23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
11.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Bovia

Flytteydelser til Billund Boligforening samt Hedens Boligboligselskab


Bovia

147611-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Tjenesteydelser i forbindelse med forflytning – Flytteydelser til Billund Boligforening samt Hedens Boligboligselskab
OJ S 50/2024 11/03/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Bovia
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Boliger og offentlige faciliteter
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Flytteydelser til Billund Boligforening samt Hedens Boligboligselskab
Beskrivelse : Udbuddet vedrører flytteydelser til følgende af Billund Boligforenings (cvr-nr. 10402719) samt Hedens Boligboligselskabs (cvr-nr. 31238315) afdelinger: o Tingparken o Fynsgade o Plougslundvej o Solsortevej/Lærkevej o Møllevej/Møllevænget
Identifikator for proceduren : 32e291b3-b350-4e75-af4d-952bc127e0b2
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 98392000   Tjenesteydelser i forbindelse med forflytning
Yderligere klassificering   ( cpv ): 60100000   Vejtransport, 63121100   Oplagring, 63120000   Oplagring og pakhusvirksomhed, 63122000   Opmagasinering
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Ordregiver har, med baggrund i økonomiske forhold skønnet, at der med en samlet rammeaftale kan opnås mere fordelagtige priser. Ordregiver vurderer endvidere, af hensyn til kvaliteten og sammenhængen i den samlede udbudte opgave, at det er mest hensigtsmæssigt med én samlet rammeaftale, ligesom en opdeling, ud fra et markedsmæssigt forhold, ikke skønnes at give yderligere virksomheder – herunder SMV’er – mulighed for at afgive tilbud, idet disse i forvejen har mulighed for at byde ind på opgaven, da rammeaftalen er opbygget efter en kaskademodel. Opgaven udbydes derfor ikke i delaftaler.
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 7 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 10 500 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Ordregiver er forpligtet til at udelukke tilbudsgivere etableret i lande opført på EU-liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner, jf. udbudslovens § 134 a, samt tilbudsgivere, som er omfattet af EU’s sanktioner mod Rusland, jf. EU Forordning nr. 833/2014, artikel 5k. Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135-136, finder de frivillige udelukkelsesgrunde i § 137 anvendelse i dette udbud. Der henvises til udbudslovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser. Tilbudsgiver er ikke berettiget til at afgive alternative og sideordnede tilbud.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning
Aktiver, der administreres af en kurator
Betaling af skatter og afgifter
Betaling af socialsikringsbidrag
Børnearbejde og andre former for menneskehandel
Deltagelse i en kriminel organisation
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret
Erhvervsvirksomheden er indstillet
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme
Insolvens
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren
Konkurs
Korruption
Ophævelse eller en lignende sanktion
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet
Svig
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet
Tvangsakkord uden for konkurs
Rent nationale udelukkelsesgrunde
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Billund-Hedens
Beskrivelse : Udbuddet vedrører flytning af Billund Boligforenings (cvr-nr. 10402719) samt Hedens Boligboligselskabs (cvr-nr. 31238315) indbo for af deres følgende afdelinger: o Tingparken o Fynsgade o Plougslundvej o Solsortevej/Lærkevej o Møllevej/Møllevænget Afdelingerne står over for en større modernisering og energirenovering. Moderniseringen af boligerne er så omfattende, at nogle af beboerne skal genhuses imens renoveringen står på. Lejemål og pulterrum skal tømmes for alt indbo.
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 98392000   Tjenesteydelser i forbindelse med forflytning
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Der er mulighed for at rammeaftalen forlænges med 2 * op til 12 mdr.
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 2   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 7 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 10 500 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger : Ordregiver er forpligtet til at udelukke tilbudsgivere etableret i lande opført på EU-liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner, jf. udbudslovens § 134 a, samt tilbudsgivere, som er omfattet af EU’s sanktioner mod Rusland, jf. EU Forordning nr. 833/2014, artikel 5k. Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135-136, finder de frivillige udelukkelsesgrunde i § 137 anvendelse i dette udbud. Der henvises til udbudslovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser. Tilbudsgiver er ikke berettiget til at afgive alternative og sideordnede tilbud.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Samlet årsomsætning
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal angive sin samlede årsomsætning for det seneste disponible regnskabsår. Den samlede årsomsætning for det seneste disponible regnskabsår på min. 2 mio. DKK
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Egenkapital
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal angive sin egenkapital for det seneste disponible regnskabsår. Egenkapitalen for det seneste disponible regnskabsår skal være positiv.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Referencer
Beskrivelse : Tilbudsgiver have én sammenlignelig reference fra de seneste tre år (regnet fra tilbudsfristen). Tilbudsgiver skal som minimum angive en og maksimalt to referencer fra opgaver vedr. flytteydelser leveret til almene boligorganisationer. Tilbudsgiver skal beskrive arbejdet/ydelsen i art og omfang, herunder antal flytninger, genhusninger mv., kontraktværdi , tidspunkt for opgaveudførelsen samt modtageren af arbejdet/ydelsen.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris

Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse af den metode, der skal anvendes, hvis vægtningen ikke kan udtrykkes ved hjælp af kriterier : Der henvises til udbudsbetingelserne.
5.1.11.
Udbudsdokumenter
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 12/04/2024   10:00:00 (UTC+2)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 3   Måned
Betingelser for kontrakten :
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1. 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3. seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævns-lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere : 3
Yderligere omfattede købere : Billund Boligforenings (cvr-nr. 10402719) samt Hedens Boligboligselskabs (cvr-nr. 31238315).
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Bovia
Organisation, der behandler tilbud : Bovia
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Bovia
Registreringsnummer : 31737087
Postadresse : Engstien 2A    
By : Kolding
Postnummer : 6000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Kevin Lousen (på vegne af Ordregiver)
E-mail : kelou@bdo.dk
Telefon : +4587106333
Internetadresse : https://bovia.dk/
Køberprofil : https://bovia.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +4572405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41 71 50 00
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 939a4894-4515-41b6-b7fc-3de24658dd14   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 08/03/2024   11:50:07 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 147611-2024
EUT-S-nummer : 50/2024
Offentliggørelsesdato : 11/03/2024

Send til en kollega

0.036