom en opdeling, ud fra et markedsmæssigt forhold, ikke skønnes at give yderligere virksomheder – herunder SMV’er – mulighed for at afgive tilbud, idet disse i forvejen har mulighed for at byde ind på opgaven, da rammeaftalen er opbygget efter en kaskademodel. Opgaven udbydes derfor ikke i delaftaler.
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 4 200 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 6 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Ordregiver er forpligtet til at udelukke tilbudsgivere etableret i lande opført på EU-liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner, jf. udbudslovens § 134 a, samt tilbudsgivere, som er omfattet af EU’s sanktioner mod Rusland, jf. EU Forordning nr. 833/2014, artikel 5k. Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135-136, finder de frivillige udelukkelsesgrunde i § 137 anvendelse i dette udbud. Der henvises til udbudslovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser. Tilbudsgiver er ikke berettiget til at afgive alternative og sideordnede tilbud.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : BoligKorsørs offentlige udbud af rammeaftale vedr. levering af flytteydelser
Beskrivelse : BoligKorsørs afd. 35 står overfor en større renovering, hvilket medfører at den del beboere skal flyttes - nogle permanent, mens andre flyttes midlertidigt og skal dermed flyttes to gange.
Intern identifikator : Afd. 35
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 98392000   Tjenesteydelser i forbindelse med forflytning
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/03/2024
Varigheds slutdato : 31/03/2030
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 4 200 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 6 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Ordregiver er forpligtet til at udelukke tilbudsgivere etableret i lande opført på EU-liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner, jf. udbudslovens § 134 a, samt tilbudsgivere, som er omfattet af EU’s sanktioner mod Rusland, jf. EU Forordning nr. 833/2014, artikel 5k. Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135-136, finder de frivillige udelukkelsesgrunde i § 137 anvendelse i dette udbud. Der henvises til udbudslovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser. Tilbudsgiver er ikke berettiget til at afgive alternative og sideordnede tilbud.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Pris (60%)

Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Kvalitet (40%)
Beskrivelse af den metode, der skal anvendes, hvis vægtningen ikke kan udtrykkes ved hjælp af kriterier : Der henvises til udbudsbetingelserne.
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1. 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3. seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævns-lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : BoligKorsør
Organisation, der udfører betalingen : BoligKorsør
6. Resultater
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0001
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : DL ApS
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : DL ApS
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : Rammeaftale vedr. levering af flytteydelser
Dato for indgåelse af kontrakten : 27/02/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 4
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 4 615 366,00   DKK
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : BoligKorsør
Registreringsnummer : 52729610
Postadresse : Caspar Brands Plads 3A    
By : Korsør
Postnummer : 4220
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Kevin Lousen (på vegne af Ordregiver)
E-mail : kelou@bdo.dk
Telefon : +4587106333
Køberprofil : https://boligkorsoer.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +4572405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41 71 50 00
Internetadresse : https://kfst.dk/
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : DL ApS
Registreringsnummer : 37972126
Postadresse : Hammerensgade 1, 2.    
By : København K
Postnummer : 1267
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Telefon : 91943434
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : d1b30c7d-fc3a-4913-a1f8-c208e8830566   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 29/02/2024   09:12:50 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 127756-2024
EUT-S-nummer : 44/2024
Offentliggørelsesdato : 01/03/2024

Send til en kollega

0.563