23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
05.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Byggeri og Ejendomme, Nyt Aalborg Universitetshospital

Udbuddet vedrører madtransportvogne til Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU).


Byggeri og Ejendomme, Nyt Aalborg Universitetshospital

134390-2024 - Resultater
Danmark – Bagagevogne og specialvogne – Udbuddet vedrører madtransportvogne til Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU).
OJ S 46/2024 05/03/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Byggeri og Ejendomme, Nyt Aalborg Universitetshospital
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbuddet vedrører madtransportvogne til Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU).
Beskrivelse : Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU) udbyder én kontrakt vedrører madtransportvogne. Byggeri og ejendomme, Nyt Aalborg Universitetshospital er Ordregiver. Kontrakten udbydes efter udbudslovens §§ 61-66. Det udbudte indkøb er detaljeret i udbudsmaterialet. Ordregiver forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på baggrund af det første indledende tilbud uden gennemførelse af forhandlinger. På samme måde forbeholder Ordregiver sig retten til at afholde en yderligere forhandlingsrunde end den ene forventede runde. .
Identifikator for proceduren : f176f18d-4679-46d2-8261-5cf95d8332af
Tidligere bekendtgørelse : 536636-2023
Intern identifikator : 1
Type af procedure : Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 34622500   Bagagevogne og specialvogne
Yderligere klassificering   ( cpv ): 34000000   Transportudstyr og transporthjælpemidler, 33190000   Diverse medicinske apparater og produkter
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Literbuen 6    
By : Skovlunde
Postnummer : 2740
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 20 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Ansøger skal udfylde det offentliggjorte ESPD. Ansøger skal udfylde ESPD'et med de oplysninger, som er angivet i udbudsbekendtgørelsen, herunder del II.A, II.C, III.A, III.B, III.C, IV.B, IV.C og V. - I del II.A: Ansøger skal oplyse navn, CVR-nr., postadresse, kontaktperson, hvorvidt Ansøger er en mikrovirksomhed, en lille eller en mellemstor virksomhed samt hvorvidt Ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre (som et konsortium eller lignende). - I del II.C: Ansøger skal angive, om Ansøger baserer sig på andre enheders kapacitet. - I del II.D: Ansøger skal angive, om Ansøger har til hensigt at give en del af kontrakten i underleverance til tredjeparter. - I del III: Ansøger skal oplyse alle de efterspurgte oplysninger. Ansøger skal bekræfte, at Ansøger ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135, stk. 1-3 og 136 samt de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137. - I del IV.B: Beskrives økonomisk og finansiel kapacitet, jf. Del III.1.2 i udbudsbekendtgørelsen. - I del IV.C: Beskrives teknisk og faglig kapacitet, jf. Del III.1.3 i udbudsbekendtgørelsen. De efterspurgte oplysninger danner grundlag for ordregivers vurdering af, hvorvidt Ansøger er egnet til at løfte den udbudte opgave. Hvis Ansøger deltager i udbudsprocessen sammen med andre, navnlig som del af en gruppe, et konsortium, et joint venture eller lignende, skal alle berørte deltagere indsende et særskilt ESPD. Alle de krævede oplysninger under del III skal afgives for hver deltager i konsortiet. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er Ansøger ikke nødvendigvis ikke konditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen. Endvidere skal hver deltager i det individuelle ESPD angive den økonomiske aktørs rolle i gruppen, de øvrige økonomiske aktører, der deltager i proceduren samt i givet fald navnet på den deltagende gruppe (ESPD del II.A). Hvis Ansøger baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske og/eller tekniske og/eller faglige kapacitet for at kunne opfylde de stillede egnethedskrav, skal der vedlægges særskilte ESPD'er med udfyldt del II.A og del III samt relevante oplysninger i del IV, som er behørigt udfyldt af de pågældende enheder (ESPD del II, afsnit C). Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være den samlede egnethed, der vurderes. Ansøger kan alene indgive ét tilbud. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere tilbud, f.eks. selv indgiver eget tilbud, men samtidig indgår som deltager i et konsortium, der afgiver tilbud, skal Ansøgerne sikrer, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige Ansøgers tilbud. Tilbuddet skal afgives elektronisk.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbuddet vedrører madtransportvogne til Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU).
Beskrivelse : Udbuddet omfatter indkøb af madtransportvogne til Nyt Aalborg Universitetshospital. Udbuddet består i hovedtræk af følgende leverancer:   206 stk. madtransportvogne med køl.  102 stk. madtransportvogne med varme.  Herudover er det tilknyttet følgende optioner på tilkøb, serviceaftale, uddannelse og reservedele. Den udbudte ydelse er beskrevet mere detaljeret i udbudsmaterialet.
Intern identifikator : Madtransportvogne til Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU).
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 34622500   Bagagevogne og specialvogne
Yderligere klassificering   ( cpv ): 34000000   Transportudstyr og transporthjælpemidler, 33190000   Diverse medicinske apparater og produkter
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Kontrakten indeholder følgende optioner: -Tilkøb af ekstra madtransportvogne. -Serviceoption -Uddannelsesoption -Reservedeloption
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Hospitalsbyen 1    
By : Gistrup
Postnummer : 9260
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 24   Måned
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 20 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : I forhold til de frivillige udelukkelsesgrunde stilles der krav om at tilbudsgiver ikke befinder sig i udelukkelsesgrundende i udbudslovens §137, stk. 1, nr. 1, 2, 3, 4, 5 og 6.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Vogndesign
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Brugervenlighed
Vægtning (procentdel, præcis) : 15

Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 55
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer (loven er tilgængelig på www.retsinfo.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: § 7, stk. 1, og stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171,stk.4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens §185,stk. 2, 2. pkt. § 7, stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk. § 6, stk. 4. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Byggeri og Ejendomme, Nyt Aalborg Universitetshospital
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 19 609 370,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Hotri Storkøkken A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Madtransportvogne til Nyt Aalborg Universitetshospital
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 19 609 370,00   DKK
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : Kontrakt vedr. madtransportvogne til Nyt Aalborg Universitetshospital
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 12/02/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 01/03/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Byggeri og Ejendomme, Nyt Aalborg Universitetshospital
Registreringsnummer : 29190341
Postadresse : Hospitalsbyen    
By : Gistrup
Postnummer : 9260
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Jakob Fredslund Kobbernagel
E-mail : jfko@ramboll.dk
Telefon : 51611328
Internetadresse : http://www.rn.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Internetadresse : www.naevneneshus.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Internetadresse : https://kfst.dk/
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Hotri Storkøkken A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : medium
Registreringsnummer : 33071396
Postadresse : Literbuen 6    
By : Skovlunde
Postnummer : 2740
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
E-mail : hotri@hotri.dk
Telefon : +45 36 41 28 00
Denne organisations roller
Tilbudsgiver Gruppeleder
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : a278688a-bf8c-4d45-b7df-b8284f1a9c32   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 04/03/2024   09:20:12 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 134390-2024
EUT-S-nummer : 46/2024
Offentliggørelsesdato : 05/03/2024

Send til en kollega

0.078